Odpowiedź na pozew o rozwód męża czy żony

Odpowiedź na pozew o rozwód męża czy żony

Odpowiedż na pozew o rozwód żony mężaPozwany w zasadzie może, ale nie musi wnieść – przed pierwszym posiedzeniem wyznaczonym na rozprawę – odpowiedź na pozew o rozwód. Z założenia więc to od woli pozwanego zależy, czy złoży i w jakim terminie to pismo procesowe. Niezłożenie odpowiedzi na pozew o rozwód nie daje podstawy do wydania wyroku zaocznego, gdyż dopiero można go wydać, gdy dodatkowo pozwany nie stawi się na rozprawę bądź pomimo stawiennictwa nie bierze w niej udziału. Ze względu na to, że jest to środek umożliwiający przygotowanie rozprawy, odpowiedź na pozew jest pismem przygotowawczym i w związku z tym powinna zawierać:

 • oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
 • oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron
 • oznaczenie rodzaju pisma;
 • sygnaturę akt
 • opisanie stanowiska lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
 • podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
 • wymienienie załączników.

W odpowiedzi na pozew należy więc wypowiedzieć się do twierdzeń i dowodów powoda, podać zwięźle stan sprawy i wskazać dowody, które mają być przedstawione na rozprawie, lub je załączyć. Pozwany może też wskazać podstawy prawne swoich żądań i wniosków. W odpowiedzi na pozew pozwany powinien odnieść się do żądania pozwu, co może nastąpić przez podjęcie obrony albo uznanie powództwa. Podjęcie obrony polega na zaprzeczeniu twierdzeniom faktycznym uzasadniającym żądanie powoda albo na podniesieniu zarzutów procesowych lub merytorycznych. Gdy pozwany podejmie obronę, np. wniesie o oddalenie powództwa, to jednocześnie powinien co najmniej wskazać powody tego stanowiska. Nie wnosi się żadnej opłaty za odpowiedź na pozew.

Od zasady dobrowolności wniesienia odpowiedzi na pozew został wprowadzony istotny wyjątek w art. 207 § 2 KPC, według którego przewodniczący może zarządzić w każdej sprawie wniesienie odpowiedzi na pozew w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dwa tygodnie. Zarządzenie to podlega doręczeniu pozwanemu wraz z odpisem pozwu. Długość tego terminu należy uzależnić od zawiłości sprawy, wielości zgłoszonych roszczeń, złożoności stanu faktycznego i prawnego sprawy, miejsca zamieszkania pozwanego za granicą. Termin ten może zostać na wniosek przedłużony na podstawie art. 166 KPC. Po wniesieniu pozwu i odpowiedzi na pozew strony mają jeszcze możliwość składania dalszych pism procesowych, w tym także pism przygotowawczych.

W odpowiedzi na pozew o rozwód należy na pewno zająć jedno z następujących stanowisk:

 • rozwód

– z orzekaniem o winie

– bez orzekania o winie

– z winy obojga małżonków

 • alimenty

– na żonę z powodu niedostatku albo istotnego pogorszenia sytuacji w wyniku rozwodu

– dzieci

 • władz rodzicielska na dziećmi

– ograniczona do istotnych spraw dzieci

– pozbawiona

– pozostawiona w pełni rodzica

 • kontakty z dziećmi

– ustalone na sztywno przez sąd np. kontakty w co drugi weekend od piątku od godz. 16:00 do niedzieli do godz. 19:00

– pozostawione swobodnej decyzji rodziców, czyli ich nieustalanie

 • miejsce zamieszkania dzieci

– przy ojcu

– przy matce

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Odpowiedź na pozew o rozwód męża czy żony
5 (99.86%) 147 vote[s]

Dodaj komentarz