Prawo rodzinne Poznań kancelaria adwokat radca prawny prawnik Poznaniu

Prawo rodzinne Poznań

Kiedy będziesz w potrzebie, 

idź do dobrego, najlepszego, doświadczonego i skutecznego adwokata, radcy prawnego czy prawnika od prawa rodzinnego w Poznaniu


Sprawy i prawo rodzinne Poznań

Prawo rodzinne Poznań zawsze było tą częścią prawa cywilnego, gdzie obowiązujące regulacje ustawowe zazwyczaj miały charakter stabilny, a ich zmiany dokonywano niezwykle rzadko, czyniąc to w sposób wyważony, unikając pochopności. Mimo braku zmian ustawowych istotną rolę w tym obszarze zawsze odgrywały wyroki sądowe. Poglądy głoszone przez sądy, zwłaszcza "wyższych instancji" niejednokrotnie kształtowały praktykę stosowania prawa, do czego wiele razy zachęcała swoimi interesującymi koncepcjami doktryna. To bowiem jej poglądy są zwykle fundamentem w procesie ustalania znaczenia norm prawnych uchwalonych przez ustawodawcę, jak i w kontekście stwierdzania aktualnego stanu regulacji ustawowej. Dlatego na rynku ważną rolę pełnią blog adwokata radcy prawnego i prawnika od prawa rodzinnego w Poznaniu, które zawierają objaśnienia w zakresie dotychczasowego stanu poglądów nauki i judykatury oraz wytyczają możliwe nowe kierunki interpretacyjne.

Prawo rodzinne Poznań to dziedzina prawa, która reguluje kwestie związane z małżeństwem, rodziną, władzą rodzicielską, alimentami oraz opieką nad dziećmi. Jest to jedna z najważniejszych dziedzin prawa, gdyż dotyczy spraw najbliższych i najważniejszych dla każdego człowieka.

W Poznaniu jest bardzo wiele kancelarii prawa rodzinnego. Sprawy rodzinne w Poznaniu prowadzone są przez wielu dobrych, skutecznych i nawet najlepszych adwokatów, radców prawnych czy prawników od prawa rodzinnego. Przeróżni prawnicy specjalizujący się w prawo rodzinne Poznań oferują swoim klientom pomoc w różnych aspektach życia rodzinnego. Są w stanie pomóc w zawarciu małżeństwa oraz rozwiązaniu go, pomagają w uregulowaniu kwestii podziału majątku, ustaleniu alimentów oraz władzy rodzicielskiej. Doradzają także w sprawach dotyczących opieki nad dziećmi.

Pamiętaj, ważne jest, aby w kwestiach związanych z prawem rodzinnym w Poznaniu skorzystać z pomocy dobrych, skutecznych i nawet najlepszych adwokatów, radców prawnych czy prawników z Poznania, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie prawa. Warto zwrócić uwagę na referencje oraz opinie dotychczasowych klientów, aby wybrać adwokata, radcę prawnego czy prawnika, który oferuje kompleksowe wsparcie prawnicze oraz reprezentuje interesy swoich klientów w sposób skuteczny w sprawach rodzinnych Poznań.

Dobra kancelaria prawna specjalizująca się w prawie rodzinnym w Poznaniu zapewnia swoim klientom indywidualne podejście oraz dyskrecję. Adwokat, radca prawny czy prawnik działa w taki sposób, aby uzyskać najlepsze dla swojego klienta rezultaty i zabezpieczyć jego interesy.

Podsumowując, prawo rodzinne jest dziedziną prawa, która dotyczy spraw najważniejszych dla każdego człowieka. W Poznaniu można znaleźć wiele doświadczonych prawników specjalizujących się w tej dziedzinie prawa. Skorzystaj z porady prawnej Prawo rodzinne Poznań

Sprawy i prawo rodzinne Poznań

Rozwód Poznań

Prawo rodzinne jest jednak tym obszarem prawa, gdzie nawet utrwalone koncepcje, na skutek zmian zachodzących w społeczeństwie, wymagają swego rodzaju "odświeżenia". Niewątpliwie bowiem życie rodzinne, na przestrzeni lat, przechodzi przeobrażenia, a model rodziny jest dzisiaj inny niż wówczas, gdy przepisy uchwalano. Odmienne postrzeganie roli małżeństwa, zakresu władzy rodzicielskiej, czy szeroko rozumianych stosunków między rodzicami a dziećmi to tylko niektóre obszary, gdzie warto pokusić się o element interpretacyjnej nowości. Świat nowych technologii, korzystanie z niektórych jego dobrodziejstw, to zresztą także wyzwania, które interpretatorowi kilkadziesiąt lat temu nie spędzały snu z powiek - podkreśla adwokat prawnik radca prawny od rozwodów w Poznaniu.

