Twoja sprawa z zakresu prawa rodzinnego jest już wystarczająco stresująca. Nie powinieneś rozbijać banku tylko po to, aby upewnić się, że jesteś chroniony

Mediacja o rozwód przez mediatora rozwodowego

Nasza kancelaria ma kilkunastoletnie w skutecznym prowadzeniu mediacji rozwodowej, gdyż mediacja o rozwód to skuteczna alternatywa dla tradycyjnego, długotrwałego procesu sądowego, jednak w Polsce wciąż jest stosunkowo niedoceniana. Istnieje wiele czynników, które przyczyniają się do tego stanu rzeczy. Jednym z głównych powodów jest niska świadomość społeczeństwa na temat możliwość mediacji o rozwód. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że istnieje alternatywna ścieżka, która może być skuteczna i mniej kosztowna. Brak wiedzy na temat korzyści płynących z mediacji oraz sposobu jej funkcjonowania powoduje, że ludzie często sięgają po tradycyjną ścieżkę sądową. Dodatkowo, istnieje pewien brak przekonania co do skuteczności mediacji w rozwiązywaniu konfliktów. Często dominuje przekonanie, że tylko sąd może zapewnić sprawiedliwe rozstrzygnięcie, co powoduje, że ludzie wolą zwrócić się do sądu zamiast próbować mediacji o rozwód.  Dążenie do zwiększenia świadomości społecznej na temat mediacji, promowanie jej zalet oraz edukacja na temat procesu mediacji mogą przyczynić się do wzrostu akceptacji i wykorzystania tego skutecznego narzędzia w rozwiązywaniu konfliktów, zwłaszcza w przypadku spraw rozwodowych.

Mediacje w trakcie rozwodu są sposobem rozwiązywania konfliktu, w którym biorą udział skłócone strony i mediator. Jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony konfliktu lub sporu, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora, samodzielnie dochodzą do porozumienia. Tematy omawiane w toku mediacji zależą od woli jej uczestników.

Mediacja w sprawie o rozwód nie polega na ustaleniu, kto ma rację a na znalezieniu rozwiązań, które będą możliwe do przyjęcia przez obie strony. Mediacja w sprawie o rozwód skutecznie hamuje eskalację konfliktu. Ale czy można mieć rozwód przed mediatorem? O tym piszemy na końcu

Czy jest możliwy rozwód przed mediatorem?

No właśnie, czy jest możliwy rozwód przed mediatorem? W polskim systemie prawny rozwód musi być formalnie rozwiązany przez sąd, co oznacza, że sama mediacja nie może zakończyć małżeństwa. Musi być wydany zawsze wyrok Sądu. Jednakże, mediacja w sprawie o rozwód w rozwodzie może znacząco wpłynąć na proces rozwodowy, przyspieszając go i umożliwiając stronom znalezienie porozumienia w kwestiach związanych z rozstaniem. Mediacja w sprawie o rozwód w sprawie rozwodowej może zaoszczędzić czas, pieniądze i stres związany z długotrwałym procesem sądowym. Kiedy strony zawierają ugodę i porozumienie rozwodowe, które określa warunki rozwiązania małżeństwa, rozwód może przebiegać sprawniej. Porozumienie rozwodowe reguluje kluczowe kwestie, takie jak:

 • Rozwiązanie małżeństwa bez orzekania o winie lub z winy jednej lub obu stron.
 • Przyznanie władzy rodzicielskiej.
 • Miejsce zamieszkania dziecka po rozwodzie.
 • Wysokość alimentów.
 • Kontakty z dzieckiem i ewentualny plan wychowawczy.
 • Sposób korzystania ze wspólnego mieszkania po rozwodzie.

Umowa rozwodowa może uwzględniać także inne indywidualne ustalenia, które są istotne dla stron w trakcie mediacji w sprawie o rozwód przy rozwodzie.

Nawet jeśli rozwód odbywa się na drodze mediacji o rozwód i poprzez zawarcie porozumienia rozwodowego, finalne orzeczenie rozwodowe i zatwierdzenie porozumienia z mediacji w sprawie o rozwód przy rozwodzie musi zostać zatwierdzone przez sąd, aby stało się wiążące i prawnie skuteczne. Jednakże, to podejście pozwala uniknąć długotrwałego procesu sądowego i umożliwia stronom zakończenie małżeństwa w sposób bardziej pokojowy i zgodny z ich potrzebami. Czyli nie da się mieć rozwodu przez mediatora.

