Podział spółki i firmy przy podziale majątku małżonków po rozwodzie

Podział spółki i firmy przy podziale majątku małżonków po rozwodzie

Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje jako podstawowy w stosunkach majątkowych małżeńskich, ustrój wspólności ustawowej. Charakteryzuje się ona tym, że w trakcie jej trwania małżonkowie nie mają określonych udziałów w majątku wspólnym, co oznacza, iż nie mogą rozporządzać udziałami oraz żądać podziału majątku objętego wspólnością. Wspólność ustawowa małżeńska powstaje z mocy samego prawa już z chwilą zawarcia małżeństwa lub z chwilą zniesienia separacji i istnieje przez cały czas trwania małżeństwa, chyba że przyszli małżonkowie w umowie majątkowej przed zawarciem małżeństwa przyjęli ustrój rozdzielności majątkowej lub zawarli ową umowę w czasie trwania małżeństwa z wyrównaniem dorobków. Zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej powoduje również jedno z wymienionych zdarzeń: sądowe zniesienie wspólności, ubezwłasnowolnienie lub ogłoszenie upadłości jednego z małżonków, orzeczenie separacji.

Rozdzielność majątkowa i majątek osobisty

W sytuacji nabycia (objęcia) udziałów przez małżonków pozostających w ustroju rozdzielności majątkowej sprawa jest oczywista, gdyż przedmioty majątkowe nabywane przez małżonków w ramach tego ustroju, w czasie trwania małżeństwa, zasilają ich majątki osobiste nieobjęte wspólnością. To samo dotyczy przedmiotów majątkowych nabytych w zamian za składniki pochodzące z majątku osobistego, które zgodnie z zasadą surogacji, wchodzą w skład tego majątku. Sytuacja komplikuje się w przypadku nabywania lub obejmowania praw udziałowych w spółce z o.o. przez małżonka pozostającego w ustroju wspólności ustawowej małżeńskiej za środki wchodzące w skład majątku wspólnego.

Udział, firma i spółka jako majątek wspólny czy odrębny  (osobisty) przy podziale majątku?

Pierwsza teoria stanowi, że w razie nabycia przez małżonka ze środków pochodzących z majątku wspólnego, w drodze czynności prawnej, udziału w spółce z o.o., wspólnikiem staje się tylko małżonek uczestniczący w tej czynności. Sp. z o.o. stanowi wspólnotę kapitałów, a nie tylko zrzeszenie wspólników, skupionych wokół obranego celu gospodarczego, jest to więc spółka kapitałowa, z pozostającym na drugim planie elementem cech osobowych (korporacyjnym). Nabyty udział wchodzi w skład majątku wspólnego, jednak wspólnikiem w spółce staje się tylko małżonek będący uczestnikiem czynności prawnej. Przyjęte rozwiązanie eliminuje komplikacje z ustaleniem składu osobowego spółki, co ma istotne znaczenie w praktyce obrotu gospodarczego.

Druga teoria z kolei mówi, że udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nabyty przez jednego małżonka ze środków z majątku wspólnego, staje się składnikiem majątku osobistego (odrębnego) tego z małżonków, który przystąpił do spółki, chyba że małżonkowie postanowili inaczej. O wspólnym nabyciu przez małżonków udziałów w sp. z o.o. decyduje treść umowy przenoszącej własność udziałów, a nie źródło pochodzenia środków na ich nabycie. Użyte na zakup udziałów środki pochodzące z majątku wspólnego małżonków mają znaczenie jedynie dla ewentualnych rozliczeń między małżonkami.

Trudno jest znaleźć w przepisach KSH oraz KRO jednoznaczną wypowiedź ustawodawcy na temat zasad wnoszenia wkładów do spółki z o.o. za środki finansowe pochodzące z majątku wspólnego, dlatego dopuszcza się różne rozwiązania tej sytuacji, biorące pod uwagę okoliczności danego przypadku, treść umowy spółki lub umowy na podstawie której zostają objęte (nabyte) udziały i oczywiście wolę małżonków.

Udziały, spółka i firma jako majątek wspólny małżonków przy podziale majątku

Oceniając kwestię przynależności udziału nabytego (objętego) przez jednego z małżonków za środki pochodzące z majątku wspólnego, nie można się zgodzić ze stanowiskiem części doktryny i orzecznictwa, jakoby owe udziały należały do majątku osobistego tego małżonka. Przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub jednego z nich, objęte są wspólnością majątkową małżeńską, a jedynie przedmioty nią nieobjęte należą do majątków osobistych. Ustawodawca nie przyjął, aby do majątku osobistego należały udziały w spółce z o.o. nabyte z majątku wspólnego, oznacza to, że w takiej sytuacji stanowią składnik majątku wspólnego.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (103 votes)

Dodaj komentarz