Twoja sprawa z zakresu prawa rodzinnego jest już wystarczająco stresująca. Nie powinieneś rozbijać banku tylko po to, aby upewnić się, że jesteś chroniony

Pozew o rozwód bez orzekania o winie uzasadnienie

Rozumiemy, że rozwód bez orzekania o wine może być trudny i emocjonalnie wymagający. Dlatego staramy się uczynić go możliwie jak najłatwiejszym dla naszych klientów. Nasz doświadczony zespół adwokatów i radców prawnych z przyjemnością pomoże Ci w przygotowaniu uzasadnienia pozwu o rozwód bez orzekaniem o winie, starając się zapewnić Ci szybkie i skuteczne rozwiązanie sprawy. Rozstanie małżeńskie to proces, który niesie za sobą wiele pytań i wyzwań prawnych. Nasza kancelaria zdaje sobie sprawę z delikatności sytuacji i stawia sobie za cel wspieranie Cię na każdym etapie postępowania. Niezależnie od tego, czy planujesz rozwód bez orzekania o winie, czy też potrzebujesz kompleksowego uzasadnienia pozwu o rozwód, nasi doświadczeni prawnicy są gotowi sprostać Twoim potrzebom. W naszej kancelarii cenimy indywidualne podejście do każdej sprawy, rozumiejąc, że każde małżeństwo i każda sytuacja są unikalne. Działamy profesjonalnie, z poszanowaniem dla Twoich potrzeb i prywatności. Jeśli potrzebujesz wsparcia prawidłowego przygotowania uzasadnienia pozwu o rozwód bez orzekanie o winie oraz pragniesz, aby cały proces przebiegł sprawnie, to zespół naszych adwokatów jest do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się z nami, aby umówić się na konsultację i dowiedzieć się, jak możemy Ci pomóc w skutecznym zakończeniu tego trudnego etapu w Twoim życiu.

Pozew o rozwód bez orzekania o winie

Jeden z istotnych aspektów składającego się na pozew o rozwód bez orzekania o winie (oprócz informacji o roszczeniach i danych identyfikujących strony sprawy) to jego szczegółowe uzasadnienie. Konieczność zawarcia uzasadnienia występuje zarówno w przypadku rozwodu bez orzekania winy, jak i w sytuacji, gdy małżonkowie decydują się na rozstanie, jednocześnie identyfikując winę za rozkład pożycia małżeńskiego jednego z partnerów. Jak więc należy redagować to uzasadnienie? Jakie są negatywne i pozytywne podstawy do rozwodu? I wreszcie, w jaki sposób uzasadnienie pozwu o rozwód z określaniem winy różni się od pozwu bez takiego wskazania? Odpowiedzi na te pytania oraz wiele innych zagadnień dotyczących uzasadnienia pozwu rozwodowego znajdują się poniżej.

Aby proces rozwodowy bez orzekania o winie zakończył się orzeczeniem rozwodu, w części pozwu rozwodowego zwanej uzasadnieniem, pozywająca strona musi szczegółowo wyjaśnić przesłanki wskazujące na całkowity i nieodwracalny rozkład pożycia małżeńskiego, pozbawiony możliwości przywrócenia tych więzi w wymiarze fizycznym, emocjonalnym i ekonomicznym. Warto podkreślić, że uzyskanie wyroku sądu o rozwodzie wymaga pozytywnych przesłanek do rozwodu. Co to dokładnie oznacza? Przede wszystkim chodzi o udowodnienie wspomnianego wcześniej rozkładu pożycia małżeńskiego, co obejmuje opisanie aspektów związanych z relacjami ekonomicznymi między małżonkami, ich codziennymi interakcjami oraz innymi okolicznościami wskazującymi na zakończenie związku.

Z kolei sąd odmówi rozwodu małżeństwom, które posiadają negatywne przesłanki rozwodu bez orzekania o winie. Oznacza to, że formalne zakończenie związku nie będzie możliwe, jeżeli taka decyzja wpłynęłaby negatywnie, na przykład na dobro małoletnich dzieci czy dobro małżonka. Ogólnie rzecz biorąc, przesłanki negatywne do rozwodu obejmują wszystkie powody, które są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Sąd może nie orzec rozwodu, jeżeli na przykład mąż postanowi opuścić ciężko chorą żonę, a żona zdecyduje się pozostawić męża w sytuacji skrajnego niedostatku.

