Twoja sprawa z zakresu prawa rodzinnego jest już wystarczająco stresująca. Nie powinieneś rozbijać banku tylko po to, aby upewnić się, że jesteś chroniony

Mediacja przed rozwodem

Mediacja przed rozwodem jako narzędzie rozwiązywania sporów może być wykorzystywana już na wcześniejszym etapie, nawet przed wniesieniem sprawy do sądu. Jest to pozytywne podejście, które pozwala stronom na próbę rozwiązania konfliktu jeszcze przed formalnym procesem rozwodowym. W sytuacji, gdy małżonkowie decydują się na skorzystanie z pomocy mediatora przed złożeniem pozwu o rozwód, mają szansę na dyskusję i negocjacje w bardziej kontrolowanym i bezpiecznym środowisku. Mediacja na tym etapie może pomóc stronom w lepszym zrozumieniu swoich potrzeb, wypracowaniu porozumienia i ewentualnie uniknięciu kosztownego oraz czasochłonnego procesu sądowego.

Wartość mediacji pozasądowej przed rozwodem polega na tym, że jest ona równie ważna w oczach sądu co mediacja prowadzona w ramach procesu sądowego. Jednakże, istotną różnicą jest to, że mediacja pozasądowa nie podlega sztywnemu czasowi wyznaczonemu przez sąd. To oznacza, że strony mają więcej elastyczności i kontrolę nad procesem, co może być korzystne w przypadku potrzeby bardziej dogłębnych rozmów i negocjacji.

Decyzja o skorzystaniu z mediacji przed rozwodem może być postrzegana jako próba znalezienia rozwiązania konfliktu zanim zostanie on eskalowany do etapu sądowego. To także może zmniejszyć napięcie między stronami i umożliwić im znalezienie porozumienia w bardziej spokojnej i kontrolowanej atmosferze.

Mediator przed rozwodem

Mediator rozwodowy to osoba godna zaufania, wpisana do wykazu prowadzonego przez sąd okręgowy, której zadaniem jest pomoc w wypracowaniu porozumienia, poprzez ułatwienie stronom rozmowy, łagodzenie napięć w trakcie negocjacji, zadawanie pytań. Spór muszą rozwiązać same strony konfliktu.

Mediator przed rozwodem wysłuchuje każdą ze stron, a później prowadzi tak sprawę, aby strony usłyszały się wzajemnie, nie krzycząc, czy też poniżając, co w sprawach rozwodowych ma niejednokrotne miejsce. Brak możliwości używania słów obraźliwych, czy poniżających ma zdecydowany wpływ na wypracowanie ugody mediacyjnej. Jest to również ten moment, kiedy strony będące w konflikcie wreszcie mogą się usłyszeć. Każdy ma bowiem możliwość wypowiedzenia się swobodnie i przekazania swoich racji i problemów, które doprowadziły ich do momentu w którym się znajdują, czyli chęci rozwodu.

Kiedy mogę skorzystać z mediacji przed rozwodem

W każdym stanie sprawy o rozwód lub separację małżonkowie mogą skierować się do mediacji przed rozwodem w celu ugodowego załatwienia spornych kwestii dotyczących rozwodu, separacji, zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, podziału majątku oraz spraw majątkowych podlegających rozstrzygnięciu w wyroku orzekającym rozwód lub separację.

Mediator w mediacji przed rozwodem jest bezstronny, nie opowiada się za żadną ze stron konfliktu i jednakowo pomaga obydwu stronom w poznaniu i wyrażeniu stanowiska odnośnie danej kwestii

Mediacje przed rozwodem stosuje się nie tylko w konfliktach separacyjnych i rozwodowych, ale także po rozwodzie, czy separacji w kwestiach dotyczących:

 1. ustalenia zasad opieki nad dziećmi,
 2. ustalenia szczegółowych zasad kontaktów dzieci z rodzicem, z którym nie mieszkają pod wspólnym dachem,
 3. ustalenia zasad kontaktów pomiędzy dziećmi i innymi członkami rodziny (na przykład z dziadkami),
 4. uregulowania spraw alimentacyjnych oraz innych spraw finansowych lub majątkowych

