Twoja sprawa z zakresu prawa rodzinnego jest już wystarczająco stresująca. Nie powinieneś rozbijać banku tylko po to, aby upewnić się, że jesteś chroniony

Papiery rozwodowe

Papiery rozwodowe to zbiór dokumentów i formalności niezbędnych do złożenia pozwu o rozwód oraz do przeprowadzenia procedury rozwodowej. Te dokumenty są kluczowe dla prawidłowego przebiegu procesu rozwodowego i zawierają informacje dotyczące małżeństwa, jego historii, majątku oraz ewentualnych dzieci. Oczywiście, złożenie papierów rozwodowych to kluczowy krok w procesie rozwodowym. Gdy decydujesz się na złożenie w sądzie papierów rozwodu, istnieje kilka istotnych kwestii, które warto uwzględnić. Pozew rozwodowy stanowi formalny dokument skierowany do sądu, w którym zawarte są żądania dotyczące rozwiązania małżeństwa.

Najważniejszą częścią jest prawidłowe sformułowanie treści pozwu. Wymaga to precyzyjnego określenia danych osobowych stron, daty zawarcia małżeństwa, informacji o dzieciach (jeśli są), uzasadnienia wniosku o rozwód, a także żądania dotyczącego podziału majątku, alimentów czy opieki nad dziećmi.

Gdzie złożyć papiery rozwodowe

Właściwym rzeczowo sądem do rozpoznania rozwodu jest sąd okręgowy.  Właściwym miejscowo sądem do rozpoznania rozwodu jest sąd właściwy ze względu na:

– wspólne miejsce zamieszkania małżonków, jeśli w okręgu ww. sądu choć jedno z nich zamieszkuje lub ma miejsce zwykłego pobyt. Miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu, zaś miejscem zwykłego pobytu jest miejscowość, w której dana osoba czasowo przebywa, nie mając zamiaru pozostania tam na stałe.

– w braku tej podstawy, właściwy ze względu na pozwanego,

 – w braku i tej podstawy – właściwy ze względu na powoda,

jeśli nie ma możliwości ustalenia właściwości wedle powyższych zasad, sąd do którego złożono pozew, może wystąpić do SN z wnioskiem o wyznaczenie sądu właściwego do rozpoznania rozwodu.

Opłata od pozwu o rozwód jest stała i wynosi 600 zł. Opłatę można wnieść przelewem na rachunek bankowy Sądu, który znajduje się an jego stronie albo opłacić w znakach sądowych, które można kupić w siedzibie Sądu. Doradzamy zrobić przelew i załączyć potwierdzenie przelewu.

Jak złożyć papiery rozwodowe w Sądzie

Papiery rozwodowe w tym pozew rozwodowy oraz inne niezbędne pisma, można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesantów właściwego sądu lub przesłać je listem poleconym na adres sądu. Osobiście składając dokumenty w Biurze Obsługi Interesantów, warto upewnić się, że posiadamy wszystkie wymagane dokumenty w komplecie.  Jeśli wybieramy przesłanie dokumentów listem poleconym, istotne jest, aby zachować potwierdzenie nadania listu. List polecony zapewnia potwierdzenie, że dokumenty zostały wysłane i doręczone do sądu. Obie metody – osobiście w biurze sądowym oraz przesłanie listem poleconym – są powszechnie stosowane i ważne jest, aby wybrać tę, która jest dla nas najwygodniejsza i zapewnia nam pewność, że dokumenty zostaną złożone w sądzie w odpowiednim terminie.