Pozew o rozwód bez orzekania o winie uzasadnienie

Uzasadnienie pozwu o rozwód bez orzekania o winie powinno obejmować zwięzły opis powodów, które skłoniły stronę wnoszącą pozew do decyzji o rozstaniu. Ważne jest, aby we wniosku o rozwód nie opisywać pełnej historii małżeństwa, lecz skupić się na faktach istotnych dla sprawy. W ramach uzasadnienia można podać informacje dotyczące momentu, w którym relacje między partnerami zaczęły się pogarszać (co jest kluczowe dla ustalenia czasu trwania rozkładu pożycia małżeńskiego) oraz ogólne przyczyny tego stanu rzeczy. Jeśli konkretne wydarzenia miały istotny wpływ na podjętą decyzję, warto również uwzględnić je w uzasadnieniu. Należy pamiętać, że uzasadnienie pozwu o rozwód bez orzekania o winie musi sądowi wyjaśnić nie tylko przyczyny podjęcia decyzji o rozstaniu, ale także wykazać zasadność roszczeń skierowanych przeciwko pozwanemu lub pozwanej (na przykład uzasadnienie dotyczące podziału władzy rodzicielskiej lub wysokości żądanych o alimentów).

Warto podkreślić, że idealną sytuacją dla uzyskania rozwodu bez orzekania o winie jest ta, w której para wcześniej próbowała osiągnąć porozumienie i zdecydowała się na mediację lub terapię par. Jeśli taka inicjatywa miała miejsce, istotne jest uwzględnienie tej informacji w uzasadnieniu pozwu rozwodowego bez orzekania o winie. W przypadku braku takich działań, należy do uzasadnienia dodać oświadczenie, czy w istotnych kwestiach (na przykład podziale majątku) małżonkowie doszli do porozumienia bez udziału mediacji.

W sytuacji składania pozwu o rozwód bez orzekania o winie, nie jest wymagane, aby jedno z małżonków wskazywało powody wyboru tego typu postępowania. Również nie ma konieczności identyfikowania, który z małżonków ponosi odpowiedzialność za załamanie się małżeństwa. Niemniej jednak konieczne będzie precyzyjne określenie przyczyn rozpadu małżeństwa oraz wskazanie, dlaczego więź gospodarcza, duchowa lub fizyczna między małżonkami przestała istnieć. Warto pamiętać, że w uzasadnieniu pozwu o rozwód należy uwzględnić kluczowe aspekty związane z rozpadem małżeństwa oraz ustalenia dotyczące nieletnich dzieci. W tym kontekście ważne są kwestie związane z opieką, władzą rodzicielską, kontaktami z dziećmi oraz alimentami.

Pozew o rozwód bez orzekania o winie może być uzasadniony na różne sposoby, zależnie od okoliczności konkretnej sprawy. Jednym z najczęstszych powodów jest brak porozumienia między małżonkami. Wówczas warto wskazać, że małżonkowie z tego względu nie są w stanie już więcej wspólnie funkcjonować, gdyż każda rozmowa kończy się kłótnią.

Kolejnym z często powoływanych powodów rozwodu jest niezgodność charakterów. W tym przypadku konieczne będzie udowodnienie, że owa niezgodność rzeczywiście skutkuje trwałym i zupełnym rozkładem pożycia małżeńskiego.

Narastające problemy w małżeństwie mogą również stanowić przesłankę, która skutecznie przekona Sąd do orzeczenia rozwodu między małżonkami. W wielu przypadkach małżeństwo zaczyna się jako udane i szczęśliwe, jednak z czasem pojawiają się problemy, które stają się coraz większym obciążeniem dla relacji między małżonkami. Jeśli takie problemy nie dają się rozwiązać, a małżonkowie czują, że nie mają już szans na poprawę sytuacji, to mogą w ten sposób uzasadnić swój pozew o rozwód bez orzekania o winie.

