Skutki unieważnienia małżeństwa, ślubu: alimenty, władza rodzicielska, kontakty z dziećmi i podział majątku

Skutki unieważnienia małżeństwa, ślubu: alimenty, władza rodzicielska, kontakty z dziećmi i podział majątku

Do skutków unieważnienia małżeństwa w zakresie stosunku małżonków do wspólnych dzieci oraz w zakresie stosunków majątkowych między małżonkami stosuje się odpowiednio przepisy o rozwodzie, przy czym małżonek, który zawarł małżeństwo w złej wierze, traktowany jest tak, jak małżonek winny rozkładu pożycia małżeńskiego.

Zakres skutków unieważnienia małżeństwa działających z chwilą uprawomocnienia orzeczenia jest następujący:

1) stosunki między małżonkami a ich wspólnymi dziećmi:

a) pochodzenie dzieci,

b) władza rodzicielska,

c) ponoszenie kosztów utrzymania i wychowania dzieci;

2) stosunki majątkowe między małżonkami:

a) ustanie wspólności majątkowej (ustawowej albo umownej),

b) obowiązek alimentacyjny między małżonkami.

Unieważnienie małżeństwa działa z mocą wsteczną w odniesieniu do:

1) stanu cywilnego,

2) nazwiska,

3) powinowactwa,

4) osobistych praw i obowiązków małżeńskich,

5) spadkobrania.

Unieważnienie małżeństwa nie ma wpływu na status dzieci urodzonych w czasie jego trwania. W wyroku unieważniającym małżeństwo sąd ma obowiązek rozstrzygnąć o władzy rodzicielskiej, w szczególności może powierzyć wykonywanie władzy jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka. Analogicznie sprawa przedstawia się co do obowiązku alimentacyjnego w stosunku do wspólnych małoletnich dzieci. W wyroku sąd orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków obowiązany jest do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dzieci. Unieważnienie małżeństwa powoduje ustanie wspólności majątkowej małżeńskiej (ustawowej lub umownej). Umożliwia to dokonanie podziału majątku wspólnego. Możliwe jest też dokonanie podziału majątku wspólnego na wniosek jednego z małżonków, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

Małżonek, który zawarł małżeństwo w złej wierze, traktowany jest tak samo, jak małżonek winny rozkładu pożycia małżeńskiego. Okoliczność ta ma znaczenie tylko w zakresie obowiązku alimentacyjnego między osobami, których małżeństwo zostało unieważnione. Tak więc:

jeżeli oboje małżonkowie zawarli małżeństwo w złej wierze lub obojgu nie można przypisać złej wiary, małżonek znajdujący się w niedostatku może żądać od drugiego małżonka dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. Taka sama sytuacja zachodzi w przypadku, gdy złą wiarę sąd orzekł tylko wobec drugiego małżonka;

jeżeli sąd orzekł, że tylko jeden z małżonków zawarł małżeństwo w złej wierze, a unieważnienie małżeństwa pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej drugiego małżonka, sąd – na żądanie tego małżonka – może orzec, że małżonek, który zawarł małżeństwo w złej wierze, obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb drugiego małżonka, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku;

obowiązek dostarczania środków utrzymania drugiemu małżonkowi wygasa w razie zawarcia przez tego małżonka nowego małżeństwa; jednakże gdy zobowiązanym jest małżonek, który zawarł małżeństwo w dobrej wierze, obowiązek ten wygasa także z upływem pięciu lat od orzeczenia unieważnienia małżeństwa, chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności sąd, na żądanie uprawnionego, przedłuży wymieniony termin pięcioletni.

Po unieważnieniu małżeństwa każdy z małżonków powraca do stanu cywilnego, który posiadał przed jego zawarciem. Małżonek, który w wyniku zawarcia małżeństwa następnie unieważnionego, powraca do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa. W wyniku unieważnienia małżeństwa ustaje stosunek powinowactwa między małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (103 votes)

Dodaj komentarz