Rozwód Poznań jest jednym z najtrudniejszych i najboleśniejszych przeżyć w życiu człowieka. Przykro nam, że musisz przejść przez rozwód w Poznaniu. Jednakże, jeśli już podjąłeś decyzję o rozwodzie, ważne jest, abyś miał świadomość, że nie jesteś sam. Istnieją specjaliści od prawo rodzinne Poznań, którzy pomogą Ci w przejściu przez ten trudny czas.
Możesz znaleźć wielu doświadczonych adwokatów i kancelarii specjalizujących się w sprawach rozwodowych w Poznaniu. Oferują one kompleksowe wsparcie na każdym etapie procesu rozwodowego, począwszy od złożenia pozwu rozwodowego, poprzez ustalenie warunków podziału majątku oraz alimentów dla dzieci, aż po reprezentowanie Twoich interesów przed sądem.

Ważne jest, aby w czasie rozwodu w Poznaniu zachować spokój i podejmować racjonalne decyzje, które będą najlepsze dla Ciebie oraz Twoich bliskich. Adwokaci od rozwodów Poznań w Poznaniu pomogą Ci w przejściu przez ten proces w sposób jak najmniej traumatyczny, a jednocześnie zabezpieczą Twoje prawa i interesy. Sprawy rodzinne Poznań

Przy wyborze adwokata od rozwód Poznań warto zwrócić uwagę na jego doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych, znajomość prawa rodzinnego w Poznaniu oraz umiejętności komunikacyjne. Dobry adwokat będzie w stanie pomóc Ci w negocjacjach z drugą stroną, a także reprezentować Twoje interesy przed sądem w sposób skuteczny. Prawo rodzinne Poznań

W przypadku rozwodu, warto również skorzystać z pomocy psychologa lub terapeuty, którzy pomogą Ci przejść przez trudny czas i znaleźć sposoby radzenia sobie z emocjami.

Pamiętaj, że rozwód Poznań nie musi być końcem świata. Choć może być to trudny i bolesny proces, z pomocą specjalistów można przejść przez niego w sposób jak najmniej traumatyczny i zabezpieczyć swoje interesy. Pamiętaj, szukaj zawsze dobrego, skutecznego, a nawet najlepszego adwokata radcę prawnego czy prawnika od prawa rodzinnego w Poznaniu zanim zaczniesz sprawę w Sądzie Poznań.

Rozwód Poznań

Podział majątku Poznań

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

W trakcie postępowania o podział majątku w Poznaniu wspólnego Sąd ustala skład majątku wspólnego oraz jego wartość z tym, że skład majątku ustala się według stanu w dacie ustania wspólności, zaś według cen z chwili podziału majątku a w przypadku ruchomości - w zasadzie według cen rynkowych.

Jest ugruntowaną zasadą, że przedmiotem podział majątku Poznań mogą być jedynie przedmioty majątkowe, które były objęte wspólnością ustawową małżeńską w chwili jej ustania i które nadal znajdują się w majątku małżonków (byłych małżonków), objęte ich współuprawnieniem w częściach ułamkowych. Rozliczeniu podlega więc całość stosunków majątkowych według stanu na dzień ustania wspólności ustawowej, natomiast podziałowi podlega stan czynny masy majątkowej w chwili dokonywania podziału

Podział majątku Poznań to kwestia, która często pojawia się w przypadku rozwodu lub separacji. Polega na podziale wspólnego majątku małżonków na dwie części, z których każde z nich otrzymuje jedną. W Poznaniu działa wiele dobry, skutecznych i najlepszych kancelarii prawnych, które specjalizują się w sprawach dotyczących podziału majątku i oferują profesjonalne doradztwo oraz reprezentowanie klientów w tym zakresie.

W przypadku podziału majątku w Poznaniu ważne jest, aby przeprowadzić go w sposób skuteczny dla naszego klienta. Kancelarie prawne specjalizujące się w tej dziedzinie prawa oferują swoim klientom kompleksowe wsparcie, począwszy od konsultacji prawnych, poprzez negocjacje, aż po reprezentowanie klienta w sądzie.

W ramach podziału majątku w Poznaniu adwokat, radca prawny czy prawnik pomaga w ustaleniu wartości poszczególnych składników majątku, takich jak nieruchomości, samochody, rachunki bankowe, akcje czy obligacje. Pomagają także w ustaleniu, które składniki majątku są wspólne dla obojga małżonków, a które należą wyłącznie do jednego z nich.

Oferujemy również pomoc w określeniu proporcji, w jakich majątek zostanie podzielony między małżonków. Warto podkreślić, że w przypadku braku porozumienia między małżonkami w kwestii podziału majątku, decyzja w tej sprawie zostanie podjęta przez sąd w Poznaniu.

Dobra kancelaria prawna specjalizująca się w podział majątku Poznań zapewnia swoim klientom profesjonalne doradztwo, indywidualne podejście do każdej sprawy oraz pełną dyskrecję. Prawnicy działają w taki sposób, aby uzyskać najlepsze dla swojego klienta rezultaty i zabezpieczyć jego interesy.

Podział majątku to kwestia, która może być skomplikowana i wymaga fachowej wiedzy oraz doświadczenia. Często jednak, zwłaszcza w przypadku podziału majątku Poznań, dochodzi do sporów między stronami, co może prowadzić do konieczności reprezentowania swoich interesów przed sądem w Poznaniu.

