Twoja sprawa z zakresu prawa rodzinnego jest już wystarczająco stresująca. Nie powinieneś rozbijać banku tylko po to, aby upewnić się, że jesteś chroniony

Alimenty na dziecko, gdy po rozwodzie zamieszkało z ojcem

Zgodnie z art. 138 KRO w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Przez pojęcie „stosunków” wskazanych w przywołanej regulacji należy rozumieć okoliczności istotne z punktu widzenia ustawowych przesłanek obowiązku alimentacyjnego i jego zakresu określonych w art. 133 i 135 KRO Stosownie do treści art. 133 § 1 KRO rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Zatem tylko posiadanie przez dziecko własnego majątku z którego dziecko mogłoby się samodzielnie utrzymać zwalnia rodziców z ich obowiązku alimentacyjnego wobec niego. W pozostałych przypadkach na rodzicach ciąży obowiązek dostarczania małoletniemu środków utrzymania i wychowania a jego zakres zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (art. 135 § 1 KRO).

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci z reguły utrzymuje się przez dłuższy czas, co zwykle wiążę się ze zmianą okoliczności, które kształtują zakres tego obowiązku. Orzekając o alimentach wymagalnych w dacie wyrokowania są bierze za podstawę potrzeby uprawnionego oraz zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego według stanu istniejącego w dacie orzekania (art. 316 § 1 KPC). W sytuacji, gdy świadczenia te nie odpowiadają już potrzebom dziecka lub nie przystają do możliwości zarobkowych i majątkowych rodziców, a zmiany te mają charakter istotny i nastąpiły po wydaniu orzeczenia ustalającego obowiązek alimentacyjny, aktualizują się podstawy do wystąpienia z powództwem opartym o treść art. 138 KRO o zmianę tego orzeczenia.

Alimenty na dziecko, gdy po rozwodzie zamieszkało z ojcem Poznań

Dla zasadności żądania podwyższenia alimentów konieczne jest wykazanie, że nastąpił istotny wzrost usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz, że zwiększyły się możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego do alimentacji. Współzależność między tymi dwoma czynnikami wyraża się w tym, że usprawiedliwione potrzeby uprawnionego powinny być zaspokojone w takim zakresie, w jakim zezwalają na to możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego do alimentowania. Oznacza to, że rozstrzygnięcie o żądaniu opartym o treść art. 138 KRO wymaga porównania stanu istniejącego w dacie uprawomocnienia się wyroku zasądzającego alimenty ze stanem istniejącym w dacie orzekania o ich podwyższeniu. Okoliczność, że doszło do zmiany uzasadniającej żądanie powództwa strona powodowa, stosownie do ogólnej reguły dowodowej określonej w art. 6 KC powinna wykazać.

Zakres potrzeb dziecka, które powinny być przez rodziców zaspokojone wyznacza treść art. 96 KRO, zgodnie z którym rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie – odpowiednio do uzdolnień – do pracy dla dobra społeczeństwa. Dlatego też rodzice w zależności od swych możliwości są obowiązani zapewnić dziecku środki do zaspokojenia zarówno jego potrzeb fizycznych (opieki, mieszkania, wyżywienia, odzieży, higieny osobistej, leczenia), jak i duchowych (kulturalnych), także środki wychowania (w tym kształcenia) oraz dostarczenia wypoczynku. Zawsze dziecko jednak każde musi mieć zapewnione podstawowe warunki egzystencji w postaci wyżywienia, stosownej do wieku i pory roku odzieży, środków ochrony zdrowia , kształcenia oraz pieczy nad jego osobą i majątkiem. Wyjście poza wymienione potrzeby zależy już tylko od osobistych cech dziecka oraz od zamożności zobowiązanego.

Zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego można żądać w razie zmiany stosunków (art. 138 KRO), przy zachowaniu reguł wynikających z art. 135 KRO. Poprzez pojęcie „stosunków” należy rozumieć okoliczności istotne z punktu widzenia ustawowych przesłanek obowiązku alimentacyjnego i jego zakresu. Zatem zmiana stosunków to zmiana okoliczności, od których zależy istnienie i zakres obowiązku alimentacyjnego – rozumie się przez to zwiększenie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub istotne zmniejszenie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego, które uzasadniają potrzebę skorygowania -zmniejszenia lub zwiększenia- wysokości świadczeń alimentacyjnych. Należy wziąć pod uwagę okoliczności mogące świadczyć o zmianie stosunków majątkowych stron takie jak: zmiana stosunków własnościowych powodująca utratę bądź zwiększenie majątku, okoliczności świadczące o zmianie możliwości zarobkowych stron, a także stan faktyczny. Zaznaczyć trzeba, że zmiana stosunków będąca podstawą do zmiany orzeczenia musi zaistnieć po uprawomocnieniu się wyroku, w którym zasądzono alimenty (wyrok SN z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie o sygn. akt I CKN 274/99).

Podkreślenia wymaga, że zmiana orzeczenia alimentacyjnego na podstawie art. 138 KRO jest dopuszczalna tylko w razie zmiany stosunków powstałych po wydaniu tego orzeczenia i porównania stanu istniejącego w dacie uprzedniego orzeczenia ze stanem obecnym. Przy czym dowodzenie w przedmiocie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości majątkowych zobowiązanego ma na celu wykazanie zmian w tym zakresie i nie może zmierzać do polemiki z ustaleniami poczynionymi w poprzedniej sprawie, które jak już wskazano objęte są powagą rzeczy osądzonej.

Sprawa sądowa opracowana przez Kancelarię

W wyroku rozwodowym z dnia 6 lipca Sąd Okręgowy w powierzył matce małoletniej B. S. wykonywanie władzy rodzicielskiej oraz zasądził alimenty od P. S. na rzecz dziecka, do rąk matki w kwocie po 300 zł miesięcznie. Postanowieniem z 8 maja Sąd powierzył wykonywanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem ojcu P. S., natomiast władzę matki ograniczył. W związku z przejęciem pieczy nad B. S. P. S. zaspokaja też bezpośrednio jej potrzeby materialne. Dlatego też Sąd uchylił obowiązek alimentacyjny skonkretyzowany w wyroku rozwodowym Sądu Okręgowego z ustaleniem płatności do rąk matki dziecka.

Potrzeby małoletniej B. S. są jeszcze z uwagi na wiek (4 lata) stosunkowo niewielkie. Uczęszczanie do przedszkola niewątpliwie wiąże się ze sporym wydatkiem (470 zł miesięcznie) ale zauważyć należy, że cena ta obejmuje także wyżywienie w znacznej części dnia (dwa śniadania i obiad), które należałoby zapewnić także, gdyby dziecko do przedszkola nie uczęszczało. Niewątpliwie potrzeby powódki powiększają wydatki niezbędne na ochronę jej zdrowia nawet przy uwzględnieniu otrzymywanego zasiłku pielęgnacyjnego.

Alimenty na dziecko, gdy po rozwodzie zamieszkało z ojcem Poznań

Jeżeli chodzi o możliwości zarobkowe rodziców Sąd przyjął, że większe są one po stronie P. S. niż pozwanej M. S. (1). Ma bowiem wyuczony zawód stolarza i spore już doświadczenie zawodowe w pracy na innych stanowiskach, przeważnie magazyniera i operatora wózka widłowego. Pozwana natomiast nie ma wykształcenia i tak dużego doświadczenia zawodowego skoro – mimo młodego wieku – urodziła 4 dzieci. Powszechnie też wiadomo, że dostępność pracy dla kobiet i oferowane wynagrodzenia są mniejsze niż w przypadku mężczyzn. O ile nie wiadomo, czy pozwana wykorzystuje swoje możliwości zarobkowe, gdyż nie uczestniczyła w postępowaniu, o tyle uznać należało, że P. S. swoich możliwości nie wykorzystuje, skoro obecnie pracuje jedynie na pół etatu, a do niedawna był zatrudniony za najniższe krajowe wynagrodzenie. W czasie obecnym nie występuje bowiem na tutejszym terenie realne bezrobocie , a podaż zatrudnienia jest znaczna i to za wynagrodzeniem przekraczającym najniższe krajowe. Ojciec powódki jako osoba młoda, zdrowa i zdolna do pracy, mając obowiązek alimentacyjny, powinien czynić szczególne starania o uzyskanie i utrzymanie odpowiedniego zatrudnienia. Niewątpliwie do uzyskania odpowiedniego zatrudnienia i wynagrodzenia obowiązana jest również pozwana. Ona jednak z możliwych potencjalnie do uzyskania dochodów musi zaspokajać potrzeby jeszcze trojga innych dzieci, w odróżnieniu od P. S., dla którego B. jest jedynym dzieckiem.

