Twoja sprawa z zakresu prawa rodzinnego jest już wystarczająco stresująca. Nie powinieneś rozbijać banku tylko po to, aby upewnić się, że jesteś chroniony

Podwyższenie alimentów na córkę

Zgodnie z art. 138 KRO w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Przez pojęcie „stosunków” wskazanych w przywołanej regulacji należy rozumieć okoliczności istotne z punktu widzenia ustawowych przesłanek obowiązku alimentacyjnego i jego zakresu określonych w art. 133 i 135 k.r.i o. Stosownie do treści art. 133 § 1 k.rio rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Zatem tylko posiadanie przez dziecko własnego majątku z którego dziecko mogłoby się samodzielnie utrzymać zwalnia rodziców z ich obowiązku alimentacyjnego wobec niego. W pozostałych przypadkach na rodzicach ciąży obowiązek dostarczania małoletniemu środków utrzymania i wychowania a jego zakres zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (art. 135 § 1 k.r.i o.).

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci z reguły utrzymuje się przez dłuższy czas, co zwykle wiążę się ze zmianą okoliczności, które kształtują zakres tego obowiązku. Orzekając o alimentach wymagalnych w dacie wyrokowania są bierze za podstawę potrzeby uprawnionego oraz zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego według stanu istniejącego w dacie orzekania (art. 316 § 1 KPC). W sytuacji, gdy świadczenia te nie odpowiadają już potrzebom dziecka lub nie przystają do możliwości zarobkowych i majątkowych rodziców, a zmiany te mają charakter istotny i nastąpiły po wydaniu orzeczenia ustalającego obowiązek alimentacyjny, aktualizują się podstawy do wystąpienia z powództwem opartym o treść art. 138 k.r.i o. o zmianę tego orzeczenia.

Podwyższenie alimentów na córkę Poznań

Dla zasadności żądania podwyższenia alimentów konieczne jest wykazanie, że nastąpił istotny wzrost usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz, że zwiększyły się możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego do alimentacji. Współzależność między tymi dwoma czynnikami wyraża się w tym, że usprawiedliwione potrzeby uprawnionego powinny być zaspokojone w takim zakresie, w jakim zezwalają na to możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego do alimentowania. Oznacza to, że rozstrzygnięcie o żądaniu opartym o treść art. 138 k.r.i o. wymaga porównania stanu istniejącego w dacie uprawomocnienia się wyroku zasądzającego alimenty ze stanem istniejącym w dacie orzekania o ich podwyższeniu. Okoliczność, że doszło do zmiany uzasadniającej żądanie powództwa strona powodowa, stosownie do ogólnej reguły dowodowej określonej w art. 6 KC powinna wykazać.

Zakres potrzeb dziecka, które powinny być przez rodziców zaspokojone wyznacza treść art. 96 KRO, zgodnie z którym rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie – odpowiednio do uzdolnień – do pracy dla dobra społeczeństwa. Dlatego też rodzice w zależności od swych możliwości są obowiązani zapewnić dziecku środki do zaspokojenia zarówno jego potrzeb fizycznych (opieki, mieszkania, wyżywienia, odzieży, higieny osobistej, leczenia), jak i duchowych (kulturalnych), także środki wychowania (w tym kształcenia) oraz dostarczenia wypoczynku. Zawsze dziecko jednak każde musi mieć zapewnione podstawowe warunki egzystencji w postaci wyżywienia, stosownej do wieku i pory roku odzieży, środków ochrony zdrowia , kształcenia oraz pieczy nad jego osobą i majątkiem. Wyjście poza wymienione potrzeby zależy już tylko od osobistych cech dziecka oraz od zamożności zobowiązanego.

Sprawa sądowa opracowana przez Kancelarię

W niniejszej sprawie ustalenia wymagało, czy od daty ostatniego orzekania w przedmiocie alimentów nastąpił wzrost usprawiedliwionych potrzeb małoletniej powódki i na ile jest on istotny.  Zdaniem Sądu od czasu, kiedy zapadł wyrok Sądu Rejonowego o podwyższenie alimentów w kwocie 800 zł, minęły 5 lata i doszło do częściowej zmiany stosunków w zakresie – przede wszystkim usprawiedliwionych potrzeb małoletniej powódki, wpływającym na ocenę przesłanek wymienionych w art. 135 § 1 i 2 KRO W ocenie Sądu naturalnym jest, że w procesie rozwoju i dorastania potrzeby dziecka rosną, a nie maleją i każdy rodzic musi się z tym faktem liczyć.

