Adopcja anonimowa, czyli bez wskazania osoby adoptującej

Adopcja anonimowa, czyli bez wskazania osoby adoptującej

Rodzice mogą przed sądem opiekuńczym wyrazić zgodę na adopcje swego dziecka w przyszłości bez wskazania osoby adoptującej. Rodzicom, którzy wyrazili taką zgodę, władza rodzicielska i prawo do kontaktów z dzieckiem nie przysługują. Zgodę tę mogą odwołać przez oświadczenie złożone przed sądem opiekuńczym, nie później jednak niż przed wszczęciem sprawy o adopcje. Reguły o adopcji za zgodą rodziców bez wskazania osoby adoptującego stosuje się odpowiednio, jeżeli jedno z rodziców wyraziło taką zgodę, a zgoda drugiego nie jest do adopcji potrzebna. Reguły tej nie stosuje się, jeżeli porozumienie się z drugim rodzicem napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody. Reguły o adopcji za zgodą rodziców bez wskazania osoby adoptującej stosuje się odpowiednio również wtedy, gdy rodzice adoptowanego są nieznani albo nie żyją, jeżeli sąd opiekuńczy w orzeczeniu o adopcji tak postanowi.

Zgodę na przysposobienie dziecka w przyszłości bez wskazania osoby przysposabiającego, podobnie jak oświadczenia o odwołaniu takiej zgody, rodzice mogą wyrazić także w sądzie opiekuńczym swego miejsca zamieszkania lub pobytu. Z przyjęcia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przysposobienie dziecka w przyszłości lub o odwołaniu takiej zgody sąd opiekuńczy sporządza protokół. Rodzice, którzy wyrazili zgodę na przysposobienie dziecka bez wskazania osoby przysposabiającego lub odwołali taką zgodę, powinni podpisać protokół zawierający ich oświadczenie o wyrażeniu zgody lub o jej odwołaniu. O wyrażeniu przez rodziców zgody na przysposobienie dziecka bez wskazania osoby przysposabiającego zawiadamia się ośrodek adopcyjno-opiekuńczy zajmujący się kierowaniem dzieci do zastępczego środowiska rodzinnego.

W wypadku gdy rodzice przysposobionego wyrazili przed sądem opiekuńczym zgodę na jego przysposobienie bez wskazania osoby przysposabiającego, nie jest dopuszczalne ustalenie pochodzenia przysposobionego przez uznanie ojcostwa, sądowe ustalenie lub zaprzeczenie jego pochodzenia, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa.

Nie jest dopuszczalne rozwiązanie przysposobienia, na które rodzice przysposobionego wyrazili przed sądem opiekuńczym zgodę bez wskazania osoby przysposabiającego (przysposobienie anonimowe).  Takie przysposobienie nie stoi na przeszkodzie ponownemu przysposobieniu za życia przysposabiającego. Niedopuszczalność rozwiązania przysposobienia, nie oznacza, że niedopuszczalne jest uchylenie orzeczenia o takim przysposobieniu w następstwie skargi o wznowienie postępowania.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz