Twoja sprawa z zakresu prawa rodzinnego jest już wystarczająco stresująca. Nie powinieneś rozbijać banku tylko po to, aby upewnić się, że jesteś chroniony

Uzasadnienie pozwu o rozwód z orzekaniem o winie męża czy żony

Rozumiemy, że rozwód z orzekaniem o wine może być trudny i emocjonalnie wymagający. Dlatego staramy się uczynić go możliwie jak najłatwiejszym dla naszych klientów. Nasz doświadczony zespół adwokatów i radców prawnych z przyjemnością pomoże Ci w przygotowaniu uzasadnienia pozwu o rozwód z orzekaniem o winie, starając się zapewnić Ci szybkie i skuteczne rozwiązanie sprawy. Rozstanie małżeńskie to proces, który niesie za sobą wiele pytań i wyzwań prawnych. Nasza kancelaria zdaje sobie sprawę z delikatności sytuacji i stawia sobie za cel wspieranie Cię na każdym etapie postępowania. Niezależnie od tego, czy planujesz rozwód z orzekaniem o winie, czy też potrzebujesz kompleksowego uzasadnienia pozwu o rozwód z orzekaniem o winie, nasi doświadczeni prawnicy są gotowi sprostać Twoim potrzebom. W naszej kancelarii cenimy indywidualne podejście do każdej sprawy, rozumiejąc, że każde małżeństwo i każda sytuacja są unikalne. Działamy profesjonalnie, z poszanowaniem dla Twoich potrzeb i prywatności. Jeśli potrzebujesz wsparcia prawidłowego przygotowania uzasadnienia pozwu o rozwód bez orzekanie o winie oraz pragniesz, aby cały proces przebiegł sprawnie, to zespół naszych adwokatów jest do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się z nami, aby umówić się na konsultację i dowiedzieć się, jak możemy Ci pomóc w skutecznym zakończeniu tego trudnego etapu w Twoim życiu.

Rozwód z orzekaniem o winie

Małżonkowie postanawiają rozstać się z różnych przyczyn. Jeżeli oboje zgadzają się, że dalsze utrzymanie związku nie ma sensu i nie wynika to z jednoznacznej winy którejkolwiek ze stron, formalne zakończenie prawnie uregulowanego związku przebiega sprawnie. Kwestie stają się jednak bardziej skomplikowane, gdy rozpad małżeństwa wynika z nagannego postępowania jednego z małżonków. Druga strona, będąca ofiarą, najczęściej w takiej sytuacji dąży do uzyskania rozwodu z orzeczeniem o winie swojego dotychczasowego życiowego partnera. Warto jednak pamiętać, że tego rodzaju sprawy są wyjątkowo złożone i mogą być obarczone nieprzyjemnymi oraz bolesnymi doświadczeniami. Jakie korzyści można osiągnąć, gdy sąd ustala, że winę za rozpad małżeństwa ponosi jedynie jedna strona? W jakich sytuacjach warto dążyć do uzyskania takiego wyroku?

Rozwód z orzeczeniem o winie jest możliwy do uzyskania, gdy sąd orzeka, że za rozpad małżeństwa odpowiada jeden z małżonków. Winą w takiej sytuacji określa się takie działanie lub zaniechanie, które narusza obowiązki zdefiniowane przepisami prawa, zasady współżycia społecznego itp. Ważne jest, aby te czynności doprowadziły do trwałego i całkowitego rozkładu małżeńskiego pożycia. Ponadto, winne zachowanie małżonka musi być uznane za zawinione, co oznacza, że jest to zależne od jego woli. Innymi słowy, sąd nie ogłosi rozwodu z orzeczeniem o winie, jeśli do rozpadu małżeństwa przyczyniła się np. choroba. Warunkiem niezbędnym do przypisania małżonkowi winy za rozkład pożycia jest istnienie związku przyczynowego między jego postępowaniem a rozkładem pożycia.

W praktyce decydują się na rozwody z orzekaniem o winie, w których doszło do zdrady lub szeroko pojętej nielojalności. Poza tym, do najczęstszych przyczyn takiego zakończenia formalnych związków zalicza się alkoholizm jednego z partnerów, przemoc, uzależnienia od hazardu czy też marnotrawienie wspólnego majątku rodzinnego.

Przy składaniu pozwu rozwodowego, istnieje możliwość wnioskowania o orzeczenie zakończenia małżeństwa z wyłącznej winy współmałżonka, z winy obu stron, lub by całkowicie nie rozpatrywać kwestii, kto jest winny rozpadu wspólnego pożycia.

Osoba składająca pozew o rozwód z orzeczeniem o winie musi być świadoma różnych możliwych scenariuszy zakończenia sprawy. W najlepszym przypadku sąd ogłosi zakończenie związku małżeńskiego, obarczając odpowiedzialnością za to współmałżonka powoda. Jednakże, istnieje ryzyko porażki, gdyż może się zdarzyć, że winnym rozpadu pożycia zostanie wskazana ta osoba, która złożyła pozew o rozwód.

Czasem sąd orzeka o winie obu stron, co oznacza, że zarówno mąż, jak i żona ponoszą równą odpowiedzialność za rozpad ich związku. Zdarza się również, że nikt nie jest wskazywany jako winny, lub sąd nie ma podstaw do uznania którąkolwiek ze stron za bezpośrednio odpowiedzialną za ten stan rzeczy.

Orzeczenie rozwodu z winy jednej z osób niesie za sobą istotne konsekwencje prawne, zwłaszcza w kontekście obowiązku alimentacyjnego między byłymi małżonkami. Oznacza to, że osoba uznana za winną rozpadu związku formalnego może być zobowiązana do płacenia alimentów na rzecz swojego byłego małżonka i to do końca życia. Warto jednak zaznaczyć, że istnieją określone warunki, które muszą być spełnione, aby tego rodzaju świadczenia zostały przyznane:

 • na wniosek małżonka znajdującego się w niedostatku, nawet jeśli nie został on uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia,
 • na wniosek małżonka, jeżeli jeden z małżonków zostaje uznany wyłącznie za winnego, a rozwód skutkuje istotnym pogorszeniem sytuacji materialnej małżonka niewinnego, nawet jeśli ten nie znajduje się w niedostatku.

