Twoja sprawa z zakresu prawa rodzinnego jest już wystarczająco stresująca. Nie powinieneś rozbijać banku tylko po to, aby upewnić się, że jesteś chroniony

Podwyższenie alimentów na dziecko po rozwodzie

Zgodnie z art. 138 KRO w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Przez pojęcie „stosunków” wskazanych w przywołanej regulacji należy rozumieć okoliczności istotne z punktu widzenia ustawowych przesłanek obowiązku alimentacyjnego i jego zakresu określonych w art. 133 i 135 KRO Stosownie do treści art. 133 § 1 KRO rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Zatem tylko posiadanie przez dziecko własnego majątku z którego dziecko mogłoby się samodzielnie utrzymać zwalnia rodziców z ich obowiązku alimentacyjnego wobec niego. W pozostałych przypadkach na rodzicach ciąży obowiązek dostarczania małoletniemu środków utrzymania i wychowania a jego zakres zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (art. 135 § 1 KRO).

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci z reguły utrzymuje się przez dłuższy czas, co zwykle wiążę się ze zmianą okoliczności, które kształtują zakres tego obowiązku. Orzekając o alimentach wymagalnych w dacie wyrokowania są bierze za podstawę potrzeby uprawnionego oraz zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego według stanu istniejącego w dacie orzekania (art. 316 § 1 KPC). W sytuacji, gdy świadczenia te nie odpowiadają już potrzebom dziecka lub nie przystają do możliwości zarobkowych i majątkowych rodziców, a zmiany te mają charakter istotny i nastąpiły po wydaniu orzeczenia ustalającego obowiązek alimentacyjny, aktualizują się podstawy do wystąpienia z powództwem opartym o treść art. 138 KRO o zmianę tego orzeczenia.

Podwyższenie alimentów na dziecko córkę syna po rozwodzie Poznań

Dla zasadności żądania podwyższenia alimentów konieczne jest wykazanie, że nastąpił istotny wzrost usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz, że zwiększyły się możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego do alimentacji. Współzależność między tymi dwoma czynnikami wyraża się w tym, że usprawiedliwione potrzeby uprawnionego powinny być zaspokojone w takim zakresie, w jakim zezwalają na to możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego do alimentowania. Oznacza to, że rozstrzygnięcie o żądaniu opartym o treść art. 138 KRO wymaga porównania stanu istniejącego w dacie uprawomocnienia się wyroku zasądzającego alimenty ze stanem istniejącym w dacie orzekania o ich podwyższeniu. Okoliczność, że doszło do zmiany uzasadniającej żądanie powództwa strona powodowa, stosownie do ogólnej reguły dowodowej określonej w art. 6 KC powinna wykazać.

Zakres potrzeb dziecka, które powinny być przez rodziców zaspokojone wyznacza treść art. 96 KRO, zgodnie z którym rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie – odpowiednio do uzdolnień – do pracy dla dobra społeczeństwa. Dlatego też rodzice w zależności od swych możliwości są obowiązani zapewnić dziecku środki do zaspokojenia zarówno jego potrzeb fizycznych (opieki, mieszkania, wyżywienia, odzieży, higieny osobistej, leczenia), jak i duchowych (kulturalnych), także środki wychowania (w tym kształcenia) oraz dostarczenia wypoczynku. Zawsze dziecko jednak każde musi mieć zapewnione podstawowe warunki egzystencji w postaci wyżywienia, stosownej do wieku i pory roku odzieży, środków ochrony zdrowia , kształcenia oraz pieczy nad jego osobą i majątkiem. Wyjście poza wymienione potrzeby zależy już tylko od osobistych cech dziecka oraz od zamożności zobowiązanego.

Sprawa sądowa opracowana przez Kancelarię

Zdaniem Sądu od czasu, kiedy zapadł wyrok rozwodowy Sądu Okręgowego, gdzie ustalono alimenty w kwocie 400 zł, minęły 14 lat i doszło do znacznej zmiany stosunków w zakresie – przede wszystkim usprawiedliwionych potrzeb małoletniej powódki, wpływającym na ocenę przesłanek wymienionych w art. 135 § 1 i 2 KRO W ocenie Sądu naturalnym jest, że w procesie rozwoju i dorastania potrzeby dziecka rosną, a nie maleją i każdy rodzic musi się z tym faktem liczyć.

