Twoja sprawa z zakresu prawa rodzinnego jest już wystarczająco stresująca. Nie powinieneś rozbijać banku tylko po to, aby upewnić się, że jesteś chroniony

Jakie dokumenty potrzebne do rozwodu

Zastanawiasz się zapewne, jakie dokumenty potrzebne są do rozwodu. To zrozumiałe, bo właściwa dokumentacja jest kluczowa w tego typu sytuacjach. Pomożemy Ci zebrać potrzebne papiery i przejść przez ten proces krok po kroku.

Dokumenty potrzebne do rozwodu to zbiór dokumentów i formalności niezbędnych do złożenia pozwu o rozwód oraz do przeprowadzenia procedury rozwodowej. Te dokumenty są kluczowe dla prawidłowego przebiegu procesu rozwodowego i zawierają informacje dotyczące małżeństwa, jego historii, majątku oraz dzieci. Oczywiście, złożenie dokumentów do rozwodu to kluczowy krok w procesie rozwodowym. Gdy decydujesz się na złożenie w sądzie dokumentów potrzebnych do rozwodu, istnieje kilka istotnych kwestii, które warto uwzględnić. Pozew rozwodowy stanowi formalny dokument skierowany do sądu, w którym zawarte są żądania dotyczące rozwiązania małżeństwa.

Najważniejszą częścią jest prawidłowe sformułowanie treści pozwu. Wymaga to precyzyjnego określenia danych osobowych stron, daty zawarcia małżeństwa, informacji o dzieciach (jeśli są), uzasadnienia wniosku o rozwód, a także żądania dotyczącego podziału majątku, alimentów czy opieki nad dziećmi.

To ważne, aby stworzyć kompletny obraz sytuacji i ułatwić proces rozwodowy. Jesteśmy potrzebujesz dodatkowej pomocy lub informacji, jestem tutaj, by Cię wesprzeć w tym procesie.

Czy dostanę rozwód po złożeniu dokumentów do rozwodu

Zasadniczą przesłanką orzeczenia rozwodu jest istnienie powstałego z ważnych powodów zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżonków. Dlatego też w każdej sprawie o rozwód sąd obowiązany jest przede wszystkim wyjaśnić, czy rozkład istotnie nastąpił. Pożycie małżeńskie wyraża się w szczególnego rodzaju wspólnocie duchowej, fizycznej i gospodarczej. W zasadzie ustanie któregokolwiek z elementów tej wspólnoty należy uznać za objaw rozkładu pożycia, nie przesądzając na podstawie tego tylko objawu stopnia rozkładu. Jednakże ustanie wspólnoty fizycznej lub gospodarczej może w konkretnym przypadku nie stanowić objawu rozkładu, jeżeli wynika ono z okoliczności niezależnych od małżonków lub z ich zgodnej woli uzasadnionej okolicznościami życiowymi. Przykładem takiej sytuacji może być ustanie współżycia fizycznego na skutek choroby małżonka, rozłączenie małżonków spowodowane pobytem w szpitalu, długotrwałym wyjazdem służbowym, pracą zarobkową małżonków w różnych odległych od siebie miejscowościach, itp. Brak natomiast wspólnoty duchowej (jej istnienie może się przejawiać nawet tylko w korespondencji) będzie zawsze objawem rozkładu pożycia.

Do uznania, że między małżonkami brak jest wspólnoty duchowej nie jest konieczne stwierdzenie wrogiego lub choćby niechętnego stosunku ich do siebie. Zachowanie poprawnych stosunków, utrzymywanie kontaktów w interesie wspólnych dzieci itp. nie musi koniecznie oznaczać, iż więź duchowa małżonków została utrzymana i rozkład pożycia nie istnieje. Chodzi bowiem nie o jakąkolwiek więź duchową pomiędzy dwojgiem ludzi, lecz o więź charakterystyczną dla duchowej wspólnoty małżeńskiej.