Warto podkreślić, że obowiązek świadczeń alimentacyjnych przestaje obowiązywać w przypadku ponownego zawarcia małżeństwa przez małżonka rozwiedzionego. Niemniej jednak, gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, ten obowiązek wygasa po pięciu latach od orzeczenia rozwodu, chyba że sąd, na żądanie uprawnionego, postanowi przedłużyć ten termin ze względu na wyjątkowe okoliczności.

Należy również podkreślić, że rozwód z orzeczeniem o winie nie wpływa na kwestie takie jak alimenty na rzecz dzieci, wysokość tych świadczeń jest niezależna od decyzji sądu w sprawie odpowiedzialności za rozpad pożycia. Podobnie ma się sprawa z ewentualnym podziałem majątku czy przyznaniem władzy rodzicielskiej.

Złożenie pozwu o rozwód z orzekaniem o winie może wydawać się korzystne, zwłaszcza gdy małżonek ma pewność co do swojej niewinności, na przykład po odkryciu zdrady małżonka, i jednocześnie przewiduje znaczne pogorszenie swojej sytuacji finansowej w przypadku rozstania. W takiej sytuacji orzeczenie o winie może stanowić podstawę do przyznania odpowiednich świadczeń pieniężnych.

W niektórych przypadkach osoby składające pozew o rozwód z orzekaniem o winie mogą również liczyć na pewnego rodzaju satysfakcję, chcąc w ten sposób odegrać się na małżonku, który przyczynił się do zakończenia związku. Ważne jednak jest zdanie sobie sprawy, że takie postępowanie nie zawsze jest warte trudu. Sprawy rozwodowe z orzeczeniem o winie mogą się przeciągać przez lata, szczególnie przy obecnym obciążeniu sądów, i często wiążą się z nieprzyjemnymi przeżyciami dla zaangażowanych stron.

Aby sąd miał pewność, kto ponosi winę za rozpad małżeństwa, będzie oczekiwał przedstawienia dowodów na zaniechania lub czyny, które doprowadziły do takiego stanu rzeczy. Konieczne będzie dostarczenie różnorodnych materiałów i zeznań świadków, co sprawia, że proces ten staje się skomplikowany i wymaga zaangażowania na wielu poziomach. Ważne jest zatem, aby przed złożeniem pozwu o rozwód z orzekaniem o winie mieć świadomość trudności, jakie mogą się pojawić w trakcie postępowania sądowego.

Uzasadnienie pozwu o rozwód z orzekaniem o winie

Uzasadnienie pozwu o rozwód z orzekaniem o winie: zanim zdecydujesz się złożyć pozew o rozwód z orzekaniem o winie, ważne jest zastanowienie się, czy sąd będzie w stanie zakończyć w ten sposób Wasze małżeństwo. Aby odpowiedzieć na to pytanie, konieczne jest zrozumienie przesłanek istnienia małżeństwa. Sąd w trakcie każdej sprawy rozwodowej bada trzy istotne więzi: duchową, fizyczną i gospodarczą. Więź duchowa opiera się na istnieniu uczuć między małżonkami. Więź fizyczna obejmuje wspólne łóżko, natomiast więź gospodarcza to uczestnictwo w prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego i współdzielenie kosztów utrzymania domu. Aby sąd mógł orzec rozwód, musi ustalić, że między małżonkami doszło do trwałego i całkowitego zerwania ze wszystkimi tymi więziami.

Przygotowując pozew o rozwód z orzekaniem o winie należy pamiętać, że jest to przede wszystkim pismo procesowe, które spełnić musi szereg obostrzeń wskazanych w kodeksie postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.). Aby spełnić tzw. wymogi formalne, w pozwie należy oznaczyć:

 • sąd, do którego pozew jest składany. Każdorazowo w sprawie rozwodowej będzie to sąd okręgowy. Zgodnie z art. 41 k.p.c pozew o rozwód z orzekaniem o winie należy złożyć w sądzie, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli w tym okręgu mieszka jeszcze którykolwiek z małżonków. Jeżeli strony nie mieszkają już w tym okręgu, to pozew o rozwód z orzekaniem o winie składa się do sądu, w którego okręgu mieszka pozwany. Pamiętać należy, że składając pozew o rozwód z orzekaniem o winie, należy także oznaczyć wydział sądu. W sprawie o rozwód z orzekaniem o winie będzie to wydział cywilny,
 • imiona i nazwiska stron,
 • rodzaj pisma (tytuł): w tym przypadku będzie to pozew o rozwód z orzekaniem o winie,
 • osnowę pozwu o rozwód z orzekaniem o winie. Pod tym pojęciem kryją się tzw. wnioski procesowe. Głównym z nich jest rozwiązanie małżeństwa z wyłącznej winy drugiego z małżonków. Strony mogą składać także inne wnioski, np. co do konieczności przeprowadzenie dowodów, zabezpieczenia roszczenia alimentacyjnego etc. Jeżeli strony widzą możliwość polubownego zakończenia sporu, to mogą wnioskować o skierowaniu ich na mediację. Ugoda zawarta przed mediatorem i zatwierdzona przez sąd ma moc prawną ugody zawartej przed sądem,
 • uzasadnienie pozwu o rozwód z orzekaniem o winie z powołaniem dowodów. W tym miejscu należy szczegółowo wskazać przyczyny orzeczenia rozwodu z orzekaniem o winie, opisać winę małżonka, określić kto będzie sprawował władzę rodzicielską nad dzieckiem stron, w jaki sposób będą realizowane kontakty, w jakiej wysokości mają być zasądzone alimenty oraz w jaki sposób strony mają korzystać ze wspólnego mieszkania,
 • podpis,
 • załączniki.

Małżonek składający pozew o rozwód musi podjąć decyzję, czy chce określić wyłącznie winnego rozpadu pożycia małżeńskiego, winę obu małżonków, czy też nie ustalać winy w ogóle. Ta decyzja ma kluczowe znaczenie w sprawach rozwodowych, ponieważ wpływa na przebieg całego procesu. Procesy, w których określa się, kto ponosi winę za zerwanie więzi małżeńskich, są uznawane za jedne z najbardziej emocjonalnych i trudnych spraw sądowych. Konieczność przedstawienia sądowi winy drugiego małżonka, czyli wszystkich działań prowadzących do rozpadu małżeństwa, sprawia, że są to sprawy pełne napięć.

