Proces w sądzie w sprawie o rozwód i separację

Proces w sądzie w sprawie o rozwód i separację

Posiedzenia odbywają się przy drzwiach zamkniętych, chyba że obie strony żądają publicznego rozpoznania sprawy, a sąd uzna, że jawność nie zagraża moralności, co stanowi wyjątek od zasady jawności postępowania. Mogą być na nich obecni – oprócz stron – ich przedstawiciele ustawowi i pełnomocnicy, interwenienci uboczni, prokurator oraz osoby zaufania, po dwie z każdej strony

 Rozprawa odbywa się bez względu na niestawiennictwo jednej ze stron. Nie nakłada się na strony obowiązku osobistego stawiennictwa na rozprawę, gdyż mogą one być skutecznie zastąpione przez swoich pełnomocników. Jednakże w razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa powoda na pierwsze posiedzenie sądowe wyznaczone w celu przeprowadzenia rozprawy, postępowanie ulega zawieszeniu. Podjęcie postępowania następuje na wniosek powoda, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od dnia zawieszenia postępowania. W razie niezgłoszenia takiego wniosku w ciągu roku po zawieszeniu, sąd umorzy postępowanie. Umorzenie wywołuje takie same skutki, jak umorzenie postępowania zawieszonego na zgodny wniosek stron lub z powodu ich niestawiennictwa.

Świadkowie

Małoletni, którzy nie ukończyli lat trzynastu, a zstępni stron, którzy nie ukończyli lat siedemnastu, nie mogą być przesłuchiwani w charakterze świadków. Zakaz ma charakter bezwzględny, nie może być uchylany ani przez sąd, ani przez wymienione osoby czy też strony. Zstępni stron to dzieci naturalne i przysposobione.

Postępowanie dowodowe

W sprawach przewidzianych w rozdziale niniejszym nie można oprzeć rozstrzygnięcia wyłącznie na uznaniu powództwa lub przyznaniu okoliczności faktycznych. W sprawach małżeńskich sąd ma obowiązek prowadzenia postępowania dowodowego. Jeżeli pozwany nie żądał przeprowadzenia rozprawy w swej nieobecności ani nie składał w sprawie wyjaśnień ustnie lub na piśmie, a na rozprawę nie stawił się albo mimo stawienia się nie brał udziału w rozprawie, wyrok także w sprawach małżeńskich jest wyrokiem zaocznym, choć zapaść może tylko po przeprowadzeniu postępowania dowodowego.

W każdej sprawie o rozwód lub o separację sąd zarządza przeprowadzenie dowodu z przesłuchania stron. W innych sprawach sąd nie może odmówić dopuszczenia takiego dowodu, jeżeli strona go powołała. W praktyce, w sytuacji gdy wyjaśnione zostały wszystkie okoliczności sprawy, sąd może ograniczyć postępowanie dowodowe do przeprowadzenia dowodu z przesłuchania stron. Sąd może wprawdzie przeprowadzić dowód z przesłuchania tylko jednej strony, jednak warunkiem jest, aby przesłuchanie drugiej było niemożliwe. Ograniczenie dowodu do przesłuchania jednej strony w sytuacji, gdy przesłuchanie drugiej było możliwe, stanowi naruszenie zasady równouprawnienia stron. Pominięcie dowodu z przesłuchania strony w sprawie rozwodowej z powodu jej niestawiennictwa, wymaga uprzedniego stwierdzenia przyczyny nieobecności strony.

Grzywna

Jeżeli strona wezwana do osobistego stawiennictwa nie stawi się bez usprawiedliwionych powodów na posiedzenie, sąd może skazać ją na grzywnę do 3000 zł według przepisów o karach za niestawiennictwo świadka, nie może jednak nakazać przymusowego sprowadzenia jej do sądu. Sąd może skazać nieobecną stronę na grzywnę, gdy w ogóle nie usprawiedliwi swego niestawiennictwa, gdy podane przez nią powody nie zostały należycie udokumentowane lub w ocenie sądu nie usprawiedliwiają jej niestawiennictwa. Usprawiedliwienie nieobecności na rozprawie, dokonane po fakcie, nie może stanowić argumentu podważającego prawidłowość skazania strony na grzywnę, prowadzić może bowiem jedynie do zwolnienia jej od prawidłowo na nią nałożonej grzywny. Na postanowienie w przedmiocie skazania strony na grzywnę przysługuje zażalenie.

Protokół

 Protokół rozprawy powinien zawierać oświadczenie małżonków co do liczby, wieku i płci dzieci żyjących, stosunków majątkowych i zarobkowych obu małżonków, szczególnych obowiązków utrzymania osób niebędących ich wspólnymi dziećmi oraz co do treści umowy majątkowej, jeżeli małżonkowie umowę taką zawarli.

Wywiad środowiskowy

Sąd może zarządzić przeprowadzenie przez wyznaczoną osobę wywiadu środowiskowego w celu ustalenia warunków, w których żyją i wychowują się dzieci stron. Reguła ta ma na celu ochronę interesów dziecka, która realizuje się zarówno poprzez przepisy dotyczące funkcjonowania małżeństwa, jak i regulujące jego rozwiązanie. Możliwość przeprowadzenia wywiadu środowiskowego dla ustalenia warunków, w których żyją i wychowują się dzieci stron, służy wykonaniu obowiązku ustalenia przez sąd okoliczności dotyczących dzieci i ich sytuacji.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (133 votes)

Dodaj komentarz