Podział majątku Poznań

Alimenty Poznań

Obowiązek alimentacyjny, polegający na dostarczaniu środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania, obciąża rodziców, szczególnie ojca. Rodzice są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Obowiązek alimentacyjny istnieje przede wszystkim względem małoletnich dzieci. Alimenty Poznań rodziców wobec ich dzieci stanowi uszczegółowienie ogólnego obowiązku „troszczenia się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka” i należytego przygotowania go, odpowiednio do jego uzdolnień, do pracy zawodowej.

Alimenty Poznań obejmują nie tylko dostarczanie środków utrzymania, ale w miarę potrzeby także środków wychowania. Dostarczanie środków utrzymania to w powszechnym rozumieniu tego wyrażenia zaspokajanie normalnych, bieżących potrzeb uprawnionego w postaci pożywienia, ubrania, mieszkania, opału, niezbędnych przedmiotów umożliwiających przebywanie w środowisku i w rodzinie, leków itp. Dostarczanie środków wychowania zaś obejmuje powinność starań o zdrowie uprawnionego, o jego rozwój fizyczny i umysłowy, stworzenie możliwości zdobycia wykształcenia, zapewnienie dostępu do dóbr kultury. Środki te służą zaspokajaniu usprawiedliwionych potrzeb uprawnionych - podkreśla adwokat z kancelarii prawa rodzinnego w Poznaniu. Żaden przepis ustawy jednak nie precyzuje w jakiej postaci mają być spełniane świadczenia alimentacyjne, zarówno te przeznaczone na zaspokojenie potrzeb utrzymania jak i wychowania. Prawnik od spraw alimentów w Poznaniu

Kancelaria od sprawa rodzinnego w Poznaniu wskazuje, że obowiązek alimentacyjny rodziców względem dzieci ma zatem dwojaką postać: wyraża się świadczeniami o charakterze materialnym oraz osobistymi staraniami o jego utrzymanie i wychowanie. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego. Okoliczności konkretnego stanu faktycznego są podstawą do oceny, czy osobiste starania wyczerpują obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w całości czy tylko w części. Zależeć to będzie w głównej mierze od tego jak dalece dziecko absorbuje wychowawczo jedno z rodziców, co pozostaje w ścisłym związku z wiekiem i jego stanem zdrowia. Adwokat od spraw alimentów w Poznaniu.

Alimenty Poznań zależą od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Usprawiedliwione potrzeby dziecka powinny być oceniane nie tylko na podstawie wieku, lecz również miejsca pobytu dziecka, jego środowiska, możliwości zarobkowych zobowiązanych do jego utrzymania i całego szeregu okoliczności każdego konkretnego przypadku. W szczególności usprawiedliwionych potrzeb nie można odrywać od pojęcia zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego, a także od zasady równej stopy życiowej. Radca prawny od alimentów w Poznań.

Adwokat radca prawny czy prawnik od prawa rodzinnego w Poznaniu podkreśla, że pojęcia te w praktyce pozostają we wzajemnej zależności i obie przesłanki wzajemnie na siebie rzutują, zwłaszcza przy ustalaniu przez Sąd wysokości alimentów w Poznaniu. Górną granicą świadczeń alimentacyjnych są zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego, chociażby nawet w tych ramach nie znajdowały pokrycia wszystkie usprawiedliwione potrzeby uprawnionego do alimentacji. Możliwości zarobkowych i majątkowych nie należy przy tym utożsamiać z wysokością faktycznych zarobków, ale według tego, jakie dochody może osiągnąć zobowiązany do alimentowania przy założeniu, że dokłada wszelkich starań i wykorzystuje wszystkie swoje siły umysłowe i fizyczne. Kancelaria prowadzi sprawy o alimenty w Poznaniu.

Alimenty Poznań

Rozdzielność majatkowa i intercyza Poznań

Dobro rodziny jest celem ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej, bowiem ten ustrój zapewnia jej ustabilizowaną bazę materialną i najpełniej realizuje zasadę równych praw obojga małżonków w dziedzinie stosunków majątkowych, stanowiących materialną podstawę funkcjonowania rodziny. Nie znaczy to jednak, że ze względu na dobro rodziny ustrój ten powinien być utrzymywany bez względu na stan aktualnie istniejącej sytuacji majątkowej pomiędzy małżonkami. Separacja małżonków uniemożliwiająca im współdziałanie w zarządzie majątkiem wspólnym stwarza bowiem z reguły zagrożenie interesów majątkowych jednego lub nawet obojga małżonków. Podstawową zatem kwestią jest to, czy wiążąca strony wspólność majątkowa stanowi ustabilizowaną bazę materialną rodziny, a więc czy spełnia funkcję leżącą u podstaw jej powołania. Adwokat  radca prawny od rozdzielności majątkowej w Poznaniu

Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd, nie notariusza, rozdzielności majątkowej. Rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu. Ustawodawca nie definiuje pojęcia „ważnych powodów”, pozostawiając kształtowanie jego rozumienia judykaturze i doktrynie. Kancelaria od prawa rodzinnego w Poznaniu uważa, że ważne powody, dające podstawę do ustanowienia rozdzielności majątkowej, to wytworzenie się takiej sytuacji, która w konkretnych okolicznościach faktycznych powoduje, że dalsze trwanie wspólności majątkowej między małżonkami pociąga za sobą naruszenie lub poważne zagrożenie interesu majątkowego jednego z małżonków i z reguły także dobra rodziny.

