Twoja sprawa z zakresu prawa rodzinnego jest już wystarczająco stresująca. Nie powinieneś rozbijać banku tylko po to, aby upewnić się, że jesteś chroniony

Rozwód z powodu zdrady, a konsekwencje

W dzisiejszym zglobalizowanym społeczeństwie, zawirowania życiowe mogą prowadzić do trudnych sytuacji, a jedną z nich jest rozwód. Rozstanie z mężem czy żoną, z którym budowano wspólne marzenia i plany, zawsze jest bolesnym doświadczeniem. Dodatkowo, gdy przyczyną rozwodu jest zdrada małżeńska, towarzyszy temu dodatkowa dawka emocji, bólu i frustracji.

Nasza kancelaria adwokacka, świadoma tych potrzeb, specjalizuje się w prowadzeniu spraw o rozwód związane z zdradą małżeńską. Rozumiemy, że proces rozwodowy nie jest jedynie formalnością prawną, lecz kompleksowym doświadczeniem, które wymaga empatycznego podejścia oraz wsparcia na każdym etapie postępowania. Dzięki naszemu doświadczeniu i specjalizacji w sprawach dotyczących zdrady małżeńskiej, jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom kompleksową pomoc prawną, skupiając się zarówno na aspektach formalnych, jak i emocjonalnych. Nasz zespół adwokatów doskonale zdaje sobie sprawę z delikatności sytuacji oraz konieczności zachowania dyskrecji i profesjonalizmu na każdym etapie rozwodu.

Wierzymy, że każdy klient zasługuje na najwyższy poziom wsparcia i profesjonalizmu, dlatego też dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić naszym klientom komfort i pewność, że ich sprawy są w dobrych rękach. Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji rozwodowej związanej z zdradą małżeńską, zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Daj nam szansę, abyśmy mogli wesprzeć Cię w tym trudnym czasie i pomóc Ci przejść przez proces rozwodowy z godnością i pewnością, że Twoje interesy są reprezentowane profesjonalnie i skutecznie.

Najczęściej zdrada pociąga za sobą ogromne cierpienie, dotykając nie tylko osoby, która została zdradzona, lecz czasem także tę, która zdradza. Stanowi również jedno z najpowszechniejszych motywów, prowadzących do orzekania rozwodów. Warto pamiętać, że zdrada może przybierać różne formy, nie ograniczając się jedynie do fizycznego kontaktu z inną osobą. Często przybiera także wyłącznie charakter emocjonalny.

Zdrada psychiczna stała się coraz powszechniejszym zjawiskiem w dzisiejszych czasach. Wraz z rozwojem różnych komunikatorów internetowych, wiele osób utrzymuje intymne relacje w ukryciu przed swoim małżonkiem, korzystając z tych środków. Zdrada emocjonalna może przybierać formę częstych, prywatnych rozmów z osobą trzecią, przejawiać się troską o nią czy zwierzaniem się. To rodzaj działania, który może sprawiać równie dużo bólu co zdrada fizyczna. Zdrada psychiczna narusza przysięgę wierności wobec małżonka, stanowi brak lojalności i łamanie zasady poufności. Dzielenie się z inną osobą intymnymi wydarzeniami z życia często prowadzi do utraty zaufania ze strony drugiego małżonka.

Nawet jeśli zdrada psychiczna jest utajniana przez długi czas, może prowadzić do rozpadu związku małżeńskiego. Utrzymywanie kontaktów z osobą trzecią może skutkować zaniedbaniem partnera, utratą chęci do wspólnie spędzanego czasu, a nawet osłabieniem więzi fizycznych.

Doświadczony adwokat lub radca prawny od spraw rozwodowych jest w stanie ocenić sytuację i doradzić, czy istnieje szansa na udowodnienie zdrady oraz czy dana sytuacja rzeczywiście przyczyniła się do rozpadu małżeństwa.

