Twoja sprawa z zakresu prawa rodzinnego jest już wystarczająco stresująca. Nie powinieneś rozbijać banku tylko po to, aby upewnić się, że jesteś chroniony

Świadek na sprawie rozwodowej z orzekaniem o winie

W każdej sprawie rozwodowej istnieje wiele metod, które możesz zastosować, aby zebrać dowody potwierdzające, że rozwód jest z winy męża czy żony. Jednym z nich jest znalezienie świadka w sprawie rozwodowej z orzekaniem o winie męża albo żony. Wybór wiarygodnych świadków jest trudnym zadaniem, szczególnie jeśli nie masz pewności, jaką rolę odgrywa świadek w sprawie rozwodowej z orzekaniem o winie. Dlatego, aby poprawić wynik procesu z zakresu prawa rodzinnego, musisz wiedzieć, czym zajmuje się świadek w sprawie o rozwó z orzekaniem o winie i czy w Twojej konkretnej sprawie jest on wymagany, a także kogo ostatecznie wybierzesz na tę rolę.

Świadkowie są często uważani za tajną broń i najlepszy dowód do przedstawienia w sądzie. Rzeczywistość jest jednak zupełnie inna, niż większość z nas sądzi. Liczba świadków jest ograniczona przez szereg czynników, w tym: Dostępność, Chęci, Przepisy prawa, Wiarygodność

We wszelkich sprawach sądowych, swoje „racje” należy udowodnić. Jednym z kluczowych dowodów w sprawie rozwodowej są zeznania świadków. Trzeba przygotować odpowiednie pytania do świadków w sprawie o rozwodowej. Świadkowie mogą świadczyć na wszelkie okoliczności związane z rozpadem małżeństwa, takie jak np. przebieg pożycia małżeńskiego, wina (lub jej brak) w rozpadzie małżeństwa po stronie określonego małżonka, sytuacja materialna małżonków i związane z nią kwestie alimentacyjne, stosunek małżonków do ich dzieci, relacje i kompetencje rodzicielskie itp. Dlatego warto dobrze przemyśleć, kogo chcecie, aby adwokat czy radca prawny reprezentujący Was w sprawie rozwodowej powołał na świadka i na jakie okoliczności świadek ten ma zeznawać.

Nawet jednak w sytuacji, gdy mąż i żona są całkowicie zgodni co do wszelkich okoliczności sprawy rozwodowej i w zasadzie nie ma między nimi żadnego sporu, a chcą się rozwieść w sposób kulturalny i pokojowy, to Sąd i tak musi zbadać, czy ich zgodna wola co do rozstania, nie stoi w sprzeczności z dobrem ich małoletniego dziecka. Najczęściej sięga się wtedy po zeznania świadka w sprawie rozwodowej, który dobrze zna i małżonków i ich dziecko. Alternatywą dla takiego dowodu jest opinia biegłych, która po pierwsze jest bardziej skomplikowana i czasochłonna, a po drugie, wymaga zaangażowania w sprawę i samego dziecka, które biegli muszą przebadać, co powoduje większy stres i dyskomfort po stronie wszystkich zaangażowanych w sprawę.

Kim jest świadek w sprawie rozwodowej z orzekaniem o winie

Świadek to osoba powołana przez Sąd do złożenia zeznań dotyczących okoliczności rozpatrywanej sprawy, a mająca wiedze na ten temat. Zeznania świadka stanowią dowód w sprawie o rozwód. Świadkiem może być każda osoba bez względu na płeć, wiek, stan psychiczny lub fizyczny, karalność. Nie ma zatem znaczenia czy osoba jest głucha, niema, czy jest osobą obcą czy spokrewnioną ze stroną procesową, nie ma też znaczenia jej stan psychiczny, rozwój umysłowy czy emocjonalny.

Rodzaj świadka w sprawie o rozwodowej z orzekaniem o winie

Można dokonać klasyfikacji świadków ze względu na charakter spostrzeżeń świadka:

Świadek naoczny (bezpośredni) – świadkiem bezpośrednim jest osoba, która faktycznie była świadkiem zdarzenia (widziała lub sama słyszała dane zdarzenie),

Świadek ze słyszenia (pośredni) – świadkiem pośrednim jest osoba, która o okolicznościach zdarzenia dowiedziała się w inny sposób, nie będąc na miejscu zdarzenia, np. z relacji innych osób.

Do każdego z tych świadków w sprawie rozwodowej musisz przygotować inny zestaw pytań.