Stosunkowo regularnie powoływana jest także przesłanka niedoboru seksualnego przez małżeństwa. Niedobór seksualny może wynikać z różnych przyczyn, takich jak brak zainteresowania, choroby, zaburzenia emocjonalne czy problemy w relacji. W przypadku gdy jest on poważnym problemem, może prowadzić do niezadowolenia, frustracji i konfliktów między małżonkami.

W każdym przypadku ważne jest, aby pozew o rozwód bez orzekania o winie został dobrze uzasadniony, ponieważ pozwala to uniknąć zbędnych pytań ze strony sądu i przyspieszyć całą procedurę. Warto jednak pamiętać, że każda sprawa jest inna i wymaga indywidualnego podejścia. Jeżeli masz obawy, czy dobrze sobie z tym poradzisz, warto sięgnąć po pomoc adwokata lub radcy prawnego od spraw rodzinnych.

Pozew o rozwód za porozumieniem stron uzasadnienie

Aby uzyskać rozwód za porozumieniem stron, konieczne jest przede wszystkim sporządzenie pozwu o rozwód, który jedno z małżonków wniesie do Sądu przeciwko drugiemu. Nie ma tu możliwości wspólnego złożenia pozwu i nawet pomimo dokonania między małżonkami wszelkich ustaleń i chęci pokojowego rozejścia się, pozew o rozwód wnosi zawsze jedna osoba przeciwko drugiej. Natomiast drugi małżonek będzie mógł potwierdzić ustalenia opisane w tym pozwie, gdy Sąd doręczy mu jego odpis i wezwie do zajęcia stanowiska.

Pozew o rozwód za porozumieniem stron może wydawać się prostym zadaniem, ale należy pamiętać, że pewne elementy pozwu są obligatoryjne i muszą znaleźć się w tym dokumencie. Brak jednego, istotnego składnika może skomplikować proces. Warto zdawać sobie sprawę, że nie istnieje jednolity wzór, którym można się kierować przy tworzeniu pozwu. Dlatego zaleca się powierzenie napisania tego dokumentu prawnikowi od spraw rodzinnych (adwokatowi lub radcy prawnemu), który posiada wiedzę na temat wymagań formalnych.

Pierwsza część pozwu obejmuje dane pozwanego i powoda, takie jak imię, nazwisko, PESEL i miejsce zamieszkania. Należy również uwzględnić datę i miejsce sporządzenia pozwu, wskazując jednocześnie sąd, do którego dokument jest kierowany. W kolejnej części należy umieścić wniosek o rozwód za porozumieniem stron, a następnie w trzeciej części – uzasadnienie pozwu. W uzasadnieniu powinny znaleźć się przyczyny, dla których postępuje się o rozwód, a także informacje dotyczące daty i miejsca zawarcia związku małżeńskiego. W przypadku posiadania przez małżeństwo dzieci, dokument musi zawierać informacje dotyczące kwoty alimentów oraz szczegóły dotyczące opieki nad nimi. Dodatkowo, do pozwu należy dołączyć niezbędne załączniki, takie jak oryginał odpisu aktu małżeństwa, dowód uiszczenia opłaty, a także odpis skrócony aktu urodzenia dzieci, jeżeli takie są. To właśnie w tym miejscu, w uzasadnieniu pozwu o rozwód za porozumieniem stron, strona wnosząca pozew opisuje jakie zapadły ustalenia między małżonkami w tych wszystkich aspektach.

W pozwie o rozwód za porozumieniem stron konieczne jest zawarcie informacji takich jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • data i miejsce zawarcia związku małżeńskiego, numer aktu małżeństwa,
 • szczegóły dotyczące charakteru małżeństwa,
 • przyczyny rozpadu małżeństwa,
 • moment rozpadu więzi duchowej, fizycznej oraz gospodarczej,
 • dla małżeństw z dziećmi: liczba, wiek i płeć dzieci,
 • ustalenie władzy rodzicielskiej nad wspólnymi dziećmi,
 • sytuacja majątkowa i zarobkowa obu małżonków,
 • wniosek i informacja o zgodzie obu stron na rozwód bez orzekania o winie,
 • informacje dotyczące opłat.