Mediator rozwodowy

Mediator rozwodowy odgrywa kluczową rolę w procesie, pomagając stronom w skupieniu się na konstruktywnych rozmowach i wypracowaniu konkretnych rozwiązań. Istnieje duża szansa, że mediator rozwodowy zapanuje nad konfliktem, aby nie eskalował, a rozmowy prowadziły do konkretnych rozwiązań. Mediacja w sprawie o rozwód bowiem jest metodą konstruktywnego i pokojowego działania nastawiona na współpracę i korzyści wszystkich stron. Aby spróbować rozwiązać kwestie sporne w mediacji przed rozwodem, oprócz osoby mediatora potrzebna jest do tego wola stron będących w sporze, ponieważ jedną z kluczowych zasad mediacji jest jej dobrowolność, która jest powiązana z gotowością stron do zawarcia ugody. Celem mediacji rozwodowej jest ustalenie sposobu zakończenia konfliktu, czyli zasad rozstania.

Mediator rozwodowy to osoba godna zaufania, wpisana do wykazu prowadzonego przez sąd okręgowy, której zadaniem jest pomoc w wypracowaniu porozumienia, poprzez ułatwienie stronom rozmowy, łagodzenie napięć w trakcie negocjacji, zadawanie pytań. Mediatorem rozwodowym może być adwokat, radca prawny czy prawnik.  Mediatorem rozwodowym nie może być sędzia. Nie dotyczy to sędziów w stanie spoczynku.

Skierowanie na mediacje w trakcie rozwodu

Sąd aż do zamknięcia pierwszego posiedzenia wyznaczonego na rozprawę może skierować strony do mediacje w trakcie rozwodu. Po zamknięciu tego posiedzenia sąd może skierować strony do mediacji o rozwód tylko na zgodny wniosek stron. Sąd może skierować strony do mediacji tylko raz w toku postępowania. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym. Mediacji w trakcie rozwodu nie prowadzi się, jeżeli strona w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia lub doręczenia jej postanowienia o skierowaniu do mediacji nie wyraziła zgody na mediację.

Mediacja o rozwód przez mediatora rozwodowego

Próba mediacji rozwód

Próba mediacji w przypadku rozwodu to starannie prowadzone działania mające na celu osiągnięcie porozumienia między małżonkami za pośrednictwem mediatora. Próba ta opiera się na otwartej, poufnej komunikacji, której celem jest znalezienie wspólnego rozwiązania dla kwestii związanych z rozstaniem. W trakcie próby mediacji o rozwód mediator stara się zrozumieć stanowiska obu stron, pomaga w identyfikacji kluczowych kwestii, które wymagają rozstrzygnięcia, i prowadzi rozmowy w taki sposób, by zachęcić do poszukiwania kompromisu. Wartością próby mediacji jest to, że strony same decydują o ostatecznym rozwiązaniu, co daje im poczucie większej kontroli nad procesem rozwodu.

Skuteczność próby mediacji o rozwód zależy od otwartości i chęci współpracy obu stron. Jeśli istnieje wola znalezienia kompromisu i rozwiązania konfliktów, mediacja może być bardzo owocna. W niektórych przypadkach próba mediacji może również pozwolić na częściowe porozumienie, rozwiązanie niektórych kwestii, co może znacząco zmniejszyć zakres sporu i skrócić proces rozprawy sądowej.

Jednakże, istnieją sytuacje, w których próba mediacji o rozwód może się nie powieść. Gdy jedna ze stron jest całkowicie niechętna do współpracy lub nie ma chęci na znalezienie wspólnego porozumienia, próba mediacji o rozwód może okazać się nieskuteczna.

Nawet jeśli próba mediacji w sprawie o rozwód w rozwodzie nie kończy się pełnym porozumieniem, może dostarczyć narzędzi do lepszego porozumienia się w przyszłości lub ułatwić bardziej harmonijne rozwiązanie sprawy w drodze sądowej. Ostatecznie, próba mediacji sądowej o rozwód w przypadku rozwodu jest staranną próbą znalezienia wspólnego języka między małżonkami, gdzie mediator pomaga w procesie komunikacji i poszukiwania kompromisu, ale końcowy wynik zależy od woli i otwartości obu stron.

