Twoja sprawa z zakresu prawa rodzinnego jest już wystarczająco stresująca. Nie powinieneś rozbijać banku tylko po to, aby upewnić się, że jesteś chroniony

Dodatkowy i uzupełniający podział majątku po rozwodzie. Po podziale majątku wyszedł i wykryto nowy majątek do podziału

Przyjęte zostało w orzecznictwie i w piśmiennictwie prawniczym, że jeżeli okaże się, iż z jakichkolwiek przyczyn, w szczególności na skutek przeoczenia, zatajenia lub ukrycia części przedmiotów i niezgłoszenia ich do podziału, prawomocne postanowienie o podziale majątku wspólnego nie objęło wszystkich istotnych składników tego majątku, każde z małżonków może wystąpić w odrębnym postępowaniu o przeprowadzenie podziału uzupełniającego, co do składników, które w postępowaniu działowym nie zostały uwzględnione (por. uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 28 sierpnia 1986 r., III CZP 47/86, OSNCP 1987, nr 8, poz. 114). Sąd Najwyższy stwierdził, że brak wyraźnej regulacji prawnej w zakresie możliwości takiego podziału nie może pozbawiać małżonków uzyskania rozstrzygnięcia co do każdego składnika majątku wspólnego.

Dodatkowy i uzupełniający podział majątku po rozwodzie. Po podziale majątku wyszedł i wykryto nowy majątek do podziału Warszawa Poznań

W postanowieniu z dnia 14 lipca 1983 r., IV CR 282/83 Sąd Najwyższy uznał, że składniki majątku wspólnego byłych małżonków niezgłoszone do podziału lub pominięte przez Sąd w prawomocnym orzeczeniu o podział nie przestają być majątkiem wspólnym; mogą przeto zostać podzielone w drodze umowy lub orzeczenia sądowego (podział uzupełniający). Podkreślenia wymaga, że w tym postępowaniu rozliczeniu podlega całość stosunków między małżonkami według stanu na dzień ustania wspólności, a przedmiotem podziału jest objęty stan czynny masy majątkowej w czasie orzekania, jak też równowartość rzeczy lub praw należących do wspólności, lecz zbytych przez jedno z małżonków po jej ustaniu oraz równowartość rzeczy w sposób rozmyślny, ze szkodą dla drugiego małżonka zbytych w czasie trwania wspólności (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 października 1967 r., III CZP 73/67, OSNCP 1968, nr 7, poz. 116, postanowienie z dnia 26 września 2007 r., IV CSK 139/07). Z kolei oddalenie wniosku o podział majątku wspólnego może nastąpić tylko wówczas, gdy nie istnieje majątek wspólny, ponieważ jego podział został już dokonany. Postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 11 stycznia 2019 r. V CSK 545/17

Sprawa sądowa opracowana przez Kancelarię nr 1

Jeden z byłych małżonków podniósł w trakcie sprawy o podział majątku zarzut powagi rzeczy ugodzonej, który w ocenie Sądu okazał się nieskuteczny. Przypomnieć należy, że formułując przedmiotowy zarzut uczestnik powoływał się na podpisaną z wnioskodawczynią umowę o podział majątku wspólnego. W umowie tej uczestnicy dokonali wyliczenia wchodzących w skład ich majątku ruchomości, które następnie podzielili między siebie. Na koniec uczestnicy stwierdzili, że przyznane przedmioty w pełni wyczerpują ich majątek wspólny, a sama umowa wyczerpuje wszelkie ich roszczenia co do tego majątku. Zdaniem Sądu w świetle przytoczonych wyżej postanowień umowy nie sposób przyjąć, jak czyni to Ł. W., iż dotyczyła ona całości majątku wspólnego uczestników.

Pierwsze, na co należy zwrócić uwagę to pierwsze oświadczenie uczestników, w którym stwierdzili oni, że „w skład majątku wspólnego wchodzą następujące ruchomości”, nie pozostawia ono bowiem żadnych wątpliwości odnośnie przedmiotowego zakresu umowy. Za niesporne należy uznać, że gdyby uczestnicy chcieli podzielić cały swój dorobek wspólny, oświadczenie to winno przyjąć zupełnie inną postać przykładowo „w skład majątku wspólnego wchodzą następujące składniki: 1. ruchomości w postaci (…), 2. (…), bądź też „w skład majątku wspólnego wchodzą wyłącznie ruchomości: (…)”. Tak się jednak nie stało. Wykładnia omawianego oświadczenia daje asumpt do wniosku, że umowa ta dotyczy wyłącznie ruchomości, co jednak samo w sobie nie oznacza, że za majątek wspólny uczestnicy uznali tylko ruchomości.