Świadek rozwodu

Świadek rozwodu, będąc istotnym elementem procesu sądowego, odgrywa kluczową rolę w dostarczaniu informacji na temat małżeństwa, które ulega rozwiązaniu.  Rola świadka rozwodu:

 1. Świadek jako źródło informacji:

Świadek rozwodu może być osobą mającą istotną wiedzę na temat małżeństwa, problemów, które do niego doprowadziły, oraz okoliczności poprzedzających decyzję o rozwodzie. Może udzielić informacji na temat interakcji, konfliktów, wzajemnych relacji oraz ewentualnych wydarzeń, które wpłynęły na małżeństwo.

 1. Potwierdzanie faktów i zdarzeń:

Jego zeznania mogą potwierdzać okoliczności związane z powodami rozwodu, takie jak zachowania jednego z małżonków, niewierność, przemoc domową lub inne istotne wydarzenia, które miały wpływ na relację małżeńską.

 1. Znaczenie dla decyzji sądowej:

Zeznania świadka rozwodu mogą mieć istotne znaczenie dla decyzji sądu, szczególnie jeśli dotyczą faktów kluczowych dla postępowania rozwodowego. Ich wiarygodność i rzetelność mogą wpłynąć na ostateczny werdykt.

 1. Złożoność emocjonalna:

Świadek rozwodu może doświadczać silnych emocji związanych z rozpadem małżeństwa. Ich zeznania mogą być obarczone emocjami, co może wpłynąć na spójność i klarowność informacji.

 1. Weryfikacja autentyczności informacji:

W procesie rozwodowym świadek może zostać poddany pytaniami dotyczącymi autentyczności swoich zeznań. Ważne jest, aby jego zeznania były spójne i oparte na faktach, co może być weryfikowane przez inne dowody czy zeznania innego świadka.

 1. Znaczenie dla ugody:

W niektórych przypadkach zeznania świadka mogą pomóc stronie broniącej w osiągnięciu ugody lub porozumienia w procesie rozwodowym, szczególnie jeśli fakty lub okoliczności są jasne i niepodważalne.

 1. Odpowiedzialność za prawdomówność:

Świadek ma obowiązek składania prawdziwych zeznań i nie może świadomie fałszować informacji. Nieprawdziwe zeznania mogą mieć poważne konsekwencje prawne.

Rola świadka rozwodu w procesie sądowym jest niezmiernie istotna, a wiarygodność i dokładność jego zeznań mogą mieć kluczowe znaczenie dla ostatecznej decyzji sądu dotyczącej rozwiązania małżeństwa.

Pytania do świadka w sprawie rozwodowej a dobro dziecka

Sąd może odmówić rozwodu, gdy uzna, że przez rozwód miałoby ucierpieć dobro małoletnich dzieci. Dlatego istotnym jest, aby przekonać Sąd, że takiego ryzyka nie ma. Nie wystarczą tu nawet najbardziej zgodne twierdzenia małżonków – w takiej sytuacji Sąd musi na podstawie innych dowodów dojść do przekonania, że dobro małoletniego dziecka poprzez rozwód jego rodziców nie jest narażone na szwank.

Najłatwiejszym i najszybszym do przeprowadzenia na tę okoliczność jest dowód z przesłuchania świadka. Świadkiem zeznającym w kwestii tego, czy rozwód nie narusza tzw. „dobra dziecka” powinna być osoba bliska rodzinie, która wcześniej miała bardzo częsty kontakt zarówno z małżonkami jak i ich małoletnim dzieckiem. Sędzia będzie bowiem pytać, jak często świadek miał kontakt z rozwodzącym się małżeństwem i ich małoletnim dzieckiem oraz czy świadek zauważył istotne zmiany w zachowaniu dziecka, na jego zdrowiu czy sytuacji materialnej, związanych z tym, że jego rodzice od pewnego czasu nie funkcjonują już jako szczęśliwe małżeństwo.

Najczęściej takim świadkiem jest ktoś z najbliższej rodziny (rodzic, rodzeństwo) lub kręgu najbliższych znajomych. Istotne jest, aby osoba taka mogła potwierdzić, że była częstym gościem w domu rozwodzących się stron, miała częsty kontakt z ich małoletnim dzieckiem, a przez to posiada dużą wiedzę w interesujących nas tematach.

