Wydanie, odebranie i zabranie dziecka osobie nieupoważnionej

Wydanie, odebranie i zabranie dziecka osobie nieupoważnionej

Z zasady, że rodzice powinni dziecko wychowywać osobiście, wynika obowiązek zamieszkiwania dziecka w domu rodzicielskim. Jeśli jest inaczej, rodzice mają prawo domagania się oddania dziecka. Osobą nieuprawnioną jest każda osoba, która bezpodstawnie odmawia wydania dziecka. Może nią być także jedno z rodziców, np. gdy zatrzymuje dziecko wbrew orzeczeniu sądu.

Obowiązek sądu udzielania rodzicom pomocy zachodzi wówczas, gdy okazuje się ona niezbędna do prawidłowego wykonywania władzy rodzicielskiej. Celem jej powinno być m.in. usuwanie przeszkód uniemożliwiających bądź utrudniających wykonywanie tej władzy. Sąd opiekuńczy może, ale nie musi, oddalić wniosek matki o odebranie dziecka od osoby nieuprawnionej, jeżeli dobro dziecka przemawia przeciwko uwzględnieniu tego wniosku, obowiązany jest jednak w takim wypadku wydać jednocześnie zarządzenie co do ograniczenia władzy rodzicielskiej przez pozostawienie dziecka u osoby, u której ono się znajduje. Jednak przebywanie dziecka u osoby trzeciej i przeciwstawienie się przez nią woli rodziców odebrania dziecka bardzo często uzasadnia roszczenie o jego wydanie, a każde z rodziców może zwrócić się do sądu opiekuńczego o odebranie dziecka zatrzymanego przez osobę nieuprawnioną.

Sprawy o wydanie dziecka podlegają rozpoznaniu w trybie postępowania niespornego bez względu na to, czy zostają wszczęte z urzędu, czy też na czyjkolwiek wniosek i czy chodzi o wydanie dziecka przez jedno z rodziców, czy też przez osobę trzecią. Jednakże w wyroku orzekającym rozwód sąd, powierzając wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, nakaże wydanie dziecka.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (102 votes)

Dodaj komentarz