Uzasadnienie pozwu o rozwód bez orzekania o winie – powody

Uzasadnienie pozwu o rozwód bez orzekania o winie nie musi być szczegółowe. Nie jest konieczne wyjaśnianie, dlaczego podjęta została decyzja o unikaniu orzekania winy lub określania, która strona ponosi odpowiedzialność za zakończenie małżeństwa. Może się zdarzyć, że oboje partnerzy uznają, że obie strony mają swój udział w rozpadzie związku, albo po prostu uznają, że nie warto tracić czasu na długotrwałe rozprawy sądowe. Nie ma potrzeby, aby to komukolwiek tłumaczyć, a jeśli nie chcesz, nie musisz dzielić się przyczynami podjętej w tym zakresie decyzji.

Niemniej jednak, nawet w przypadku rozwodu bez orzekania o winie, konieczne jest przedstawienie uzasadnienia. Uzasadnieni pozwu o rozwód bez orzekania o winie to krótko opisane przyczyny, które doprowadziły do rozpadu waszego związku, zaznaczając, że:

 • nie zachodzą już więzi gospodarcze – nie podzielacie wspólnego gospodarstwa domowego;
 • uczucia między Wami zanikły – brak jest więzi emocjonalnej;
 • kontakt fizyczny między Wami ustał.

Dokładne przedstawienie tych aspektów w uzasadnieniu pozwu o rozwód bez orzekania o winie może ułatwić zrozumienie sytuacji przez sąd, co może przyspieszyć proces rozwodowy. Warto także pamiętać, że uzasadnienie pozwu o rozwód bez orzekania o winie może pomóc w uniknięciu niepotrzebnych pytań i zwiększyć szanse na osiągnięcie porozumienia w ramach rozwodu bez orzekania o winie.

Poniżej podajemy gotowe powody do uzasadniania pozwu o rozwód bez orzekania o winie:

 1. Różnice charakterów: Konflikty wynikające z diametralnie różnych temperamentów i stylów życia mogą prowadzić do trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego.
 2. Zdrada małżeńska: Często spotykany powód rozwodowy, gdy jedno z małżonków narusza zaufanie poprzez zdradę emocjonalną lub fizyczną.
 3. Niezgodność w planach życiowych: Różnice w długoterminowych celach życiowych, takich jak kwestie zawodowe, finansowe czy decyzje dotyczące dzieci, mogą skutkować trwałym rozpadem małżeństwa.
 4. Przemoc domowa: Fizyczna lub psychiczna przemoc w małżeństwie jest poważnym naruszeniem relacji i stanowi jedno z uzasadnień rozwodowych.
 5. Problemy finansowe: Trudności związane z zarządzaniem finansami, długi, czy nieporozumienia dotyczące wydatków mogą prowadzić do trwałego rozkładu małżeńskiego.
 6. Brak komunikacji: Kiedy małżonkowie nie potrafią efektywnie komunikować się i rozwiązywać konfliktów, może to prowadzić do długotrwałej stagnacji w związku.
 7. Uzależnienia: Problemy z alkoholem, narkotykami lub innymi uzależnieniami często prowadzą do rozkładu małżeństwa, szczególnie gdy nie ma gotowości na leczenie i zmianę.
 8. Zmiana orientacji seksualnej: Odkrycie lub ujawnienie zmiany orientacji seksualnej jednego z małżonków może prowadzić do zakończenia związku.
 9. Różnice kulturowe: Konflikty wynikające z różnic kulturowych, religijnych czy etnicznych mogą prowadzić do trwałego rozstania.
 10. Brak zaufania: Długotrwałe problemy z zaufaniem, na przykład spowodowane kłamstwami czy ukrywaniem istotnych informacji, mogą prowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń więzi małżeńskiej.