W tej sytuacji Sąd uznał, że kwotą odpowiednią jest 350 zł miesięcznie. Powinna ona – w ocenie Sądu – wystarczyć na zaspokojenie w około 40 % usprawiedliwione potrzeby dziecka, przyjmując stosunkowo niską stopę życiową ale adekwatna do stopy życiowej rodziców. W pozostałej części potrzeby powódki powinien zaspokajać ojciec swoim staraniem, obok osobistych starań o jej utrzymanie i wychowanie. W razie gdyby P. S. chciał podnieść stopę życiową dziecka powyżej poziomu życia jego rodziców, to ma możliwość uczynienia tego przez wykorzystanie otrzymywanych świadczeń socjalnych.

Sąd rozstrzygnął sprawę następująco:

1. uchyla z dniem 08.05. obowiązek alimentacyjny P. S. wobec małoletniej B. S. skonkretyzowany na kwotę 300,00 zł miesięcznice w wyroku Sądu Okręgowego,

2. zasądza od pozwanej M. S. (1) na rzecz małoletniej B. S., ur. (…) alimenty w kwocie 350,00 zł (trzysta pięćdziesiąt złotych) miesięcznie, począwszy od 08.05 płatne do 15-go dnia każdego miesiąca, do rąk ojca dziecka P. S. z ustawowymi odsetkami w razie zwłoki. Wyrok Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze – III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 10 stycznia 2018 r. III RC 79/17

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Adwokat Mateusz Ziębaczewski

Mateusz Ziębaczewski to doświadczony adwokat i specjalista od prawa rodzinnego. Swoją wiedzą i umiejętnościami służy klientom, pomagając im w najbardziej skomplikowanych sprawach rodzinnych. Gdy nie pisze artykułów na blogu, reprezentuje swoich klientów w sądzie, dążąc do osiągnięcia najlepszych dla nich rozwiązań.

email telefon LinkedIn

Zobacz pozostałe wpisy autora

Jarocin Gostyń Szamotuły Pleszew Czarnków Trzcianka Oborniki Chodzież Piła Gorzów Wielkopolski Konin Turek Nowy Tomyśl Leszno Wolsztyn Grodzisk Wielkopolski Gniezno Słupca Skoki Kalisz Śrem Buk Kostrzyn Duszniki Kościan Września Środa Wielkopolska Murowana Goślina Ostrów Wielkopolski Kórnik Luboń Swarzędz Opalenica Wągrowiec Krotoszyn Pobiedziska Pniewy Rogoźno Wronki Powidz S uchy Las Biedrusko Tarnowo Podgórne Komorniki Dopiewo Przykona Kleczew Czerwonak Stęszew Kleszczewo Rokietnica Międzychód, Łódź Wrocław Warszawa Katowice Kraków Rzeszów Lublin Gdańsk Szczecin Zielona Góra Opole Śląsk Kielce Olsztyn Bydgoszcz, Mińsk Mazowiecki Wołomin Pruszków Radom Otwock Legionowo Garwolin Grójec Ciechanów Grodzisk Mazowiecki Płońsk Ostrołęka, Dwór Mazowiecki Żyrardów Wyszków Mińsk Mazowiecki Łomianki Marki Ząbki Józefów Konstancin Sochaczew Nadarzyn Wólka, Kosowska Tarczyn Góra Kalwaria Wiskitki Teresin Zaborów Węgrów Warka Sokołów Przasnysz Pułtusk Raszyn Siedlce Białystok

Kancelaria Prawa Rodzinnego w Poznaniu