Według utrwalonego poglądu, zarówno w piśmiennictwie, jak i w orzecznictwie ważnym powodem do rozdzielności majątkowej małżonków jest w szczególności separacja małżonków, uniemożliwiająca im współdziałanie w zarządzie majątkiem wspólnym i najczęściej zarazem stwarzająca zagrożenie interesów majątkowych jednego lub nawet obojga małżonków. Rozbieżność poglądów istnieje tylko co do tego, czy musi ona przybierać postać trwałego i zupełnego rozkładu pożycia w znaczeniu przepisów o rozwodzie, czy, podobnie jak przy rozwodzie, małżonek, który ponosi winę rozkładu pożycia, nie może żądać rozdzielności majątkowej - czy też brak podstaw ku wspomnianym analogiom do rozwodu. Sądy nie podzielają zapatrywania opowiadającego się za pierwszą z wymienionych ewentualności, znajdującą silniejszy lub słabszy wyraz także w niektórych orzeczeniach Sądu Najwyższego.

Tytułem przykładu, adwokat prawo rodzinne Poznań wskazuje, że jako „ważne powody” uzasadniające ustanowienie rozdzielności majątkowej można wskazać na trwonienie przez jednego małżonka wspólnego majątku (hulaszczy tryb życia, alkoholizm, rażąco niegospodarne postępowanie), zaciąganie długów, które mogą być egzekwowane z majątku wspólnego, nieprzyczynianie się do powiększenia majątku wspólnego przez uchylanie się od pracy itp., zatrzymanie majątku wspólnego dla siebie, niedopuszczanie drugiego współmałżonka do korzystania z niego. Rozdzielność majątkowa Poznań

Za ważny powód uzasadniający zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami radca prawny i prawnik od prawa rodzinnego w Poznaniu uważa również wytworzenie przez jednego z nich takiej sytuacji, w której dalsze trwanie wspólności zagraża interesom drugiego małżonka i dobru rodziny, co ma miejsce zwłaszcza wówczas, gdy jeden z małżonków trwoni wspólny dorobek lub wykazuje zupełną niegospodarność. Czy każdy adwokat, radca prawny, prawnik od prawa rodzinnego w Poznaniu jest dobry, skuteczny czy najlepszy?

Zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie, wskazuje kancelaria od prawa rodzinnego w Poznaniu. że za dopuszczalne uznanie za ważny powód zniesienia (także z datą wsteczną) wspólności majątkowej małżeńskiej przyjmuje się ponadto już sam fakt prowadzenia, a nawet samej możliwości prowadzenia egzekucji z majątku wspólnego, jeżeli przemawia za tym dobro rodziny lub dobro współmałżonka dłużnika, szczególnie wówczas, gdy małżonkowie od dłuższego czasu pozostają w faktycznej separacji. Zapraszam do kancelarii prawo rodzinne Poznań

Rozdzielność majątkowa intercyza Poznań

Kontakty i widzenia z dzieckiem Poznań

Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Kontakty i widzenia z dzieckiem w Poznaniu obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się z nim, utrzymywania korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej. Jeżeli dziecko przebywa stałe u jednego z rodziców, sposób utrzymywania kontaktów i widzeń z dzieckiem przez drugiego z nich rodzice określają wspólnie, kierując się dobrem dziecka i biorąc pod uwagę jego rozsądne życzenia; w braku porozumienia rozstrzyga sąd opiekuńczy. Sprawy rodzinne Poznań

Dobro dziecka oraz interes matki lub ojca sprawującego władzę rodzicielską mogą tymczasem przemawiać za tym, że w danym wypadku kontakty drugiego z rodziców z dzieckiem będą ograniczone do spotkań w miejscu zamieszkania dziecka oraz rozmów telefonicznych i korespondencji drogą poczty elektronicznej, a nie będą obejmować, np. zabierania dziecka poza miejsce jego stałego pobytu. Oczywiście formy kontaktów mogą się zmieniać wraz z rozwojem dziecka (np. inaczej muszą być organizowane kontakty z dzieckiem rocznym, a inaczej z nastolatkiem) oraz cechami osobowymi (np. miejscem zamieszkania i pracy drugiego z rodziców, rosnącym lub malejącym niebezpieczeństwem negatywnego wpływu na wychowanie i rozwój dziecka) i relacjami między ojcem, matką, osobą sprawującą pieczę zastępczą i opiekunem (w tym łagodzeniem lub intensyfikacją konfliktów wewnątrz rodziny i innymi przejawami jej dysfunkcyjności).

