Odpowiedzialności małżonka za długi spółki czy firmy

Odpowiedzialności małżonka za długi spółki czy firmy

W kontekście nabywania (obejmowania) udziałów przez jednego z małżonków objętych wspólnością majątkową małżeńską pojawia się także kwestia zasad odpowiedzialności majątkiem wspólnym za zobowiązanie zaciągnięte przez tego małżonka wobec spółki. Współmałżonek wspólnika, nieposiadający statusu wspólnika, nie jest dla spółki podmiotem, od którego mogłaby dochodzić jakichkolwiek świadczeń. Udział objęty za wkład pochodzący z majątku dorobkowego staje się składnikiem majątku wspólnego.

Istotne jest rozróżnienie, czy małżonek zaciągnął zobowiązanie za zgodą czy bez zgody współmałżonka. W pierwszym przypadku, wierzyciel może żądać zaspokojenia także z majątku wspólnego małżonków. Natomiast w drugim przypadku, dochodzi do ograniczenia możliwości zaspokojenia wierzyciela z majątku objętego wspólnością majątkową małżeńską. W relacjach pomiędzy spółką a małżonkiem – wspólnikiem, spółka jako wierzyciel będzie mogła żądać od tego wspólnika zaspokojenia tylko z jego majątku osobistego, z jego wynagrodzenia za pracę lub z uzyskanych przez niego dochodów z innej działalności zarobkowej, bądź korzyści uzyskanych z jego praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej i innych praw twórcy.

W związku z powyższym, jeżeli nabyte (objęte) przez jednego z małżonków udziały wchodzą do majątku wspólnego, przy braku zgody współmałżonka na zaciągnięcie danego zobowiązania związanego z uczestnictwem w spółce, spółka będąc wierzycielem nie będzie mogła żądać zaspokojenia roszczeń związanych z tymi udziałami. Wspólnicy są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w umowie spółki, ponieważ współmałżonek wspólnika nie nawiązał ze spółką stosunku członkostwa, nie ciążą na nim żadne zobowiązania wobec niej będące elementem treści stosunku prawnego (np. do wniesienia dopłat).

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (114 votes)

Dodaj komentarz