Rozkład jest zupełny, gdy nie istnieje między małżonkami więź duchowa, fizyczna ani gospodarcza. Gdy jednak przy zupełnym braku więzi duchowej i fizycznej pozostały pewne elementy więzi gospodarczej, rozkład pożycia może być mimo to uznany za zupełny, jeśli utrzymanie elementów więzi gospodarczej (np. wspólnego mieszkania) wywołane zostało szczególnymi okolicznościami. Natomiast nawet sporadyczne tylko stosunki fizyczne między małżonkami z reguły będą wskazywać, że rozkład pożycia nie jest jeszcze zupełny.

Do uznania, że rozkład jest trwały nie jest konieczne stwierdzenie, że powrót małżonków do pożycia jest bezwzględnie wyłączony. Wystarczy oparta na doświadczeniu życiowym ocena, że w okolicznościach sprawy powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi. Należy przy tym mieć na uwadze indywidualne cechy charakteru małżonków.

Trafna ocena trwałości rozkładu pożycia stron wymaga wyjaśnienia powodów, które wywołały rozkład. Jako założenie należy przyjąć, że tylko ważne powody mogą doprowadzić do powstania zupełnego i trwałego rozkładu. Za ważne powody można uznać takie tylko zachowanie się lub stan (np. zdrowia) stron, które w świetle doświadczenia życiowego zazwyczaj rozkład pożycia małżeńskiego wywołują i według zasad moralności mogą być uznane za ważne powody rozkładu pożycia.

Podsumowując, dostaniemy rozwód na podstawie dokumentów rozwodowych, gdy rozkład pożycia małżeńskiego będzie zupełny i trwały

Jakie dokumenty potrzebne do rozwodu

Poniżej znajdziesz kilka przykładowych załączników, które mogą być dołączone do pozwu o rozwód, w zależności od okoliczności sprawy:

 1. odpis pozwu,
 2. 2 egzemplarze (oryginał + kserokopia) odpisu skróconego aktu małżeństwa, który pozyskasz z Urzędu Stanu Cywilnego
 3. po 2 egzemplarze (oryginał + kserokopia) odpisów skróconych aktów urodzenia małoletnich dzieci, , który pozyskasz z Urzędu Stanu Cywilnego
 4. 2 egzemplarze zaświadczenia o wysokości dochodów z 3 ostatnich miesięcy,
 5. Potwierdzenie opłaty za dokumenty potrzebne do rozwodu: Stanowi to dowód uregulowania opłaty sądowej, co potwierdza formalne złożenie pozwu i przestrzeganie wymogów sądowych.
 6. Rachunki, umowy, potwierdzenia przelewu na fakt potrzeb dzieci i małżonka: Służą one jako dowody finansowe, pokazujące regularne wydatki na potrzeby dzieci i/lub małżonka, co może wpłynąć na decyzję sądu dotyczącą alimentów czy podziału majątku.
 7. Umowa o pracę, historia rachunku bankowego, deklaracja PIT na fakt możliwości zarobkowych męża czy żony:Te dokumenty mają na celu przedstawienie sytuacji finansowej małżonków, ich dochodów i możliwości zarobkowych, co może wpłynąć na ustalenie alimentów lub podziału majątku.
 8. Umowa o rozdzielność majątkową jeżeli została podpisana: Potwierdza ona wcześniejsze ustalenia dotyczące podziału majątku, co może ułatwić proces podziału w trakcie rozwodu.
 9. Zdjęcia, zrzuty ekranu telefonu, wiadomości sms, e-maile: Stanowią dowody związane z komunikacją i relacją między małżonkami, które mogą być istotne dla ustalenia warunków rozwodu, szczególnie w kwestiach dotyczących opieki nad dziećmi czy zachowania. Ewentualnie dowód zdrady, alkoholizmu, alienacji rodzicielskiej, możliwości zarobkowych.
 10. Raport detektywa: Jeśli istnieje, może dostarczyć dodatkowych informacji, które potwierdzają określone fakty lub sytuacje, np. zdradę małżeńską, co może mieć znaczenie w procesie rozwodowym.
 11. Nagrania audio czy wideo na płycie lub pendrive: Potencjalnie zawierają dowody dotyczące zachowania się małżonków, które mogą być istotne dla sądu, np. w kwestiach przemocy domowej czy niewłaściwego postępowania.
 12. Dokumentacja medyczna dzieci, męża czy żony, by wykazać koszty leczenia albo sytuację psychiczną albo zdrowotną: Służy to potwierdzeniu konieczności opieki medycznej i ewentualnych kosztów związanych z nią, co może wpłynąć na ustalenie alimentów.
 13. Umowa pożyczki i kredyty, by wykazać koszty życia: Mogą one stanowić dowód na istniejące zobowiązania finansowe i wydatki, co jest istotne w procesie ustalania alimentów.
 14. Zdjęcia z wakacji, domu, rzeczy, by pokazać standard życia: Mogą one posłużyć do przedstawienia warunków życia małżonków i dzieci, co może wpłynąć na decyzję sądu dotyczącą opieki nad dziećmi czy ustalenia wysokości alimentów.