Papiery rozwodowe on line

Proces rozwodowy rozpoczyna się poprzez złożenie papierów o rozwód. Czy istnieje możliwość złożenia papierów rozwodowych on line czyli przez Internet? Niestety, nie jest możliwy w polskim systemie prawnym obecnie złożenia papierów rozwodowych on line przez internet. Aby złożyć papiery rozwodowe, konieczne jest osobiste stawienie się w sądzie i własnoręczne podpisanie dokumentów albo wysłanie ich listownie z własnoręcznym podpisem oraz załącznikami w formie papierowej. Jednakże, online można uzyskać niezbędne dokumenty potrzebne do pozwu.  Zasady składania papierów rozwodowych on line dla Polaków mieszkających za granicą nie różnią się od zasad obowiązujących dla Polaków zamieszkujących w Polsce. Aby złożyć papiery rozwodowe, trzeba go odpowiednio przygotować i uzasadnić, uiścić opłatę sądową w stałej wysokości 600 zł, dołączyć odpowiednie załączniki, podpisać pozew i złożyć go w biurze podawczym właściwego sądu okręgowego albo wysłać pocztą na adres Sądu.

Co napisać w papierach rozwodowych bez orzekania

W papierach rozwodowych bez orzekania o winie, czyli pozwie należy wskazać w szczególności:

 1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowane,
 2. Imię, nazwisko, adres i PESEL powoda (powód to osoba, która występuje z pozwem o rozwód).
 3. Imię, nazwisko i adres pozwanego (współmałżonka).
 4. W pozwie należy określić czego powód żąda, tj:
 • orzeczenia rozwodu, z czyjej winy, ewentualnie bez orzekania o winie
 • orzeczenia o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi
 • orzeczenia o alimentach dla wspólnych małoletnich dzieci

5. W przypadku posiadania wspólnych małoletnich dzieci:

  • jakiego rozstrzygnięcia powód/ka domaga się w kwestii uregulowania władzy rodzicielskiej oraz przy którym z rodziców ma być miejsce zamieszkania dzieci, czy chcemy mieć miejsce zamieszkania dziecka przy ojcu, czy przy matce, ograniczenia władzy rodzicielskiej ojca czy pozostawienia jej obojgu rodzicom
  • jakiej wysokości alimentów domaga się na rzecz każdego z małoletnich dzieci od współmałżonka lub jaką kwotę sam zobowiązuje się płacić z tego tytułu,
  • propozycję kontaktów z dziećmi, rodzica, z którym dzieci nie mieszkają. np. w co drugi weekend i w każdą środę po szkole

6. Informację wynikającą z art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. (tj. czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia).

W procesie rozwodowym, przygotowując papiery rozwodowe bez orzekania, strona musi opierać swoje żądania na konkretnych faktach. Ważne jest wykazanie trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego poprzez przedstawienie okoliczności, które potwierdzają zerwanie istotnych więzi między małżonkami, takich jak brak wspólnych działań czy komunikacji. Istotne jest także podanie przyczyn tego stanu rzeczy, jak różnice nie do pogodzenia, brak zaufania czy inne istotne czynniki, które prowadzą do wniosku o rozwód. Jeśli strona domaga się rozwodu z winy drugiego małżonka, konieczne jest przedstawienie faktów, które obrazują tę winę, np. zdradę małżeńską czy inne działania obciążające drugą stronę.

W uzasadnieniu papierów rozwodowych bez orzekania o winie należy wskazać najważniejsze przyczyny, które doprowadziły do trwałego rozpadu związku małżeńskiego oraz wskazać dowody na poparcie twierdzeń zawartych w pozwie (dowody w postaci: świadków – imiona, nazwiska, adresy oraz okoliczności, na które świadkowie mieliby składać zeznania, zdjęć, listów, rachunków i innych dokumentów). W obrazowaniu trwałego rozpadu związku małżeńskiego, istotne jest precyzyjne przedstawienie głównych przyczyn prowadzących do tej decyzji. Obejmuje to omówienie fundamentalnych czynników, które negatywnie wpłynęły na relacje między małżonkami oraz doprowadziły do złożenia papierów rozwodowych. Należy wskazać na konkretne aspekty, które stały się głównymi powodami tego rozłamu.