Sytuacja wygląda inaczej, gdy strony decydują się nie orzekać o winie. Wówczas małżonkowie nie muszą konfrontować się z przeszłością i wymieniać krzywd, jakie sobie wzajemnie wyrządzili. Pozew o rozwód bez orzekania o winie staje się pozbawiony elementów emocjonalnych, a skupia się głównie na ustaleniach zerwania więzi duchowej, fizycznej i gospodarczej. W przypadku rozwodów bez orzekania o winie, sąd zazwyczaj nie przesłuchuje świadków, co może skrócić czas rozprawy i uniknąć angażowania osób postronnych, nawet na jednej rozprawie. Jednak decyzja o rozwodzie bez orzekania o winie nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem. Określenie winy może mieć wpływ na sprawy alimentacyjne w przyszłości, dlatego warto rozważyć tę opcję przed podjęciem decyzji o złożeniu pozwu rozwodowego.

Wbrew powszechnemu przekonaniu, ustalenie winy w rozkładzie małżeństwa nie polega na porównywaniu, który z małżonków jest bardziej, a który mniej winny. Sąd nie ocenia winy stopniowo, co oznacza, że nie orzeknie winy jednego małżonka, gdy drugi jest winny tylko w niewielkim stopniu. Przykładowo, jeśli mąż poniżał publicznie żonę, a ta dopuściła się zdrady małżeńskiej, to sąd stwierdzi, że obie strony przyczyniły się do rozpadu małżeństwa. Zdrada małżeńska nie jest traktowana przez sąd jako działanie bardziej negatywne niż inne, dlatego jeśli udowodni się, że drugi małżonek w jakikolwiek sposób przyczynił się do rozpadu małżeństwa, sąd orzeknie rozwód z winy obu stron.

Orzeczenie rozwodu z ustaleniem winy jednego małżonka umożliwia małżonkowi niewinnemu dochodzenie alimentów. Podstawę tego roszczenia stanowi art. 60 § 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zgodnie z którym małżonek wyłącznie winny rozpadu małżeństwa jest zobowiązany przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, jeżeli rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego.

To oznacza, że małżonek niewinny, w przypadku gdy rozwód zostanie orzeczony z wyłączną winą jednego z małżonków, może żądać, aby małżonek winny pokrył koszty, na które po rozwodzie nie może sobie pozwolić. Ustawodawca jednoznacznie wskazuje, że chodzi tu o „usprawiedliwione wydatki”. Na przykład, jeśli małżonek niewinny korzystał przed rozwodem z prywatnych lekcji angielskiego, a po rozwodzie nie może sobie na nie pozwolić, małżonek winny może zostać zobowiązany do pokrycia tych kosztów. Ważne jest, że obowiązek alimentacyjny małżonka winnego nie jest ograniczony czasowo. Jeśli małżonek niewinny nie zawiera nowego związku małżeńskiego, może żądać od małżonka winnego alimentów aż do końca życia.

Pozew o rozwód z orzekaniem o winie nie zawsze ma jednoznaczne korzyści majątkowe w przyszłości i nie zawsze jest motywowany głównie troską o kwestie majątkowe. Praktyka pokazuje, że celem tego rodzaju postępowań jest często transparentność. Orzeczenie winy ma na celu potwierdzenie, że małżeństwo rozpadło się z winy jednego z małżonków, a drugiemu nie można przypisać odpowiedzialności.

Na pytanie, kiedy żądać od sądu orzeczenia winy, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Jeśli składający pozew o rozwód z orzekaniem o winie jest pewien winy pozwanego i nie widzi swojego udziału w rozkładzie pożycia małżeńskiego, może żądać rozwiązania małżeństwa z orzeczeniem winy małżonka. Jednak w sytuacji, gdy obie strony przyczyniły się do rozpadu małżeństwa, żądanie ustalenia winy drugiej strony może nie przynieść oczekiwanych skutków. W takim przypadku sąd może orzec winę obu stron.

Podczas podejmowania decyzji o wytoczeniu powództwa warto mieć na uwadze, że proces rozwodowy może być trudny i czasochłonny, a orzeczenie winy obu stron nie zawsze spełnia oczekiwania.

Opłata od pozwu o rozwód z orzekaniem o winie wynosi 600 złotych. W sytuacji, gdy małżonek, który występuje z wnioskiem o rozwód, nie jest w stanie pokryć kosztów postępowania, może złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. To samo prawo przysługuje osobie, której nie stać na opłacenie profesjonalnego pełnomocnika, czyli prawnika (adwokata lub radcy prawnego) specjalizującego się w sprawach rodzinnych. Strona zwolniona od kosztów sądowych nie musi ich w ogóle pokrywać. Ważne jednak jest, aby zauważyć, że zwolnienie od kosztów sądowych nie obejmuje zwolnienia od zwrotu drugiej stronie kosztów zastępstwa procesowego, jeśli ta wygra sprawę.

Wpływ na koszty postępowania ma również to, czy strona jest samodzielnie reprezentowana, czy też korzysta z usług profesjonalnego pełnomocnika (adwokata lub radcy prawnego od spraw rodzinnych). W sprawach rozwodowych nie istnieje obowiązek posiadania pełnomocnika prawnego (adwokata lub radcy prawnego od spraw rodzinnych), a strona może reprezentować się sama. Jednak postępowanie rozwodowe obejmuje więcej niż sam rozwód. W wyroku sąd orzeka o rozwodzie, wskazuje winnego rozkładu pożycia, reguluje władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem, ustala alimenty, a nawet może podjąć decyzję dotyczącą sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania. Dodatkowo, możliwe jest także dokonanie podziału majątku wspólnego. Wszystkie te czynniki oraz stopień skomplikowania sprawy wpływają na wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika, które jest ustalane indywidualnie z każdym klientem.

Uzasadnienie pozwu o rozwód zdrada

Zdrada małżeńska jest jedną z najczęstszych przyczyn rozwodów i stanowi potężny argument, który może skłonić sąd do orzeczenia rozwodu z orzeczeniem winy jednego z małżonków. Jednakże, fakt zdrady nie zawsze automatycznie prowadzi do takiego orzeczenia. Ostateczna decyzja zależy od okoliczności konkretnej sprawy.

Strona zdradzona może złożyć pozew o rozwód z orzekaniem o winie uzasadniony zdradą, a sąd może uznać zdradzającego za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa. Istnieje także możliwość, że sąd uzna, iż obie strony ponoszą wspólną winę. Warto podkreślić, że zdrada małżeńska może przyjmować różne formy, zarówno fizyczne, jak i emocjonalne.