Gdzie złożyć dokumenty potrzebne do rozwodu

Właściwym rzeczowo sądem do rozpoznania rozwodu jest sąd okręgowy.  Właściwym miejscowo sądem do rozpoznania rozwodu jest sąd właściwy ze względu na:

– wspólne miejsce zamieszkania małżonków, jeśli w okręgu ww. sądu choć jedno z nich zamieszkuje lub ma miejsce zwykłego pobyt. Miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu, zaś miejscem zwykłego pobytu jest miejscowość, w której dana osoba czasowo przebywa, nie mając zamiaru pozostania tam na stałe.

– w braku tej podstawy, właściwy ze względu na pozwanego,

 – w braku i tej podstawy – właściwy ze względu na powoda,

jeśli nie ma możliwości ustalenia właściwości wedle powyższych zasad, sąd do którego złożono pozew, może wystąpić do SN z wnioskiem o wyznaczenie sądu właściwego do rozpoznania rozwodu.

Opłata za dokumenty do rozwodu

Opłata od pozwu o rozwód jest stała i wynosi 600 zł. Opłatę można wnieść przelewem na rachunek bankowy Sądu, który znajduje się an jego stronie albo opłacić w znakach sądowych, które można kupić w siedzibie Sądu. Doradzamy zrobić przelew i załączyć potwierdzenie przelewu.

Co napisać w dokumentach potrzebnych do rozwodu

W dokumentach potrzebnych do rozwoduh, czyli pozwie należy wskazać w szczególności:

 1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowane,
 2. Imię, nazwisko, adres i PESEL powoda (powód to osoba, która występuje z pozwem o rozwód).
 3. Imię, nazwisko i adres pozwanego (współmałżonka).
 4. W pozwie należy określić czego powód żąda, tj:
 • orzeczenia rozwodu, z czyjej winy, ewentualnie bez orzekania o winie
 • orzeczenia o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi
 • orzeczenia o alimentach dla wspólnych małoletnich dzieci
 1. W przypadku posiadania wspólnych małoletnich dzieci:
  • jakiego rozstrzygnięcia powód/ka domaga się w kwestii uregulowania władzy rodzicielskiej oraz przy którym z rodziców ma być miejsce zamieszkania dzieci,
  • jakiej wysokości alimentów domaga się na rzecz każdego z małoletnich dzieci od współmałżonka lub jaką kwotę sam zobowiązuje się płacić z tego tytułu,
  • propozycję kontaktów z dziećmi, rodzica, z którym dzieci nie mieszkają.
 2. Informację wynikającą z art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. (tj. czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia).

