Twoja sprawa z zakresu prawa rodzinnego jest już wystarczająco stresująca. Nie powinieneś rozbijać banku tylko po to, aby upewnić się, że jesteś chroniony

Alimenty, koszty i wydatki na dziecko po połowie, 1/2, 50%

Zgodnie z treścią art. 133 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej: KRO) rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku (§ 2). Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się (§ 3).

Zgodnie z praktyką sądową i doktryną prawniczą usprawiedliwione potrzeby uprawnionego dziecka są oceniane w stosunku do etapu życiowego tego dziecka, przy zestawieniu z zarobkami i majątkowymi możliwościami zobowiązanego rodzica. Poza tym należy przy interpretacji zakresu obowiązku alimentacyjnego mieć na uwadze treść art. 96 KRO, w szczególności, że rodzice są obowiązani troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotowywać je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa, odpowiednio do jego uzdolnień.

Alimenty koszty wydatki na dziecko po połowie 50% 1/2 Poznań

Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego. Kierując się tymi równorzędnymi przesłankami sąd ustala wysokość konkretnego obowiązku alimentacyjnego.

Podkreślić także należy, że rodzice są zobowiązani do podzielenia się z dzieckiem nawet najmniejszym dochodem, zaś obowiązkiem rodzica jest zaspokajanie potrzeb dziecka, zwłaszcza, gdy jest niepełnoletnie.

W myśl art. 138 KRO w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Przez „zmianę stosunków” należy rozumieć zmianę okoliczności istotnych z punktu widzenia ustawowych przesłanek obowiązku alimentacyjnego i zakresu świadczeń alimentacyjnych (w szczególności określonych w art. 133 i 135 KRO). Dla stwierdzenia, czy nastąpiła zmiana stosunków w rozumieniu art. 138 KRO, należy brać pod uwagę, czy istniejące warunki i okoliczności – na tle sytuacji ogólnej – mają charakter trwały, dotyczą okoliczności zasadniczych, ilościowo znacznych i wyczerpują te przesłanki, które w istotny sposób wpływają na istnienie czy zakres obowiązku alimentacyjnego” (tak uchw. SN ((…)) z 16.12.1987 r., III CZP 91/86, OSNCP 1988, Nr 4).

Sprawa sądowa opracowana przez Kancelarię

W przypadku małoletniego powoda w zakres jego usprawiedliwionych potrzeb wchodzą wydatki związane bezpośrednio z jego utrzymaniem, takie jak wydatki na wyżywienie, szkołę, kosmetyki, zdrowie, a także te związane z utrzymaniem miejsca zamieszkania, w którym ulokowane jest jego centrum życiowe. Na uwadze mieć także należy rozwój psychofizyczny małoletniego, jego potrzebę rozrywki i rozwijania zainteresowań.

Małoletni liczy sobie 9 lat i Sąd nie ma wątpliwości, że z uwagi na rozwój fizyczny i umysłowy zwiększyły się jego uzasadnione potrzeby. Uwadze Sądu nie uszedł również fakt, że od momentu wydania ostatniego orzeczenia w przedmiocie alimentów, poprawie uległa sytuacja majątkowa pozwanego.

W ocenie Sądu wzrosły wydatki na wyżywienie małoletniego, jednak w mniejszym zakresie niż zostało to wskazane przez matkę dziecka. Małoletni O. Z. (2) jest dzieckiem zdrowym, bez specjalnych zaleceń żywieniowych. Koszty jego wyżywienia nie różnią się od kosztów wyżywienia przeciętnego dziecka w jego wieku. Ponadto chłopiec spożywa posiłki podczas spotkań z ojcem, co zmniejsza zapotrzebowanie na te wydatki w domu. W oparciu o zasady doświadczenia życiowego Sąd przyjął, że w wydatki te zarosły o około 150 zł miesięcznie

Alimenty koszty wydatki na dziecko po połowie 50% 1/2 Poznań

Sąd uznał za wiarygodne wyliczenia matki małoletniego, która wskazała, że na zakup odzieży i obuwa wydatkuje około 200 zł miesięcznie. Chłopiec intensywnie rośnie i zapewne potrzebuje większej ilości ubrań i obuwia, niż to było w okresie, gdy chodził do przedszkola. Sąd miał na uwadze, że również pozwany kupuje chłopcu odzież i obuwie, jednak niewątpliwie to matka małoletniego ponosi większe koszty w tym zakresie, bowiem to z nią małoletni mieszka. W ocenie Sądu wydatki te wzrosły o około 50 zł miesięcznie, co w skali roku daje dodatkowe 600 zł.

W ocenie Sądu wzrosły wydatki związane z edukacją małoletniego. Chłopiec zakończył edukację przedszkolną i rozpoczął naukę w szkole podstawowej. Matka małoletniego wprawdzie nie musi ponosić wydatków związanych z zakupem podręczników szkolnych, bowiem uczniowie w klasach I-VII otrzymują je ze szkoły, jest jednak zobligowana do poniesienia pozostałych kosztów związanych z edukacją szkolną, tj. zakupu plecaka, piórnika, artykułów papierniczych i kreślarskich, stroju na zajęcia wychowania fizycznego, wykupienia ubezpieczenia, opłacenia wycieczek szkolnych i składek klasowych. Co prawda rodzice na początku roku szkolnego otrzymują od państwa 300 zł w ramach wyprawki szkolne, jednak kwota ta może nie być wystarczająca na zakup całego wyposażenia. Stąd Sąd uznał, że roczny koszt edukacji chłopca – po odjęciu 300 zł wsparcia od państwa – wynosi około 300 zł, tj. 25 zł/mies.