Wybór mediatora rozwodowego

Gdy sąd kieruje strony do mediacji w sprawie rozwodowej, ma prawo wyznaczyć mediatora do tego zadania. Niemniej jednak, strony mają możliwość wyboru innego mediatora rozwodowego, jeśli obie strony wyrażą taką wolę. To daje stronom pewną kontrolę nad procesem i pozwala im na uczestnictwo w mediacji o rozwód pod przewodnictwem osoby, której bardziej zaufają lub z którą czują większe porozumienie.

Co więcej, na zgodny wniosek stron, sąd może upoważnić mediatora do zapoznania się z aktami sprawy. To umożliwia mediatorowi rozwodowemu lepsze zrozumienie kontekstu i szczegółów związanych z rozwodem, co może pomóc w prowadzeniu bardziej efektywnych sesji mediacyjnych. Jednakże, taka możliwość zapoznania się z aktami sprawy wymaga zgody stron i zatwierdzenia przez sąd.

Takie podejście daje stronom elastyczność w procesie mediacji, umożliwiając im współpracę z osobą, którą uważają za bardziej odpowiednią do pomocy w rozwiązaniu ich problemów, a jednocześnie daje mediatorowi rozwodowemu niezbędne informacje, aby lepiej zrozumieć specyfikę sprawy. Mediacja w sprawie o rozwód w sprawie rozwodowej jak widać ma elastyczną formę wyboru mediatora, ale pamiętajmy strony mają zawsze możliwość wyboru innego mediatora rozwodowego.

Wyznaczenie terminu mediacji o rozwód

Mediator rozwodowy ma elastyczność w ustalaniu terminu i miejsca posiedzenia mediacyjnego. To pozwala dostosować się do potrzeb i harmonogramów stron, aby umożliwić im skuteczne uczestnictwo w procesie mediacji. Elastyczność ta może być kluczowa, biorąc pod uwagę zróżnicowane sytuacje życiowe i obowiązki, jakie mają strony.

Warto również zauważyć, że choć mediator ustala termin i miejsce posiedzenia mediacyjnego, nie jest to obligatoryjne. Jeśli strony zgodzą się na przeprowadzenie mediacji on line, to również jest możliwe. Oznacza to, że strony mogą wypracować porozumienie, dyskutować i negocjować podczas mediacji w sposób bardziej elastyczny, np. przez rozmowy telefoniczne, online, wideokonferencje czy korespondencję mailową, bez konieczności fizycznego spotkania w danym miejscu. Ta elastyczność może być korzystna dla stron, które mogą preferować bardziej swobodną formę komunikacji lub które z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w tradycyjnym spotkaniu mediacyjnym w sprawie o rozwód. Ostatecznie celem jest umożliwienie efektywnego procesu mediacji rozwodu, który jest dostosowany do potrzeb i preferencji stron, przy jednoczesnym dążeniu do znalezienia satysfakcjonującego rozwiązania dla obu stron. Mediacja w sprawie o rozwód w sprawie rozwodowej jak widać ma elastyczność w ustalaniu terminu i miejsca posiedzenia mediacyjnego.

Bezstronność mediatora rozwodowego

Bezstronność mediatora rozwodowego jest jedną z kluczowych cech mediatora. Oznacza to, że mediator powinien zachować równowagę, nie faworyzując żadnej ze stron biorących udział w mediacji. Bezstronność to więcej niż tylko pozorna neutralność, to zaangażowanie się mediatora rozwodowego w zapewnienie uczciwego i równego traktowania każdej strony.

Mediator rozwodowy musi działać jako pośrednicy, umożliwiając stronom komunikację i współpracę, a nie podejmować decyzji za nich. Zachowując bezstronność, mediator rozwodowy może stworzyć atmosferę zaufania i otwartości, co sprzyja budowaniu porozumienia między stronami. To kluczowe, zwłaszcza w przypadku rozwodów, które często są pełne emocji, napięć i trudnych sytuacji.

Ważne jest, aby mediator rozwodowy pozostał neutralny, nie tylko w słowach i działaniach, ale także w podejściu do każdej ze stron. To znaczy, że powinien unikać stronniczych opinii, uniknąć osądzania lub krytykowania, a także zapewnić równy dostęp do procesu dla obu stron. Dzięki temu każda ze stron może czuć się usłyszana i zrozumiana przez mediatora rozwodowego, co z kolei sprzyja budowaniu porozumienia opartego na wzajemnym zrozumieniu i akceptacji podczas mediacji w trakcie rozwodu.

