Twoja sprawa z zakresu prawa rodzinnego jest już wystarczająco stresująca. Nie powinieneś rozbijać banku tylko po to, aby upewnić się, że jesteś chroniony

Jak nie pozwolić na podwyższenie alimentów na córkę czy syna na czas trwania sprawy o alimenty

Zgodnie z treścią art. 736 § 1 KPC wniosek o udzielenie zabezpieczenia powinien odpowiadać wymaganiom przypisanym dla pisma procesowego, a nadto zawierać wskazanie sposobu zabezpieczenia i uprawdopodobnienie okoliczności uzasadniających wniosek. Przepis zaś art. 738 KPC stanowi, że Sąd rozpoznaje wniosek o udzielenie zabezpieczenia w jego granicach, biorąc za podstawę orzeczenia materiał zgromadzony w sprawie. Matka małoletnich powodów w ocenie Sądu w żaden sposób nie uprawdopodobniła, że od czasu ostatniego ustalenia alimentów potrzeby małoletnich powodów wzrosły w sposób uzasadniający żądanie orzeczenia o zabezpieczeniu, a zatem zgodnie z przepisem art. 753 § 1 KPC zd. 2 nie uprawdopodobniła istnienia roszczenia. Obowiązek zaś uprawdopodobnienia okoliczności uzasadniających wniosek służy nie tylko celom podobnym, co przedstawienie uzasadnienia żądania pozwu. Stanowi to bowiem dla sądu podstawę do dokonywania oceny w zakresie istnienia przesłanek do udzielania zabezpieczenia, określonych w art. 730(1) § 1 KPC W interesie uprawnionego leży zatem nie tylko formalne wypełnienie obowiązku wynikającego z treści art. 736 § 1 pkt 2 KPC, po to, by uchronić się przed zwrotem wniosku, lecz rzeczowe przedstawienie faktów uzasadniających udzielenie zabezpieczenia i okoliczności uprawdopodobniających ich istnienie, jako koniecznych przesłanek dla uzyskania zabezpieczenia.

W art. 753 KPC unormowano szczególne zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych, które ma charakter zabezpieczenia nowacyjnego i polega na stworzeniu na czas trwania procesu nowej prowizorycznej sytuacji, w której obowiązany zobowiązany jest do zapłaty jednorazowo albo okresowo pewnej sumy pieniężnej. Celem zabezpieczenia w tym przypadku nie jest zapewnienie egzekucyjnego wykonania przyszłego wyroku, lecz natychmiastowe dostarczanie uprawnionemu środków utrzymania. W tym zakresie zabezpieczenie prowadzi do (prowizorycznego) zaspokojenia uprawnionego.

Jak nie pozwolić na podwyższenie alimentów na córkę czy syna na czas trwania sprawy o alimenty Poznań

Uprawdopodobnienie roszczenia w postępowaniu zabezpieczającym, należy rozumieć w ten sposób, że uprawniony powinien przedstawić i należycie uzasadnić twierdzenia, które stanowią podstawę dochodzonego roszczenia. Uprawdopodobnienie odnosi się zarówno do okoliczności faktycznych, na których opiera się roszczenie i które powinny być przedstawione, a ich istnienie prawdopodobne w świetle dowodów oferowanych przez uprawnionego, jak i do podstawy prawnej roszczenia, która powinna być również prawdopodobna w tym znaczeniu, że dochodzone roszczenie znajduje podstawę normatywną.

Podstawą roszczenia w niniejszej sprawie jest art. 138 KRO, który przewiduje, że w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. W dalszej kolejności należy jednak oprzeć się na przepisach będących w ogóle podstawą obowiązku alimentacyjnego, a więc art. 128 KRO, art. 129 § 1 KRO, w szczególności zaś art. 135 KRO, który przewiduje, że zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.