Zastanawiasz się na pewno jaki jest dobry, skuteczny czy najlepszy adwokat, radca prawny, kancelaria czy prawnik od spraw i prawa rodzinnego w Poznaniu? Kontakty i widzenia z synem czy córką Poznań powinny stanowić przedmiot nie tylko prawa, ale i obowiązku rodziców, co z kolei jest w pełni zgodne z charakterem władzy rodzicielskiej i powinno ułatwiać stosowanie prawa dotyczącego kontaktów, jako instytucji zbliżonej w miarę możności swoim charakterem do instytucji władzy rodzicielskiej, która także stanowi prawo i obowiązek.

Oddzielenie władzy rodzicielskiej od kontaktów i widzeń z dzieckiem wynika również z art. 9 ust. 3 konwencji o prawach dziecka, zgodnie z którym: „Państwa-Strony będą szanowały prawo dziecka odseparowanego od jednego lub obojga rodziców do utrzymywania regularnych stosunków osobistych i bezpośrednich kontaktów z obojgiem rodziców, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to sprzeczne z najlepiej pojętym interesem dziecka". Podobnie zgodnie z art. 8 konwencji o statusie prawnym dziecka pozamałżeńskiego: „Ojciec lub matka dziecka pozamałżeńskiego, któremu lub której nie przysługuje władza rodzicielska, względnie nie wykonuje tej władzy, może uzyskać prawo do kontaktów z dzieckiem w określonych przypadkach".

Możliwe jest zarówno całkowite, jak i częściowe ograniczenie kontaktów i widzeń  z dzieckiem Poznań rodzicom mającym pełną władzę rodzicielską, bez uprzedniego pozbawienia ich tej władzy, a modyfikacji zakresu kontaktów może dokonać także sąd, orzekając w wyroku o władzy rodzicielskiej. Zmiana zakresu kontaktów polegać powinna na eliminacji „niektórych ich form i – jeżeli jest to możliwe – tylko na określony czas, a w niektórych wypadkach może jednak okazać się konieczne całkowite ich wyłącznie we wszystkich formach na czas określony lub nawet trwale. Zapraszamy do kancelarii adwokat radca prawny prawnik prawo rodzinne Poznań

Jeżeli osoba, pod której pieczą dziecko pozostaje, nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku. W myśl § 2 wymienionego przepisu jeżeli osoba uprawniona do kontaktu z dzieckiem albo osoba, której tego kontaktu zakazano, narusza obowiązki wynikające z orzeczenia albo z ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, sąd opiekuńczy zagrozi tej osobie nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje.

Kontakty i widzenia dzieckiem Poznań

Władza i prawa rodzicielskie nad dzieckiem Poznań

Dziecko pozostaje aż do pełnoletności pod władzą rodzicielską rodziców. Treść władzy i praw rodzicielskich Poznań jest różna od jej wykonywania, a samo posiadanie władzy rodzicielskiej nie oznacza jej wykonywania. Wykonywanie władzy rodzicielskiej oznacza, że rodzic osobiście zajmuje się sprawami dziecka. Chodzi tu o wykonywanie wszystkich obowiązków, dzięki którym dziecko będzie wychowane w sposób zapewniający jego prawidłowy rozwój. Władzę rodzicielską powinni wykonywać oboje rodzice, jednak może się zdarzyć, że na skutek różnych okoliczności wykonywanie władzy rodzicielskiej będzie powierzone jednemu z nich bez pozbawiania praw rodzicielskich drugiego rodzica.

Władza i prawa rodzicielskiej nad dzieckiem obejmuje w szczególności:

1) wychowanie dziecka,

2) kierowanie dzieckiem,

3) zapewnienie dziecku odpowiednich warunków bytowych,

4) troskę o zdrowie i bezpieczeństwo dziecka.

Dziecko pozostające pod władzą rodzicielską winno wykazywać rodzicom posłuszeństwo, a w sprawach, w których może samodzielnie podejmować decyzje i składać oświadczenia woli, powinno wysłuchać opinii i zaleceń rodziców formułowanych dla jego dobra. Sprawy rodzinne Poznań. Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny. Rodzice przed powzięciem decyzji w ważniejszych sprawach dotyczących osoby lub majątku dziecka powinni je wysłuchać, jeżeli rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości dziecka na to pozwala, oraz uwzględnić w miarę możliwości jego rozsądne życzenia – podkreśla kancelaria od prawa rodzinnego w Poznaniu.