Niejawność postępowania mediatora rozwodowego

Procedura mediacyjna opiera się na zaufaniu i prywatności. Zasada tajemnicy jest fundamentem tego procesu. Mediator rozwodowy ma obowiązek zachować poufność wszystkich informacji uzyskanych w trakcie mediacji, chyba że strony wyraźnie zwolnią go z tego obowiązku. Dzięki temu strony mogą czuć się swobodnie, dzieląc się swoimi obawami, potrzebami, czy intymnymi szczegółami, wiedząc, że informacje te pozostaną poufne. Jest to kluczowy element sprzyjający uczciwemu i otwartemu dialogowi między stronami, co z kolei umożliwia znalezienie rozwiązania, które uwzględnia potrzeby obu stron.

Ponadto, zgodnie z zasadami mediacji, informacje uzyskane podczas tego procesu nie mogą być wykorzystane jako dowody w postępowaniach sądowych czy polubownych, jeśli strony nie wyrażą na to zgody. Oznacza to, że propozycje ugodowe, ustępstwa czy inne oświadczenia złożone w ramach mediacji nie mogą być przywoływane w sądzie czy innym postępowaniu bez wyraźnej zgody stron. Ta prywatność ma na celu zachęcenie stron do swobodnego wyrażania swoich potrzeb i poglądów bez obaw o to, że informacje te zostaną użyte przeciwko nim w przyszłości podczas rozwodu. To także element, który chroni proces mediacji jako taką, tworząc przestrzeń, w której strony mogą szukać i negocjować rozwiązania bez obaw o to, że zostaną one wykorzystane przeciwko nim.

Mediacja o rozwód a dzieci

Ochrona dobra i dobrobytu dzieci powinna być priorytetem dla rozwodzących się rodziców. Nawet jeśli występują różnice czy konflikty między małżonkami, ważne jest, aby skupić się na zapewnieniu stabilności i dobrego samopoczucia dzieci. Mediacja w sprawie o rozwód przy rozwodzie stwarza szansę na wspólne znalezienie rozwiązania, które będzie najlepsze dla dzieci i które uwzględni ich potrzeby oraz dobro. Współpraca między rodzicami, nawet po rozstaniu, ma ogromne znaczenie dla utrzymania zdrowego rozwoju dziecka.

Rozstający się rodzice nadal mają wspólne obowiązki wobec dzieci, a mediacja w sprawie o rozwód w rozwodzie daje im możliwość wspólnego ustalenia sposobu, w jaki chcą realizować te obowiązki. Może to obejmować ustalenie planu opieki rodzicielskiej, wspólnych zasad wychowawczych czy strategii komunikacji między sobą, co może być szczególnie ważne dla dobra psychicznego i emocjonalnego dzieci.

Nie ma bardziej skutecznej metody na wypracowanie porozumienia dotyczącego opieki nad dzieckiem niż na drodze mediacji. Mediator pomaga rodzicom ze sobą rozmawiać w taki sposób, aby mogli znaleźć rozwiązania najlepsze dla ich dziecka.

Choć proces rozwodowy może być trudny, mediacja pozwala rodzicom skupić się na tym, co najlepsze dla ich dzieci i znaleźć rozwiązania, które będą służyć dobru i stabilności całej rodziny, pomimo zmian, jakie niesie rozwód.

Mediacja, rozwód a podział majątku

Podział majątku wspólnego jest kluczowym aspektem w sprawach rozwodowych, który można skutecznie uregulować za pomocą mediacji. Jeśli strony są zgodne co do podziału majątku, mediacja w sprawie o rozwód w sprawie rozwodowej może stanowić skuteczne narzędzie do ustalenia porozumienia w tej kwestii, co znacząco skraca proces rozwodowy i unika konieczności długotrwałego postępowania sądowego o podział majątku. W przypadku, gdy strony nie są zgodne co do podziału majątku, mediacja również może być użyteczna. Choć mediacja nie zawsze prowadzi do porozumienia, jest platformą, która pozwala stronom na otwarte dyskusje i poszukiwanie kompromisów. Próba rozwiązania konfliktu w zakresie podziału majątku za pomocą mediacji może zminimalizować konieczność długotrwałego i kosztownego procesu sądowego.