W procesie rozwodowym strona musi opierać swoje żądania na konkretnych faktach. Ważne jest wykazanie trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego poprzez przedstawienie okoliczności, które potwierdzają zerwanie istotnych więzi między małżonkami, takich jak brak wspólnych działań czy komunikacji. Istotne jest także podanie przyczyn tego stanu rzeczy, jak różnice nie do pogodzenia, brak zaufania czy inne istotne czynniki, które prowadzą do wniosku o rozwód. Jeśli strona domaga się rozwodu z winy drugiego małżonka, konieczne jest przedstawienie faktów, które obrazują tę winę, np. zdradę małżeńską czy inne działania obciążające drugą stronę.

W uzasadnieniu należy wskazać najważniejsze przyczyny, które doprowadziły do trwałego rozpadu związku małżeńskiego oraz wskazać dowody na poparcie twierdzeń zawartych w pozwie (dowody w postaci: świadków – imiona, nazwiska, adresy oraz okoliczności, na które świadkowie mieliby składać zeznania, zdjęć, listów, rachunków i innych dokumentów). W obrazowaniu trwałego rozpadu związku małżeńskiego, istotne jest precyzyjne przedstawienie głównych przyczyn prowadzących do tej decyzji. Obejmuje to omówienie fundamentalnych czynników, które negatywnie wpłynęły na relacje między małżonkami oraz doprowadziły do złożenia dokumentów potrzebnych do rozwodu. Należy wskazać na konkretne aspekty, które stały się głównymi powodami tego rozłamu.

Uzasadnienie przyczyn trwałego rozpadu związku małżeńskiego oraz prezentacja odpowiednich dowodów w postaci świadków, fotografii, korespondencji, rachunków oraz innych dokumentów jest kluczowym elementem w procesie wniesienia pozwu o rozwód. Te materiały stanowią podstawę do udowodnienia istnienia poważnych problemów w małżeństwie, które są nie do naprawienia i usprawiedliwiają podjęcie kroku w postaci złożenia dokumentów do rozwodu.

Co znajdzie się w wyroku po złożeniu dokumentów potrzebnych do rozwodu

Wina

Podstawową kwestią przy wyroku rozwodowym jest orzeczenie o winie. Sąd może orzec:

 • czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia (winnym może być jeden z małżonków, żaden, bądź oboje);
 • brak orzeczenia o winie (w przypadku, gdy małżonkowie zgodnie tego zażądali).

Władza rodzicielska

Sąd w wyroku rozwodowym ma obowiązek orzec o władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem. Istotne jest jednak, że gdy strony zawarły stosowne porozumienie to zostanie ono uwzględnione przez sąd, jeśli będzie uwzględniało dobro dziecka. Sąd orzekając rozwód może:

 • pozbawić władzy rodzicielskiej;
 • ograniczyć władzę rodzicielską;
 • zawiesić władzę rodzicielską.

Kontakty z dzieckiem

Kontakty z dzieckiem mogą przybierać różną formę, począwszy od osobistych spotkań, aż do możliwości porozumiewania się przez telefon. W przypadku kontaktów z dzieckiem również istnieje możliwość zawarcia pomiędzy małżonkami stosownego porozumienia.

Alimenty

Kolejnym rozstrzygnięciem, które musi znaleźć się w wyroku rozwodowym jest orzeczenie o alimentach na rzecz wspólnych małoletnich dzieci stron. Powyższe oznacza, że sąd z urzędu musi orzec o alimentach nawet w sytuacji, gdy małżonkowie zawarli umowę co do realizacji obowiązku alimentacyjnego lub też jeżeli przed wniesieniem pozwu rozwodowego mąż dobrowolnie płacił alimenty na rzecz dziecka. Ważne jest, że w wyroku rozwodowym sąd zasądza alimenty na rzecz każdego małoletniego dziecka oddzielnie.

Sposób korzystania ze wspólnego mieszkania, eksmisja jednego z małżonków

Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka.

Ile trwa sprawa po złożeniu dokumentów potrzebnych do rozwodu

Czas trwania sprawy rozwodowej może być różny i uzależniony od wielu czynników, w tym od stopnia współpracy między małżonkami. Gdy małżonkowie zgadzają się co do rozwodu i nie występują przeciwko sobie w kwestiach związanych z winą lub innymi istotnymi kwestiami (takimi jak podział majątku, opieka nad dziećmi, alimenty, władza rodzicielska itp.), proces może przebiegać znacznie szybciej.