Zdrada fizyczna jednoznacznie narusza zasadę wierności, która obowiązuje małżonków zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym. Oznacza to, że bezsporny kontakt seksualny z osobą spoza małżeństwa może skutkować uznanie zdradzającego małżonka za winnego w rozkładzie pożycia. Zdradę fizyczną definiuje się jako dobrowolny akt płciowy z osobą spoza małżeństwa, przy czym płeć tej osoby nie ma znaczenia. Istotnym kryterium jest dobrowolność, ponieważ osoba, która przystępuje do aktu płciowego z osobą trzecią w stanie, który wyłącza świadomość, nie ponosi winy. Oczywiste jest również, że małżonek, który pod wpływem groźby lub przymusu uczestniczy w stosunku płciowym z osobą trzecią, nie zostanie uznany za zdradzającego.

Zdrada, bez względu na to, czy ma charakter psychiczny czy fizyczny, stanowi naruszenie obowiązków małżeńskich, jakie są uregulowane w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Społecznie i etycznie jest również postrzegana jako negatywne zjawisko. Bez wątpienia może być uznana za przyczynę rozkładu pożycia małżeńskiego i skutkować orzeczeniem winy małżonka, który dopuścił się zdrady. Warto jednak zaznaczyć, że sama zdrada nie jest wystarczającą przesłanką do orzeczenia rozwodu. Do tego potrzebny jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, czyli przerwanie więzi fizycznej, duchowej i gospodarczej między małżonkami.

Jeśli zdrada nie prowadzi do przerwania żadnej z tych więzi, sąd nie uzna jej za przyczynę rozkładu pożycia. Aby orzec rozwód, konieczne jest ustanie wszystkich wspomnianych więzi, a zdrada musi przyczynić się do przerwania przynajmniej jednej z nich.

Warto także podkreślić, że między zdradą a rozkładem pożycia musi istnieć związek przyczynowy. Oznacza to, że sąd nie wyda wyroku rozwodowego z powodu zdrady, jeśli więzi między małżonkami już ustały przed wystąpieniem zdrady. Innymi słowy, małżonek, który dopuścił się zdrady, nie zostanie uznany za winnego rozkładu pożycia, jeśli problemy małżeńskie istniały przed zdradą.

W praktyce jednak zdarza się, że zdrada często prowadzi do rozkładu pożycia małżeńskiego. Naruszenie zasady wierności może skutkować utratą zaufania, obniżeniem pewności siebie zdradzonej strony oraz częstszymi konfliktami między małżonkami. Te skutki zdrady mogą prowadzić do stopniowego osłabiania i ostatecznego zaniku więzi małżeńskich. W takiej sytuacji sąd może uznać, że zdrada stała się przyczyną rozkładu pożycia małżeńskiego, a winę za to poniesie małżonek, który się jej dopuścił.

Warto jednak pamiętać, że zdrada czasem wynika z postępowania drugiej strony. Jeśli jeden z małżonków unika kontaktu z drugim, odmawia budowania relacji i utrzymania pożycia małżeńskiego, może się zdarzyć, że drugi małżonek szuka pocieszenia w ramionach osoby spoza małżeństwa. W takich przypadkach sąd będzie musiał ocenić, czy zachowanie pierwszego małżonka przyczyniło się do takiego postępowania drugiego.

Tak jak w większości postępowań sądowych, sprawy rozwodowe z orzekaniem o winie wymagają odpowiedniego przygotowania w zakresie dowodowym. Chociaż świadectwa świadków odgrywają kluczową rolę, istnieje również miejsce dla różnych rodzajów innych dowodów. W tego typu sprawach często wykorzystuje się zdjęcia, SMS-y, nagrania, maile, zrzuty ekranu czy bilingi rozmów, potwierdzające utrzymywanie intymnych relacji z osobą trzecią przez zdradzającego małżonka. Dobry adwokat lub radca prawny od spraw rodzinnych będzie w stanie pomóc w dobraniu odpowiednich dowodów do postępowania oraz w udowodnieniu winy małżonka dopuszczającego się zdrady, co może wpłynąć na orzeczenie rozkładu pożycia.

Konsekwencje zdrady małżeńskiej

Zdrada małżeńska często jest jednym z głównych powodów rozwodów i może stanowić podstawę do złożenia pozwu o rozwód z orzekaniem o winie. Niemniej jednak, fakt zdrady nie zawsze automatycznie prowadzi do orzeczenia rozwodu z winy jednego z małżonków. Decyzja sądu zależy od konkretnych okoliczności danego przypadku, a konsekwencje zdrady małżeńskiej mogą być różne.