W okresie, kiedy toczyła się poprzednio sprawa o alimenty małoletnia miała 2 lata , mieszkała z matką i pozwany przekazywał dobrowolnie 400zł i strony porozumiewały się w sprawach córki. W tamtym czasie Sąd Okręgowy nie ustalał miesięcznych kosztów utrzymania powódki. Pozwany wówczas w większym stopniu angażował się w życie córki i miała z nią regularny kontakt. Strony dogadywały się w kwestii dziecka.

Obecnie Sąd ustalił, iż miesięczny koszt utrzymania 17 letniej powódki wynosi około 2000zł, w tym wyżywienie 500 zł, odzież i obuwie 200 zł, korepetycje 500zł , rozrywka 200zł, środki czystości i kosmetyki 150 zł, leki i suplementy 150zł, telefon 30zł , koszty związane z utrzymaniem mieszkania około 240zł . Sądu uznał za adekwatne do wieku i nie zawyżone deklarowane przez matkę powódki koszty wyżywienia w kwocie 500 zł miesięcznie. Sąd uznał ponadto, że koszty odzieży i obuwia powinny kształtować się na poziomie 200 zł miesięcznie a koszty kosmetyków i środków czystości w wysokości 150 zł miesięcznie. W ocenie Sądu, opartej o zasady doświadczenia życiowego oraz wiadomości z innych, podobnych rodzajowo spraw (doświadczenie zawodowe), istotnym dla określenia takich kosztów jest fakt, iż małoletnia ma już 17 lat wkracza więc w wiek dorosły i powinna mieć zagwarantowane możliwości w tym zakresie, które nie będą odbiegały od tego co maja jej rówieśnicy. Sąd uznał również za niezbędne koszty związane z wizytami lekarskimi, lekami i suplementami diety w kwocie 150 zł. Istotna jest tu w szczególności kwestia objęcia należytą opieką małoletniej, w związku z jej zamiarami podjęcia próby samobójczej i związanymi z tym wizytami lekarskimi, kosztami wizyt stomatologicznych i sezonowych infekcji wymagających przyjmowania leków a w obecnej sytuacji epidemicznej także zagwarantowania odpowiednich środków ochrony. Ważne jest też założenie implantu po usunięciu zęba aby zapobiec negatywnym następstwom usunięcia zęba, co może być dla dziewczyny w tym wieku negatywnym przeżyciem. Ustalona kwota 200 zł na wyjazdy wakacyjne, zaspokajanie swoich pasji i zainteresowań, wyjazdy na koncerty, życie towarzyskie jest również adekwatna zdaniem Sądu dla zaspokojenia potrzeb dziecka w tym wieku. Powódka ze szkoły wyjeżdżała na wycieczki ostatnio była na wycieczce w L. a koszt takiego wyjazdu wynosi około na rok 2000zł.

Podwyższenie alimentów na dziecko córkę syna po rozwodzie Poznań

Do kosztów utrzymania doliczona również została kwota ok. 240 zł z tytułu kosztów utrzymania mieszkania w proporcjonalnej wysokości tj. 1/5 na które składają się koszty czynszu 800 zł prąd średnio 300 zł , telewizja 35 zł i internet 50 zł.

Sąd do kosztów utrzymania małoletniej nie zliczył kosztów polisy ubezpieczeniowej jaką podała przedstawicielka ustawowa. Jest to bowiem polisa na wypadek śmierci matki pozwanej i mimo, że jej córki są w tej polisie uposażone to jej zawarcie jest dobrowolne i koszty jej opłacania nie należą do usprawiedliwionych kosztów utrzymania małoletniej. Podobnie Sąd nie uwzględnił kosztów remontu mieszkania uznając, że nie mieszczą się one w bieżących kosztach utrzymania.