Jeśli strony zgadzają się co do rozwodu i nie kwestionują winy ani nie występują o orzeczenie winy jednej ze stron, sąd może wydać wyrok rozwodowy na pierwszym terminie rozprawy. To pozwala na szybsze zakończenie procesu rozwodowego. W takiej sytuacji zazwyczaj procedura rozwodowa przebiega bez bardziej złożonych etapów, takich jak przesłuchania świadków czy przedstawiania obszernych dowodów na poparcie argumentów. To, że strony zgadzają się co do rozwodu, znacznie przyspiesza cały proces.

Jednakże, warto zauważyć, że mimo zgody stron, czasem wymagane są pewne formalności i dokumenty do wypełnienia, co może wpłynąć na ostateczne tempo postępowania rozwodowego. Wszystko zależy od stanu konkretnej sprawy rozwodowej.

W związku z tym, choć zgoda stron co do rozwodu może przyspieszyć proces, istnieją inne czynniki, które mogą wpłynąć na jego czas trwania. Kluczową rolę odgrywa zatem stopień złożoności sprawy oraz ewentualne dodatkowe kwestie wymagające uregulowania. W przypadku braku sporów i kompletnego porozumienia, procedura ta może być znacznie bardziej skrócona niż w przypadku konfliktowych sytuacji.

Jak złożyć w Sądzie dokumenty potrzebne do rozwodu

Dokumenty potrzebne do rozwodu w tym pozew rozwodowy oraz inne niezbędne pisma, można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesantów właściwego sądu lub przesłać je listem poleconym na adres sądu. Osobiście składając dokumenty w Biurze Obsługi Interesantów, warto upewnić się, że posiadamy wszystkie wymagane dokumenty w komplecie.  Jeśli wybieramy przesłanie dokumentów listem poleconym, istotne jest, aby zachować potwierdzenie nadania listu. List polecony zapewnia potwierdzenie, że dokumenty zostały wysłane i doręczone do sądu. Obie metody – osobiście w biurze sądowym oraz przesłanie listem poleconym – są powszechnie stosowane i ważne jest, aby wybrać tę, która jest dla nas najwygodniejsza i zapewnia nam pewność, że dokumenty zostaną złożone w sądzie w odpowiednim terminie.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Jarocin Gostyń Szamotuły Pleszew Czarnków Trzcianka Oborniki Chodzież Piła Gorzów Wielkopolski Konin Turek Nowy Tomyśl Leszno Wolsztyn Grodzisk Wielkopolski Gniezno Słupca Skoki Kalisz Śrem Buk Kostrzyn Duszniki Kościan Września Środa Wielkopolska Murowana Goślina Ostrów Wielkopolski Kórnik Luboń Swarzędz Opalenica Wągrowiec Krotoszyn Pobiedziska Pniewy Rogoźno Wronki Powidz S uchy Las Biedrusko Tarnowo Podgórne Komorniki Dopiewo Przykona Kleczew Czerwonak Stęszew Kleszczewo Rokietnica Międzychód, Łódź Wrocław Warszawa Katowice Kraków Rzeszów Lublin Gdańsk Szczecin Zielona Góra Opole Śląsk Kielce Olsztyn Bydgoszcz, Mińsk Mazowiecki Wołomin Pruszków Radom Otwock Legionowo Garwolin Grójec Ciechanów Grodzisk Mazowiecki Płońsk Ostrołęka, Dwór Mazowiecki Żyrardów Wyszków Mińsk Mazowiecki Łomianki Marki Ząbki Józefów Konstancin Sochaczew Nadarzyn Wólka, Kosowska Tarczyn Góra Kalwaria Wiskitki Teresin Zaborów Węgrów Warka Sokołów Przasnysz Pułtusk Raszyn Siedlce Białystok

Kancelaria Prawa Rodzinnego w Poznaniu