Strona zdradzona ma możliwość złożenia pozwu o rozwód z orzekaniem o winie, a sąd może uznać zdradzającego za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa. Jednakże, sąd może również uznać, że obie strony ponoszą pewną odpowiedzialność za sytuację. Ostateczna decyzja zależy od indywidualnych faktów i dowodów przedstawionych w toku postępowania. Konsekwencje zdrady małżeńskiej nie zawsze są jednakowe.

Warto zaznaczyć, że zdrada małżeńska może mieć różne formy, zarówno fizyczne, jak i emocjonalne. Sąd może również rozważyć przyznanie alimentów stronie niewinnej, opłacanych przez winnego współmałżonka.

Jednak zdrada nie wpływa na podział majątku, a także nie ma bezpośredniego wpływu na ustalenie władzy rodzicielskiej i kontaktów z nieletnimi dziećmi. Te kwestie są rozpatrywane niezależnie od zdrady i zazwyczaj bazują na najlepszym interesie dziecka oraz zdolności rodziców do współpracy w kwestiach związanych z opieką nad dziećmi po rozwodzie.

Zgodnie z polskim prawem, jedyną przesłanką do orzeczenia rozwodu jest zupełny i trwały rozpad pożycia małżeńskiego. Dlatego też samo dopuszczenie się przez jednego z małżonków zdrady nie skutkuje automatycznym orzeczeniem rozwodu. W sytuacji, gdy strona w pozwie o rozwód powołuje się na zdradę, sąd będzie badał, czy ta zdrada rzeczywiście spowodowała zupełny i nieodwracalny rozpad małżeństwa. Ważne jest, aby pamiętać, że zdrada może być wybaczona, a małżonkowie mogą podjąć próbę pojednania i ratowania związku mimo takiego zdarzenia.

Zdrada może być jedną z przyczyn rozpadu małżeństwa, gdyż jej skutki, takie jak zranienie drugiej strony i niszczenie zaufania małżeńskiego, mogą prowadzić do pojawienia się trudnych emocji, takich jak żal, rozgoryczenie i gniew. Te uczucia z kolei mogą osłabić więzi małżeńskie i w konsekwencji doprowadzić do zupełnego i trwałego rozpadu małżeństwa. Jednak sama zdrada nie stanowi automatycznej podstawy do orzeczenia rozwodu; istotne jest, czy spowodowała ona rzeczywisty rozpad związku.

W przypadku zdrady małżeńskiej, małżonek, który się jej dopuścił, nie musi zawsze zostać uznany przez sąd za winnego rozpadu pożycia małżeńskiego. Chociaż zdrada często jest traktowana jako silny argument przemawiający za orzeczeniem rozwodu z winy, sąd dokładnie bada stan faktyczny podczas rozprawy rozwodowej. Istnieją przypadki, gdzie zdrada nie była przyczyną, lecz jedynie skutkiem już istniejącego rozpadu małżeństwa.

Zdarza się, że zdrada miała miejsce, gdy małżonkowie funkcjonowali jeszcze jako „normalne” małżeństwo, dzieląc gospodarstwo domowe, finanse i łącząc uczucie. Zdrada przed rozwodem mogła przyczynić się do osłabienia więzi małżeńskiej i w konsekwencji doprowadzić do rozpadu małżeństwa. W takich sytuacjach sąd może uznać, że strona, która dopuściła się zdrady, jest winna rozpadu małżeństwa.

Natomiast zdrada, która miała miejsce po zupełnym i trwałym rozpadzie małżeństwa, na przykład w trakcie procesu rozwodowego, niekoniecznie przyczyni się do uznania zdradzającego małżonka za winnego rozpadu. Sąd może także uznać, że obydwie strony ponoszą odpowiedzialność za rozpad małżeństwa, niezależnie od tego, czy doszło do zdrady czy nie.

Warto zaznaczyć, że sąd nie bada, który z małżonków przyczynił się bardziej do rozpadu małżeństwa. Wystarczy, że istnieje jakakolwiek wina ze strony zdradzonego małżonka, aby sąd obarczył winą za rozpad małżeństwa oboje małżonków. Często strona uznana za winną rozwodu stara się w trakcie procesu rozwodowego udowodnić, że odpowiedzialność za rozpad nie leży wyłącznie po jej stronie, przedstawiając np. oziębłość współmałżonka czy zaniedbywanie finansowe jako czynniki osłabiające więzi małżeńskie.