Dodatkowo, istotnym elementem mediacji w sprawach rozwodowych jest możliwość wypowiedzenia się przed mediatorem. Strony mają szansę wyrazić swoje potrzeby, obawy i preferencje dotyczące podziału majątku. To otwarta platforma do wyrażenia swoich stanowisk i poszukiwania rozwiązań, które uwzględniają interesy obu stron. Mediacja w sprawach rozwodowych może być skutecznym narzędziem do uregulowania wielu kwestii, co przyczynia się do bardziej pokojowego, elastycznego i zindywidualizowanego sposobu zakończenia małżeństwa, bez konieczności długotrwałego i kosztownego procesu sądowego o podział majątku. Dlatego mediacja w sprawie o rozwód przy rozwodzie pomaga również podzielić majątek małżonków.

Protokół z przebiegu mediacji o rozwód

Protokół z przebiegu mediacji w sprawie o rozwód przy rozwodzie jest istotnym dokumentem, który rejestruje kluczowe informacje dotyczące procesu mediacyjnego i jego wyniku. Ten dokument zawiera różnorodne szczegóły dotyczące sesji mediacyjnej rozwodu oraz uzgodnień osiągniętych między stronami.

W protokole z mediacji w sprawie o rozwód przy rozwodzie zazwyczaj znajdują się następujące informacje:

 • Miejsce i data przeprowadzenia mediacji.
 • Dane identyfikacyjne stron (imię, nazwisko lub nazwa, adresy).
 • Dane identyfikacyjne mediatora (imię, nazwisko, adres).
 • Opis przebiegu sesji mediacyjnej, w tym omówienie omawianych kwestii.
 • Uzgodnienia, porozumienia lub postępki, do których doszło podczas mediacji.

Protokół podpisuje mediator rozwodowy. Następnie mediator doręcza stronom kopię protokołu z mediacji. Dzięki temu strony mają dokumentację, która potwierdza ustalenia, które zostały osiągnięte podczas sesji mediacyjnej rozwodu. Ten dokument może być ważnym punktem odniesienia w przypadku jakichkolwiek nieporozumień po mediacji lub w razie konieczności odwołania się do uzgodnień osiągniętych między stronami. Jest to również zgodne z zasadą przejrzystości i dokumentowania postępów w procesie mediacyjnym, co zapewnia pełniejsze zrozumienie dla wszystkich uczestników podczas mediacji w trakcie rozwodu.

Ugoda mediacji w trakcie rozwodu

Jeżeli strony zawarły ugodę przed mediatorem rozwodowym, ugodę zamieszcza się w protokole albo załącza się do niego. Strony podpisują ugodę. Niemożność podpisania ugody mediator stwierdza w protokole. Przez podpisanie ugody strony wyrażają zgodę na wystąpienie do sądu z wnioskiem o jej zatwierdzenie, o czym mediator informuje strony. Po zawarciu ugody mediator rozwodowy niezwłocznie składa protokół w sądzie. W razie skierowania przez sąd sprawy do mediacji mediator składa protokół w sądzie rozpoznającym sprawę.

Ugoda zawarta przed mediatorem rozwodowym, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. Ugoda zawarta przed mediatorem, którą zatwierdzono przez nadanie jej klauzuli wykonalności, jest tytułem wykonawczym i kończy mediację w trakcie rozwodu.

Odmowa mediacji o rozwód

Elastyczność i dobrowolność są kluczowymi elementami mediacji, także w przypadku spraw rozwodowych. Każda ze stron ma prawo wycofać się z mediacji w dowolnym momencie, bez konieczności podawania powodów. To ważne, ponieważ decyzja o kontynuowaniu lub przerwaniu mediacji rozwodowej zależy od strony i ich poczucia komfortu lub potrzeb w danym momencie procesu.

Odmowa lub wycofanie zgody na mediacji w sprawie o rozwód przy rozwodzie nie powoduje żadnych negatywnych konsekwencji procesowych dla stron. To oznacza, że nie ma kar ani sankcji prawnych dla stron, które zdecydują się przerwać mediację lub nie wyrażą zgody na jej kontynuację. Mediacja rozwodowa ma być procesem dobrowolnym, a strony powinny mieć swobodę podejmowania decyzji o swoim uczestnictwie w nim. Ta elastyczność jest ważna, ponieważ sytuacje i uczucia stron mogą się zmieniać w trakcie procesu mediacji o rozwód. Może się zdarzyć, że jedna ze stron uzna, że mediacja w sprawie o rozwód w rozwodzie nie spełnia jej oczekiwań lub potrzeb, i zdecyduje się wycofać. To fundamentalne dla zachowania uczciwości procesu i poszanowania wyborów stron, które powinny mieć kontrolę nad udziałem w mediacji.