Pytania do świadka na sprawie rozwodowej z orzekaniem o winie

Jeżeli małżonkowie nie chcą się rozstać bez orzekania o winie i zarzucają drugiemu pełną odpowiedzialność za rozpad małżeństwa np. zdrada, alkoholizm, przemoc, muszą to przed Sądem udowodnić. Winą w rozpadzie małżeństwa mogą być różne okoliczności, jeżeli jednak ma je potwierdzić świadek, istotne jest, aby był on ich naocznym obserwatorem. I znów, mogą to najczęściej być osoby najbliższe (rodzic, rodzeństwo), które miały częsty kontakt z małżonkami, widziały i słyszały jak funkcjonuje ich rodzina i co doprowadziło do jej rozpadu. Mogą to również być znajomi, choć lepiej tacy, którzy osobiście widzieli negatywne zachowania jednego z małżonków, a nie jedynie słyszeli w rozmowach z drugim małżonkiem skargi i opowieści o takich zachowaniach.

Takim świadkiem mogą też być osoby prawie zupełnie obce, które widziały naganne zachowania małżonka czy to przypadkiem (np. współpracownicy winnego małżonka) czy w ramach wykonywanych obowiązków zawodowych (np. policjant, prywatny detektyw).

Twój adwokat/radca prawny w sprawie rozwodowej, musi mieć możliwość dokładnego przepytania takiego świadka o to co widział i czego doświadczył, a co wpływa na przypisanie małżonkowi wyłącznej winy w rozpadzie małżeństwa. Będą to np. kwestie dotyczące przemocy domowej czy zdrady małżeńskiej. Ważne jest, aby świadek mógł potwierdzić, iż osobiście widział czy doświadczył takich zachowań po stronie winnego małżonka.

Jak podważyć zeznania świadka w sprawie rozwodowej z orzekaniem o winie

Podważanie zeznań świadka w sprawie rozwodowej to delikatna sprawa, która wymaga ostrożności i odpowiedniego podejścia. Oto kilka sposobów, jak to zrobić:

 1. Sprzeczności w zeznaniach: Przesłuchaj dokładnie zeznania świadka. Zwróć uwagę na ewentualne sprzeczności między tym, co świadek mówił wcześniej, a tym, co teraz zeznaje. Możesz to wykorzystać do podważenia jego wiarygodności.
 2. Pytania dotyczące szczegółów: Zadawaj pytania o konkretne szczegóły zdarzenia. Jeśli świadek nie jest w stanie precyzyjnie odpowiedzieć na te pytania lub jego odpowiedzi się różnią, może to świadczyć o niewiarygodności zeznań.
 3. Pytania zasadnicze: Postaraj się zadać pytania, które podważą kompetencję lub zdolność świadka do obserwacji zdarzenia. Na przykład, jeśli świadek był zbyt daleko od miejsca wydarzenia, możesz podważyć jego zdolność do dokładnego widzenia lub słyszenia.
 4. Kontekst i motywacja: Spróbuj zrozumieć motywację świadka do złożenia określonych zeznań. Czasem ludzie mogą zeznawać z powodu osobistych przekonań, strachu lub innych motywacji, które mogą wpłynąć na ich wiarygodność.
 5. Inne świadectwa lub dowody: Jeśli istnieją inne świadectwa lub dowody, które są sprzeczne z zeznaniami świadka, możesz wykorzystać te kontrargumenty do podważenia jego wiarygodności.
 6. Kwestionowanie pamięci: Zwróć uwagę na to, czy świadek pamięta szczegóły zdarzenia bezbłędnie. Możesz podważyć jego pamięć, zadając pytania o chronologię wydarzeń lub o szczegóły, które mogą być trudne do zapamiętania. Ludzka pamięć bywa zawodna, co może rzutować na wiarygodność zeznań.
 7. Prowokowanie sprzeczności: Stwórz sytuację, w której świadek musi wybrać pomiędzy swoimi zeznaniami a innymi faktami lub dowodami. Jeśli świadek zeznał coś, co jest sprzeczne z obiektywnymi danymi, można to wykorzystać do podważenia jego wiarygodności.
 8. Znajomość świadka z innymi zainteresowanymi stronami: Spróbuj ustalić, czy świadek ma jakiekolwiek relacje lub powiązania z innymi zaangażowanymi w sprawę małżonkami. Jeśli tak, może to wpłynąć na jego obiektywność lub prawdziwość zeznań.
 9. Ocenianie emocjonalnej zaangażowania: Zastanów się, czy świadek może być emocjonalnie zaangażowany w sprawę. Emocjonalne zaangażowanie może wpłynąć na obiektywność zeznań, dlatego warto zwrócić uwagę na to, czy emocje mogą wpływać na sposób, w jaki świadek opowiada o zdarzeniach.
 10. Zakwestionowanie wiarygodności świadka jako osoby: Jeśli istnieją jakiekolwiek powody, dla których wiarygodność samego świadka może być podważona (np. jego przeszłe oszustwa, kłamstwa czy powiązania ze znanymi nieprawdziwymi zeznaniami), można to wykorzystać jako argument przeciwko jego obecnym zeznaniom.