W przypadku, gdy sąd uzna jedną ze stron za wyłącznie winną, może przyznać stronie niewinnej alimenty, które będą opłacane przez winnego współmałżonka. Warto jednak zauważyć, że zdrada nie ma wpływu na podział majątku wspólnego. Ponadto, nie wpływa również na ustalenie władzy rodzicielskiej i regulowanie kontaktów z nieletnimi dziećmi po rozwodzie. Te kwestie są zazwyczaj rozpatrywane niezależnie od zdrady małżeńskiej, a decyzje sądu opierają się na najlepszym interesie dziecka.

Zgodnie z polskim prawem, jedyną przesłanką do orzeczenia rozwodu jest zupełny i trwały rozpad pożycia małżeńskiego. W przypadku, gdy jedno z małżonków dopuszcza się zdrady, nie oznacza to automatycznie, że sąd orzeknie rozwód. Decyzja sądu zależy od tego, czy zdrada ta faktycznie doprowadziła do zupełnego i trwałego rozpadu małżeństwa.

Ważne jest zrozumienie, że zdrada może być przyczyną rozpadu małżeństwa, ale nie jest gwarancją, że sąd zautomatyzuje proces rozwodowy. Istnieje możliwość, że małżonkowie pomimo wystąpienia zdrady, podejmą próbę pojednania i ratowania związku. Zatem, nawet gdy zdrada wystąpi, sąd będzie badał, czy doszło do trwałego i całkowitego rozkładu pożycia małżeńskiego.

Pomimo że zdrada może wywołać trudne emocje i prowadzić do osłabienia więzi małżeńskiej, sama zdrada nie jest wystarczającym warunkiem do orzeczenia rozwodu. Sąd będzie analizować całość okoliczności i relacji między małżonkami, aby ustalić, czy spełniona jest przesłanka zupełnego i trwałego rozpadu małżeństwa.

W przypadku zdrady, małżonek, który się dopuszcza takiego czynu, zazwyczaj zostaje uznany przez sąd za winnego rozpadu pożycia małżeńskiego. Jest to często traktowane jako silny argument w sprawie rozwodowej i może skłonić stronę poszkodowaną do żądania rozwodu z orzeczeniem o winie.

Jednakże, podczas rozprawy rozwodowej, sąd będzie dogłębnie badał stan faktyczny, opisany w uzasadnieniu pozwu o rozwód z powodu zdrady. Istnieją sytuacje, w których zdrada nie była przyczyną rozpadu małżeństwa, lecz jedynie skutkiem tego rozpadu. Na przykład, zdrada mogła nastąpić w trakcie funkcjonowania małżeństwa, ale przed zupełnym i trwałym rozpadem więzi małżeńskiej. W takim przypadku, sąd może uznać, że strona zdradzająca jest winna rozpadu małżeństwa.

Inna sytuacja zachodzi, gdy zdrada miała miejsce po już istniejącym zupełnym i trwałym rozpadzie małżeństwa. Na przykład, gdy zdrada wystąpiła w trakcie procesu rozwodowego. W takim przypadku, sąd może nie przypisać winy stronie, która dopuściła się zdrady, ponieważ małżeństwo już przestało istnieć jako związek.

Warto zauważyć, że sąd nie bada, który z małżonków przyczynił się bardziej, a który mniej do rozpadu małżeństwa. Wina ze strony zdradzonego małżonka może być wystarczająca, aby sąd obarczył winą za rozpad małżeństwa obydwoje małżonków. Sąd nie ocenia stopnia winy, lecz może uznać, że obie strony ponoszą odpowiedzialność za koniec małżeństwa.

Tak, pozew o rozwód może być wnoszony zarówno przez stronę, która dopuściła się zdrady, jak i przez stronę niewinną. Zazwyczaj zdradzony małżonek składa wraz z pozwem wniosek o orzeczenie rozwodu z orzekaniem o winie.

W przypadku, gdy pozew został złożony przez stronę, która się dopuściła zdrady, strona niewinna może w trakcie rozprawy rozwodowej dochodzić winy współmałżonka. Wówczas w odpowiedzi na pozew, składa także wniosek o orzeczenie rozwodu z uznaniem winy drugiej strony, a w uzasadnieniu pozwu o rozwód opisuje zdradę.

Warto podkreślić, że strona zdradzona ma możliwość odrzucenia pozwu rozwodowego i odmówienia zgody na rozwód. Może także wystąpić z wnioskiem o orzeczenie rozwodu z orzekaniem o winie, nawet jeśli pierwotnie zgodziła się na rozwód bez takiego orzeczenia. Zmiana stanowiska może wyniknąć z różnych czynników, w tym na przykład odkrycia zdrady w trakcie postępowania rozwodowego.

W praktyce sytuacje te są złożone, a decyzje stron mogą ulec zmianie w trakcie postępowania rozwodowego, zwłaszcza gdy pojawiają się nowe okoliczności.

Zdrada małżeńska nie ogranicza się wyłącznie do kontaktu seksualnego. Istnieje także zdrada emocjonalna, która może być równie bolesna i destrukcyjna dla małżeństwa. Zdrada emocjonalna obejmuje nawiązywanie z inną osobą intymnej więzi emocjonalnej, wykraczającej poza granice małżeństwa.

Przykłady zdrady emocjonalnej mogą obejmować tajemnicze spotkania, długotrwałe rozmowy, dzielenie się głębokimi uczuciami czy też zaangażowanie emocjonalne w relację z inną osobą. Chociaż brak kontaktu fizycznego, to jednak zdrada emocjonalna niesie ze sobą naruszenie zaufania i lojalności małżeńskiej.

W niektórych jurysdykcjach, w tym również w Polsce, zdrada emocjonalna może stanowić podstawę do rozwodu z orzekaniem o winie. Ostateczna ocena takiej sytuacji zależy od okoliczności konkretnego przypadku i prawa obowiązującego w danym kraju czy regionie. Ważne jest, aby w przypadku rozwodu opartego na zdradzie emocjonalnej, strony przedstawiły w uzasadnieniu pozwu o rozwód z powodu zdrady odpowiednie dowody i argumenty przed sądem, aby ten mógł wydać rozstrzygnięcie w sprawie rozwodowej.