W okresie, kiedy toczyła się poprzednio sprawa o alimenty, miesięczny koszt usprawiedliwionych potrzeb małoletniej wynosił około 1300zł, w tym koszty udziału w obozach i koloniach 116zł, zakup podręczników 30zł, wyprawki do szkoły 16zł, ubezpieczenie i komitet rodzicielski 21zł, prywatne zajęcia z j. niemieckiego 80zł , korepetycje z matematyki 100zł , lekcje jazdy konnej 50zł, koszty wyżywienia 400zł, wydatki na odzież i obuwie 200zł, środki higieniczne 40zł, leki 40zł i koszty utrzymania mieszkania w wysokości 200zł.

Obecnie Sąd ustalił, iż miesięczny koszt utrzymania 16 letniej powódki wynosi około 1910zł, w tym wyżywienie 500 zł, (zawyżone 800zł), odzież i obuwie 200 zł, koszty związane z utrzymaniem mieszkania około 500 zł) , środki czystości i kosmetyki 100 zł zawyżone 200zł), koszty wypoczynku i wyjazdów na ferie około 166 zł miesięcznie, szkoła 25zł koszty dojazdu do szkoły w Niemczech – ok. 340 zł, leki 50 zł i telefon 30 zł.

Sądu uznał za zawyżone deklarowane przez matkę powódki koszty wyżywienia w kwocie 800zł miesięcznie oraz wydatki na środki higieniczne 150zł . W ocenie Sądu, opartej o zasady doświadczenia życiowego oraz wiadomości z innych, podobnych rodzajowo spraw (doświadczenie zawodowe), nawet jeśli dieta małoletniej wymaga określonych produktów ze względu na jej stan zdrowia to miesięczny koszt wyżywienia nie powinien przekraczać 500zł. Poza tym przedstawicielka ustawowa powódki nie wykazała w sposób nie budzący wątpliwości , iż ponosi takie wydatki na środki higieniczne i Sąd przyjął że wystarczająca jest kwota 100zł miesięcznie.

Do kosztów utrzymania powódki zaliczona została kwota 500zł z tytułu kosztów mieszkania przypadające proporcjonalnie do liczy osób w nim zamieszkujących w tym czynsz , prąd i gaz (czynsz 855, prąd 100, gaz 50 zł = (…) osoby =500zł) osobę). Sąd nie wziął również pod uwagę kosztów najmu mieszkania a jedynie koszty związane z bieżącym utrzymaniem mieszkania i ponoszonymi z tego tytułu opłatami. Matka małoletniej twierdziła bowiem, że posiada mieszkanie w S., które wynajmuje w związku z tym koszty wynajmu mieszkania w S. pokrywają koszty najmu lokalu w Ś..

Podwyższenie alimentów na córkę Poznań

Sąd nie wziął także pod uwagę do miesięcznych kosztów utrzymania powódki kosztów terapii i dojazdów do terapeutów, gdyż od października terapia została przerwana. A ustalając koszty sąd bierze pod uwagę stan jaki istnieje na czas wydania wyroku.

Podkreślić należy, iż powódka nie korzystała z ortodonty więc również nie uwzględniono tych wydatków w miesięcznych kosztach utrzymania powódki. Do kosztów utrzymania uwzględniono wydatki na wypoczynek w kwocie 166zł, który był kwestionowany przez pozwanego , albowiem wykazano ze raz w roku powódka wyjeżdża a koszt takiego wyjazdu wynosi około na rok 2000zł) 12 =166zł.

Nadto podkreślić należy , iż niektórych wydatków powódka już nie ponosi w kwocie 230zł, tj. j. niemiecki 80zł, matematykę 100zł, konie 50zł .

Sąd ustalił, że oboje rodzice mają możliwość zaspokojenia potrzeb małoletniej córki. Obecnie pozwany uzyskuje wyższe dochody w porównaniu do roku 2015 r. Z tytułu pracy zarobkowej, dodatków i diet osiąga wynagrodzenie w kwocie 7.737zł a poprzednio było to 5.325zł. Jego miesięczne wydatki wynoszą około 5.730zł na co składa się koszt utrzymania podczas pracy 1400zł, dojazdy do pracy 400zł, wyżywienie 300zł, środki czystości 30zł, ubezpieczenie i ochrona prawna 59zł, koszt naprawy samochodu 250zł rocznie (ok. 20zł miesięcznie), koszt dodatkowego ubezpieczenia emerytalnego 470zł miesięcznie oraz koszt raty kredytu na budowę domu w kwocie 2.250 zł. Nadto prowadzi on wspólne gospodarstwo z żoną, która osiąga dochody około 3000zł.