Zdaniem Sądu nieznacznie wzrosły wydatki na higienę i kosmetyki. Chłopiec dorasta, a co za tym idzie, zwiększają się jego potrzeby w tym zakresie. W ocenie Sądu wydatki te wzrosły o około 20 zł miesięcznie. Małoletni nie ma żadnych alergii lub innych chorób, które wymagałby używania kosmetyków droższych niż przeciętnie.

W przypadku małoletniego O. Z. (1) pojawiły się także zupełnie nowe wydatki, tj. zajęcia na basenie, których miesięczny koszt wynosi ok. 120 zł oraz lekcje języka angielskiego, których koszt wynosi 500 zł/semestr (84 zł/mies.). Wprawdzie ojciec małoletniego do pewnego stopnia partycypuje w kosztach nauki języka angielskiego, jednak robi to nieregularnie i nie potrafił porozumieć się w tej kwestii z matką dziecka. Zatem zasadnym jest uwzględnienie tych wydatków w niezbędnych kosztach utrzymania małoletniego.

Sąd uznał, że nie wzrosły wydatki związane z utrzymaniem miejsca zamieszkania małoletniego O. Z. (1). Wprawdzie chłopiec od ostatniego orzeczenia w przedmiocie alimentów zmienił miejsce zamieszkania, jednak w ocenie Sądu wydatki w tym zakresie pozostały na podobnym poziomie. Zdaniem Sądu nie wzrosły również wydatki na leczenie i zakup leków. Chłopiec nie wymaga specjalistycznego leczenia, które nie byłoby finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Małoletniemu zdążają się okresowe przeziębienia, jednak koszt zakupu leków został uwzględniony w ostatnio ustalonej rencie alimentacyjnej i brak jest podstaw do przyjęcia, że wydatki w tym zakresie wzrosły.

Alimenty koszty wydatki na dziecko po połowie 50% 1/2 Poznań

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia oraz zasady doświadczenia życiowego Sąd przyjął, że od kwietnia usprawiedliwione potrzeby małoletniego powoda zwiększyły się łącznie o kwotę 500 zł miesięcznie, którą to kwotę należało podzielić na oboje rodziców. Zwiększone potrzeby małoletniego powoda obciążające pozwanego wynoszą więc 250 zł miesięcznie. Przy uwzględnieniu dotychczasowej kwoty alimentów, łącznie daje to kwotę 750 zł miesięcznie.

Ustalając wysokość alimentów zasądzonych od pozwanego M. Z. Sąd doszedł do przekonania, że obciążenie go alimentami w kwocie 750 zł miesięcznie mieści się w jego możliwościach zarobkowych. Sąd miał jednocześnie na uwadze, że sytuacja majątkowa pozwanego od ostatniego orzeczenia w przedmiocie alimentów uległa znacznej poprawie.

W ocenie Sądu możliwości zarobkowe pozwanego, jako zobowiązanego do alimentacji kształtują się w granicach 4.300 zł netto miesięcznie. Podobne dochody pozwany faktycznie uzyskuje, pracując jako funkcjonariusz służby więziennej. Pozwany jest osobą w wieku produkcyjnym, w pełni zdolną do pracy. Nie bez znaczenia dla ustalenia zobowiązania alimentacyjnego pozwanego ma również fakt, iż nie posiada on utrzymaniu innych małoletnich dzieci.

Pozwany podał, że jego miesięczne koszty utrzymania kształtują się na poziome około 2.802 zł, a w ich skład wchodzi: paliwo – 600 zł, abonament telefoniczny – 117 zł, czesne – 315 zł, wyżywienie na studiach – 100 zł, doładowanie telefonu syna – 30 zł, czynsz najmu – ok. 1400 zł i media – ok. 140 zł.

Sąd uznał, że koszty utrzymania mieszkania są uzasadnione jedynie w części, bowiem pozwany zamieszkuje z partnerką i dwójką jej małoletnich dzieci. Sąd nie widzi powodu, dla którego pozwany miałby ponosić wszystkie koszty utrzymania mieszkania, skoro w mieszkaniu mieszkają jeszcze trzy inne osoby. Stąd Sąd uznał, że udział pozwanego w kosztach utrzymania mieszkania jest uzasadniony jedynie w ¼, tj. do kwoty 385 zł. Dodatkowo Sąd nie uwzględnił wydatków związanych z wyżywieniem na studiach, bowiem jak powszechnie widomo, obecnie zjazdy odbywają się w formie zdalnej. Pozostałe wydatki w ocenie Sądu kształtują się na poziomie wskazanym przez pozwanego. Po odliczeniu kwoty przyznanych na rzecz syna alimentów w wysokości 750 zł pozwanemu pozostanie do dyspozycji kwota ok. 2.853 zł, która w zupełności powinna mu wystarczyć na zaspokojenie jego pozostałych niezbędnych potrzeb. Wyrok Sądu Rejonowego – III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 22 marca 2021 r. III RC 438/20

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Adwokat Mateusz Ziębaczewski

Mateusz Ziębaczewski to doświadczony adwokat i specjalista od prawa rodzinnego. Swoją wiedzą i umiejętnościami służy klientom, pomagając im w najbardziej skomplikowanych sprawach rodzinnych. Gdy nie pisze artykułów na blogu, reprezentuje swoich klientów w sądzie, dążąc do osiągnięcia najlepszych dla nich rozwiązań.

email telefon LinkedIn

Zobacz pozostałe wpisy autora

Kancelaria Prawa Rodzinnego w Poznaniu