Poniedziałek - Sobota9.00 - 20.00
ul. Głogowska 47a lok. 1a 60-736 Poznań
Tel.+48696293998
ZapraszamyJeżeli chcesz mieć przewagę problemy powierz najlepszym specjalistom
Twoja sprawa z zakresu prawa rodzinnego jest już wystarczająco stresująca. Nie powinieneś rozbijać banku tylko po to, aby upewnić się, że jesteś chroniony

Rozwód z powodu zdrady emocjonalnej męża czy żony

Zdrada z kochanką czy kochankiem może doprowadzić do tego, że pomyślisz, że rozwód jest najlepszym sposobem na wyjście z bałaganu, który stworzył twój współmałżonek. Ale czy zdrada emocjonalna powinna być powodem do rozwodu? Odpowiadając na pytanie, czy zdrada emocjonalna albo pozór zdrady męża czy żony może być podstawą rozwodu z orzekaniem o ich winie wskazujemy, że TAK! Można uzyskać rozwód z orzeczeniem o winie męża albo żony jak ten dopuścił się zdrady emocjonalnej. Choć nie zawsze.

Zdrada emocjonalna, podobnie jak większość form niewierności, może być trudna do opisania. Wiele osób ma własne definicje tego, co to znaczy być nielojalnym wobec partnera lub współmałżonka, a zdrada emocjonalna nie jest inna.  Romans emocjonalny definiuje się jako intensywny, nieseksualny związek między dwoma partnerami, który przypomina intymność i więź emocjonalną w małżeństwie lub zaangażowanym związku. Sprawy emocjonalne różnią się od spraw fizycznych, ponieważ nie wymagają relacji seksualnych. Istnieje jednak poziom intymności, który wykracza poza platoniczną przyjaźń. Można powiedzieć, że te relacje są naładowane emocjonalnie do tego stopnia, że ​​kontakt jest niewłaściwy, nawet jeśli nie nawiązujesz żadnego kontaktu fizycznego.

Zwykle możesz stwierdzić, kiedy ktoś ma romans emocjonalny. Kiedy oddala się od ciebie fizycznie i spędza więcej czasu fizycznie i psychicznie z drugą osobą. Innymi słowy, ich uwaga całkowicie skupia się na kimś innym. Jest to niezwykle bolesne, zwłaszcza gdy twój partner zaczyna porównywać ciebie i przyjaciela czy przyjaciółkę.

Rozwód z powodu zdrady emocjonalnej męża czy żony. Pozór zdrady Warszawie Poznaniu adwokat radca prawny prawnik kancelaria

Romans emocjonalny męża albo żony

Romans emocjonalny charakteryzuje się nieseksualną intymnością z kimś innym niż twój partner, w sposób naruszający jego zaufanie i oczekiwania. Dzięki technologii umożliwiającej całodobową i ukrytą komunikację nigdy nie było łatwiej wpaść w tę szarą strefę między „tylko przyjaciółmi” a „więcej niż przyjaciółmi”.

Chociaż bliskość fizyczna rzadko wiąże się z zdradą emocjonalną, taki romans może być szkodliwy dla związku. Niektórzy mogą nawet uważać, że zdrada emocjonalna jest gorsza niż zdrada seksualna, ponieważ oznacza to, że partner mający romans jest znacznie bardziej zaangażowany emocjonalnie w związek pozamałżeński z kochanką czy kochankiem.

Podobnie jak zbliżenia fizyczne, sprawy emocjonalne mogą mieć niewinne pochodzenie. Nawet partnerzy o dobrych intencjach mogą wpaść w pułapkę związku, który zaczął się jako przyjaźń. Chociaż niektóre pary nie postrzegają romansów emocjonalnych jako szkodliwego lub prawdziwego oszustwa, niektórzy nie zgadzają się z tym. Nawet zdrada niefizyczna może wyrządzić szkody w małżeństwie lub zaangażowanym związku, ponieważ romans emocjonalny może prowadzić do znacznego zmniejszenia niezadowolenia małżeńskiego, a nawet zakończyć się rozwodem w przypadku niektórych par.