Pamiętaj, że podważanie zeznań świadka w sprawie rozwodowej wymaga precyzji, a celem jest wykazanie, że zeznania nie są niepodważalne i mogą być poddane w wątpliwość z powodu różnych czynników, które rzutują na ich wiarygodność. Ważne jest, aby prowadzić przesłuchanie w sposób rzeczowy i profesjonalny, unikając agresywności lub sugerowania świadkowi odpowiedzi. Staraj się być precyzyjny i wyważony, kierując się faktycznymi dowodami i logiką.

Odmowa zeznań  i odpowiedzi na pytania świadka w sprawie rozwodowej z orzekaniem o winie

Nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem małżonków stron, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwa oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osób pozostających ze stronami w stosunku przysposobienia. Prawo odmowy zeznań trwa po ustaniu małżeństwa lub rozwiązaniu stosunku przysposobienia. Jednakże odmowa zeznań nie jest dopuszczalna w sprawach o prawa stanu, z wyjątkiem spraw o rozwód. Ponadto świadek może odmówić odpowiedzi na zadane mu pytanie, jeżeli zeznanie mogłoby narazić jego lub jego bliskich, wymienionych wyżej na odpowiedzialność karną, hańbę lub dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową albo jeżeli zeznanie miałoby być połączone z pogwałceniem istotnej tajemnicy zawodowej. Duchowny może odmówić zeznań co do faktów powierzonych mu na spowiedzi.

Obowiązek stawiennictwa świadka w sprawie rozwodowej

Przed rozpoczęciem przesłuchania świadka w sprawie o rozwód zostaniesz pouczony/pouczona o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy.  W postępowaniu sądowym przed rozpoczęciem zeznań masz obowiązek złożenia przyrzeczenia, chyba że sąd przy braku sprzeciwu obecnych stron od tego odstąpi.

Świadek ma obowiązek stawić się na wezwanie sądu w wyznaczonym miejscu i czasie i bez zezwolenia przewodniczącego składu orzekającego nie może oddalić się z sądu. Świadek, który nie może stawić się na wezwanie sądu, powinien usprawiedliwić swoje niestawiennictwo. Powinno to nastąpić co do zasady w formie pisemnej, ze wskazaniem przyczyn nieobecności i w razie potrzeby z załączeniem dokumentów potwierdzających niemożność stawiennictwa na wezwanie sądu. Takie usprawiedliwienie powinno wpłynąć do sądu przed wyznaczonym terminem przesłuchania. W przypadkach nie cierpiących zwłoki świadek może zawiadomić sąd o swojej nieobecności także telefonicznie, faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Jeżeli niemożność stawiennictwa świadka wynika z jego stanu zdrowia, konieczne jest przedstawienie zaświadczenia potwierdzającego się niemożność stawienie się na wezwanie sądu wystawionego przez lekarza sądowego [w tym miejsce należy odesłać do listy lekarzy sądowych]. Jeżeli świadek z powodu choroby kalectwa lub choroby nie może opuszczać miejsca, w którym przebywa, możliwe jest przesłuchanie tego świadka w miejscu jego pobytu.

Możliwe jest także przesłuchanie świadka w drodze pomocy sądowej przez sąd właściwy dla jego miejsca zamieszkania, jeżeli przemawiają za tym względy celowości lub ekonomii, przy czym decyzja w tym zakresie należy do sądu. Co do zasady przeprowadzenie dowodu w drodze pomocy sądowej nie jest dopuszczalne, jeżeli pomiędzy siedzibą sądu a miejscem zamieszkania lub siedziby świadka jest mniejsza niż 50 km.

