Kiedy małżeństwo może adoptować dzieci

Kiedy małżeństwo może adoptować dzieci

Adoptować może osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, jeżeli jej kwalifikacje osobiste uzasadniają przekonanie, że będzie należycie wywiązywała się z obowiązków adopcyjnych oraz posiada opinię kwalifikacyjną oraz świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez ośrodek adopcyjny, o którym mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, chyba że obowiązek ten jej nie dotyczy.

Między adoptującym a adoptowanym powinna istnieć odpowiednia różnica wieku. Różnica wieku pomiędzy przysposabiającym a przysposobionym powinna być taka, jaka normalnie zachodzi między rodzicami a dziećmi, a więc stwarzająca warunki najbardziej zbliżone do istniejących w rodzinach naturalnych; orzeczenie adopcji dziecka przez ludzi starszych należy uznać za uzasadnione wówczas, gdy między przysposabiającym a przysposobionym zostały wcześniej już nawiązane trwałe więzy uczuciowe. Ale nie stawia w tym względzie sztywnych norm i rzeczą sądu jest dokonać w każdej sprawie oceny, jaka różnica wieku powinna być zachowana. Tak więc np. w sytuacji, gdy adoptujący ma 27 lat życia, jest zarazem mężem matki dziecka, o którego adopcje chodzi, wychowuje je i dobro dziecka przemawia za jego przysposobieniem, różnica wieku lat 13 między przysposabiającym a dzieckiem nie może stanowić przeszkody do przysposobienia. Niedopuszczalne jest zatem przysposobienie, jeżeli takiej różnicy nie ma lub też przysposabiający jest młodszy od przysposobionego.

Adoptować wspólnie mogą tylko małżonkowie. Adopcja ma skutki przysposobienia wspólnego także wtedy, gdy osoba adoptowana przez jednego z małżonków zostaje następnie przysposobiona przez drugiego małżonka. Sąd opiekuńczy może na wniosek przysposabiającego orzec, że przysposobienie ma skutki przysposobienia wspólnego, jeżeli przysposabiający był małżonkiem osoby, która wcześniej dziecko przysposobiła, a małżeństwo ustało przez śmierć małżonka, który już dokonał przysposobienia. Przysposobienie wspólne z reguły jest najbardziej korzystne dla dziecka, gdyż w takich wypadkach przez orzeczenie przysposobienia stworzone zostają warunki odpowiadające w pełni warunkom rodzinnym. Skutkiem przysposobienia wspólnego jest nabycie przez oboje małżonków władzy rodzicielskiej, jak również powstanie obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka.

Rodzice mogą przed sądem opiekuńczym wskazać osobę przysposabiającego, którą może być wyłącznie krewny rodziców dziecka za zgodą tej osoby złożoną przed tym sądem. Osobą wskazaną może być również małżonek jednego z rodziców.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (192 votes)

Dodaj komentarz