Zdrada emocjonalna męża czy żony a rozwód

Zawinione przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego to takie umyślne lub nieumyślne (niedbalstwo) zachowania się (postępowanie) któregoś z małżonków, które naruszają obowiązki określone w art. 23 KRO, tj.:

1) obowiązek wspólnego pożycia,

2) obowiązek wzajemnej pomocy,

3) obowiązek wierności (nawet zdrada emocjonalna),

4) obowiązek współdziałania dla dobra rodziny, którą małżonkowie przez swój związek założyli.

Do zawinionych przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego zalicza się m.in. pijaństwo, zdradę małżeńską, zdradę emocjonalną, opuszczenie współmałżonka, poniżanie jego godności, zaniedbywanie rodziny – także przez niedostateczne zainteresowanie się jej sprawami, odmowę wzajemnej pomocy, uchylanie się od pomocy choremu małżonkowi, odmowę współżycia płciowego, wymaganie nienaturalnych stosunków płciowych, niewychowawczy stosunek do dziecka, naganne traktowanie dzieci współmałżonka z poprzedniego małżeństwa, znieważanie rodziców współmałżonka. Zawinioną przyczyną rozkładu pożycia małżeńskiego jest nie tylko sam fakt nadużywania alkoholu, lecz przyczynami takimi są również jego wtórne objawy – zniewagi, bicie, awantury itp.

Zawinioną przyczyną rozkładu pożycia może być nawet jednorazowa zdrada małżeńska polegająca na współżyciu płciowym z osobą trzecią. Zdrada małżeńska może jednak polegać nie tylko na współżyciu płciowym z kochanką albo kochankiem. Sąd Najwyższy stwierdził, że związanie się małżonka z inną osobą węzłem uczuciowym i okazywanie jej tego uczucia może być powodem rozkładu pożycia małżonków, nawet jeżeli nie doszło do współżycia fizycznego, gdyż narusza to obowiązek wierności małżeńskiej. Naruszeniem wierności małżeńskiej jest nie tylko zdrada polegająca na cudzołóstwie, ale także takie zachowanie się małżonka, które może stwarzać pozory cudzołóstwa lub w inny sposób wykracza poza granice przyjętej normalnie obyczajowości i przyzwoitości (por. orz. z 26.3.1952 r., C 813/51, NP 1953, Nr 5, s. 82).

Pozory zdrady męża czy żony a rozwód

W orzeczeniu z dnia 21 kwietnia 1960 r., w sprawie IV CR 631/59 (OSPiKA 1961, poz. 161) Sąd Najwyższy zauważył, iż „postępowanie żony, która dawała mężowi uzasadnione podstawy do podejrzeń o zdradę oraz nawiązanie przez żonę, bezpośrednio po rozejściu się stron – współżycia z innym mężczyzną usprawiedliwiają w pełni przypisanie żonie winy rozkładu.” Również wydając orzeczenie w dniu 19 grudnia 1950 r., w sprawie C 322/50 (LEX nr 117062), Sąd Najwyższy ocenił, że „zamieszkanie kobiety zamężnej w jednej izbie z innym mężczyzną, w warunkach stwarzających pozory zdrady małżeńskiej i to trwające stale, przez dłuższy czas, może być uznane za zawinioną przez nią przyczynę rozkładu pożycia małżeńskiego bez potrzeby zakwalifikowania tego jako cudzołóstwa.”