Dobro dziecka wymaga, aby rodzice, którym przysługuje władza i prawa rodzicielskie współdziałali we wszystkich sprawach dziecka. W sytuacji rodziców żyjących w rozłączeniu współdziałanie jest utrudnione przez sam fakt rozłączenia. Dostępne środki komunikacji nie zastąpią pozostawania w bliskości lub we wzajemnej pozytywnej relacji. Ażeby móc faktycznie sprawować pieczę nad osobą dziecka, przy dziecku po prostu trzeba być, nie wystarczający jest kontakt przez telefon lub Internet, czy nawet bezpośredni – raz lub kilka razy w miesiącu. Adwokat od prawa rodzinnego Poznań wskazuje, że dziecko musi mieć możliwość kontaktu z rodzicem zawsze wtedy, gdy go potrzebuje. Bezpośredni kontakt, wyrażający czułość, opiekę, wsparcie, solidarność, poczucie tożsamości buduje osobowość dziecka, wpływa na jego prawidłowy rozwój i jest niezastąpiony. Dlatego, w przepisie art. 107 § 1 i 2 KRO znalazły się rozwiązania, które ustawodawca przewidział w sytuacji pozostawania rodziców dziecka w rozłączeniu. Przepis § 2 ww. artykułu stanowi, iż do pozostawienia obojgu małżonkom pełni władzy rodzicielskiej potrzebne jest przedstawienie zgodnego z dobrem dziecka porozumienia o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem, oraz że jest zasadne oczekiwanie, iż rodzice będą współdziałać w sprawach dziecka.

Sąd, decydując się na wydanie orzeczenia o władzy rodzicielskiej powinien najpierw dokonać wyboru rodzica, któremu wykonywanie tej władzy ma być powierzone, a następnie ustalić zakres obowiązków i uprawnień drugiego rodzica w stosunku do osoby dziecka. Powierzenie w wyroku rozwodowym wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców nie czyni go wyłącznym podmiotem tej władzy, jeśli drugi z rodziców nie został jej pozbawiony. Prawa i obowiązki drugiego z rodziców są w wyroku wyraźnie określone i treść tego rozstrzygnięcia wyznacza zakres posiadanej władzy. Przykładowo może obejmować decyzje co do kwestii związanych ze zmianą miejsca pobytu dzieci, z organizowaniem ich wypoczynku i wczasów, ich leczeniem, z wyborem szkoły, nauką pozaszkolną, zasadami wychowania, kierunkiem i zakresem wykształcenia, praktyką zawodową, wyborem zawodu itd. W takiej sytuacji jednemu z rodziców przysługują wszystkie atrybuty władzy rodzicielskiej, drugi zaś wykonuje ją w zakresie ściśle oznaczonym. Zapraszamy do współpracy z adwokat prawnik radca prawny kancelaria prawo rodzinne Poznań

Władza i prawa rodzicielskie nad dzieckiem Poznań

Ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa dziecka w Poznaniu

Ojcostwo dziecka wynika z przewidzianych prawem domniemań co do pochodzenia dziecka małżeńskiego oraz pochodzenia dziecka pozamałżeńskiego. W przypadku ustalenia pochodzenia dziecka małżeńskiego istnieje domniemanie wskazujące męża matki jako ojca dziecka urodzonego przez żonę. Ojcem dziecka pozamałżeńskiego jest natomiast mężczyzna niebędący mężem matki, który uznał swoje ojcostwo albo który obcował z matką dziecka w okresie koncepcyjnym i co do którego zapadł prawomocny wyrok sądu ustalający ojcostwo. Sądowe ustalenie ojcostwa w Poznaniu jest drugim obok uznania ojcostwa sposobem ustalenia ojcostwa pozamałżeńskiego.

Adwokat prawnik i radca prawny od prawa rodzinnego w Poznaniu zaznacza, że osobami uprawionymi do złożenia pozwu o sądowe ustalenie ojcostwa są: dziecko, matka, domniemany ojciec i prokurator. Matce dziecka przysługuje samodzielna legitymacja w sprawie o ustalenie ojcostwa w Poznaniu, dopóki dziecko jest małoletnie. Z chwilą osiągnięcia przez dziecko pełnoletności to jej uprawnienie wygasa.

Jeżeli miejsce pobytu domniemanego ojca, przeciwko któremu wytoczono powództwo o ustalenie ojcostwa, nie jest znane, przewodniczący (przed rozprawą) albo sąd orzekający (w czasie rozprawy) ustanowi kuratora dla niego.

Należy mieć na względzie, iż nauka na obecnym poziomie pozwala na ustalenie ojcostwa w toku postępowania dowodowego, że dany mężczyzna jest ojcem dziecka. Poszukiwany "dowód pozytywny" zawiera w sobie jako konieczny element wynik badań DNA, stanowiąc spójny logicznie łańcuch przesłanek, pozwalający w sposób pewny wyeliminować możliwość, że ojcem jest być może jakiś inny mężczyzna – podkreśla adwokat od spraw rodzinnych w Poznaniu.

Skutki prawne, jakie wywołuje prawomocny wyrok ustalający ojcostwo, można podzielić na:

1)  skutki w zakresie stosunku prawnego ojcostwa;

2)  skutki w zakresie władzy rodzicielskiej, stosunków alimentacyjnych i dziedziczenia;

3)  skutki dotyczące nazwiska dziecka;

4)  skutki dotyczące miejsca zamieszkania;

5)  skutki dotyczące aktu urodzenia dziecka.