W uzasadnieniu pozwu o rozwód z orzekaniem o winie z powodu zdrady strona, która wnosi o rozwód z powodu zdrady, faktycznie musi dostarczyć materiał dowodowy, aby przekonać sąd o zaistnieniu zdrady. Poniżej przedstawiam niektóre przykładowe materiały dowodowe, które mogą być używane w tego typu sprawach:

Dokumenty pisemne:

 • zdjęcia: fotografie, na których uchwycone są sytuacje sugerujące zdradę,
 • nagrania wideo: filmy dokumentujące podejrzane zachowanie,
 • listy miłosne: pisemne dowody kontaktu emocjonalnego,
 • SMS-y, maile, bilingi rozmów telefonicznych: zapisy komunikacji elektronicznej, które mogą sugerować zdradę.

Dowody od prywatnego detektywa:

 • raporty detektywistyczne: informacje i dokumenty zgromadzone przez detektywa prywatnego, który może być wynajęty do zbierania dowodów.

Zeznania świadków:

 • świadkowie bezpośredni: osoby, które były bezpośrednimi świadkami zdrady lub sytuacji sugerujących zdradę,
 • świadkowie pośredni: osoby, które potwierdzają, że zachowanie jednej ze stron wskazuje na zdradę.

Warto jednak zaznaczyć, że nie zawsze materiał dowodowy musi być jednoznaczny i oczywisty. Sąd bierze pod uwagę wszystkie dostępne dowody i analizuje je w kontekście całości sprawy. Dochodzenie rozwodowe to zazwyczaj proces skomplikowany, dlatego korzystanie z pomocy doświadczonego prawnika (adwokata lub radcy prawnego) od spraw rodzinnych, może być kluczowe dla skutecznego prowadzenia sprawy.

Przykład uzasadnienia pozwu o rozwód z zdradą

Wnoszę o rozwód z winy mojego małżonka, co doprowadziło do trwałego i kompletnego rozkładu naszego pożycia małżeńskiego. Od momentu zawarcia małżeństwa, nasza relacja wydawała się być silna i trwała. Niestety, moje przekonania zostały zachwiane, gdy zaczęły pojawiać się podejrzane zachowania mojego współmałżonka. Przez wiele lat naszego małżeństwa wydawało się być wzorowe, oparte na wzajemnym zaufaniu i poszanowaniu. Jednak ostatnio zauważyłem/ałem, że nasza relacja uległa drastycznym zmianom. W miarę upływu czasu pojawiły się sygnały wskazujące na to, że małżonek/małżonka zaczął/zaczęła prowadzić podwójne życie, poza granicami naszego małżeństwa.Z biegiem czasu coraz wyraźniej zauważałem/ałam jego/z jej emocjonalne oddalenie się, nieprzyjemne tajemnicze rozmowy telefoniczne i nagłe zmiany w harmonogramie, które nie miały związku z obowiązkami zawodowymi czy rodzinno-domowymi. Rozmowy stawały się coraz bardziej płytkie, a uczucie oddalenia wzajemnego narastało. Skonfrontowany/a z tymi sygnałami, postanowiłem/ałem zgłębić sprawę, co niestety potwierdziło moje najgorsze obawy. W trakcie dochodzenia odkryłem/ałem, że współmałżonek/współmałżonka utrzymuje relację pozamałżeńską. Posiadam niezbite dowody, takie jak wiadomości tekstowe, e-maile oraz dokumenty potwierdzające jego/z jej niewierność i zaangażowanie w inny związek. Nie jest to dla mnie tylko bolesna konstatacja zdrady, ale przede wszystkim fakt, który spowodował trwały i zupełny rozkład naszego pożycia małżeńskiego. Utrata zaufania i zranienie podstawowych wartości, jakimi kierowaliśmy się w małżeństwie, stały się nie do naprawienia. Wobec faktu zdrady oraz braku uczciwości ze strony małżonka/małżonki, nasze małżeństwo pogrążyło się w trwałym rozkładzie. Bez względu na moje próby naprawy relacji i podjęcie terapii małżeńskiej, współmałżonek/współmałżonka nie wykazał/a się wolą do zreperowania naszego związku. Zamiast tego, postępowanie małżonka/małżonki jedynie potęgowało nasze problemy, co skutkowało brakiem perspektyw na wspólną przyszłość. Jestem świadom/a, że rozwód to ostateczność, ale sytuacja mojego małżeństwa nie pozostawia mi innego wyboru.

Pozew o rozwód uzasadnienie narkotyki

Uzależnienia, w tym uzależnienie od narkotyków, mogą mieć poważne konsekwencje dla małżeństwa i życia rodzinnego. Uzależnienie wpływa nie tylko na osobę uzależnioną, ale również na całe otoczenie, w tym na partnera życiowego i dzieci. Oto kilka aspektów, które mogą pojawić się w sytuacji, gdy jeden z małżonków jest uzależniony od narkotyków:

Destrukcyjny wpływ na relacje: uzależnienie może prowadzić do załamania więzi emocjonalnych w małżeństwie. Często osoba uzależniona skupia się głównie na swoim nałogu, zaniedbując relacje z bliskimi.

Problemy finansowe: koszty związane z utrzymaniem uzależnienia (kupowanie narkotyków) mogą prowadzić do trudności finansowych w rodzinie, co może wpływać na jakość życia rodzinnego.

Nieprzewidywalne zachowanie: osoby uzależnione od narkotyków często przejawiają nieprzewidywalne i czasem agresywne zachowania. To może prowadzić do konfliktów i zaostrzać sytuację w małżeństwie.

Zaniedbywanie obowiązków rodzinnych: osoby uzależnione mogą zaniedbywać obowiązki rodzicielskie i domowe, co wpływa negatywnie na życie rodziny.

Zanik zaufania: uzależnienie może prowadzić do utraty zaufania między małżonkami. Regularne kłamstwa i ukrywanie uzależnienia mogą nadszarpnąć fundamenty zaufania w małżeństwie.

W przypadku uzależnienia od narkotyków rozwiązaniem może być poszukiwanie pomocy specjalistów, takich jak terapeuci, psycholodzy, czy także specjaliści ds. uzależnień. Jednakże, jeśli uzależnienie prowadzi do trwałego rozpadu małżeństwa, rozwód uzasadniony narkotykami może być nieunikniony. Każda sytuacja jest indywidualna, i kluczowe jest podejście z poszanowaniem zdrowia psychicznego i fizycznego wszystkich zaangażowanych stron.