Wybaczenie zdrady emocjonalnej a rozwód

Sąd Najwyższy podkreślił, iż zarówno wyraźne, jak i dorozumiane wybaczenie krzywdy wyrządzonej przez jednego z małżonków drugiemu należy w zasadzie traktować jako uwarunkowane odpowiednim zachowaniem się małżonka na przyszłość. W przypadku ponownego uchybienia, tego samego lub innego rodzaju, małżonek żądający rozwodu może powoływać się również i na krzywdy już wybaczone; rzeczą sądu będzie ocenić, czy odnowione nową krzywdą poczucie dawnej krzywdy było jeszcze dostatecznie silne, żeby krzywda dawna mogła stanowić współprzyczynę rozwodu (orz. z 19.12.1950 r., C 347/50, OSN 1951, Nr 2, poz. 55).

Nie można wykluczyć takiej sytuacji, że mimo popełnionego przez jednego z małżonków zdrady pożycie ich trwa nadal, przy czym widoczny jest zamiar stron utrzymywania małżeństwa. Gdy w małżeństwie tym po upływie pewnego czasu nastąpi rozłam, rzeczą sądu będzie ocenić na podstawie wszechstronnego rozważenia okoliczności sprawy, czy utrzymanie pożycia małżeńskiego w okresie po uzyskaniu wiadomości o cudzołóstwie pozornie tylko świadczyło o puszczeniu w niepamięć przewinienia współmałżonka, w rzeczywistości zaś zalążki rozłamu nadal istniały i w rezultacie doprowadziły do rozkładu pożycia małżeńskiego. Dla oceny wpływu na rozkład pożycia małżeńskiego popełnionego przez jednego z nich cudzołóstwa, w wypadku kontynuowania pożycia już po otrzymaniu przez małżonka niewinnego wiadomości o cudzołóstwie, decydujące znaczenie ma materiał dowodowy, który by pozwolił na analizę reakcji małżonka niewinnego na cudzołóstwo współmałżonka (orz. z 20.1.1954 r., I C 539/53, OSN 1954, Nr 4, poz. 86).

Jak się rozwieść po zdradzie emocjonalnej męża czy żony

Zgodnie z art. 56 § 1 KRO jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, żeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Rozkład pożycia jest zupełny, gdy nie istnieje między małżonkami więź duchowa, fizyczna ani gospodarcza. Natomiast trwałość rozkładu pożycia małżeńskiego występuje wtedy, gdy doświadczenie życiowe pozwala przyjąć, że na tle okoliczności konkretnej sprawy powrót małżonków do pożycia nie nastąpi. Ponadto art. 56 § 2 i 3 KRO określa negatywne przesłanki orzeczenia rozwodu. Zgodnie z art. 56 § 2 KRO rozwód jest niedopuszczalny w sytuacji w której wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków, bądź też jeżeli z innych przyczyn orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. W świetle art. 56 § 3 KRO orzeczenie rozwodu jest niedopuszczalne w wyniku żądania zgłoszonego przez małżonka wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego, jeżeli drugi z małżonków na rozwód nie wyraża zgody, chyba że odmowa zgody na rozwód pozostawałaby w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego.

Rozwód z powodu zdrady emocjonalnej męża czy żony. Pozór zdrady Warszawie Poznaniu adwokat radca prawny prawnik kancelaria

Zgodnie z art. 57 § 1 k.r. i op. orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę w rozkładzie pożycia. Sąd Najwyższy w swoich orzeczeniach (por. wyroki: III CKN 769/98 oraz III CKN 505/97 i I CKN 1019/97) wypowiedział się, że stwierdzenie w wyroku rozwodowym winy jednego z małżonków w powstaniu rozkładu pożycia nie jest wynikiem oceny wiarygodności i mocy dowodów (art. 233 § 1 KPC) lecz stanowi ujemną ocenę moralną jego postępowania, którą sąd przyjmuje na podstawie poczynionych ustaleń. Nadto można powiedzieć, że orzeczenie o winie za rozkład pożycia małżeńskiego stanowi zwięzłe podsumowanie i ocenę całego okresu małżeństwa. Przypomnieć również należy, że naruszeniem wierności małżeńskiej jest wszelkie zachowanie się jednego z małżonków wobec osoby trzeciej płci odmiennej, które może stwarzać pozory cudzołóstwa lub w inny sposób wykracza poza granice przyjętej normalnie obyczajowości i przyzwoitości (por. orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 24 kwietnia 1951 r. C 735/50, NP. 1951, nr12).