Sąd ustalił, że oboje rodzice mają możliwość zaspokojenia potrzeb małoletniej córki. Obecnie pozwany uzyskuje wyższe dochody. Poprzednio zarabiał ponad 1900zł a obecnie z tytułu pracy zarobkowej osiąga stałe wynagrodzenie w kwocie 4.106zł, czyli dwukrotnie zwiększyły się jego dochody. Dodatkowo zarabiał na umowę zlecenie około 300zł oraz w Niemczech około 200euro. Jego średnie wynagrodzenie wraz z dodatkami i nagrodami wynosiło miesięcznie około 4.660zł. Sąd ustalił, iż miesięczne wydatki pozwanego wynoszą ponad 3000zł, na co składa się wyżywienie 1000zł, środki czystości 80zł, odzież 100zł, rata kredytu mieszkaniowego 1.253zł, czynsz 425zł, tv 75zł , internet 20zł, telefon 20zł, alimenty na syna 450zł. Nadto prowadzi on wspólne gospodarstwo z konkubiną i jej synem , która osiąga dochody około 3800zł. Konkubina jego płaci tylko opłaty za prąd w mieszkaniu. Po odliczeniu kosztów jego utrzymania zostaje mu kwota wolna do dyspozycji 1.237zł , z czego będzie mógł płaci alimenty na córką w kwocie 1000zł. Biorąc pod uwagę, że pozwany prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z konkubiną i jej dzieckiem koszty utrzymania mieszkania należy stosunkowo podzielić na trzy osoby tak więc koszt przypadający na pozwanego to kwota 220 zł (czynsz 425 zł + prąd 140 zł + telewizja 75 zł + internet 20 zł = 685 zł, z czego 1/3 to 228 zł). Zrozumiałym jest, że pozwany prowadzi nowe życie z partnerka i jej dzieckiem, chce im zapewnić właściwe warunki bytowe, jednak trzeba zwrócić uwagę na to, że ciąży na nim w pierwszej kolejności obowiązek alimentacyjny przede wszystkim wobec własnych dzieci. Także wskazywanie przez powoda kwestii posiadania zobowiązań finansowych spowodowanych zaciągniętymi pożyczkami i kredytami, nie może wpływać na zakres jego alimentów. Zdaniem Sądu – zaciągając różnego rodzaju pożyczki i kredyty, osoba, na której ciąży obowiązek alimentacyjny (z mocy prawa, choć nie wyłącznie w formie skonkretyzowanej mocą orzeczenia sądowego), musi wykazywać szczególną staranność i dokładnie planować tak wysokość całego zaciągniętego zobowiązania, jak i jego poszczególnych rat, by osoba uprawniona z tytułu obowiązku alimentacyjnego z tego powodu nie ucierpiała (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 listopada 1976 r., III CRN 236/76, nie publik.).

Natomiast zarobki matki małoletniej powódki obecnie zmniejszyły się , gdyż jest zatrudniona w Niemczech i przed pandemią zarabiała ponad 1100 euro a obecnie po urlopie wychowawczym będzie otrzymywać 650 euro . Podkreślić należy matka pobiera również świadczenie K. geld + oraz 300zł na wyprawkę, które to środki finansowe nie wpływają na zakres świadczeń alimentacyjnych. Nadto matka powódki posiada majątek w postaci mieszkanie na własności, które obecnie nie wynajmuje z uwagi na pandemię.

Matka małoletniej czyni osobiste starania o utrzymanie i wychowanie powódki. W takim przypadku świadczenie alimentacyjne zobowiązanego do tego pozwanego polegać musi na pokrywaniu w całości lub części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego. Zdaniem Sądu pozwany powinien ponosić minimum w połowie koszty utrzymania dziecka. Nie wpływają na zakres tego obowiązku ani na określoną jego wysokość czynione w ostatnim czasie starania o wyjazd na koncert , czy czynione incydentalnie prezenty na urodziny, czy święta albo podarowanie kurtki. Rekompensuje to tylko w jakimś zakresie czynione przez matkę powódki osobiste starania w utrzymaniu i wychowaniu córki.