Pozew o rozwód może być wniesiony zarówno przez stronę, która dopuściła się zdrady, jak i przez stronę niewinną. Często zdradzony małżonek składa wniosek o orzeczenie rozwodu z orzekaniem o winie wraz z pozwem.

W sytuacji, gdy pozew został złożony przez małżonka dopuszczającego się zdrady, strona niewinna może w trakcie rozprawy rozwodowej domagać się uznania winy współmałżonka. W takim przypadku może dołączyć wniosek o orzeczenie rozwodu z uznaniem winy drugiej strony.

Warto zaznaczyć, że zdradzony małżonek ma prawo sprzeciwić się pozwowi rozwodowemu i nie wyrazić zgody na rozwód. Istnieje również możliwość, że zdrada zostanie ujawniona w trakcie postępowania rozwodowego. W takiej sytuacji strona zdradzona może zażądać rozwodu z orzeczeniem o winie, nawet jeśli pierwotnie zgodziła się na rozwód bez tego orzeczenia.

Pojęcie zdrady małżeńskiej nie zawsze jest jednoznaczne i może obejmować różne formy. Oczywiście, w przypadku zdrady fizycznej, naruszenie zasady wierności małżeńskiej jest oczywiste i polega na dobrowolnym fizycznym akcie płciowym z inną osobą. Jednakże istnieją sytuacje, w których pojęcie zdrady małżeńskiej staje się bardziej złożone.

Zdrada emocjonalna to nie tylko kontakt seksualny, ale także nawiązanie intymnej więzi emocjonalnej z inną osobą, która powinna być zarezerwowana wyłącznie dla małżonków. Może to obejmować tajemnicze spotkania, zwierzenia, troskę o inną osobę, przy jednoczesnym zaniedbywaniu relacji małżeńskich. Taka sytuacja nadszarpuje zasady lojalności i uczciwości w małżeństwie.

Zdrada emocjonalna również może stanowić podstawę do rozwodu z orzekaniem o winie, nawet jeśli nie doszło do kontaktów fizycznych między jednym z małżonków a osobą spoza małżeństwa. W dzisiejszych czasach, z dostępem do mediów społecznościowych i portali randkowych, łatwo jest nawiązać intymną więź psychiczną z osobą, która znajduje się setki kilometrów od nas.

Warto zauważyć, że zdrada emocjonalna również może wpływać na relacje małżeńskie i być postrzegana jako naruszenie zasad małżeńskich. Decyzja o rozwodzie z orzekaniem o winie zależy od sądu i konkretnych okoliczności danego przypadku.

Zdrada małżeńska jest jednym z najczęstszych powodów rozwodów, a dla wielu osób stanowi silny argument, aby ubiegać się o rozwód z orzeczeniem winy. Konsekwencje zdrady małżeńskiej mogą być jednak różne. Poniżej przedstawiam odpowiedzi na podniesione kwestie:

 1. Czy zdrada zawsze oznacza, że sąd orzeknie rozwód z winy jednego z małżonków?

– nie, zdrada nie zawsze automatycznie prowadzi do orzeczenia winy w rozwodzie. Sąd będzie badał okoliczności sprawy i związek zdrady z zupełnym i trwałym rozpadem małżeństwa. Zdrada może być wybaczona, a małżonkowie mogą podjąć próbę pojednania,

 1. Jak zdrada wpływa na kwestie takie jak podział majątku, władza rodzicielska i opieka nad dzieckiem po rozwodzie?

– zdrada małżeńska nie wpływa bezpośrednio na podział majątku. W przypadku władzy rodzicielskiej i opieki nad dziećmi, sąd ocenia te kwestie niezależnie od zdrady. Oznacza to, że nawet jeśli jeden z małżonków był winny zdrady, niekoniecznie przekłada się to na decyzję dotyczącą opieki nad dziećmi,

 1. Czy małżonek, który dopuszcza się zdrady, musi zostać uznany przez sąd winnym rozpadu pożycia małżeńskiego?

– zazwyczaj małżonek, który dopuszcza się zdrady, zostaje uznany za winnego rozpadu pożycia małżeńskiego. Jednak sądy biorą pod uwagę różne okoliczności i mogą uznać, że zdrada była skutkiem, a nie przyczyną rozpadu małżeństwa.