Pozew rozwodowy bez orzekania o winie uzasadnienie, a dzieci

Proces rozwodu bez orzekania o winie stanowi sposób na zakończenie małżeństwa, eliminując potrzebę oceny, która ze stron ponosi odpowiedzialność za jego rozpad. W takiej sytuacji nie jest konieczne udowadnianie winy żadnej ze stron; wystarczy jasno określić przyczyny prowadzące do rozpadu małżeństwa.

Podczas składania wniosku o rozwód ważne jest uwzględnienie kluczowych aspektów związanych z zakończeniem związku małżeńskiego oraz wszelkich kwestii dotyczących wspólnych nieletnich dzieci, takich jak opieka, prawa rodzicielskie, ustalanie kontaktów z dziećmi i alimenty.

Należy pamiętać, że sąd zawsze priorytetowo traktuje dobro dzieci (przynajmniej taki jest jego subiektywny cel). W sytuacji, gdy rozwód mógłby wpłynąć negatywnie na dobrobyt dzieci, sąd może zdecydować się skierować małżonków na mediację lub opóźnić wydanie orzeczenia rozwodowego. Zapewnienie dobra i uwzględnienie potrzeb dzieci powinno być nadrzędnym celem w całym procesie.

Podczas składania pozwu o rozwód bez orzekania o winie, uzasadnienie powinno zawierać dokładne przedstawienie przyczyn trwałego rozpadu więzi małżeńskiej. Staranne przygotowanie pozwu o rozwód bez orzekania o winie oraz uwzględnienie istotnych faktów i dokumentów może znacząco przyspieszyć i ułatwić cały proces rozwodowy.

Podsumowując, pozew o rozwód bez orzekania o winie i jego dobre uzasadnienie umożliwia zakończenie małżeństwa bez konieczności wykazywania winy. Korzystając z tej opcji, z należytą uwagą należy zadbać o dobro dzieci oraz starannie uzasadnić przyczyny rozpadu małżeństwa w składanym pozwie.

Wniosek o rozwód uzasadnienie

Przy rozwodzie, niezależnie od tego czy następuje w sposób pokojowy czy na ścieżce wojennej, zawsze konieczny jest pozew. W przeciwieństwie do separacji, nie można tu wnieść wspólnego i zgodnego wniosku stron. Nawet jeżeli chcecie się rozstać za porozumieniem stron i nie ma między Wami sporu co do wszelkich istotnych kwestii, konieczny będzie pozew – nie wniosek – o rozwód, wraz z uzasadnieniem.

Jeżeli jednak uznamy, że w mowie potocznej funkcjonuje pojęcie „wniosku o rozwód” jako sposobu na rozpoczęcie procedury rozwodowej, gdy strony uzgodniły wszelkie istotne kwestie, taki swoisty wniosek o rozwód również musi mieć swoje uzasadnienie.

W uzasadnieniu wniosku o rozwód musisz przede wszystkim wykazać, że wystąpiły przesłanki orzeczenia rozwodu.

Rozkład pożycia uznaje się za całkowity, gdy zachodzi ustanie trzech fundamentalnych więzi między małżonkami:

 • więzi emocjonalnej,
 • więzi fizycznej,
 • więzi ekonomicznej.

Natomiast trwały charakter oznacza, że małżonkowie nie wyobrażają sobie dalszego wspólnego życia i całkowicie wykluczają taką możliwość.

Uzasadnienie wniosku o rozwód bez orzekania o winie

W przypadku rozwodu bez orzekania o winie konieczne jest przeprowadzenie postępowania sądowego, gdzie Ty i Twój małżonek wystąpicie odpowiednio jako powód i pozwany, ponieważ jedynie Sąd ma kompetencje do podjęcia decyzji w sprawie rozwodu.

Jednak istnieje możliwość skutecznego przygotowania się do rozwodu już na etapie przedprocesowym poprzez wypracowanie wspólnego stanowiska i przedstawienie go w uzasadnieniu wniosku o rozwód bez orzekania o winie.

Najczęściej strony decydują się jednomyślnie zrezygnować z orzekania o winie. Dodatkowo, dokładnie uzgadniają kwestie związane z:

 • sprawowaniem opieki nad małoletnimi dziećmi,
 • ustaleniem harmonogramu kontaktów z dziećmi,
 • określeniem wysokości alimentów.

