Mediacja w sprawie o rozwód lub separację

Mediacja w sprawie o rozwód lub separację

Jeżeli istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa, sąd może skierować strony do mediacji. W każdym stanie sprawy o rozwód lub separację sąd może skierować strony do mediacji w celu ugodowego załatwienia spornych kwestii dotyczących zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi oraz spraw majątkowych podlegających rozstrzygnięciu w wyroku orzekającym rozwód lub separację.

Jeżeli strony nie uzgodniły osoby mediatora, sąd kieruje je do stałego mediatora posiadającego wiedzę teoretyczną, w szczególności posiadającego wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, socjologii lub prawa oraz umiejętności praktyczne w zakresie prowadzenia mediacji w sprawach rodzinnych.

Wszczęcie postępowania mediacyjnego może więc nastąpić:

1) na wniosek strony – zawarty w pozwie;

2) na podstawie umowy stron;

3) na podstawie postanowienia sądu.

Kierując strony do mediacji, sąd wyznacza czas jej trwania na okres do miesiąca, chyba że strony zgodnie wniosły o wyznaczenie dłuższego terminu na przeprowadzenie mediacji. W trakcie mediacji termin na jej przeprowadzenie może być przedłużony na zgodny wniosek stron. Przewodniczący wyznacza rozprawę po upływie terminu, a przed jego upływem, jeżeli choć jedna ze stron oświadczy, że nie wyraża zgody na mediację. Mediator niezwłocznie ustala termin i miejsce posiedzenia mediacyjnego. Wyznaczenie posiedzenia mediacyjnego nie jest wymagane, jeżeli strony zgodzą się na przeprowadzenie mediacji bez posiedzenia mediacyjnego.

Z przebiegu mediacji sporządza się protokół, w którym oznacza się miejsce i czas przeprowadzenia mediacji, a także imię, nazwisko (nazwę) i adresy stron, imię i nazwisko oraz adres mediatora, a ponadto wynik mediacji. Protokół podpisuje mediator. Mediator doręcza stronom odpis protokołu.

W sprawach małżeńskich celem mediacji jest doprowadzenie do pogodzenia się małżonków. Celem tych mediacji jest także ustalenie zasad opieki nad dzieckiem, rozstrzygnięcie ustaleń finansowych i własnościowych między małżonkami oraz załatwienie spornych kwestii dotyczących zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi oraz spraw majątkowych podlegających rozstrzygnięciu w wyroku orzekającym rozwód lub separację. Szczególny charakter stosunków małżeńskich i rodzicielskich występujących między stronami powoduje, że mediacja w sprawach rodzinnych powinna zmierzać przede wszystkim do pojednania między małżonkami i rodzicami a dziećmi oraz do ustalenia takiego porozumienia, które będzie miało na celu dobro rodziny (także w przypadku rozwodu w relacji dziecko-rodzic) oraz dobro dziecka.

W sprawach o rozwód i separację nie można zawrzeć ugody, w której strony zgodnie oświadczają, że postanawiają się rozwieść lub żyć w separacji albo że rozwodzą się za wyłączną winą jednego z małżonków czy ustanawiają rozdzielność majątkową.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (146 votes)

Dodaj komentarz