Dodatkowy i uzupełniający podział majątku po rozwodzie. Po podziale majątku wyszedł i wykryto nowy majątek do podziału Poznań Warszawa adwokat radca prawny prawnik kancelaria

Implikacją powyższego musi być uznanie, że kolejne dwa oświadczenia uczestników znajdujące się na końcu umowy należy postrzegać, jako dotyczące wyłącznie przedmiotu umowy, tj. ruchomości. Tylko w ich zakresie uczestnicy stwierdzili, że wyczerpane zostały ich roszczenia odnośnie majątku wspólnego. W ocenie Sądu powyższą konstatację uzasadnia jeszcze jedna okoliczność, a mianowicie treść ugody sądowej, jaką uczestnicy zawarli. W ugodzie tej (pkt 2) wnioskodawczyni – pod warunkiem odpisania jej od umowy mieszkaniowego kredytu hipotecznego – zobowiązała się nie dochodzić od byłego męża rozliczenia nakładów poczynionych na jego majątek osobisty. Gdyby założyć, że podpisana przez uczestników umowa podziału majątku wspólnego wyczerpywała ich wzajemne roszczenia co do wszystkich składników tegoż majątku, nie budzi wątpliwości, iż przytoczony zapis ugody sądowej byłby „martwy”, w tym znaczeniu, że nie dawałby Ł. W. żadnych korzyści, dochodzenie rozliczenia nakładów byłoby bowiem wyłączone już na mocy spornej umowy. Przyjmując, iż istotą umowy ugody jest to, że jej strony czynią sobie wzajemne ustępstwa uznać należy, że na datę zawarcia ugody sądowej Ł. W. uznawał prawo P. W. do rozliczenia nakładów na jego majątek osobisty. Pamiętać należy, że w myśl art. 65 KC oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w których złożone zostało, zasady współżycia społecznego oraz ustalone zwyczaje, przy czym w umowach należy raczej badać, jaki był zgodny zamiar stron i cel umowy, aniżeli opierać się na jej dosłownym brzmieniu. W ocenie Sądu treść ugody sądowej w sposób jasny wskazuje, że uczestnik rozumiał umowę w sposób tożsamy z wnioskodawczynią, a więc, jako umowę dotyczącą wyłącznie ich majątku ruchomego. Każdy inny wniosek, wobec treści pkt 2 ugody sądowej, nie znajduje logicznego i jurydycznego uzasadnienia.

Sąd ma oczywiście świadomość, że końcowe oświadczenia uczestników zamieszczone w umowie mogą być postrzegane w różny sposób, pamiętać jednak należy, że umowa ta była zawierana między osobami nieposiadającymi wiedzy prawniczej, stąd też użyte przez te osoby w umowie zwroty mogą do końca nie wyrażać ich zamiarów, jakimi kierowali się przy jej podpisywaniu. Omówione wyżej pierwsze oświadczenie złożone na gruncie tejże umowy, jak i postanowienia ugody sądowej nie pozostawiają jednak w ocenie Sądu żadnych wątpliwości odnośnie tego, jaki był zgodny zamiar uczestników i cel umowy podziału majątku wspólnego. Kończąc ten wątek zwrócić należy uwagę na wyraźny dysonans w twierdzeniach pełnomocnika uczestnika postępowania, który z jednej strony podnosi, że sporna umowa o podział majątku dotyczyła również nadkładów na majątek osobisty uczestnika, z drugiej zaś w piśmie przygotowawczym z dnia wywodzi, że nakłady z majątku wspólnego na osobisty i odwrotnie, nie stanowią składnika majątku wspólnego (!!!). W myśl tej konstatacji należałoby przyjąć, iż nakłady czynione z majątku osobistego wnioskodawczyni na majątek osobisty uczestnika, jak również nakłady z majątku wspólnego uczestników na majątek osobisty uczestnika, w ogóle nie mogły być przedmiotem spornej umowy podziału majątku. Postanowienie Sądu Rejonowego – VIII Wydział Cywilny z dnia 25 września 2019 r. VIII Ns 64/18