W myśl art. 56 § 3 KRO orzeczenie rozwodu nie jest dopuszczalne, gdy żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, zaś winę tę ocenia się według zasad art. 57 KRO, zgodnie z którym Sąd ustala, który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Chodzi zatem o ustalenie winy za spowodowanie i utrwalenie rozkładu pożycia małżeńskiego, a więc o ustalenie zachowań, które doprowadziły do powstania i utrwalenia rozkładu, a co za tym idzie miały miejsce przed powstaniem i utrwaleniem rozkładu a nie tym fakcie. Także zachowania małżonka, które utrwalają już istniejący rozkład są istotne z punktu widzenia art. 57 § 1 KRO, jednak tej konstatacji nie można odnieść do zachowań małżonków jakie miały miejsce już po powstaniu i utrwaleniu rozkładu pożycia. Rozkład pożycia, to w uproszczeniu rozpad małżeństwa. Te zachowania bowiem nie wpływają na rozkład, skoro jest on już zupełny i trwały, a zatem nie można przyjąć istnienia związku przyczynowego (art. 361 § 1 KC) pomiędzy nimi, a rozkładem pożycia małżeńskiego. Nie są to więc zachowania, które w świetle zasad art. 57 § 1 w związku z art. 56 § 3 KRO mogłyby uzasadniać przypisanie winy za rozkład pożycia małżonkowi, którego dotyczą.

Rozwód w Poznaniu radca prawny prawnik adwokat
Rozwód z powodu zdrady emocjonalne męża czy żony. Pozór zdrady Warszawie Poznaniu adwokat radca prawny prawnik kancelaria

Oznaki zdrady emocjonalny

Podobnie jak sprawy fizyczne, sprawy emocjonalne mogą być zwodnicze i niszczycielskie. Czasami współmałżonek może nie być świadomy tego, że jest zaangażowany w emocjonalny romans. Po czym poznać, że granica poza małżeństwem została przekroczona? Zastanów się nad tymi pytaniami, aby ustalić, czy jesteś zaangażowany w emocjonalny romans:

 • Czy starasz się ukryć związek przed współmałżonkiem?
 • Czy stajesz się lekceważący lub defensywny, gdy twój współmałżonek porusza temat innego związku?
 • Czy łapiesz się na okłamywaniu swojego partnera, aby uniknąć rozmowy o innym związku?
 • Czy czujesz się nieswojo na myśl, że twój współmałżonek czyta korespondencję między tobą a drugą osobą?
 • Czy myślisz o drugiej osobie bardziej niż o współmałżonku?
 • Czy wyładowujesz się lub szukasz porady u drugiej osoby zamiast u współmałżonka?
 • Czy porównujesz swojego współmałżonka do drugiej osoby?

Poniżej znajdują się typowe oznaki, że twój współmałżonek może być zaangażowany w romans emocjonalny:

 • Wydają się emocjonalnie oderwani lub odlegli .
 • Więcej czasu spędzają poza domem niż w domu .
 • Wydają się rozproszone lub defensywne .
 • Wydaje się, że chronią swój telefon czy komputer.
 • Dzielą się niedostatecznie lub nadmiernie .
 • Często rozmawiają o drugiej osobie .
 • Dokonywali nagłych zmian w swoim wyglądzie .