Uzasadnienie przyczyn trwałego rozpadu związku małżeńskiego oraz prezentacja odpowiednich dowodów w postaci świadków, fotografii, korespondencji, rachunków oraz innych dokumentów jest kluczowym elementem w procesie wniesienia pozwu o rozwód. Te materiały stanowią podstawę do udowodnienia istnienia poważnych problemów w małżeństwie, które są nie do naprawienia i usprawiedliwiają podjęcie kroku w postaci złożenia papierów rozwodowych.

Papiery rozwodowe do sprawy o rozwód Warszawa Poznań

Kiedy możemy składać papiery rozwodowe do Sądu

Zasadniczą przesłanką orzeczenia rozwodu jest istnienie powstałego z ważnych powodów zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżonków. Dlatego też w każdej sprawie o rozwód sąd obowiązany jest przede wszystkim wyjaśnić, czy rozkład istotnie nastąpił. Pożycie małżeńskie wyraża się w szczególnego rodzaju wspólnocie duchowej, fizycznej i gospodarczej. W zasadzie ustanie któregokolwiek z elementów tej wspólnoty należy uznać za objaw rozkładu pożycia, nie przesądzając na podstawie tego tylko objawu stopnia rozkładu. Jednakże ustanie wspólnoty fizycznej lub gospodarczej może w konkretnym przypadku nie stanowić objawu rozkładu, jeżeli wynika ono z okoliczności niezależnych od małżonków lub z ich zgodnej woli uzasadnionej okolicznościami życiowymi. Przykładem takiej sytuacji może być ustanie współżycia fizycznego na skutek choroby małżonka, rozłączenie małżonków spowodowane pobytem w szpitalu, długotrwałym wyjazdem służbowym, pracą zarobkową małżonków w różnych odległych od siebie miejscowościach, itp. Brak natomiast wspólnoty duchowej (jej istnienie może się przejawiać nawet tylko w korespondencji) będzie zawsze objawem rozkładu pożycia.

Do uznania, że między małżonkami brak jest wspólnoty duchowej nie jest konieczne stwierdzenie wrogiego lub choćby niechętnego stosunku ich do siebie. Zachowanie poprawnych stosunków, utrzymywanie kontaktów w interesie wspólnych dzieci itp. nie musi koniecznie oznaczać, iż więź duchowa małżonków została utrzymana i rozkład pożycia nie istnieje. Chodzi bowiem nie o jakąkolwiek więź duchową pomiędzy dwojgiem ludzi, lecz o więź charakterystyczną dla duchowej wspólnoty małżeńskiej.

Rozkład jest zupełny, gdy nie istnieje między małżonkami więź duchowa, fizyczna ani gospodarcza. Gdy jednak przy zupełnym braku więzi duchowej i fizycznej pozostały pewne elementy więzi gospodarczej, rozkład pożycia może być mimo to uznany za zupełny, jeśli utrzymanie elementów więzi gospodarczej (np. wspólnego mieszkania) wywołane zostało szczególnymi okolicznościami. Natomiast nawet sporadyczne tylko stosunki fizyczne między małżonkami z reguły będą wskazywać, że rozkład pożycia nie jest jeszcze zupełny.

Do uznania, że rozkład jest trwały nie jest konieczne stwierdzenie, że powrót małżonków do pożycia jest bezwzględnie wyłączony. Wystarczy oparta na doświadczeniu życiowym ocena, że w okolicznościach sprawy powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi. Należy przy tym mieć na uwadze indywidualne cechy charakteru małżonków.

Trafna ocena trwałości rozkładu pożycia stron wymaga wyjaśnienia powodów, które wywołały rozkład. Jako założenie należy przyjąć, że tylko ważne powody mogą doprowadzić do powstania zupełnego i trwałego rozkładu. Za ważne powody można uznać takie tylko zachowanie się lub stan (np. zdrowia) stron, które w świetle doświadczenia życiowego zazwyczaj rozkład pożycia małżeńskiego wywołują i według zasad moralności mogą być uznane za ważne powody rozkładu pożycia.