Natomiast zarobki matki małoletniej powódki można uznać za pozostające na porównywalnym poziomie jak w czasie poprzedniego orzekania, z tym, że ma ona również duże możliwości zarobkowe z uwagi na prowadzoną działalność w obrocie nieruchomości. W Ś. ceny nieruchomości są bardzo wysokie i obrót nieruchomościami jest wysoki. Wówczas zarabiała ona około 3.300 zł plus nagrody i premie w kwotach od 800 do nawet 4.000 zł w zależności od wyników sprzedaży a obecnie to zarobki rzędu 4.000 do 4.500 zł. Zarobki nie są obecnie regularne i zależne od nakładu pracy i osiąganych rezultatów w sprzedaży nieruchomości. Podkreślić należy matka pobiera również świadczenie 500+ oraz 300zł na wyprawkę , które to środki finansowe powinny być przeznaczane na zaspokajanie potrzeb córki. Nadto matka powódki posiada majątek w postaci mieszkanie w S. na własności, które wynajmuje z czego uzyskuje dodatkowy dochód.

W związku z powyższymi okolicznościami, w niniejszej sprawie oczywistym jest, że małoletnia powódka, wymaga większych nakładów finansowych, aniżeli miało to miejsce jeszcze 5 lata temu. Bezzasadnym jednak okazało się podwyższenie kwoty alimentów do żądanej przez matkę powódki w wysokości po 1500 zł miesięcznie. Mimo, iż małoletnia powódka jest jedyną osobą na której utrzymanie pozwany zmuszony jest łożyć, to jego sytuacji finansowa nieznacznie tylko się poprawiła. W ocenie Sądu pozwany posiada możliwości zarobkowe i majątkowe aby partycypować w kosztach utrzymania córki w kwocie po 955zł miesięcznie, tj. o 155zł wyższych niż dotychczas.

Mimo, iż pozwany nie przyczynia się ponad płacone dotychczas alimenty w żadnym innym stopniu do partycypowania w wykonywaniu obowiązków alimentacyjnych Sąd uznał, że ponoszenie połowy ustalonych kosztów utrzymania jest w ustalonych stanie faktycznym jak najbardziej zasadne, biorą pod uwagę możliwości zarobkowe obojga rodziców oraz wiek dziecka 16 lat.

Na tej zatem podstawie, w oparciu o powyżej przytoczone okoliczności Sąd uznał, iż od daty ostatniego wyrokowania w przedmiocie alimentów nastąpił nieznaczny wzrost usprawiedliwionych potrzeb powódki, który skutkował podniesieniem kwoty alimentów. Wyrok Sądu Rejonowego – III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 3 grudnia 2020 r. III RC 47/20

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Adwokat Mateusz Ziębaczewski

Mateusz Ziębaczewski to doświadczony adwokat i specjalista od prawa rodzinnego. Swoją wiedzą i umiejętnościami służy klientom, pomagając im w najbardziej skomplikowanych sprawach rodzinnych. Gdy nie pisze artykułów na blogu, reprezentuje swoich klientów w sądzie, dążąc do osiągnięcia najlepszych dla nich rozwiązań.

email telefon LinkedIn

Zobacz pozostałe wpisy autora

Jarocin Gostyń Szamotuły Pleszew Czarnków Trzcianka Oborniki Chodzież Piła Gorzów Wielkopolski Konin Turek Nowy Tomyśl Leszno Wolsztyn Grodzisk Wielkopolski Gniezno Słupca Skoki Kalisz Śrem Buk Kostrzyn Duszniki Kościan Września Środa Wielkopolska Murowana Goślina Ostrów Wielkopolski Kórnik Luboń Swarzędz Opalenica Wągrowiec Krotoszyn Pobiedziska Pniewy Rogoźno Wronki Powidz S uchy Las Biedrusko Tarnowo Podgórne Komorniki Dopiewo Przykona Kleczew Czerwonak Stęszew Kleszczewo Rokietnica Międzychód, Łódź Wrocław Warszawa Katowice Kraków Rzeszów Lublin Gdańsk Szczecin Zielona Góra Opole Śląsk Kielce Olsztyn Bydgoszcz, Mińsk Mazowiecki Wołomin Pruszków Radom Otwock Legionowo Garwolin Grójec Ciechanów Grodzisk Mazowiecki Płońsk Ostrołęka, Dwór Mazowiecki Żyrardów Wyszków Mińsk Mazowiecki Łomianki Marki Ząbki Józefów Konstancin Sochaczew Nadarzyn Wólka, Kosowska Tarczyn Góra Kalwaria Wiskitki Teresin Zaborów Węgrów Warka Sokołów Przasnysz Pułtusk Raszyn Siedlce Białystok

Kancelaria Prawa Rodzinnego w Poznaniu