Porozumienie i plan opiekuńczy z mediacji przed rozwodem

Mediacja przed rozwodem może prowadzić do wypracowania szczegółowego planu opieki rodzicielskiej, zasad sprawowania tej opieki po rozwodzie oraz harmonogramu spotkań rodziców z dzieckiem. To kluczowy aspekt mediacji rozwodowej, szczególnie w przypadku par posiadających dzieci, które potrzebują jasnego i spójnego planu w nowej rzeczywistości po rozstaniu rodziców. W trakcie mediacji strony mają możliwość omówienia i ustalenia różnych kwestii dotyczących opieki nad dziećmi po rozwodzie, takich jak:

– Plan opieki rodzicielskiej: Określenie, jak będą podzielone obowiązki opiekuńcze wobec dzieci, w tym kto, kiedy i w jaki sposób będzie sprawować opiekę.

– Kalendarz spotkań: Ustalenie harmonogramu, kiedy dziecko będzie przebywać z każdym z rodziców, obejmującego weekendy, święta, wakacje itp.

– Potrzeby dziecka: Omówienie specjalnych potrzeb, preferencji i zainteresowań dziecka oraz ustalenie, jak te potrzeby będą zaspokajane po rozstaniu rodziców.

– Finansowanie: Rozważenie i ustalenie zasad dotyczących wsparcia finansowego dla dziecka, w tym alimentów i innych wydatków związanych z opieką nad dziećmi.

Szczegółowy plan opieki rodzicielskiej wypracowany podczas mediacji przed rozwodem może stanowić ramy dla przyszłych relacji między rodzicami i pomóc w utrzymaniu stabilności oraz zdrowego rozwoju dziecka po rozstaniu rodziców. To rozwiązanie, które uwzględnia potrzeby wszystkich zainteresowanych stron, a także uwzględnia specyficzne warunki rodziny, co może być kluczowe dla zminimalizowania konfliktów i zapewnienia dobrostanu dzieci.

W sposób ugodowy można też uregulować w mediacji przed rozwodem np. wydanie paszportu, wybór kierunku edukacji dziecka, kontakty z dalszą rodziną lub zarząd majątkiem dziecka.

W konfliktach związanych z rozstaniem rodziców, w których oprócz małżonków zaangażowane są również małoletnie dzieci, mediator rozwodowy dba, aby w mediacji przed rozwodem potrzeby dziecka były w możliwie najefektywniejszy sposób zaspokojone.

Czas trwania mediacji przed rozwodem

Czas trwania mediacji przed rozwodem nie jest ograniczony. Jest to jeden z aspektów, który pozwala stronom elastycznie zarządzać procesem i daje im czas na skuteczną komunikację, negocjacje oraz znalezienie rozwiązania, które będzie dla obu stron satysfakcjonujące. Proces mediacji przed mediacji może trwać różnie, w zależności od indywidualnych potrzeb i złożoności sprawy. Niektóre sesje mediacji mogą być krótkie i prowadzić do szybkich porozumień, podczas gdy inne mogą wymagać więcej czasu, szczególnie w przypadkach bardziej skomplikowanych lub obciążonych emocjami. Brak ograniczenia czasowego mediacji przed rozwodem umożliwia stronom wzięcie sobie tyle czasu, ile jest im potrzebne do dogłębnego omówienia kwestii związanych z rozwodem, wyrażenia swoich potrzeb i próby znalezienia trwałego i satysfakcjonującego rozwiązania. To daje im szansę na bardziej kompleksowe zrozumienie swoich sytuacji i pracy nad rozwiązaniem, które będzie dla nich obu akceptowalne.

Najważniejsze jest zapewnienie stronom odpowiedniego wsparcia i czasu potrzebnego do znalezienia najbardziej adekwatnego rozwiązania dla ich konkretnej sytuacji rodzinnej.