W związku z powyższymi okolicznościami, w niniejszej sprawie oczywistym jest, że małoletnia powódka, wymaga znacznie większych nakładów finansowych, aniżeli miało to miejsce jeszcze 14 lat temu. Zasadnym jednak okazało się podwyższenie kwoty alimentów do żądanej przez matkę powódki w wysokości po 1000 zł miesięcznie. W ocenie Sądu pozwany posiada możliwości zarobkowe i majątkowe, aby partycypować w kosztach utrzymania córki w kwocie po 1000zł miesięcznie, tj. o 600zł wyższych niż dotychczas. Nadto wskazać należy, iż z uwagi na myśli samobójcze powódki, to jej matka się nią zaopiekowała, szybko zabrała ja z internatu z P. do Ś., by mieć ja pod kontrolą, zorganizowała opiekę psychologa, psychiatry by pomóc jej w obecnie trudnym okresie. Zważyć też należy, iż pozwany jest pozbawiony władzy rodzicielskiej nad córką i sporadycznie utrzymuje z nią kontakt.

Mimo, iż pozwany nie przyczynia się ponad płacone dotychczas alimenty w żadnym innym stopniu do partycypowania w wykonywaniu obowiązków alimentacyjnych Sąd uznał, że ponoszenie ustalonych kosztów utrzymania jest w ustalonych stanie faktycznym, jak najbardziej zasadne, biorą pod uwagę możliwości zarobkowe obojga rodziców oraz wiek dziecka .

Na tej zatem podstawie, w oparciu o powyżej przytoczone okoliczności Sąd uznał, iż od daty ostatniego wyrokowania w przedmiocie alimentów nastąpił znaczny wzrost usprawiedliwionych potrzeb powódki, który skutkował podniesieniem kwoty alimentów na kwotę po 1000zł miesięcznie. Tym samym Sąd podwyższył zasądzone na rzecz małoletniej alimenty z kwoty po 400zł miesięcznie do kwoty po 1000zł miesięcznie. Wyrok Sądu Rejonowego – III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 9 lutego 2021 r. III RC 138/20

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Adwokat Mateusz Ziębaczewski

Mateusz Ziębaczewski to doświadczony adwokat i specjalista od prawa rodzinnego. Swoją wiedzą i umiejętnościami służy klientom, pomagając im w najbardziej skomplikowanych sprawach rodzinnych. Gdy nie pisze artykułów na blogu, reprezentuje swoich klientów w sądzie, dążąc do osiągnięcia najlepszych dla nich rozwiązań.

email telefon LinkedIn

Zobacz pozostałe wpisy autora

Jarocin Gostyń Szamotuły Pleszew Czarnków Trzcianka Oborniki Chodzież Piła Gorzów Wielkopolski Konin Turek Nowy Tomyśl Leszno Wolsztyn Grodzisk Wielkopolski Gniezno Słupca Skoki Kalisz Śrem Buk Kostrzyn Duszniki Kościan Września Środa Wielkopolska Murowana Goślina Ostrów Wielkopolski Kórnik Luboń Swarzędz Opalenica Wągrowiec Krotoszyn Pobiedziska Pniewy Rogoźno Wronki Powidz S uchy Las Biedrusko Tarnowo Podgórne Komorniki Dopiewo Przykona Kleczew Czerwonak Stęszew Kleszczewo Rokietnica Międzychód, Łódź Wrocław Warszawa Katowice Kraków Rzeszów Lublin Gdańsk Szczecin Zielona Góra Opole Śląsk Kielce Olsztyn Bydgoszcz, Mińsk Mazowiecki Wołomin Pruszków Radom Otwock Legionowo Garwolin Grójec Ciechanów Grodzisk Mazowiecki Płońsk Ostrołęka, Dwór Mazowiecki Żyrardów Wyszków Mińsk Mazowiecki Łomianki Marki Ząbki Józefów Konstancin Sochaczew Nadarzyn Wólka, Kosowska Tarczyn Góra Kalwaria Wiskitki Teresin Zaborów Węgrów Warka Sokołów Przasnysz Pułtusk Raszyn Siedlce Białystok

Kancelaria Prawa Rodzinnego w Poznaniu