Aby zatem skutecznie ułatwić proces rozwodowy i zdecydować się na rozwód bez orzekania o winie, konieczne jest sporządzenie:

 • wniosku o rozwód bez orzekania o winie z uzasadnieniem,
 • odpowiedzi na wniosek o rozwód bez orzekania o winie z uzasadnieniem,
 • porozumienia małżeńskiego,
 • porozumienia w zakresie wychowywania dzieci.

Dzięki temu Sąd otrzyma kompleksowe rozwiązanie sprawy, co przyspieszy proces i pozwoli na szybsze wydanie wyroku.

Uzasadnienie wniosku rozwodowego

Uzasadnienie wniosku rozwodowego, uwzględniać powinno:

 • opis, jak wyglądało Wasze małżeństwo i kiedy zostało zawarte,
 • w przypadku posiadania dzieci, konieczne jest podanie ich dat urodzenia,
 • wskazanie ogólnych przyczyn rozwodu.
 • określenie momentu, kiedy ustała więź duchowa, fizyczna i gospodarcza między Wami,
 • inne istotne okoliczności, takie jak uregulowanie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów z dziećmi oraz wysokość alimentów.

Nie trzeba, aby wniosek rozwodowy był obszerny, ale ważne jest, aby zawierał wszystkie powyższe elementy. Objętość wniosku może zależeć od konkretnej sytuacji. W praktyce niektóre osoby preferują zwięzłe przedstawienie sytuacji, nie rozpływając się nad historią małżeństwa. Inne z kolei oczekują bardziej szczegółowych informacji, z licznymi przykładami. Obydwie opcje są akceptowalne, ponieważ są zgodne z preferencjami danej osoby.

Jeśli pragniesz opisać kwestie małżeńskie umiarkowanie, rozważ dodanie do treści wniosku rozwodowego sformułowania: „z uwagi na chęć polubownego zakończenia małżeństwa, odstąpię od przedstawienia szczegółów, jednak posiadam dowody na niewłaściwe zachowania drugiej strony”.

Po uzasadnieniu wniosku rozwodowego, konieczne jest przygotowanie załączników do pozwu, które potwierdzą przedstawione stanowisko.

Pozew o rozwód bez orzekania o winie przykład uzasadnienia

Poniżej przedstawiamy przykładowy wzór uzasadnienia pozwu o rozwód bez orzekania o winie, który może pobrać – Pozew o rozwód bez orzekania o winie przykład uzasadnienia wzór

Uzasadnienie cofnięcia pozwu rozwodowego bez orzekania o winie

Zrezygnowanie z procesu rozwodowego bez orzekania o winie poprzez cofnięcie pozwu o rozwód bez orzekania o winie lub wniosku o rozwód bez orzekania o winie, otwiera możliwość ponownego rozważenia decyzji o rozstaniu. Motywacji do cofnięcia pozwu o rozwód bez orzekania o winie lub wniosku o rozwód bez orzekania o winie może być wiele, na przykład zrozumienie, że to nie jest odpowiedni moment na rozwód bez orzekania o winie, znalezienie innych ścieżek poprawy jakości życia małżeńskiego, czy też podjęcie działań naprawczych, takich jak mediacja czy terapia.

Chociaż pomagam ludziom przy separacjach i rozwodach, nie jestem fanem tych procesów. Zawsze oznaczają one bowiem czyjś kryzys, ludzki dramat i jakiegoś rodzaju życiową porażkę. Cieszę się, gdy ludzie znajdują inne, bardziej zgodne z ich potrzebami rozwiązania. Jeśli zdecydujesz się cofnąć pozew o rozwód bez orzekania o winie, ucieszy mnie to, bo będzie zapewne oznaczać jakąś szansę na poprawę w Twoim małżeństwie.

W kwestii czasu na cofnięcie pozwu o rozwód bez orzekania o winie, istnieje elastyczność – możesz to zrobić w dowolnym momencie przed uprawomocnieniem wyroku sądu. Nawet jeśli Sąd I instancji już wydał wyrok, ale jeszcze nie jest on uprawomocniony, nadal masz możliwość cofnięcia pozwu rozwód bez orzekania o winie. Ważne jest jednak współdziałanie obu małżonków w tym procesie.