Podsumowując, dostaniemy rozwód na podstawie papierów rozwodowych, gdy rozkład pożycia małżeńskiego będzie zupełny i trwały.

Dostałeś papiery rozwodowe?

To moment, który może być bardzo emocjonalny i stresujący. To ważny dokument, który formalnie rozpoczyna proces rozwodowy. Niezależnie od tego, czy się tego spodziewałeś czy nie, ważne jest podjęcie kilku kroków. Po pierwsze, nie panikuj. To zrozumiałe, że jest to trudny moment, ale ważne jest zachowanie spokoju i zimnej głowy. Przeczytaj dokładnie zawartość dokumentów. Upewnij się, że rozumiesz, co jest w nich zawarte, jakie są żądania oraz jakie kroki musisz podjąć. Następnie, rozważ skontaktowanie się z adwokatem, radcą prawnym czy prawnikiem specjalizującym się w sprawach rozwodowych. Dobry prawnik może pomóc Ci zrozumieć Twoje prawa, doradzić Ci, jak najlepiej zareagować na otrzymane papiery i reprezentować Twoje interesy w procesie rozwodowym.

Nie ignoruj pism i papierów rozwodowych. Jeśli dostałeś papiery rozwodowe, istnieje określony czas, w jakim musisz na nie odpowiedzieć – najczęściej 14 dni. Ignorowanie ich może skomplikować sprawę i prowadzić do niekorzystnych dla Ciebie decyzji sądu. Jeśli to możliwe, spróbuj zachować spokój i współpracę. Czasami rozwody są procesem bolesnym, ale wspólna komunikacja i otwarcie na negocjacje mogą pomóc uniknąć długotrwałych i kosztownych batalii sądowych.

Pamiętaj również o wsparciu emocjonalnym. Rozwód to często trudny okres w życiu, więc nie wahaj się szukać wsparcia u bliskich, przyjaciół lub specjalistów, którzy mogą Ci pomóc radzić sobie z emocjami i stresem związanym z tym procesem i papierami rozwodowymi.

Odpowiedź na otrzymane papiery rozwodowe jest kluczowa, ale nie musisz tego robić sam. Wsparcie ze strony prawnika i wsparcie emocjonalne mogą sprawić, że ten proces będzie łatwiejszy do przejścia.

Papiery rozwodowe z orzeczeniem o winie

Papiery rozwodowe z orzeczeniem o winie to jedna z form rozprawy małżeńskiej, która może określać, że jeden z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa lub winę ponoszą obie strony. Niewątpliwą zaletą rozwodu z orzekaniem o winie jest: możliwość dochodzenia od małżonka winnego alimentów; nierówny podział majątku lub wewnętrzna satysfakcja. W pierwszej kolejności należy zgromadzić oraz zabezpieczyć materiał dowodowy, który zostanie wykorzystany w pozwie. Wina musi być bardzo dobrze udowodniona i bardzo dobrze udokumentowana np. może zawierać zdjęcia, wydruki, raporty detektywistyczne itd.

Jest to proces często skomplikowany i emocjonalnie trudny dla obu stron, zwłaszcza gdy dochodzi do konfliktów w ocenie winy. Kancelarie prawnicze specjalizujące się w sprawach rozwodowych stanowią pomocną rękę dla osób znajdujących się w takiej sytuacji. Zrozumienie subtelności prawniczych, znalezienie optymalnego rozwiązania oraz reprezentowanie klienta w procesie sądowym to kluczowe elementy, w których adwokat, radca prawny czy prawnik może znacząco pomóc.

Jeśli konflikt między małżonkami jest na tyle zaawansowany, że polubowne zakończenie małżeństwa jest niemożliwe, to rzeczywiście rozwód i papiery rozwodowe z orzeczeniem o winie może być jedynym realnym wyjściem. Jednakże, warto mieć na uwadze, że taka forma rozwodu może wpłynąć na kwestie majątkowe, opiekuńcze i emocjonalne. Każdy przypadek rozwodowy jest wyjątkowy i podejście doń powinno być spersonalizowane. Dlatego skorzystanie z usług doświadczonej kancelarii prawnej może znacząco ułatwić ten trudny proces, zapewniając wsparcie prawnicze, doradcze i proceduralne.

