Zmiana nazwiska dziecka bez zgody ojca

Zmiana nazwiska dziecka bez zgody ojca

Zasada, zgodnie z którą władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom nie wyklucza samodzielnego działania każdego z nich w ramach wykonywania tej władzy. Działanie to jest obowiązkiem i prawem rodziców.  Jeżeli wykonywanie władzy rodzicielskiej dotyczy istotnych spraw dziecka, rodzice powinni podejmować decyzje (rozstrzygać) wspólnie. Nie oznacza to, że działanie podjęte w wykonaniu uzgodnionej decyzji musi mieć charakter wspólny.  Metodą rozwiązania ewentualnego sporu rodziców, dotyczącego istotnych spraw dziecka, jest zwrócenie się do sądu, który wydaje rozstrzygnięcie, kierując się wymienionymi w art. 95 i 96 KRO zasadami wykonywania władzy rodzicielskiej, przede wszystkim biorąc pod uwagę dobro dziecka.  Kategoria spraw istotnych ma charakter niedookreślony ponieważ nie jest możliwe sformułowanie zamkniętego katalogu takich spraw. Kryterium pozwalającym na ich wyróżnienie jest doniosłość z punktu widzenia sprawowania pieczy nad dzieckiem. Wskazuje się, że sprawy istotne dziecka to m.in. decyzje dotyczące imienia dziecka, miejsca jego pobytu, wyboru szkoły i przyszłego zawodu, wyjazdu za granicę, na wakacje, zmiany obywatelstwa, określenia kierunku wychowywania dziecka, przeprowadzenia poważniejszych zabiegów medycznych i badań

Zgodnie zaś z dyspozycją art. 8 ust. 2 i 3 w zw. z art. 9 ust. 2 Ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U.2016.10 t.j.) zmiana nazwiska małoletniego dziecka wymaga zgody obydwojga rodziców, chyba że nie mają oni pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyją lub nie są znani albo gdy są pozbawieni władzy rodzicielskiej. W sytuacji, gdy dziecko ukończyło 13 lat, potrzebna jest również jego zgoda. W razie braku porozumienia między rodzicami każde z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu opiekuńczego. Prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego upoważniające do dokonania zmiany nazwiska dziecka, zastępuje zgodę rodzica sprzeciwiającego się.

Wydając wszelkie orzeczenia dotyczące osoby małoletniego, Sąd kieruje się przede wszystkim dobrem dziecka. Zmiana nazwiska dziecka jest okolicznością na tyle istotną, iż aby Sąd uwzględnił taki wniosek jednego z rodziców, muszą zaistnieć istotne przesłanki uzasadniające zmianę nazwiska małoletniego dziecka

Sąd rozstrzyga sprawę postanowieniem w którym przykładowo wskazuje: zezwolić matce małoletniego S. S. (1), ur. (...) we W., zamieszkałego w G. przy ul. (...), s. G. K. E. T. zd. T. na zmianę nazwiska małoletniego z (...) na (...), zastępując tym orzeczeniem zgodę ojca małoletniego – G. S., zam. w S. przy ul. (...).

Przykład z sprawy sądowej

Jak wynika ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, małoletnia A. Z. nie akceptuje swojego obecnego nazwiska i często, nie tylko wobec wnioskodawczyni, artykułuje swoją wolę jego zmiany na nazwisko matki.

Powodem takiej postawy małoletniej jest przede wszystkim słaba więź emocjonalna z ojcem, który słabo uczestniczy w jej wychowaniu.

Całkowicie odmiennie wygląda sytuacja odnośnie relacji, jakie ukształtowały się między małoletnią A. Z. a jej matką K. P., która jest mocno związana uczuciowo i emocjonalnie z córką, posiada z nią prawidłowo ukształtowane relacje rodzicielskie, troszczy się o nią, dba o zaspakajanie potrzeb córki. Również ze strony rodziny wnioskodawczyni małoletnia może liczyć na opiekę, życzliwość, wsparcie i zrozumienie.

W ocenie Sądu, w kontekście powyżej przedstawionych okoliczności, kierując się przede wszystkim dobrem małoletniej A. Z. zasadnym było wyrażenie zgody na złożenie przez K. P. wniosku o zmianę nazwiska małoletniej A. Z., ur. (...) w N.. Takie stanowisko Sądu wynika przede wszystkim z faktu, iż od rozstania rodziców, tj. od 12 lat pozostaje ona tylko pod opieką swojej matki i jej rodziny.

Zdaniem Sądu, zmiana nazwiska uspokoi małoletnią A. Z., która nie akceptuje okoliczności, iż nosi inne niż jej matka, osoba dla niej najbardziej znacząca, nazwisko. Zmiana nazwiska jest również istotna z tego względu, iż za kilka miesięcy rozpocznie ona naukę w liceum, co oznacza stałe przebywanie w nowym rówieśniczym środowisku. W tej sytuacji z punktu widzenia dobra dziecka ważne jest, aby rozpoczęła naukę jako (...) a nie ”Z.” w celu uniknięcia stresujących ją pytań o nazwisko, skoro nie utożsamia się z obecnym nazwiskiem.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.