Celem procesu o zaprzeczenie ojcostwa nie jest ustalenie ojcostwa Poznań biologicznego męża matki, lecz obalenie ustawowego domniemania, że dziecko od niego pochodzi. Wyrok stwierdzający, że dany mężczyzna nie jest ojcem dziecka urodzonego przez jego żonę w czasie trwania małżeństwa, ma skutek wsteczny w tym rozumieniu, że mężczyzna ten nie może być uważany za ojca dziecka od chwili jego poczęcia. Skutki wsteczne takiego wyroku nie rozciągają się na inne stosunki prawne wynikające z ojcostwa. Dlatego do chwili uprawomocnienia się takiego wyroku mężowi matki przysługuje prawo reprezentacji dziecka i ciążą na nim obowiązki zarówno w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej, jak i ponoszenia wspólnie z matką kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

Wymaganie niepodobieństwa ojcostwa oznacza, że postępowanie dowodowe powinno bezwzględnie doprowadzić do wyłączenia ojcostwa męża matki. Wyłączenie ojcostwa męża matki musi z zebranego materiału dowodowego wynikać z całą pewnością, a zatem nawet najwyższy stopień prawdopodobieństwa, iż mąż matki nie jest ojcem jej dziecka, nie wystarcza do zaprzeczenia ojcostwa. Zapraszamy do kancelarii adwokat radca prawny prawnik od prawa rodzinnego w Poznaniu

Ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa Poznań

Inne sprawy rodzinne w Poznaniu

Kancelaria adwokat radca prawny prawnik od prawa rodzinnego w Poznaniu oferuje szeroki zakres usług związanych z doradztwem prawnym oraz reprezentacją klientów w różnego rodzaju sprawach rodzinnych. Zajrzyj na naszego bloga, to się przekonasz. Na pewno znajdziesz u nas rozwiązanie swojego problemu. Zajmujemy się m. in: Adopcja dziecka, Alimenty, Darowizna, Dom Pomocy Społecznej DPS, Długi małżonków, Eksmisja, Fundusz alimentacyjny, Konkubinat i związek nieformalny, Kontakty z dzieckiem, Majątek małżonków, Miejsce zamieszkania i pobytu dziecka, Niebieska karta, Odebranie i uprowadzenie dziecka, Odszkodowanie, Opieka i piecza naprzemienna, Opinia w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, Podział majątku, Pozbawienie władzy rodzicielskiej, Prawa i obowiązki małżonków, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Problemy wychowawcze dziecka i Sąd Rodzinny, Przymusowe leczenie ,Przymusowe leczenie od alkoholu, Rodzina zastępcza, Rozdzielność majątkowa, Rozszerzenie majątku wspólnego, Rozwód, Separacja, Ślub, Ubezwłasnowolnienie, Umowa dożywocia, Unieważnienie małżeństwa ślubu,  Ustalenie sądowe ojcostwa, Utrudnianie kontaktów i widzeń ojca z dzieckiem, Władza rodzicielska, Zaprzeczenie sądowe ojcostwa, Zniesienie współwłasności. Zapraszamy kancelaria prawa rodzinnego w Poznaniu adwokat radca prawny prawnik

Adwokat od prawa rodzinnego w Poznaniu

Co wyróżnia kancelarię prawa rodzinnego w Poznaniu ponad innymi?

%

Pewności i bezpieczeństwa

Pracujemy na sukces

%

Zadowolonych klientów

Adwokatów, radców prawnych i prawników

Jeżeli chcesz mieć przewagę, to problemy powierzaj najlepszym specjalistom od prawa rodzinnego w Poznaniu

Prawo rodzinne w Poznaniu to dla każdego adwokata, radcy prawnego czy prawnika ważna specjalizacja. Codzienne stosunki prawne, rodzinne, nie mogą obejść się bez odniesień do tej dziedziny prawa. Regulacja rodzinnych praw i obowiązków małżonków, rodziców i dzieci, to olbrzymie wyzwanie dla ustawodawcy, zwłaszcza ostatnio, gdy tradycyjne koncepcje często wymagają odświeżenia w duchu stale rosnących potrzeb społeczeństwa.

Sprawy rodzinne w Poznaniu zawsze były tą częścią prawa, gdzie obowiązujące regulacje ustawowe zazwyczaj miały charakter stabilny, a ich zmiany dokonywano niezwykle rzadko, czyniąc to w sposób wyważony, unikając pochopności. Mimo braku zmian ustawowych istotną rolę w tym obszarze zawsze odgrywały wyroki sądowe. Szczególnie sądów w Poznaniu. Poglądy głoszone przez sądy w Poznaniu niejednokrotnie kształtowały praktykę stosowania prawa do czego wiele razy zachęcała swoimi interesującymi koncepcjami doktryna. To bowiem jej poglądy są zwykle fundamentem w procesie ustalania znaczenia norm prawnych uchwalonych przez ustawodawcę, jak i w kontekście stwierdzania aktualnego stanu regulacji ustawowej. Dlatego na rynku ważną rolę pełnią blogi adwokata, radcy prawnego czy prawnika od prawa rodzinnego w Poznaniu, które zawierają objaśnienia w zakresie dotychczasowego stanu poglądów nauki i wyroków sądów w Poznaniu oraz wytyczają możliwe nowe kierunki interpretacyjne przepisów prawa rodzinnego.