Papiery rozwodowe z orzeczeniem o winie mogą wynikać z różnorodnych powodów, które często prowadzą do zaognienia sytuacji małżeńskiej. Kilka przykładowych powodów to:

 1. Niewierność: Jednym z głównych powodów papierów rozwodowych z orzeczeniem o winie jest niewierność jednego z małżonków. Zaistnienie romansu, zdrady emocjonalnej lub fizycznej, często prowadzi do załamania zaufania i destabilizacji relacji.
 2. Nadużycia: Fizyczne, emocjonalne lub psychiczne nadużycia w małżeństwie mogą prowadzić do rozwodu i złożenia papierów rozwodowych z orzeczeniem o winie. Nadużycia mogą przybierać różne formy, od przemocy domowej po kontrolę i manipulację.
 3. Problemy z komunikacją: Brak efektywnej komunikacji między małżonkami może prowadzić do konfliktów i pogorszenia relacji. Jeśli komunikacja jest zablokowana lub toksyczna, może to prowadzić do rozwodu i złożenia papierów rozwodowych z orzeczeniem o winie.
 4. Niezgodność poglądów i wartości: Gdy małżonkowie mają zupełnie różne wartości, cele życiowe czy poglądy na życie, może to prowadzić do trudności w prowadzeniu harmonijnego małżeństwa.
 5. Problemy finansowe: Kwestie finansowe, takie jak niezgodność w zarządzaniu pieniędzmi, długi, brak stabilności finansowej, mogą być przyczyną konfliktów i prowadzić do rozwodu i złożenia papierów rozwodowych z orzeczeniem o winie.
 6. Uzależnienia: Uzależnienia od alkoholu, narkotyków lub innych substancji, a także uzależnienie od hazardu czy internetu mogą być przyczyną rozpadu małżeństwa.

Papiery rozwodowe do sprawy o rozwód Warszawa Poznań

Jakie papiery rozwodowe dołączyć

Poniżej znajdziesz kilka przykładowych załączników, które mogą być dołączone do pozwu o rozwód, w zależności od okoliczności sprawy:

 1. odpis pozwu,
 2. 2 egzemplarze (oryginał + kserokopia) odpisu skróconego aktu małżeństwa
 3. po 2 egzemplarze (oryginał + kserokopia) odpisów skróconych aktów urodzenia małoletnich dzieci,
 4. 2 egzemplarze (oryginał + kserokopia) zaświadczenia o wysokości dochodów z 3 ostatnich miesięcy,
 5. Potwierdzenie opłaty za papiery rozwodowe: Stanowi to dowód uregulowania opłaty sądowej, co potwierdza formalne złożenie pozwu i przestrzeganie wymogów sądowych.
 6. Rachunki, umowy, potwierdzenia przelewu na fakt potrzeb dzieci i małżonka: Służą one jako dowody finansowe, pokazujące regularne wydatki na potrzeby dzieci i/lub małżonka, co może wpłynąć na decyzję sądu dotyczącą alimentów czy podziału majątku.
 7. Umowa o pracę, historia rachunku bankowego, deklaracja PIT na fakt możliwości zarobkowych męża czy żony:Te dokumenty mają na celu przedstawienie sytuacji finansowej małżonków, ich dochodów i możliwości zarobkowych, co może wpłynąć na ustalenie alimentów lub podziału majątku.
 8. Umowa o rozdzielność majątkową jeżeli została podpisana: Potwierdza ona wcześniejsze ustalenia dotyczące podziału majątku, co może ułatwić proces podziału w trakcie rozwodu.
 9. Zdjęcia, zrzuty ekranu telefonu, wiadomości sms, e-maile: Stanowią dowody związane z komunikacją i relacją między małżonkami, które mogą być istotne dla ustalenia warunków rozwodu, szczególnie w kwestiach dotyczących opieki nad dziećmi czy zachowania. Ewentualnie dowód zdrady, alkoholizmu, alienacji rodzicielskiej, możliwości zarobkowych.
 10. Raport detektywa: Jeśli istnieje, może dostarczyć dodatkowych informacji, które potwierdzają określone fakty lub sytuacje, np. zdradę małżeńską, co może mieć znaczenie w procesie rozwodowym.
 11. Nagrania audio czy wideo na płycie lub pendrive: Potencjalnie zawierają dowody dotyczące zachowania się małżonków, które mogą być istotne dla sądu, np. w kwestiach przemocy domowej czy niewłaściwego postępowania.
 12. Dokumentacja medyczna dzieci, męża czy żony, by wykazać koszty leczenia albo sytuację psychiczną albo zdrowotną: Służy to potwierdzeniu konieczności opieki medycznej i ewentualnych kosztów związanych z nią, co może wpłynąć na ustalenie alimentów.
 13. Umowa pożyczki i kredyty, by wykazać koszty życia: Mogą one stanowić dowód na istniejące zobowiązania finansowe i wydatki, co jest istotne w procesie ustalania alimentów.
 14. Zdjęcia z wakacji, domu, rzeczy, by pokazać standard życia: Mogą one posłużyć do przedstawienia warunków życia małżonków i dzieci, co może wpłynąć na decyzję sądu dotyczącą opieki nad dziećmi czy ustalenia wysokości alimentów.