 1. Czym jest zdrada małżeńska, a czym nie?

– zdrada małżeńska może być zarówno fizyczna, jak i emocjonalna. Obejmuje nie tylko kontakt seksualny z inną osobą, ale także nawiązanie intymnej więzi emocjonalnej, która narusza zasadę wierności małżeńskiej.

 1. Jakie materiały dowodowe są używane w sprawach rozwodowych z powodu zdrady?

– materiałem dowodowym mogą być dokumenty, takie jak zdjęcia, nagrania wideo, listy, SMS-y, maile, bilingi rozmów telefonicznych. Również zeznania świadków, takich jak członkowie rodziny, przyjaciele czy znajomi, mogą być używane jako dowody.

 1. Jak zdrada wpływa na alimenty po rozwodzie?

– zgodnie z polskim prawem, strona uznana za niewinną rozpadu małżeństwa może domagać się alimentów od winnego małżonka, jeśli znajduje się w niedostatku. Natomiast jeśli strona niewinna doświadcza znacznego pogorszenia sytuacji finansowej w wyniku rozwodu, również może żądać alimentów, niezależnie od czasu, jaki upłynął od orzeczenia rozwodu.

Warto pamiętać, że każda sprawa rozwodowa jest indywidualna, a sąd bierze pod uwagę różnorodne czynniki przy podejmowaniu decyzji dotyczących rozwodu, alimentów i opieki nad dziećmi. Zawsze zaleca się skonsultowanie się z prawnikiem (adwokatem lub radcą prawnym), aby uzyskać dokładne informacje i porady zgodne z aktualnym stanem prawa.

Zdradzony małżonek ma prawo podjąć kroki prawne w kierunku skierowania sprawy o naruszenie dóbr osobistych przeciwko małżonkowi zdradzającemu. Polskie prawo uznaje pewne wartości za dobra osobiste, wśród których znajdują się zdrowie, godność, cześć osobista, wizerunek społeczny czy wolność. Zdrada małżeńska, ze względu na jej wpływ na te wartości, może być uznana za naruszenie dóbr osobistych.

W wyniku procesu sądowego związku z naruszeniem dóbr osobistych, jeśli sąd orzeknie, że niewierny małżonek doprowadził do takiego naruszenia, może zobowiązać go do zadośćuczynienia krzywdy. Może to obejmować różne formy, takie jak publiczne przeprosiny, sprostowanie, czy też zadośćuczynienie finansowe.

Jest to jednak skomplikowana kwestia, a skutki mogą być różne w zależności od konkretnej sytuacji i orzeczenia sądu. Zawsze zaleca się skonsultowanie się z adwokatem lub radcą prawnym od spraw rodzinnych, aby uzyskać dokładne informacje i porady związane z konkretną sprawą, zgodnie z aktualnym stanem prawa.

Podział majątku małżeńskiego i rozwód to dwie odrębne kwestie, a postępowania w tych sprawach toczą się osobno. Po zakończeniu postępowania rozwodowego, można zainicjować odrębne postępowanie w sprawie podziału majątku. Postępowanie to ma na celu uregulowanie, jak zostanie podzielony majątek wspólny małżonków.

W Polskim Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym przewidziane jest, że po rozwodzie wspólny majątek małżeński jest dzielony równo pomiędzy małżonków. Uznanie winy jednego z małżonków podczas rozwodu nie wpływa na ten podział majątku. Zdrada małżeńska nie jest uznawana za czynnik decydujący o większej lub mniejszej części majątku przypisanej jednej ze stron.

Jeśli zdradzony małżonek pragnie domagać się większej części majątku, musi udowodnić, że istnieją okoliczności, które uzasadniają taki podział. Na przykład, może to dotyczyć wkładu jednego z małżonków w wypracowanie danego majątku w trakcie małżeństwa. Ostateczne decyzje w sprawie podziału majątku podejmuje sąd, a decyzje te opierają się na obiektywnych kryteriach, takich jak wkład finansowy czy inny udział w budowaniu majątku.