Korzyści z mediacji przed rozwodem

Korzyści mediacji przed rozwodem jest atrakcyjną alternatywą dla tradycyjnego procesu rozwodowego, umożliwiając stronom bardziej spokojne, elastyczne i kontrolowane rozwiązanie ich sporów. Poniżej przedstawiamy zalety mediacji przed rozwodem:

 • Mediacja przed rozwodem sprzyja obniżeniu poziomu negatywnych emocji oraz zrozumieniu potrzeb własnych i drugiej osoby, a przez to zmniejsza obciążenie psychiczne związane z sytuacją konfliktową.
 • Mediacja przed rozwodem pozwala także na utrzymanie wzajemnych relacji.
 • W razie sporu mediacja przed rozwodem daje szansę na szybsze jego zakończenie.
 • Mediacja przed rozwodem pozwala ograniczyć negatywne emocjonalne skutki związane z faktem rozstania.
 • W skalach stresu na jaki narażony jest człowiek w ciągu całego swojego życia, rozwód sytuowany jest na drugim miejscu po śmierci osoby bliskiej.
 • Niższe są wydatki związane z przeprowadzeniem rozstania stron poprzez mediację przed rozwodem
 • Pozwala bardziej kompleksowo rozstrzygnąć spór przed mediatorem rozwodowym.

Wybór mediatora rozwodowego w mediacji przed rozwodem

Proces wyboru mediatora w przypadku mediacji przed rozwodem może przebiegać na kilka sposobów:

Wspólne wybieranie: Strony mają możliwość wspólnego wyboru mediatora rozwodowego, co pozwala im na zaangażowanie się w proces wyboru osoby, z którą czują się komfortowo i którą uznają za odpowiednią do prowadzenia mediacji w ich konkretnej sprawie.

Wyznaczenie przez sąd: Jeśli strony nie mogą lub nie zdecydują się na wspólne wybranie mediatora rozwodowego, sąd ma uprawnienie do wyznaczenia mediatora. Sąd może wskazać osobę mającą odpowiednią wiedzę i doświadczenie w prowadzeniu mediacji w sprawach danego rodzaju, biorąc pod uwagę stałych mediatorów lub inne wyznaczone osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. W przypadku, gdy strony nie mogą porozumieć się co do wyboru mediatora lub nie podjęły takiej decyzji, sąd staje się zaangażowany i podejmuje decyzję w kwestii wyznaczenia mediatora. Istotne jest, aby mediator był odpowiednio wykwalifikowany i posiadał doświadczenie w prowadzeniu mediacji w przypadkach rozwodowych, aby móc skutecznie pomagać stronom w znalezieniu porozumienia.

Jak wygląda mediacja przed rozwodem

Mediacja przed rozwodem nie tylko otwiera drzwi do pokojowego zakończenia małżeństwa, ale również stawia dobro dziecka i dobrobyt rodzinny w centrum uwagi. Oto jak wygląda mediacja przed rozwodem:

 • Mediator rozwodowy telefonicznie kontaktuje się z małżonkami, ustalając termin i wskazując miejsce spotkania.
 • Mediator rozwodowy wyjaśnia zasady i przebieg postępowania mediacyjnego oraz pyta, czy strony wyrażają zgodę na mediację przed rozwodem.
 • Mediacja przed rozwodem jest rozmową stron w obecności mediatora. Mogą się także odbywać indywidualne spotkania mediatora z każdą ze stron.
 • Strony z każdej chwili mogą zrezygnować z udziału w mediacji przed rozwodem.
 • Mediacja przed rozwodem jest poufna. Jej przebieg i stanowiska stron nie może być przedmiotem dowodzenia w dalszej części postępowania sądowego.
 • Mediator nie może udostępniać informacji z mediacji osobom trzecim. Protokół z mediacji nie zawiera żadnych ocen ani stanowisk stron.
 • Mediator nie może być świadkiem co do faktów, o których dowiedział się w związku z prowadzeniem mediacji, chyba że strony zwolnią go z obowiązku zachowania tajemnicy mediacji.