Sprawa sądowa opracowana przez Kancelarię nr 2

K. W. (1) wniosła o uzupełniający podział wspólnego majątku małżeńskiego nabytego w czasie małżeństwa z J. W.. Wskazała, że małżeństwo stron zostało rozwiązane wyrokiem, jednak jeszcze przed uprawomocnieniem się wyroku – strony ustanowiły rozdzielność majątkową i w tym samym dniu dokonały podziału majątku wspólnego w zakresie dwóch lokali mieszkalnych i samochodów. Wnioskodawczyni dodała, że były mąż zataił przed nią posiadanie środków finansowych zgromadzonych w trakcie małżeństwa na dwóch rachunkach bankowych prowadzonych na jego nazwisko w (…) i mBanku, o czym dowiedziała się z innej sprawy sądowej z udziałem stron. Zdaniem wnioskodawczyni podział majątku dokonany aktem notarialnym nie obejmował wszystkich składników majątku wspólnego, lecz jedynie składniki wymienione w treści aktu. Według wnioskodawczyni oświadczenie stron o braku jakichkolwiek dalszych roszczeń zawarte w tym akcie notarialnym odnosi się do praw i składników majątkowych wymienionych w tym akcie, zgodnie z literalnym brzmieniem tego oświadczenia. Uczestnik nie zajął stanowiska w sprawie.

Dodatkowy i uzupełniający podział majątku po rozwodzie. Po podziale majątku wyszedł i wykryto nowy majątek do podziału Poznań Warszawa adwokat radca prawny prawnik kancelaria

Uczestnicy zawarli umowę częściowego podziału majątku wspólnego w zakresie dwóch lokali mieszkalnych i dwóch samochodów. Na mocy tej umowy prawo własności lokali mieszkalnych i jednego samochodu przypadło uczestnikowi, a wnioskodawczyni prawo własności drugiego auta. W paragrafie 3 aktu notarialnego stawający określili wartość przedmiotów objętych umową na kwotę łącznie 450.000 zł. Oświadczyli również, że umowę zawierają bez żadnych spłat i dopłat oraz że nie mają względem siebie żadnych roszczeń majątkowych z tytułu łączącej ich dotychczas wspólności powyższych praw i że w ten sposób dokonany podział majątku objętego uprzednio wspólnością ustawową majątkową małżeńską wyczerpuje ich roszczenia co do tego majątku.

W trakcie sprawy sądowej z powództwa J. W. przeciwko K. W. (1) o zapłatę prowadzonej przez tut. Sąd wnioskodawczyni dowiedziała się na rozprawie, że były mąż posiadał w trakcie małżeństwa dwa rachunki bankowe: w mBanku i (…).

Pismem pełnomocnik wnioskodawczyni wezwał uczestnika do dokonania dobrowolnego uzupełaniającego podziału majątku wspólnego w zakresie środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych w (…) S.A. w W. o numerze (…) i w banku (…) S.A. w W. o numerze (…), żądając przedłożenia sald tych rachunków.

Pismem pełnomocnik uczestnika stwierdził, że nie widzi możliwości dokonania dalszego podziału majątku wspólnego uczestników, gdyż aktem notarialnym strony dokonały podziału całego majątku.

Wnioskodawczyni złożyła oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia zawartego w akcie notarialnym dotyczącym podziału majątku wspólnego, iż objęty tym aktem podział majątku wyczerpuje jej roszczenia co do tegoż majątku, powołując się na błąd, albowiem nie została poinformowana, że poza dzielonymi prawami w skład majątku wspólnego wchodziły również środki finansowe na rachunkach bankowych byłego męża.

W skład majątku wspólnego małżeńskiego K. W. (1) i J. W. na dzień ustania wspólności ustawowej małżeńskiej, oprócz majątku objętego umową o podział majątku wspólnego wchodziły środki pieniężne na następujących rachunkach bankowych:

1. w banku (…) S.A. w W. o numerze (…) w kwocie 8.008,93 zł,

2. w (…) S.A. w W. o numerze (…) w kwocie 266.144,55 zł.