Zdrada męża lub żony nie jest bezpośrednim czynnikiem wpływającym na ustalanie władzy rodzicielskiej po rozwodzie. Fakt zdrady nie powoduje automatycznego ograniczenia władzy rodzicielskiej dla strony winnej. Władza rodzicielska, zwana także prawem do sprawowania opieki nad dzieckiem, jest uregulowana w odrębnym postępowaniu sądowym.

W Polskim Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym przewidziane są zasady dotyczące ustalania władzy rodzicielskiej po rozwodzie. Sąd bierze pod uwagę dobro dziecka i dąży do ustalenia takiego rozstrzygnięcia, które będzie najlepsze dla jego interesów.

Najlepiej, gdy strony potrafią osiągnąć porozumienie w sprawie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, co może być zawarte w tzw. porozumieniu rodzicielskim. Jest to dokument, w którym strony określają zasady sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, a także ewentualne alimenty. Porozumienie to może skrócić postępowanie rozwodowe i ograniczyć trudne emocje.

Jeżeli jednak strony nie są w stanie osiągnąć porozumienia, to sąd będzie musiał podjąć decyzję w sprawie władzy rodzicielskiej. Sąd może zasięgnąć opinii biegłego sądowego, który oceni, jaki rodzaj opieki jest w najlepiej pojętym interesie dziecka. Decyzja sądu będzie opierać się na analizie całokształtu okoliczności i uwzględniać dobro dziecka jako nadrzędne kryterium.

Zdrada i jej konsekwencje

Rozwód z powodu zdrady może być trudnym procesem, zarówno emocjonalnie, jak i prawnie. Oto kilka kwestii, które warto wziąć pod uwagę, analizując zdradę i jej konsekwencje:

 1. Udowodnienie zdrady: w przypadku rozwodu z orzekaniem o winie, konieczne jest przedstawienie dowodów potwierdzających zdradę. Mogą to być różne dokumenty, takie jak wiadomości tekstowe, e-maile, zdjęcia, a także zeznania świadków. Gromadzenie tych dowodów może być trudne i stresujące.
 2. Konsekwencje finansowe: polskie prawo przewiduje pewne konsekwencje finansowe dla osoby uznanej za winną rozpadu małżeństwa. Na przykład, jeśli strona niewinna znajduje się w niedostatku, może żądać od winnej strony alimentów.
 3. Podział majątku: zdrada nie wpływa bezpośrednio na podział majątku, który jest regulowany osobnym postępowaniem. W Polskim Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym określone są zasady podziału majątku po rozwodzie, i zdrada nie jest jednym z kryteriów wpływających na ten proces.
 4. Władza rodzicielska: zdrada małżeńska nie ma automatycznego wpływu na ustalenie władzy rodzicielskiej. Sąd będzie rozpatrywał tę kwestię oddzielnie, biorąc pod uwagę dobro dziecka.
 5. Zadośćuczynienie: zdradzony małżonek może także domagać się zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych, co obejmuje takie wartości jak zdrowie, godność, czy cześć osobista. Sąd może orzec zadośćuczynienie w formie publicznych przeprosin, sprostowania lub zadośćuczynienia finansowego.
 6. Postępowanie rozwodowe: rozwód z orzekaniem o winie może prowadzić do wydłużonego i skomplikowanego postępowania sądowego. Warto rozważyć, czy dążenie do rozwodu z orzekaniem o winie jest najlepszym rozwiązaniem, biorąc pod uwagę zarówno aspekty emocjonalne, jak i praktyczne.

Przed podjęciem decyzji o rozwodzie warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach rodzinnych (adwokatem lub radcą prawnym), który będzie w stanie udzielić rzetelnej porady i pomóc w zrozumieniu wszystkich aspektów prawnych związanych z rozwodem z orzekaniem o winie.

Najistotniejszym skutkiem wynikającym z wcześniejszej zdrady jednego z małżonków w kontekście rozwodu jest możliwość złożenia pozwu o rozwód z orzeczeniem wyłącznej winy małżonka dopuszczającego się zdrady. To zjawisko często występuje z tego powodu, że osoba zdradzona nie potrafi zaakceptować postępowania swojego partnera, ani udzielić mu wybaczenia za popełnioną zdradę, co de facto skutkuje kompletnym rozpadem życia małżeńskiego.