Świadek nie stawił się w sądzie w sprawie o rozwód, by zadać pytania

W przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwo lub opuszczenia sądu bez zezwolenia przewodniczącego sąd w pierwszej kolejności skazuje świadka na grzywnę, którą może wynieść kwotę do pięciu tysięcy złotych i która podlega ściągnięciu w drodze egzekucji sądowej na rzecz Skarbu Państwa. W razie ponownego nieusprawiedliwionego niestawiennictwa świadka sąd skazuje go na ponowną grzywnę (w wysokości do pięciu tysięcy złotych), a ponadto może zarządzić jego przymusowe sprowadzenie przez funkcjonariuszy Policji. Na postanowienie sądu o skazaniu świadka na grzywnę lub zarządzeniu przymusowego doprowadzenia świadkowi służy prawo wniesienia zażalenia w terminie tygodniowym od daty doręczenia mu odpisu postanowienia sądu. Niezależnie od tego świadek w ciągu tygodnia od daty doręczenia mu postanowienia skazującego go na grzywnę lub na pierwszym posiedzeniu, na które zostanie wezwany, może usprawiedliwić swe niestawiennictwo. W razie usprawiedliwienia niestawiennictwa sąd zwolni świadka od grzywny i od przymusowego sprowadzenia.

Za nieuzasadnioną odmowę zeznań lub przyrzeczenia sąd, po wysłuchaniu obecnych stron co do zasadności odmowy, skazuje świadka na grzywnę (w wysokości do pięciu tysięcy złotych). Niezależnie od powyższej grzywny sąd może nakazać aresztowanie świadka na czas nieprzekraczający tygodnia. Sąd uchyli areszt, jeżeli świadek złoży zeznanie lub przyrzeczenie albo jeżeli sprawę ukończono w instancji, w której dowód z tego świadka został dopuszczony.

Prawa świadka w sprawie o rozwód

Świadek, który stawił się na wezwanie sądu ma prawo żądać zwrotu wydatków koniecznych, związanych ze stawiennictwem do sądu, a ponadto wynagrodzenia za utratę zarobku. Obejmuje to w szczególności:

 • prawo do zwrotu kosztów podróży z miejsca zamieszkania do siedziby sądu lub innego miejsca wykonywania czynności na wezwanie sądu i z powrotem w wysokości faktycznie poniesionych i celowych kosztów podróży, przy czym górną granicę należności stanowi wysokość kosztów przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju; w przypadku podróży samochodem należy uzyskać zgodę sądu na użycie samochodu;
 • zwrot zarobku lub dochodu utraconego z powodu stawiennictwa na wezwanie sądu, przy czym wynagrodzenie za utracony zarobek lub dochód za każdy dzień udziału w czynnościach sądowych przyznaje się świadkowi w wysokości jego przeciętnego dziennego zarobku lub dochodu, w przypadku świadka pozostającego w stosunku pracy przeciętny dzienny utracony zarobek oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu należnego pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop – górną granicę tych należności stanowi równowartość 4,6% kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość, ustaloną według odrębnych zasad, określa ustawa budżetowa.

Zwrot wydatków, utraconego zarobku lub dochodu, wynagrodzenia i kosztów podróży przyznaje się na wniosek świadka złożony na piśmie lub ustnie do protokołu rozprawy. Wniosek o przyznanie należności składa się ustnie do protokołu lub na piśmie, w terminie 3 dni od dnia zakończenia czynności z udziałem osoby uprawnionej do tych należności.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Jarocin Gostyń Szamotuły Pleszew Czarnków Trzcianka Oborniki Chodzież Piła Gorzów Wielkopolski Konin Turek Nowy Tomyśl Leszno Wolsztyn Grodzisk Wielkopolski Gniezno Słupca Skoki Kalisz Śrem Buk Kostrzyn Duszniki Kościan Września Środa Wielkopolska Murowana Goślina Ostrów Wielkopolski Kórnik Luboń Swarzędz Opalenica Wągrowiec Krotoszyn Pobiedziska Pniewy Rogoźno Wronki Powidz S uchy Las Biedrusko Tarnowo Podgórne Komorniki Dopiewo Przykona Kleczew Czerwonak Stęszew Kleszczewo Rokietnica Międzychód, Łódź Wrocław Warszawa Katowice Kraków Rzeszów Lublin Gdańsk Szczecin Zielona Góra Opole Śląsk Kielce Olsztyn Bydgoszcz, Mińsk Mazowiecki Wołomin Pruszków Radom Otwock Legionowo Garwolin Grójec Ciechanów Grodzisk Mazowiecki Płońsk Ostrołęka, Dwór Mazowiecki Żyrardów Wyszków Mińsk Mazowiecki Łomianki Marki Ząbki Józefów Konstancin Sochaczew Nadarzyn Wólka, Kosowska Tarczyn Góra Kalwaria Wiskitki Teresin Zaborów Węgrów Warka Sokołów Przasnysz Pułtusk Raszyn Siedlce Białystok

Kancelaria Prawa Rodzinnego w Poznaniu