Prawo rodzinne Poznań jest jednak tym obszarem prawa, gdzie nawet utrwalone koncepcje, na skutek zmian zachodzących w społeczeństwie, wymagają swego rodzaju odświeżenia. Niewątpliwie bowiem życie rodzinne, na przestrzeni lat, przechodzi przeobrażenia, a model rodziny jest dzisiaj inny niż kiedyś. Odmienne postrzeganie roli małżeństwa, zakresu władzy rodzicielskiej, czy szeroko rozumianych stosunków między rodzicami a dziećmi to tylko niektóre obszary, gdzie warto pokusić się o element interpretacyjnej nowości. Świat nowych technologii, korzystanie z niektórych jego dobrodziejstw, to zresztą także wyzwania, które adwokatowi, radcy prawnemu czy prawnikowi z Poznani kilkadziesiąt lat temu nie spędzały snu z powiek.

Przygotowanie przez kancelarię od prawa rodzinnego w Poznaniu bloga nie jest zadaniem łatwym. Wszyscy znamy przecież dostępne opracowania, które służyły interpretacji przepisów. Chcemy przedstawić aktualny stan praktyki prawa, z uwzględnieniem poglądów nauki i orzecznictwa sądów w Poznaniu, a nadto wskazać tam gdzie naszym zdaniem to było niezbędne możliwe nowe kierunki interpretacji przepisów. Teorią wspieramy się tylko tam, gdzie jest to naszym zdaniem niezbędne dla ukształtowania praktyki stosowania prawa. Sprawy rodzinne Poznań

Znalazłeś może już odpowiedź na pytanie jaki jest dobry, skuteczny czy najlepszy adwokat, radca prawny, kancelaria czy prawnik od spraw i prawa spadkowego w Poznaniu? Kto powiedział, ze prawo i procesy sądowe są problemami? Ten kto jeszcze nie korzystał z usług wykwalifikowanego adwokata. Jesteś wart rzeczy dobrych i sprawiedliwych. Twoje potrzeby też są ważne, pamiętaj. Myślisz, że jesteś w tarapatach z których nie da się wyplątać? Zaoferujemy Ci pomoc, której jesteś wart i zaskoczymy Twoich przeciwników.  O naszych klientów zawsze dba zespół wykwalifikowanych adwokatów i radców prawnych.  Odwiedź nas w Poznaniu w celu uzyskania porady prawnej. Kancelaria adwokat radca prawny prawnik od prawa rodzinnego w Poznaniu.

Nowości z bloga adwokata radcy prawnego i prawnika kancelaria prawa rodzinnego w Poznaniu


Zdrada emocjonalna męża czy żony a rozwód

Zdrada emocjonalna z kochanką czy kochankiem może doprowadzić do tego, że pomyślisz, że rozwód jest najlepszym sposobem na wyjście z bałaganu, który stworzył twój współmałżonek. Ale czy zdrada emocjonalna powinna
Read more

Jakie są skutki prawne separacji małżonków

Skoro do nas zajrzałem zastanawiasz się pewnie jakie są skutki prawne separacji? Małżonkowie są zobowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą
Read more

Rozwód a depresja męża czy żony

Czy spodziewałeś się poczucia ulgi po sfinalizowaniu rozwodu czy rozstaniu? Czy spodziewałeś się przytłaczającej fali uniesienia i dobrego samopoczucia po podpisaniu dokumentów rozwodowych? Być może tak, ale ta początkowa ulga
Read more

Opieka naprzemienna a alimenty na dziecko

Problematyka i opieki pieczy naprzemiennej jest związana z władzą rodzicielską wykonywaną wspólnie przez oboje rodziców.  Wiele osób zastanawia się, czy jak ojciec dziecka będzie miał opiekę naprzemienną, to musi płacić
Read more

Rozstanie, rozwód a dzieci

Rozwód może być bolesny dla każdego, kto przez niego przechodzi, w tym dla pary i ich dzieci. Rodzice, którzy się rozstali, często odczuwają poczucie winy z powodu zadawania bólu swoim
Read more

Rozwód z narcyzem

Jako adwokaci rozwodowi odpowiadamy na wiele pytań dotyczących zaburzeń osobowości. Wiele z tych pytań koncentruje się wokół narcystycznego zaburzenia osobowości, które charakteryzuje się zawyżonym poczuciem własnej wartości, głęboką potrzebą nadmiernej
Read more

Kancelaria od prawa rodzinnego w Poznaniu

Adwokat Mateusz Ziębaczewski

ul. Głogowska 47a lok. 1a,   60-736 Poznań,   tel. kom: +48 696 293 998

Prawo rodzinne Poznań adwokat radca prawny prawnik

Skontaktuj się z nami, czekamy

Zespół adwokat, radca prawny i prawnik prawa rodzinnego w Poznaniu

Kancelaria adwokacka

Adwokat Mateusz Ziębaczewski

e-mail: ziebaczewski@gmail.com

13 + 2 =

4.9/5 - (1121 votes)