Zgoda i jej brak na zaciągnięcie zobowiązania, długu czy zawarcie umowy, a odpowiedzialność męża lub żony

Zgoda i jej brak na zaciągnięcie zobowiązania, długu czy zawarcie umowy, a odpowiedzialność męża lub żony

Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą drugiego małżonka, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków. Zgoda małżonka na zaciągnięcie zobowiązania przez drugiego małżonka może być wyrażona także w sposób dorozumiany. Udzielenie przez małżonka zgody na zaciągnięcie zobowiązania przez drugiego małżonka nie oznacza, że staje się on dłużnikiem. Dłużnikiem jest tylko ten małżonek, który zaciągnął zobowiązanie, natomiast małżonek, który wyraził zgodę na zaciągnięcie zobowiązania, ponosi odpowiedzialność za dług z majątku wspólnego małżonków. Jest to odpowiedzialność osobista ograniczona, ponieważ wierzyciel nie może żądać zaspokojenia z majątku osobistego tego małżonka, który zobowiązania nie zaciągał.

Jeżeli małżonek zaciągnął zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka albo zobowiązanie jednego z małżonków nie wynika z czynności prawnej, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz innych praw twórcy, a jeżeli wierzytelność powstała w związku z prowadzeniem przedsiębiorstwa, także z przedmiotów majątkowych wchodzących w skład przedsiębiorstwa.

Jeżeli wierzytelność powstała przed powstaniem wspólności lub dotyczy majątku osobistego jednego z małżonków, wierzyciel może żądać zaspokojenia z majątku osobistego dłużnika, z wynagrodzenia za pracę lub z dochodów uzyskanych przez dłużnika z innej działalności zarobkowej, jak również z korzyści uzyskanych z jego praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej oraz innych praw twórcy. Aby można było mówić o wierzytelności dotyczącej majątku osobistego jednego z małżonków, między tą wierzytelnością (czy raczej między stosunkiem prawnym, w ramach którego ta wierzytelność powstała) a majątkiem osobistym małżonka musi istnieć określony związek. Związek ten może mieć charakter prawny lub ekonomiczny. Związek prawny występuje wtedy, gdy przedmiotem stosunku prawnego jest rzecz lub prawo należące do majątku osobistego. Istotę związku ekonomicznego stanowi korzyść, która w ramach danego stosunku prawnego przypada na rzecz majątku osobistego.

Jeżeli w czasie trwania wspólności majątkowej dług został zaciągnięty tylko przez jednego z małżonków i jeżeli dłużnikiem w stosunku do wierzyciela pozostaje tylko ten małżonek, a korzyść majątkowa uzyskana w ten sposób została następnie przeznaczona na majątek wspólny, to korzyść ta może być traktowana jako nakład z majątku tego z małżonków, który zaciągnął osobiste zobowiązanie, na majątek wspólny i rozliczana między małżonkami jako roszczenie z tytułu nakładów dokonanych na majątek wspólny. Wymaga to jednak ustalenia, na co zostały przeznaczone środki finansowe uzyskane w wyniku zaciągnięcia zobowiązania przez jednego z małżonków, co może mieć miejsce tylko w postępowaniu o podział majątku wspólnego.

Jeżeli małżonków łączył wcześniej ustrój małżeńskiej wspólności majątkowej, a następnie ustrój ten został w trybie prawem przewidzianym zniesiony, współmałżonek ponosi odpowiedzialność za zadłużenia drugiego małżonka, ale ta odpowiedzialność jest ograniczona tylko do majątku wspólnego.

Prowadzenie przez małżonka działalności gospodarczej za zgodą drugiego małżonka nie oznacza, że małżonek ten wyraża zgodę na zaciąganie zobowiązań pozostających w związku z prowadzoną przez współmałżonka działalnością gospodarczą.

Sprzeczne z zasadami współżycia społecznego ze względu na charakter wierzytelności jest zaspokojenie z majątku wspólnego wierzytelności wynikającej ze zobowiązań zaciągniętych przez jednego z małżonków, które dotyczą osobistych interesów tego małżonka, nie przysparzają zaś korzyści drugiemu z małżonków lub pozostałym członkom rodziny.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

4.9/5 - (110 votes)

Dodaj komentarz