Zgodnie z polskim Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym, przepisami prawa regulującymi sprawy rozwodowe, rozwód może być orzeczony w sytuacji trwałego i zupełnego rozpadu więzi małżeńskiej, który obejmuje więzi duchową, fizyczną i gospodarczą. Nie ma jednak precyzyjnej klasyfikacji przyczyn tego rozpadu, co oznacza, że różne okoliczności, m.in. takie jak uzależnienie od narkotyków, mogą być podstawą do ubiegania się o rozwód.

Jeśli uzależnienie partnera od narkotyków prowadzi do trwałego i zupełnego rozpadu więzi małżeńskiej, to można skorzystać z przepisów umożliwiających złożenie pozwu o rozwód z powodu narkotyków. W takich przypadkach, gdzie uzależnienie jest zawinioną przyczyną rozpadu małżeństwa, można również wnioskować o rozwód z orzeczeniem o winie z powodu narkotyków. Przysługuje to stronom, które chcą jasno określić, kto ponosi odpowiedzialność za rozpad małżeństwa.

Jednak, warto podkreślić, że każda sytuacja rozwodowa jest unikatowa, a decyzje sądu zależą od indywidualnych okoliczności danego przypadku. Warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach rodziny (adwokat lub radca prawny), który może pomóc w zrozumieniu prawnych aspektów i procedur związanych z rozwodem.

Aby sąd był przekonany o tym, że uzależnienie od narkotyków było kluczowym czynnikiem w trwałym rozpadzie więzi małżeńskich, konieczne jest przedstawienie obrazu życia małżeńskiego przed pojawieniem się uzależnienia partnera od narkotyków oraz zmian, które zaszły po jego uzależnieniu się od narkotyków. Konieczne jest udokumentowanie destrukcyjnego wpływu uzależnienia od narkotyków na życie rodzinne, takie jak przykłady agresywnych zachowań, brak zainteresowania sprawami rodziny, brak wsparcia finansowego, rozrzutność finansowa, utrata zatrudnienia itp. Kluczową rolę odgrywają zeznania świadków oraz dostarczenie dowodów przez same zainteresowane strony postępowania. Warto szczegółowo przedstawić te okoliczności, aby zbudować solidny obraz i umożliwić sądowi zrozumienie, jak uzależnienie od narkotyków wpłynęło na rozpad więzi małżeńskich.

Należy pamiętać, że obowiązek dostarczania dowodów spoczywa na zainteresowanej wykazaniem danego faktu stronie, a sąd nie przeprowadza własnych czynności śledczych. Dowodami mogą być zeznania świadków, dokumenty, takie jak wyniki badań lekarskich w przypadku aktów agresji, wypisy ze szpitala, protokoły policyjne, czy nawet zdjęcia substancji niedozwolonych znalezionych w posiadaniu osoby uzależnionej.

W Polsce posiadanie narkotyków jest zakazane, więc faktyczne posiadanie powinno zostać zgłoszone policji, co stanowi zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Ten krok pozwala uzyskać potencjalny dowód na późniejsze postępowanie rozwodowe z powodu narkotyków.

Dodatkowo, w kontekście sprawy rozwodowej, ważne jest ustalenie kwestii związanych z władzą rodzicielską oraz kontaktem dzieci z rodzicami. Ten aspekt stanowi istotny element procesu rozwodowego z powodu narkotyków, który warto skrupulatnie uregulować.

Przykładowe uzasadnienie pozwu o rozwód z orzekaniem o winie z powodu narkotyków

Z trudem serca kieruję do Sąd pozew o rozwód z orzekaniem o winie powodu uzależnienia od narkotyków mojego współmałżonka, sytuacji, która niestety doprowadziła do trwałego rozpadu naszego małżeństwa i stanowi realne zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa oraz stabilności życia mnie i naszych dzieci. Przez wiele lat próbowałem/am zrozumieć i wspierać współmałżonka w jego/z jej trudnej walce z nałogiem, jednakże trudności te stawały się coraz bardziej nie do zniesienia. Problem uzależnienia od narkotyków nie tylko wpływał negatywnie na naszą codzienną egzystencję, ale przede wszystkim niszczył podstawowe fundamenty, na których opiera się każde małżeństwo. Uzależnienie od narkotyków prowadziło do systematycznego zaniedbywania obowiązków małżeńskich przez współmałżonka. Codzienna egzystencja przekształcała się w ciągłe starcia, zarówno związane z utratą stabilności finansowej, jak i brakiem uczestnictwa w życiu rodzinnym. Utrata zaufania była wręcz nieunikniona, a wspólne plany i cele stawały się jedynie marzeniem niemożliwym do zrealizowania. Jednak to bezpieczeństwo moje i naszych dzieci stało się najważniejszym powodem skierowania sprawy o rozwód. Uzależnienie współmałżonka od narkotyków wywoływało niebezpieczne sytuacje w naszym domu. Jego/z jej zachowanie stało się nieprzewidywalne, a agresja oraz impulsywne decyzje zagrażały naszemu bezpieczeństwu. Sytuacja ta była dla mnie nie do zaakceptowania, a próby ratowania małżeństwa nie przynosiły rezultatów. Moje liczne próby przekonania współmałżonka do podjęcia leczenia i zmiany jego/z jej życiowego kursu nie przyniosły skutku. Odmowa pomocy profesjonalnej i brak chęci współpracy utrudniały osiągnięcie trwałej abstynencji. Tym samym, trwały rozkład pożycia małżeńskiego stał się nieunikniony, a ja zmuszony/a jestem zwrócić się o rozwód w celu ochrony mnie i naszych dzieci przed dalszymi negatywnymi konsekwencjami. Pragnę podkreślić, że jest to decyzja, której nie podejmuję lekko, lecz wynika z konieczności zachowania zdrowia, bezpieczeństwa oraz dobra psychicznego naszej rodziny. Mam nadzieję, że Sąd zrozumie trudną sytuację, w jakiej się znalazłem/am.

Uzasadnienie pozwu o rozwód z alkoholikiem

Alkoholizm, zwany również uzależnieniem od alkoholu, stanowi istotny problem społeczny, negatywnie wpływający na relacje międzyludzkie, zwłaszcza w kontekście rodzin. Około 20% wszystkich rejestrowanych rozwodów w Polsce rocznie jest konsekwencją alkoholizmu jednego z małżonków. W tego rodzaju sytuacjach często dochodzi do rozwodu z orzeczeniem winy, co wydaje się uzasadnione, biorąc pod uwagę destrukcyjny wpływ uzależnienia na życie rodziny oraz wychowanie dzieci.