Trochę tego jest, a to nie wszystko. Dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowane papiery rozwodowe bez orzekania o winie, gdyż masz wtedy szanse na wygraną.

Ile trwa sprawa po złożeniu papierów rozwodowych

Czas trwania sprawy rozwodowej może być różny i uzależniony od wielu czynników, w tym od stopnia współpracy między małżonkami. Gdy małżonkowie zgadzają się co do rozwodu i nie występują przeciwko sobie w kwestiach związanych z winą lub innymi istotnymi kwestiami (takimi jak podział majątku, opieka nad dziećmi, alimenty, władza rodzicielska itp.), proces może przebiegać znacznie szybciej.

Jeśli strony zgadzają się co do rozwodu i nie kwestionują winy ani nie występują o orzeczenie winy jednej ze stron, sąd może wydać wyrok rozwodowy na pierwszym terminie rozprawy. To pozwala na szybsze zakończenie procesu rozwodowego. W takiej sytuacji zazwyczaj procedura rozwodowa przebiega bez bardziej złożonych etapów, takich jak przesłuchania świadków czy przedstawiania obszernych dowodów na poparcie argumentów. To, że strony zgadzają się co do rozwodu, znacznie przyspiesza cały proces.

Jednakże, warto zauważyć, że mimo zgody stron, czasem wymagane są pewne formalności i dokumenty do wypełnienia, co może wpłynąć na ostateczne tempo postępowania rozwodowego. Wszystko zależy od stanu konkretnej sprawy rozwodowej.

W związku z tym, choć zgoda stron co do rozwodu może przyspieszyć proces, istnieją inne czynniki, które mogą wpłynąć na jego czas trwania. Kluczową rolę odgrywa zatem stopień złożoności sprawy oraz ewentualne dodatkowe kwestie wymagające uregulowania. W przypadku braku sporów i kompletnego porozumienia, procedura ta może być znacznie bardziej skrócona niż w przypadku konfliktowych sytuacji.

Odpowiedź na papiery rozwodowe

Odpowiedź na papiery rozwodowe jest kluczowym elementem procesu rozwodowego, gdzie druga strona prezentuje swoje stanowisko wobec przedstawionych zarzutów i żądań zawartych w pozwie rozwodowym. W tym momencie jest istotne zrozumienie, że odpowiedź na papiery rozwodowe może różnić się w zależności od specyfiki sytuacji i zaangażowania obu stron. Może zawierać:

1. Stanowisko w sprawie winy: Odpowiedź może zawierać stanowisko co do zarzutów wysuniętych w pozwie dotyczących winy za rozpad małżeństwa. To kluczowy element, który może mieć wpływ na sposób prowadzenia rozwodu.