Sąd podzielił stanowisko wnioskodawczyni, że oświadczenia stron zawarte w paragrafie 3 aktu notarialnego sporządzonego za numerem repertorium o braku jakichkolwiek dalszych roszczeń względem siebie odnosiły się jedynie do praw majątkowych wymienionych w tym akcie, zgodnie z literalnym brzmieniem tych oświadczeń. Strony umowy o podział majątku wspólnego oświadczyły bowiem, że umowę zawierają bez żadnych spłat i dopłat oraz że nie mają względem siebie żadnych roszczeń majątkowych z tytułu łączącej ich dotychczas wspólności praw wymienionych w umowie i że w ten sposób dokonany podział majątku objętego uprzednio wspólnością ustawową majątkową małżeńską wyczerpuje ich roszczenia co do tego majątku. Strony nie odwołały się więc do majątku wspólnego nie objętego umową. Wnioskodawczyni w ocenie Sądu nie zrzekła się wiec roszczeń co do tego majątku. Gdyby miała zamiar to uczynić, powinno to być wyraźnie wy artykułowane w treści umowy. Nie można domniemywać zrzeczenia się roszczeń w sposób dorozumiany.

Dodatkowy i uzupełniający podział majątku po rozwodzie. Po podziale majątku wyszedł i wykryto nowy majątek do podziału

Sąd postanowił:

1. Ustalić, że w skład majątku wspólnego małżeńskiego K. W. (1) i J. W. na dzień ustania wspólności ustawowej małżeńskiej, oprócz majątku objętego umową o podział majątku wspólnego wchodziły środki pieniężne na następujących rachunkach bankowych:

2. w banku (…) S.A. w W. o numerze (…) w kwocie 8.008,93 zł (osiem tysięcy osiem złotych 93/100),

3. w (…) S.A. w W. o numerze (…) w kwocie 266.144,55 zł (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści cztery złote 55/100);

4. Dokonać uzupełniającego podziału majątku wspólnego uczestników w ten sposób, że środki pieniężne opisane w punkcie I. przyznać na własność J. W.;

5. Zasądzić na rzecz wnioskodawczyni K. W. (1) od uczestnika J. W. tytułem spłaty kwotę 137.076,74 zł (sto trzydzieści siedem tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych 74/100). Postanowienie Sądu Rejonowego – I Wydział Cywilny I Ns 281/17

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Adwokat Mateusz Ziębaczewski

Mateusz Ziębaczewski to doświadczony adwokat i specjalista od prawa rodzinnego. Swoją wiedzą i umiejętnościami służy klientom, pomagając im w najbardziej skomplikowanych sprawach rodzinnych. Gdy nie pisze artykułów na blogu, reprezentuje swoich klientów w sądzie, dążąc do osiągnięcia najlepszych dla nich rozwiązań.

email telefon LinkedIn

Zobacz pozostałe wpisy autora

Jarocin Gostyń Szamotuły Pleszew Czarnków Trzcianka Oborniki Chodzież Piła Gorzów Wielkopolski Konin Turek Nowy Tomyśl Leszno Wolsztyn Grodzisk Wielkopolski Gniezno Słupca Skoki Kalisz Śrem Buk Kostrzyn Duszniki Kościan Września Środa Wielkopolska Murowana Goślina Ostrów Wielkopolski Kórnik Luboń Swarzędz Opalenica Wągrowiec Krotoszyn Pobiedziska Pniewy Rogoźno Wronki Powidz S uchy Las Biedrusko Tarnowo Podgórne Komorniki Dopiewo Przykona Kleczew Czerwonak Stęszew Kleszczewo Rokietnica Międzychód, Łódź Wrocław Warszawa Katowice Kraków Rzeszów Lublin Gdańsk Szczecin Zielona Góra Opole Śląsk Kielce Olsztyn Bydgoszcz, Mińsk Mazowiecki Wołomin Pruszków Radom Otwock Legionowo Garwolin Grójec Ciechanów Grodzisk Mazowiecki Płońsk Ostrołęka, Dwór Mazowiecki Żyrardów Wyszków Mińsk Mazowiecki Łomianki Marki Ząbki Józefów Konstancin Sochaczew Nadarzyn Wólka, Kosowska Tarczyn Góra Kalwaria Wiskitki Teresin Zaborów Węgrów Warka Sokołów Przasnysz Pułtusk Raszyn Siedlce Białystok

Kancelaria Prawa Rodzinnego w Poznaniu