Postępowanie o podział majątku

Postępowanie o podział majątku

Z chwilą wszczęcia postępowania o podział majątku wspólnego nie mogą się toczyć odrębne postępowania w sprawach o prawo żądania podziału majątku wspólnego, o ustalenie nieważności majątkowej umowy małżeńskiej, o ustalenie że dany przedmiot należy do majątku wspólnego, o roszczenia pomiędzy małżonkami z tytułu posiadania poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład majątku wspólnego, pobranych pożytków i innych przychodów, nakładów i innych wydatków z majątku wspólnego na majątek osobisty oraz z majątku osobistego na majątek wspólny. Sprawy te, będące w toku, przekazuje się do rozpoznania sądowi prowadzącemu postępowanie o podział majątku wspólnego małżonków.

W razie zbiegu postępowania o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności ustawowej z postępowaniem o ustalenie nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym, o zwrot wydatków, nakładów i innych świadczeń z majątku wspólnego na rzecz majątku osobistego lub z majątku osobistego na rzecz majątku wspólnego albo o rozstrzygnięcie sporu między małżonkami, czy poszczególna rzecz lub prawo wchodzi w skład majątku wspólnego, sąd obowiązany jest sprawdzić, czy w innym sądzie toczą się takie postępowania. W razie stwierdzenia, że postępowanie takie toczy się w innym sądzie, sąd rozpoznający sprawę o podział majątku wspólnego zwraca się o przekazanie mu tych spraw. W żądaniu tym należy określić przedmiot i uczestników postępowania o podział majątku wspólnego.

W postępowaniu o ustalenie nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym, o zwrot wydatków, nakładów i innych świadczeń z majątku wspólnego na rzecz majątku osobistego lub z majątku osobistego na rzecz majątku wspólnego albo o rozstrzygnięcie sporu między małżonkami, czy poszczególna rzecz lub prawo wchodzi w skład majątku wspólnego, należy sprawdzić, czy toczy się postępowanie o podział majątku wspólnego. W razie ustalenia, że postępowanie takie toczy się przed innym sądem, sąd rozpoznający sprawę przekazuje rozpoznawanie sprawy sądowi, przed którym toczy się postępowanie o podział majątku wspólnego.

Zasada niepodzielności poszczególnych rozstrzygnięć orzeczenia działowego, odnosi się także do spraw o podział majątku wspólnego małżonków i dotyczy w szczególności rozstrzygnięcia o podziale majątku i orzeczenia o zasądzeniu spłaty. W związku z tym w razie uzasadnionego zaskarżenia jednego z tych rozstrzygnięć, powodującego konieczność jego uchylenia, sąd apelacyjny uchyla postanowienie o podziale w całości. Jeżeli przedmiot zaskarżenia pozostaje w nierozerwalnym związku z inną niezaskarżoną częścią lub z całością orzeczenia, możliwe jest uchylenie postanowienia działowego także na niekorzyść skarżącego.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (106 votes)

Dodaj komentarz