Sytuacja staje się bardziej skomplikowana, gdy małżonek odpowiedział na pozew rozwód bez orzekania o winie. Wówczas skuteczność cofnięcia pozwu rozwód bez orzekania o winie zależy od stanowiska drugiej strony. Jeżeli małżonek nie zgadza się na rozwód bez orzekania o winie, a wnosi o oddalenie powództwa, cofnięcie pozwu rozwód bez orzekania o winie jest możliwe przed pierwszą rozprawą bez konieczności uzyskania zgody pozwanego. Jeśli jednak druga strona również zażądała rozwodu bez orzekania o winie, cofnięcie pozwu o rozwód bez orzekania o winie jest możliwe tylko za jej zgodą. Brak zgody oznacza, że sąd będzie kontynuował postępowanie rozwodowe.

W uzasadnieniu cofnięcia pozwu rozwód bez orzekania o winie, należy przede wszystkim wskazać motywy zmiany dotychczasowego stanowiska. Gdy robią to wspólnie oboje małżonkowie, nie stanowi to większego problemu i nie wymaga długiego rozpisywania się. W końcu Sąd ma do czynienia z dwojgiem dorosłych ludzi, którzy wiedzą co robią. A poza tym Sąd również raczej ucieszy się, że pojawiła się iskierka nadziei na zażegnanie kryzysu w małżeństwie i na pewno nie będzie dążył do orzeczenia rozwodu wbrew zgodnej woli małżonków.

Jeżeli jednak cofnięcie pozwu o rozwód bez orzekania o winie jest czynnością tylko jednego małżonka, opis motywów i powodów zmiany zdania, powinien być nieco szerszy i pogłębiony, tak, aby drugi małżonek mógł go jak najlepiej zrozumieć i w pełni się do niego odnieść.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Adwokat Mateusz Ziębaczewski

Mateusz Ziębaczewski to doświadczony adwokat i specjalista od prawa rodzinnego. Swoją wiedzą i umiejętnościami służy klientom, pomagając im w najbardziej skomplikowanych sprawach rodzinnych. Gdy nie pisze artykułów na blogu, reprezentuje swoich klientów w sądzie, dążąc do osiągnięcia najlepszych dla nich rozwiązań.

email telefon LinkedIn

Zobacz pozostałe wpisy autora

Jarocin Gostyń Szamotuły Pleszew Czarnków Trzcianka Oborniki Chodzież Piła Gorzów Wielkopolski Konin Turek Nowy Tomyśl Leszno Wolsztyn Grodzisk Wielkopolski Gniezno Słupca Skoki Kalisz Śrem Buk Kostrzyn Duszniki Kościan Września Środa Wielkopolska Murowana Goślina Ostrów Wielkopolski Kórnik Luboń Swarzędz Opalenica Wągrowiec Krotoszyn Pobiedziska Pniewy Rogoźno Wronki Powidz S uchy Las Biedrusko Tarnowo Podgórne Komorniki Dopiewo Przykona Kleczew Czerwonak Stęszew Kleszczewo Rokietnica Międzychód, Łódź Wrocław Warszawa Katowice Kraków Rzeszów Lublin Gdańsk Szczecin Zielona Góra Opole Śląsk Kielce Olsztyn Bydgoszcz, Mińsk Mazowiecki Wołomin Pruszków Radom Otwock Legionowo Garwolin Grójec Ciechanów Grodzisk Mazowiecki Płońsk Ostrołęka, Dwór Mazowiecki Żyrardów Wyszków Mińsk Mazowiecki Łomianki Marki Ząbki Józefów Konstancin Sochaczew Nadarzyn Wólka, Kosowska Tarczyn Góra Kalwaria Wiskitki Teresin Zaborów Węgrów Warka Sokołów Przasnysz Pułtusk Raszyn Siedlce Białystok

Kancelaria Prawa Rodzinnego w Poznaniu