Należy jednak podkreślić, że przez uprawdopodobnienie roszczenia w sprawie o podwyższenie alimentów rozumie się przekonanie Sądu orzekającego, nie tylko co do zmiany stosunków, ale co do tego, że zmiana ta powinna mieć wpływ na zakres obowiązku alimentacyjnego – w odniesieniu do art. 135 § 1 KRO A więc, że z uwagi na zmianę okoliczności, tak zmienił się zakres usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego, że niezbędne jest wyznaczenie nowego zakresu zobowiązania alimentacyjnego.

Jak wspomniano wyżej, w sprawach o alimenty uzasadnieniem zabezpieczenia powództwa, jest natychmiastowa potrzeba zapewnienia uprawnionemu środków niezbędnych do zaspokojenia usprawiedliwionych podstawowych potrzeb. W tym kontekście powództwo o podwyższenie alimentów, nie jest typową sprawą o alimenty w rozumieniu przepisu art. 753 KPC Mimo, że w dalszym ciągu przy rozstrzyganiu w przedmiocie zabezpieczenia, Sąd bierze pod uwagę tylko uprawdopodobnienie roszczenia, niezbędne jest ponadto dokonanie swoistej oceny celowości udzielenia zabezpieczenia, cofając się niejako do ogólnych dyrektyw i istoty instytucji zabezpieczenia.

Sprawa sądowa opracowana przez Kancelarię

Pozwem matka małoletnich powodów wniosła o podwyższenie alimentów zasądzonych od pozwanego D. P. na rzecz J. P. oraz K. P. z kwot po 250,00 zł miesięcznie do kwot po 900 zł miesięcznie. Jednocześnie w pozwie zawarto wniosek o udzielenie zabezpieczenia poprzez zobowiązanie pozwanego do zapłaty podwyższonych alimentów kwotach po 900,00 zł na każdego z małoletnich.

W uzasadnieniu żądania udzielenia zabezpieczenia matka małoletnich powodów wskazała, że nie jest w stanie ponosić kosztów utrzymania małoletnich w zakresie przekraczającym realizowany przez pozwanego obowiązek alimentacyjny, albowiem wychowuje małoletnich synów i sprawuje nad nimi bieżącą pieczę. Nadto w treści pozwu wskazano, że podwyższenie świadczeń alimentacyjnych uzasadnione jest także stale zwiększającymi się potrzebami życiowymi małoletnich oraz koniecznością zaspokojenia ich podstawowych potrzeb życiowych, co obecnie napotyka na znaczne przeszkody w związku z nieregularną realizacją ciążącego na pozwanym obowiązku alimentacyjnego.

Jak nie pozwolić na podwyższenie alimentów na córkę czy syna na czas trwania sprawy o alimenty Poznań

W niniejszej sprawie nie zostało uprawdopodobnione, że usprawiedliwione potrzeby małoletnich jak i obecna, nowa sytuacja zarobkowa pozwanego wymagają zmiany już istniejącego orzeczenia alimentacyjnego. Pełnomocnik małoletnich powodów uzasadniał żądanie upływem czasu, należy jednak podkreślić, że sam upływ czasu nie stanowi samoistnej przesłanki do zmiany wysokości orzeczonych już alimentów, zwłaszcza, że od ostatniego orzeczenia w tym przedmiocie upłynęło niewiele ponad rok.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy trzeba podkreślić, że uprawdopodobnienie roszczenia w tym przypadku polegało na wykazaniu, że wyższe alimenty są niezbędne dla zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb powoda, z drugiej zaś strony odpowiadają możliwościom majątkowym i zarobkowym pozwanego. Postanowienie Sądu Rejonowego – III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 16 stycznia 2013 r. III RC 827/12

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Adwokat Mateusz Ziębaczewski

Mateusz Ziębaczewski to doświadczony adwokat i specjalista od prawa rodzinnego. Swoją wiedzą i umiejętnościami służy klientom, pomagając im w najbardziej skomplikowanych sprawach rodzinnych. Gdy nie pisze artykułów na blogu, reprezentuje swoich klientów w sądzie, dążąc do osiągnięcia najlepszych dla nich rozwiązań.

email telefon LinkedIn

Zobacz pozostałe wpisy autora

Kancelaria Prawa Rodzinnego w Poznaniu