W uzasadnieniu pozwu o rozwód z alkoholikiem, istotne jest przedstawienie przesłanek, które są kluczowe dla przyjęcia takiego rozstrzygnięcia przez sąd. Przede wszystkim, konieczne jest wykazanie trwałego i zupełnego rozpadu więzi małżeńskich, co może być rezultatem alkoholizmu jednego z małżonków. Ponadto, istotnym aspektem jest skoncentrowanie się na kwestiach związanych z ochroną przed eksmisją po rozwodzie, zwłaszcza w przypadku, gdy obecność alkoholika stanowi realne zagrożenie dla życia i zdrowia członków rodziny.

W trakcie procesu rozwodowego, poza samym rozstaniem, sąd może rozstrzygać także inne kwestie, takie jak podział majątku, ustalenie alimentów czy sprawy związane z władzą rodzicielską nad dziećmi. Warto podkreślić, że staranne przedstawienie dowodów oraz argumentów może wpłynąć na korzystne dla stron rozstrzygnięcia na sali sądowej.

Rozwód z alkoholikiem może być naprawdę trudnym przeżyciem – nie tylko ze względu na konieczność odbycia rozprawy rozwodowej, ale przede wszystkim z uwagi na cały proces przygotowawczy – zbieranie dowodów, pisanie pozwu i uzasadnienia rozwodu z alkoholikiem, rozmowy z prawnikami i – być może – z niegdyś ukochaną osobą, która popadła w alkoholizm i obecnie wydaje się tak obca, jak nigdy wcześniej. Dodatkowych kłopotów mogą przysparzać także próby odwiedzenia powódki bądź powoda od podjęcia ostatecznej decyzji o rozwodzie – są one często uskuteczniane przez samego alkoholika, ale również przez rodzinę. Jeśli jednak osoba chcąca zakończyć związek wie, że trwanie w nim przysporzy jej wyłącznie więcej cierpienia, wówczas nie powinna wahać się przed złożeniem pozwu – to pierwszy krok do tego, by raz na zawsze wyzwolić się z nierzadko toksycznego małżeństwa.

Jeśli rozważasz rozwód z powodu alkoholizmu małżonka, zazwyczaj pozew o rozwód będzie zawierał wniosek o orzeczenie o winie, co może być skomplikowane, zwłaszcza w przypadku trudnej historii małżeńskiej. Standardowe procedury rozwodowe nie zawsze są dostosowane do takiej sytuacji, co utrudnia samodzielne sporządzenie dokumentu, jakim jest pozew o rozwód z alkoholikiem. W takim przypadku warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata lub radcy prawnego (prawnika od spraw rodzinnych).

W treści pozwu o rozwód z powodu uzależnienia od alkoholu powinno znaleźć się uzasadnienie, które pozwoli sądowi zrozumieć sytuację małżeństwa i podjąć odpowiednie decyzje. W przypadku rozstania z powodu alkoholizmu małżonka, ważne elementy uzasadnienia to:

 • opis nadużywania alkoholu przez męża czy żonę, obejmujący okres trwania uzależnienia, jego początek oraz częstotliwość spożywania alkoholu,
 • opis wpływu uzależnienia od alkoholu na sytuację rodziny, szczególnie skoncentrowany na całkowitym i trwałym rozkładzie więzi rodzinnych, ekonomicznych i emocjonalnych. Jeśli nie ma perspektyw na porozumienie między małżonkami z powodu alkoholizmu, należy to również uwzględnić w uzasadnieniu,
 • informacje dotyczące wpływu alkoholizmu na budżet domowy, a także na bezpieczeństwo współmałżonka i ewentualnych dzieci,
 • jeżeli występowały próby leczenia alkoholizmu, a nie przyniosły one pożądanych efektów, warto uwzględnić te informacje w uzasadnieniu.

Uzasadnienie pozwu o rozwód z alkoholikiem powinno być starannie sformułowane, aby oddać pełen obraz sytuacji i uzasadnić decyzję sądu dotyczącą orzeczenia o winie w kontekście rozwodu.

Przykład uzasadnienia pozwu o rozwód alkoholizm

Zwracam się z żądaniem rozwodu z powodu uzależnienia od alkoholu mojego współmałżonka, co skutkowało trwałym rozkładem naszego małżeństwa i niosło za sobą poważne konsekwencje dla zdrowia oraz bezpieczeństwa moje i naszych dzieci. Przez lata próbowałem/am zrozumieć i wesprzeć współmałżonka w jego/z jej trudnej walce z alkoholizmem. Niestety, mimo mojego zaangażowania, problem nadal narastał, wpływając negatywnie na nasze życie małżeńskie. Alkoholizm współmałżonka doprowadził do systematycznego zaniedbywania obowiązków małżeńskich, co wywoływało konflikty i wpływało na różne aspekty życia rodzinnego. Pijaństwo było źródłem agresywnego zachowania i nieodpowiedzialnych decyzji, stwarzając atmosferę niepewności i lęku w naszym domu. Wielokrotne próby przekonania współmałżonka do podjęcia leczenia nie przyniosły rezultatów. Odmowa pomocy profesjonalnej i brak chęci współpracy w zakresie terapii utrudniały pokonanie nałogu. Zdrowie psychiczne i fizyczne współmałżonka pogarszało się, a nasze pożycie małżeńskie uległo trwałemu rozkładowi. Trudno jest mi podjąć tę decyzję o rozwodzie, ale widzę, że stan uzależnienia małżonka jest zagrożeniem dla naszej rodziny. Działania te wynikają z bezskutecznych prób radzenia sobie z uzależnieniem i braku jakiejkolwiek poprawy sytuacji. Wierzę, że decyzja o rozwodzie jest konieczna w celu ochrony mnie i naszych dzieci przed dalszymi negatywnymi konsekwencjami.

