Zgoda adoptowanego i adoptujących na adopcje

Zgoda adoptowanego i adoptujących na adopcje

Do adopcji potrzebna jest zgoda adoptowanego, który ukończył lat trzynaście. Sąd opiekuńczy powinien wysłuchać adoptowanego, który nie ukończył lat trzynastu, jeżeli może on pojąć znaczenie adopcji. Sąd opiekuńczy może wyjątkowo orzec adopcje bez żądania zgody adoptowanego lub bez jego wysłuchania, jeżeli nie jest on zdolny do wyrażenia zgody lub jeżeli z oceny stosunku między adoptującym a adoptowanym wynika, że uważa się on za dziecko adoptowanego, a żądanie zgody lub wysłuchanie byłoby sprzeczne z dobrem adoptowanego.

Adopcja przez jednego z małżonków nie może nastąpić bez zgody drugiego małżonka, chyba że ten nie ma zdolności do czynności prawnych albo że porozumienie się z nim napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody.

Zgoda rodziców na przysposobienie dziecka nie może być wyrażona wcześniej niż po upływie sześciu tygodni od urodzenia się dziecka. Termin ten ma przeciwdziałać, niedostatecznie przemyślanym, pochopnym decyzjom. Zwłaszcza podjętym przez matkę w warunkach emocji towarzyszących urodzeniu dziecka.

Jeżeli żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska albo jeżeli rodzice są nieznani, ustanawia się dla dziecka opiekę. Jeżeli dziecko pozostaje pod opieką, do przysposobienia potrzebna jest zgoda opiekuna. Jednakże sąd opiekuńczy może, ze względu na szczególne okoliczności, orzec przysposobienie nawet mimo braku zgody opiekuna, jeżeli wymaga tego dobro dziecka.

Na rozprawę wzywa się przysposabiającego oraz osoby, których zgoda na przysposobienie jest niezbędna, Są nimi: małżonek przysposabiającego, przysposabiany jeżeli ukończył 13 lat, jego rodziców oraz opiekun, gdy dziecko pozostaje pod opieką. Osoby wzywa się tylko wtedy, gdy ich zgoda na przysposobienie jest potrzebna. W związku z tym nie wzywa się małżonka, jeżeli porozumienie z nim napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody, małoletniego, jeżeli nie jest on zdolny do wyrażenia zgody lub jeżeli z oceny stosunku między przysposabiającym a przysposabianym wynika, że uważa się on za dziecko przysposabiającego, a żądanie zgody lub wysłuchanie byłoby sprzeczne z dobrem przysposabianego oraz opiekuna, jeżeli ze względu na szczególne okoliczności, sąd orzeka przysposobienie mimo braku zgody opiekuna, gdy wymaga tego dobro dziecka. Ponadto nie wzywa się na rozprawę rodziców, którzy wyrazili zgodę na przysposobienie ich dziecka w przyszłości bez wskazania osoby przysposabiającej. W takim wypadku rodzice nie mogą brać udziału w postępowaniu. Nie wyklucza wezwania do udziału w sprawie o przysposobienie innych osób, jeżeli są one zainteresowane wynikiem postępowania.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (153 votes)

Dodaj komentarz