Jednakże, to nie wszystko – bardzo poważną konsekwencją zdrady jest również to, że małżonek winny rozkładowi pożycia, czyli osoba odpowiedzialna za zdradę, nie ma prawa domagać się rozwodu od strony zdradzonej. Dlaczego? Jest to oczywiście w sprzeczności z podstawowymi zasadami współżycia społecznego. Istnieje jedynie pewne odstępstwo od tej reguły w przypadku, gdy osoba zdradzona wyraża zgodę na rozwód.

Wniesienie pozwu o rozwód z orzeczeniem o winie przez osobę zdradzoną wskazuje, że posiada ona dowody potwierdzające fakty zdrady. W takiej sytuacji sugerowanym podejściem jest bez wątpienia przyznanie się do winy, okazanie skruchy oraz jednoczesne zaznaczenie potencjalnej współwiny drugiej strony (jeśli taka miała miejsce). Oziębłość partnera będącego ofiarą zdrady, brak inicjatywy w kierunku naprawy relacji, lekceważenie i wypalenie uczuć mogą stanowić przeciwwagę dla oczywistej winy osoby dopuszczającej się zdrady. W przypadku posiadania dowodów potwierdzających takie postępowanie małżonka, który złożył pozew o rozwód z powodu zdrady, sąd może nawet uwzględnić wniosek o orzeczenie winy obydwu małżonków. Jednakże, jeżeli oskarżona osoba jest niewinna, zdecydowanie nie powinna się przyznawać – wraz z adwokatem lub radcą prawnym powinna dążyć do udowodnienia swojej wersji wydarzeń.

Poza możliwością orzekania rozwodu z orzeczeniem o winie, zdrada małżeńska niesie za sobą także inne istotne konsekwencje prawne w trakcie rozstania:

– małżonek zdradzony ma prawo ubiegać się o alimenty od małżonka zdradzającego, nie będąc zobowiązanym do spełniania warunku dotyczącego znajdowania się w niedostatku. Osoba, której wina w kontekście zdrady zostaje udowodniona przed sądem, może być zobowiązana (na wniosek małżonka zdradzonego) do kontynuowania zaspokajania uzasadnionych potrzeb swojego byłego męża lub żony. Jedynym warunkiem uzyskania decyzji o przyznaniu alimentów jest konieczność wykazania, że fakt rozwodu negatywnie wpłynął na sytuację finansową osoby zdradzonej (co nie będzie trudne, gdyż po rozwodzie gospodarstwo domowe będzie utrzymywane tylko jednym źródłem dochodu),

– małżonek zdradzony ma prawo skierować pozew przeciwko małżonkowi zdradzającemu, oskarżając go o naruszenie jego dóbr osobistych, których zakres określony w polskim prawie jest dość szeroki. Wśród dóbr osobistych wyróżnia się m.in. zdrowie, godność, cześć, wolność oraz wizerunek. Rozwód zdecydowanie może skutkować pogorszeniem stanu zdrowia (np. psychicznego) czy też naruszeniem reputacji. Jeśli sąd przyznaje rację małżonkowi zdradzonemu w tej kwestii, zdradzający – winny rozpadu małżeństwa – musi zobowiązać się do zadośćuczynienia krzywdy (np. poprzez sprostowanie, przeprosiny, czy też zadośćuczynienie finansowe).

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, zdrada w trakcie procesu rozwodowego, tj. po stwierdzeniu trwałego i całkowitego rozkładu pożycia małżeńskiego, nie ma bezpośredniego wpływu na orzeczenie o winie. Warto jednak zaznaczyć, że dowody zdrady zgromadzone w trakcie rozwodu mogą być uwzględniane przez sąd, na przykład w kontekście przyznawania alimentów oraz innych kwestii. Dlatego, w trakcie procesu rozwodowego, aż do uprawomocnienia się wyroku, zaleca się utrzymanie poprawnych stosunków z drugą stroną sporu, co może przyczynić się do jasnego określenia intencji i postawy każdej ze stron.