Dodatkowo pragnę zaznaczyć, że moje zaangażowanie w ratowanie naszego małżeństwa było wielokrotne i pełne desperacji. Podjęcie decyzji o rozwodzie nie jest dla mnie łatwe, ale stało się koniecznością w obliczu braku skutecznych działań ze strony współmałżonka w kierunku zmiany jego/z jej postawy wobec alkoholu. Współmałżonkowi/współmałżonce wielokrotnie oferowałem/am wsparcie, chęć wspólnego udziału w terapii i podjęcia wszelkich działań, które mogłyby przyczynić się do uzdrowienia naszego związku. Niestety, te starania pozostały bez odpowiedzi, a problem alkoholowy nadal narastał, zagrażając stabilności naszej rodziny. Jestem świadomy/a, że rozwód to ostateczność, ale moje wcześniejsze próby przekonania współmałżonka do zmiany oraz wspólne dążenie do naprawy związku niestety spełzły na niczym. Długotrwała sytuacja uzależnienia sprawiła, że nasze życie małżeńskie stało się niemożliwe do dalszego utrzymania. Proszę o zrozumienie dla mojej trudnej sytuacji.

Uzasadnienie cofnięcia pozwu rozwodowego

Zrezygnowanie z procesu rozwodowego z orzekaniem o winie poprzez cofnięcie pozwu o rozwód z orzekaniem o winie, otwiera możliwość ponownego rozważenia decyzji o rozstaniu. Motywacji do cofnięcia pozwu o rozwód z orzekaniem o winie może być wiele, na przykład zrozumienie, że to nie jest odpowiedni moment na rozwód z orzekaniem o winie, znalezienie innych ścieżek poprawy jakości życia małżeńskiego, czy też podjęcie działań naprawczych, takich jak mediacja czy terapia.

Chociaż pomagam ludziom przy separacjach i rozwodach, nie jestem fanem tych procesów. Zawsze oznaczają one bowiem czyjś kryzys, ludzki dramat i jakiegoś rodzaju życiową porażkę. Cieszę się, gdy ludzie znajdują inne, bardziej zgodne z ich potrzebami rozwiązania. Jeśli zdecydujesz się cofnąć pozew o rozwód z orzekaniem o winie, ucieszy mnie to, bo będzie zapewne oznaczać jakąś szansę na poprawę w Twoim małżeństwie.

W kwestii czasu na cofnięcie pozwu o rozwód z orzekaniem o winie, istnieje elastyczność – możesz to zrobić w dowolnym momencie przed uprawomocnieniem wyroku sądu. Nawet jeśli Sąd I instancji już wydał wyrok, ale jeszcze nie jest on uprawomocniony, nadal masz możliwość cofnięcia pozwu rozwód z orzekaniem o winie. Ważne jest jednak współdziałanie obu małżonków w tym procesie.

Sytuacja staje się bardziej skomplikowana, gdy małżonek odpowiedział na pozew rozwód z orzekaniem o winie. Wówczas skuteczność cofnięcia pozwu rozwód z orzekaniem o winie zależy od stanowiska drugiej strony. Jeżeli małżonek nie zgadza się na rozwód z orzekaniem o winie, a wnosi o oddalenie powództwa, cofnięcie pozwu rozwód z orzekaniem o winie jest możliwe przed pierwszą rozprawą bez konieczności uzyskania zgody pozwanego. Jeśli jednak druga strona również zażądała rozwodu z orzekaniem o winie, cofnięcie pozwu o rozwód z orzekaniem o winie jest możliwe tylko za jej zgodą. Brak zgody oznacza, że sąd będzie kontynuował postępowanie rozwodowe.

W uzasadnieniu cofnięcia pozwu rozwód z orzekaniem o winie, należy przede wszystkim wskazać motywy zmiany dotychczasowego stanowiska. Gdy robią to wspólnie oboje małżonkowie, nie stanowi to większego problemu i nie wymaga długiego rozpisywania się. W końcu Sąd ma do czynienia z dwojgiem dorosłych ludzi, którzy wiedzą co robią. A poza tym Sąd również raczej ucieszy się, że pojawiła się iskierka nadziei na zażegnanie kryzysu w małżeństwie i na pewno nie będzie dążył do orzeczenia rozwodu wbrew zgodnej woli małżonków.

Jeżeli jednak cofnięcie pozwu o rozwód z orzekaniem o winie jest czynnością tylko jednego małżonka, opis motywów i powodów zmiany zdania, powinien być nieco szerszy i pogłębiony, tak, aby drugi małżonek mógł go jak najlepiej zrozumieć i w pełni się do niego odnieść.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Adwokat Mateusz Ziębaczewski

Mateusz Ziębaczewski to doświadczony adwokat i specjalista od prawa rodzinnego. Swoją wiedzą i umiejętnościami służy klientom, pomagając im w najbardziej skomplikowanych sprawach rodzinnych. Gdy nie pisze artykułów na blogu, reprezentuje swoich klientów w sądzie, dążąc do osiągnięcia najlepszych dla nich rozwiązań.

email telefon LinkedIn

Zobacz pozostałe wpisy autora

Jarocin Gostyń Szamotuły Pleszew Czarnków Trzcianka Oborniki Chodzież Piła Gorzów Wielkopolski Konin Turek Nowy Tomyśl Leszno Wolsztyn Grodzisk Wielkopolski Gniezno Słupca Skoki Kalisz Śrem Buk Kostrzyn Duszniki Kościan Września Środa Wielkopolska Murowana Goślina Ostrów Wielkopolski Kórnik Luboń Swarzędz Opalenica Wągrowiec Krotoszyn Pobiedziska Pniewy Rogoźno Wronki Powidz S uchy Las Biedrusko Tarnowo Podgórne Komorniki Dopiewo Przykona Kleczew Czerwonak Stęszew Kleszczewo Rokietnica Międzychód, Łódź Wrocław Warszawa Katowice Kraków Rzeszów Lublin Gdańsk Szczecin Zielona Góra Opole Śląsk Kielce Olsztyn Bydgoszcz, Mińsk Mazowiecki Wołomin Pruszków Radom Otwock Legionowo Garwolin Grójec Ciechanów Grodzisk Mazowiecki Płońsk Ostrołęka, Dwór Mazowiecki Żyrardów Wyszków Mińsk Mazowiecki Łomianki Marki Ząbki Józefów Konstancin Sochaczew Nadarzyn Wólka, Kosowska Tarczyn Góra Kalwaria Wiskitki Teresin Zaborów Węgrów Warka Sokołów Przasnysz Pułtusk Raszyn Siedlce Białystok

Kancelaria Prawa Rodzinnego w Poznaniu