2. Kwestie związane z dziećmi: Jeśli para ma dzieci, odpowiedź na papiery rozwodowe może zawierać propozycje dotyczące opieki nad nimi, ustalania władzy rodzicielskiej oraz zabezpieczenia ich interesów.

3. Żądania i propozycje: Druga strona może przedstawić swoje żądania co do podziału majątku, alimentów, a także innych kwestii mających wpływ na rozstrzygnięcie sprawy.

4. Ewentualne dowody i argumenty: Odpowiedź na papiery rozwodowe może zawierać dowody, które mają potwierdzić stanowisko drugiej strony w kwestii winy za rozpad małżeństwa, alimenty, kontaktów, władzy rodzicielskiej, opieki naprzemiennej lub inne istotne elementy.

Warto zauważyć, że odpowiedź na papiery rozwodowe o rozwód nie zawsze musi zawierać wszystkie te elementy. Niektóre sprawy mogą być sporne, inne mogą być przedmiotem porozumienia między stronami jeszcze przed rozprawą. Jeśli druga strona jest reprezentowana przez adwokata,radcę prawnego czy prawnika, to odpowiedź na pozew może być opracowana przez tę kancelarię, co oznacza bardziej formalne i kompleksowe podejście do procesu. Pamiętaj, że każdy przypadek rozwodowy jest inny, dlatego ważne jest skonsultowanie się z prawnikiem, adwokatem czy radcą prawnym specjalizującym się w sprawach rozwodowych, który pomoże Ci zrozumieć odpowiedź na pozew oraz przygotować się do dalszych kroków w procesie rozwodowym.

Co znajdzie się w wyroku rozwodowym

Wina

Podstawową kwestią przy wyroku rozwodowym jest orzeczenie o winie. Sąd może orzec:

 • czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia (winnym może być jeden z małżonków, żaden, bądź oboje);
 • brak orzeczenia o winie (w przypadku, gdy małżonkowie zgodnie tego zażądali).

Władza rodzicielska

Sąd w wyroku rozwodowym ma obowiązek orzec o władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem. Istotne jest jednak, że gdy strony zawarły stosowne porozumienie to zostanie ono uwzględnione przez sąd, jeśli będzie uwzględniało dobro dziecka. Sąd orzekając rozwód może:

 • pozbawić władzy rodzicielskiej;
 • ograniczyć władzę rodzicielską;
 • zawiesić władzę rodzicielską.

Kontakty z dzieckiem

Kontakty z dzieckiem mogą przybierać różną formę, począwszy od osobistych spotkań, aż do możliwości porozumiewania się przez telefon. W przypadku kontaktów z dzieckiem również istnieje możliwość zawarcia pomiędzy małżonkami stosownego porozumienia.

Alimenty

Kolejnym rozstrzygnięciem, które musi znaleźć się w wyroku rozwodowym jest orzeczenie o alimentach na rzecz wspólnych małoletnich dzieci stron. Powyższe oznacza, że sąd z urzędu musi orzec o alimentach nawet w sytuacji, gdy małżonkowie zawarli umowę co do realizacji obowiązku alimentacyjnego lub też jeżeli przed wniesieniem pozwu rozwodowego mąż dobrowolnie płacił alimenty na rzecz dziecka. Ważne jest, że w wyroku rozwodowym sąd zasądza alimenty na rzecz każdego małoletniego dziecka oddzielnie. Dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowane papiery rozwodowe bez orzekania o winie.

Sposób korzystania ze wspólnego mieszkania, eksmisja jednego z małżonków

Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka.