Jak udowodnić zdradę emocjonalną męża czy żony

Jak udowodnić zdradę emocjonalną

 • Potwierdzenia zakupów. Może to obejmować dowód prezentów lub drogich obiadów dla kochanka albo kochanki.
 • Wyciągi bankowe, które ujawniają podróże i działania w ramach romansu . Może to świadczyć o tym, że małżonek rezerwował pokoje hotelowe lub rezerwował drogie wakacje z drugą osobą.
 • Relacje naocznych świadków. Może to obejmować zeznania przyjaciół, rodziny, współpracowników lub znajomych, którzy byli świadkami romansu.
 • Wiadomości tekstowe, e-maile i zapisy rozmów telefonicznych . Dowody komunikacji między małżonkiem popełniającym przestępstwo, a drugim partnerem mogą zostać wykorzystane do udowodnienia romansu z kochanką albo kochankiem.
 • Aktywność w mediach społecznościowych. Dowody na działalność w mediach społecznościowych mogą stanowić wystarczający dowód na romans emocjonalny.
Rozwód z powodu zdrady emocjonalnej męża czy żony. Pozór zdrady Warszawie Poznaniu adwokat radca prawny prawnik kancelaria

Czy rozwiesić się po zdradzie emocjonalnej męża czy żony

Ostatecznie decyzja, czy zdrada emocjonalna jest podstawą do rozwodu, sprowadza się do jakości twojego związku i zachowań twojej żony czy męża. Małżeństwo nie powinno być wyzwaniem, ale ufnym, pełnym miłości partnerstwem. Jeśli oboje świadomie staracie się naprawić sytuację , szanse na zakończenie małżeństwa są bardzo niskie.

Jeśli zachodzi którakolwiek z poniższych sytuacji, rozwód może być właściwym wyborem:

 • Twój małżonek obwinia tylko ciebie za romans. Czy ci się to podoba, czy nie, romans jest ulicą dwukierunkową. Oszustwo zwykle ma miejsce, gdyż komunikacja między wami zepsuła się.
 • Nadal są w kontakcie ze swoim kochankiem.
 • Twój partner jest wyjątkowo defensywny w stosunku do romansu i zaprzecza swojej odpowiedzialności.
 • Kłamstwa są prawie stałe i ukrywają przed tobą różne rzeczy.
 • Twój partner Cię nie szanuje.
 • Często się kłócicie — i to przy swoich dzieciach.
 • Szczęście nie wchodzi w grę. Nie jesteście już zadowoleni i nie wiecie, czy kiedykolwiek byliście.

Podsumowanie – zdrada emocjonalna a rozwód

Niestety zdrada jest jedną z najczęstszych przyczyn rozwodów. Chociaż temat spraw fizycznych jest historią starą jak świat, postęp technologiczny zwrócił uwagę na nowy problem: coraz częstsze występowanie zdrad emocjonalnych za pośrednictwem aplikacji randkowych, kont w mediach społecznościowych i innych form aktywności w sieci. Podczas gdy smartfony mogą dawać nam fałszywe poczucie prywatności i bezpieczeństwa, wzrost współczesnego „oszustwa emocjonalnego” nasuwa pytanie: czy nasze życie prywatne jest tak bezpieczne, jak się wydaje?

Chociaż zdrada emocjonalna może siać spustoszenie w każdym związku, rozpoznanie niewierności małżeńskiej i zajęcie się nią przynosi korzyści: może dać nam lepsze wyobrażenie o tym, czego chcemy, czego potrzebujemy, a co najważniejsze, na co zasługujemy w naszych związkach .

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (11 votes)

Mateusz Ziębaczewski

Mateusz Ziębaczewski to doświadczony adwokat i specjalista od prawa rodzinnego. Swoją wiedzą i umiejętnościami służy klientom, pomagając im w najbardziej skomplikowanych sprawach rodzinnych. Gdy nie pisze artykułów na blogu, reprezentuje swoich klientów w sądzie, dążąc do osiągnięcia najlepszych dla nich rozwiązań.

Email: ziebaczewski@gmail.com Telefon: +48696293998

Zobacz pozostałe wpisy autora