Koniec mediacji przed rozwodem

Idealnym zakończeniem jest uzyskanie porozumienia między stronami w kwestiach dotyczących rozwodu. To oznacza, że strony osiągnęły wspólne zrozumienie i zaakceptowały warunki rozstania, takie jak podział majątku, opieka nad dziećmi czy wsparcie finansowe. Nie zawsze tak jest.  Bezskuteczna mediacja przed rozwodem powoduje konieczność przeprowadzenia normalnej i wyczerpującej sprawy o rozwód. Mediacja przed rozwodem może zakończyć się zawarciem wspólnie wypracowanej ugody, którą podpisują strony Mediator wręcza stronom odpis protokołu i ugody. Mediator przekazuje sądowi protokół oraz ugodę, o ile została zawarta. Sąd nie zatwierdzi ugody jeśli jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa, a także gdy jest niezrozumiała lub zawiera sprzeczności. Ugoda zawarta przed mediatorem, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną ugody zawartej przed sądem.

Nawet jeśli strony osiągnęły porozumienie w procesie mediacji, konieczne jest formalne potwierdzenie tych ustaleń postanowieniem lub wyrokiem sądu. Jest to zabezpieczenie, które zapewnia, że porozumienie będzie obowiązywało i będzie można je egzekwować w przyszłości, jeśli zajdzie taka potrzeba. Potwierdzenie treści ustaleń sądowym postanowieniem lub wyrokiem daje również stronom pewność, że ich porozumienie zostanie oficjalnie uznane i będzie miało skutki prawnie wiążące, co stanowi ważny krok w procesie rozwiązywania sporów i formalizowania warunków rozwodu lub separacji.

Koszt mediacji przed rozwodem

Koszty związane z mediacją przed rozwodem są nieporównywalnie niższe od kosztów sądowych związanych z przeprowadzeniem pełnego postępowania sądowego. Do kosztów mediacji przed rozwodem należą: wynagrodzenie mediatora i wydatki przez niego poniesione. Koszty mediacji co do zasady ponoszą strony. Są one zazwyczaj ponoszone po połowie, chyba że strony ustalą inny sposób rozliczeń.

 • 150zł + 23%VAT, tj. 184,50zł brutto – pierwsze posiedzenie mediacyjne,
 • 100zł + 23%VAT, tj. 123,00zł brutto – każde kolejne posiedzenie mediacyjne,
 • łącznie nie więcej niż 450 zł + 23%VAT = 553,50zł brutto za całość postępowania mediacyjnego.

Mediatorowi rozwodowemu przysługuje również zwrot wydatków poniesionych w związku z przeprowadzeniem mediacji na pokrycie kosztów:

 • przejazdów – w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (dotyczy mediacji prowadzonych poza biurem mediatora);
 • wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego (dotyczy mediacji prowadzonych poza biurem mediatora), w wysokości nieprzekraczającej 70zł + 23%VAT, tj. 86,10zł brutto za jedno posiedzenie;
 • korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 30 zł + 23%VAT, tj. 36,90zł brutto.
 • w razie nieprzystąpienia stron do mediacji, mediatorowi przysługuje zwrot poniesionych wydatków w wysokości nieprzekraczającej 70 zł + 23%VAT, tj. 86,10zł brutto.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Adwokat Mateusz Ziębaczewski

Mateusz Ziębaczewski to doświadczony adwokat i specjalista od prawa rodzinnego. Swoją wiedzą i umiejętnościami służy klientom, pomagając im w najbardziej skomplikowanych sprawach rodzinnych. Gdy nie pisze artykułów na blogu, reprezentuje swoich klientów w sądzie, dążąc do osiągnięcia najlepszych dla nich rozwiązań.

email telefon LinkedIn

Zobacz pozostałe wpisy autora

Kancelaria Prawa Rodzinnego w Poznaniu