Koszt i cena mediacji o rozwód

Koszty i cena związana z mediacją o rozwód są nieporównywalnie niższe od kosztów sądowych związanych z przeprowadzeniem pełnej sprawy o rozwód. Do kosztów i ceny mediacji przed rozwodem należą: wynagrodzenie mediatora i wydatki przez niego poniesione. Koszty i cena mediacji sądowej o rozwód co do zasady ponoszą strony. Są one zazwyczaj ponoszone po połowie, chyba że strony ustalą inny sposób rozliczeń.

Koszty i cena mediacja w sprawie o rozwód w rozwodzie jest następująca:

 • 150zł + 23%VAT, tj. 184,50zł brutto – pierwsze posiedzenie mediacyjne,
 • 100zł + 23%VAT, tj. 123,00zł brutto – każde kolejne posiedzenie mediacyjne,
 • łącznie nie więcej niż 450 zł + 23%VAT = 553,50zł brutto za całość postępowania mediacyjnego.

Mediatorowi rozwodowemu przysługuje również zwrot wydatków poniesionych w związku z przeprowadzeniem w sprawie o rozwód w rozwodzie na pokrycie kosztów:

 • przejazdów – w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (dotyczy mediacji prowadzonych poza biurem mediatora);
 • wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego (dotyczy mediacji prowadzonych poza biurem mediatora), w wysokości nieprzekraczającej 70zł + 23%VAT, tj. 86,10zł brutto za jedno posiedzenie;
 • korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 zł + 23%VAT, tj. 36,90zł brutto.
 • w razie nieprzystąpienia stron do mediacji, mediatorowi przysługuje zwrot poniesionych wydatków w wysokości nieprzekraczającej 70 zł + 23%VAT, tj. 86,10zł brutto.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Adwokat Mateusz Ziębaczewski

Mateusz Ziębaczewski to doświadczony adwokat i specjalista od prawa rodzinnego. Swoją wiedzą i umiejętnościami służy klientom, pomagając im w najbardziej skomplikowanych sprawach rodzinnych. Gdy nie pisze artykułów na blogu, reprezentuje swoich klientów w sądzie, dążąc do osiągnięcia najlepszych dla nich rozwiązań.

email telefon LinkedIn

Zobacz pozostałe wpisy autora

Jarocin Gostyń Szamotuły Pleszew Czarnków Trzcianka Oborniki Chodzież Piła Gorzów Wielkopolski Konin Turek Nowy Tomyśl Leszno Wolsztyn Grodzisk Wielkopolski Gniezno Słupca Skoki Kalisz Śrem Buk Kostrzyn Duszniki Kościan Września Środa Wielkopolska Murowana Goślina Ostrów Wielkopolski Kórnik Luboń Swarzędz Opalenica Wągrowiec Krotoszyn Pobiedziska Pniewy Rogoźno Wronki Powidz S uchy Las Biedrusko Tarnowo Podgórne Komorniki Dopiewo Przykona Kleczew Czerwonak Stęszew Kleszczewo Rokietnica Międzychód, Łódź Wrocław Warszawa Katowice Kraków Rzeszów Lublin Gdańsk Szczecin Zielona Góra Opole Śląsk Kielce Olsztyn Bydgoszcz, Mińsk Mazowiecki Wołomin Pruszków Radom Otwock Legionowo Garwolin Grójec Ciechanów Grodzisk Mazowiecki Płońsk Ostrołęka, Dwór Mazowiecki Żyrardów Wyszków Mińsk Mazowiecki Łomianki Marki Ząbki Józefów Konstancin Sochaczew Nadarzyn Wólka, Kosowska Tarczyn Góra Kalwaria Wiskitki Teresin Zaborów Węgrów Warka Sokołów Przasnysz Pułtusk Raszyn Siedlce Białystok

Kancelaria Prawa Rodzinnego w Poznaniu