Przygotujemy dla Ciebie wszystkie papiery rozwodowe

Zatrudnienie adwokata, radcy prawnego czy prawnika  w sprawie rozwodowej niesie za sobą wiele korzyści, a jedną z nich jest właśnie profesjonalne przygotowanie wszystkich niezbędnych papierów rozwodowych. Adwokat, radca prawny czy prawnik specjalizujący się w sprawach rozwodowych zna proces prawny od podszewki. To zawodowiec, który pomoże zrozumieć skomplikowane przepisy, wymogi prawne oraz pomoże w zrozumieniu istotnych elementów związanych z Twoim przypadkiem.

Przygotowanie papierów rozwodowych to proces, który wymaga staranności, dokładności i wiedzy prawniczej. Adwokat zajmie się zbieraniem niezbędnych dokumentów, opracowaniem odpowiednich pism i wniosków, a także zapewni, że wszystkie formalności zostaną spełnione zgodnie z wymaganiami prawnymi.

Adwokat będzie reprezentować Twoje interesy w kontaktach z sądem i drugą stroną, co może zmniejszyć dla Ciebie poziom stresu związanego z procesem rozwodowym. Ponadto, mając adwokata, masz profesjonalne wsparcie podczas negocjacji i rozwiązywania sporów dotyczących majątku, opieki nad dziećmi czy alimentów. W przypadku rozwodu, który może być bardzo trudnym i emocjonalnym okresem, mając adwokata przy swoim boku, możesz czuć się bardziej pewnie i mieć większą pewność, że wszystkie kwestie prawne zostaną właściwie zabezpieczone w papierach rozwodowych.

Jednak warto zauważyć, że adwokat, radca prawny czy prawnik to nie tylko osoba, która przygotowuje dokumenty. To także doradca, który pomoże Ci zrozumieć Twoje prawa, wesprze w podejmowaniu decyzji oraz zapewni wsparcie zarówno na płaszczyźnie prawnej, jak i emocjonalnej w trudnym okresie rozprawy rozwodowej.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Adwokat Mateusz Ziębaczewski

Mateusz Ziębaczewski to doświadczony adwokat i specjalista od prawa rodzinnego. Swoją wiedzą i umiejętnościami służy klientom, pomagając im w najbardziej skomplikowanych sprawach rodzinnych. Gdy nie pisze artykułów na blogu, reprezentuje swoich klientów w sądzie, dążąc do osiągnięcia najlepszych dla nich rozwiązań.

email telefon LinkedIn

Zobacz pozostałe wpisy autora

Jarocin Gostyń Szamotuły Pleszew Czarnków Trzcianka Oborniki Chodzież Piła Gorzów Wielkopolski Konin Turek Nowy Tomyśl Leszno Wolsztyn Grodzisk Wielkopolski Gniezno Słupca Skoki Kalisz Śrem Buk Kostrzyn Duszniki Kościan Września Środa Wielkopolska Murowana Goślina Ostrów Wielkopolski Kórnik Luboń Swarzędz Opalenica Wągrowiec Krotoszyn Pobiedziska Pniewy Rogoźno Wronki Powidz S uchy Las Biedrusko Tarnowo Podgórne Komorniki Dopiewo Przykona Kleczew Czerwonak Stęszew Kleszczewo Rokietnica Międzychód, Łódź Wrocław Warszawa Katowice Kraków Rzeszów Lublin Gdańsk Szczecin Zielona Góra Opole Śląsk Kielce Olsztyn Bydgoszcz, Mińsk Mazowiecki Wołomin Pruszków Radom Otwock Legionowo Garwolin Grójec Ciechanów Grodzisk Mazowiecki Płońsk Ostrołęka, Dwór Mazowiecki Żyrardów Wyszków Mińsk Mazowiecki Łomianki Marki Ząbki Józefów Konstancin Sochaczew Nadarzyn Wólka, Kosowska Tarczyn Góra Kalwaria Wiskitki Teresin Zaborów Węgrów Warka Sokołów Przasnysz Pułtusk Raszyn Siedlce Białystok

Kancelaria Prawa Rodzinnego w Poznaniu