Dowody zdrady emocjonalnej

W trakcie postępowania rozwodowego, strona, która wnosi o rozwód z powodu zdrady, musi dostarczyć dowodów potwierdzających, że zdrada – czy to fizyczna, czy emocjonalna – faktycznie miała miejsce. Materiałem dowodowym mogą być różne elementy:

a) dokumenty poświadczające zdradę:

– zdjęcia: fotografie, które ukazują jednego z małżonków w sytuacjach jednoznacznie wskazujących na zdradę,

– nagrania wideo: filmy dokumentujące podejrzane zachowania, które mogą świadczyć o zdradzie,

– listy, SMS-y, maile: Korespondencja elektroniczna potwierdzająca intymny kontakt z inną osobą,

– bilingi rozmów telefonicznych: potwierdzenie komunikacji telefonicznej między zdradzającym małżonkiem a inną osobą,

b) zeznania świadków:

– świadkowie bezpośredni: osoby, które były bezpośrednimi świadkami zdrady lub miały dostęp do informacji potwierdzających zdradę,

– członkowie rodziny, przyjaciele, znajomi: osoby z bliskiego otoczenia, które mogą potwierdzić nie tylko fakty zdrady, ale także zmiany w zachowaniu sugerujące zdradę.

Często prywatny detektyw jest wynajmowany w celu zebrania i udokumentowania materiału dowodowego. Jego raport może również stanowić istotny element podczas postępowania rozwodowego. Ważne jest jednak, aby zgromadzone dowody były zgodne z przepisami prawa i nie naruszały prywatności innych osób.

W przypadku rozwodu z orzekaniem o winie, dostarczenie solidnych dowodów jest kluczowe, aby przekonać sąd o istnieniu zdrady jako podstawy do orzeczenia winy w rozwodzie.

Romans a zdrada

Tworząc związek małżeński, zarówno kobieta, jak i mężczyzna mają wiarę, że oboje będą sobie wierni. Podstawą udanej relacji są wierność, uczciwość, szczerość oraz miłość, i to z takim przekonaniem wiele par wchodzi w życie. Niestety, życie bywa nieprzewidywalne, a często trudno jest spełnić wszystkie obietnice, jakie sobie dajemy, szczególnie jeśli chodzi o wierność.

Czy definicja zdrady jest banalnie prosta? Tak i nie. Choć mogłoby się wydawać, że to po prostu naruszenie obietnicy wierności danej drugiej osobie, nie wszystko jest jednoznaczne. Sytuacje bywają złożone, a ocena trudności często nie jest czarno-biała. Nie zawsze jest możliwe jednoznaczne określenie, czy rozpocząć nowy rozdział czy pozostać w obecnej sytuacji.

Przykład: Sąd skierował parę w trakcie rozwodu na terapię ze względu na krótki staż małżeństwa, a powodem pozwu rozwodowego była zdrada, którą popełniła partnerka. Okazało się, że pacjentka utrzymywała korespondencję z kolegą z pracy w tajemnicy przed mężem. To główny powód, dla którego mąż zdecydował się złożyć pozew rozwodowy. Wydaje się być banalne? Nic bardziej mylnego! Zdrada nie ma jednoznacznej definicji, dla każdego z nas może oznaczać zupełnie coś innego. Warto pamiętać, że zdrada to nie tylko akt seksualny z osobą inną niż nasz małżonek lub małżonka. Zdrada może również przybierać różne formy, takie jak:

– pocałunek,

– korespondencja z inną osobą w tajemnicy przed małżonkiem lub małżonką,

– spotykanie się z inną osobą w tajemnicy przed małżonkiem lub małżonką.

To jedynie kilka czynności, które mogą wpłynąć na definicję zdrady. Zdrada jest naruszeniem więzi i zawiedzeniem bliskiej nam osoby, bez względu na to, w jakiej formie się objawia. Dlatego dla jednych zdrada może rozpoczynać się w momencie czynności seksualnych z osobą trzecią, a dla innych może zacząć się, gdy małżonek lub żona zaczyna korespondować z innymi w tajemnicy przed swoim partnerem lub partnerką. Czy jest to romans czy zdrada, zależy już od bardzo indywidualnego podejścia męża lub żony oraz zwyczajów panujących w ich małżeństwie.

Niektóre osoby zadają sobie pytanie: „dlaczego zdrada emocjonalna tak bardzo rani?” Odpowiedź jest jasna – nikt nie pragnie, aby ich partner lub partnerka czuli się lepiej w towarzystwie kogoś innego. Zdrada emocjonalna może być znacznie bardziej bolesna niż zdrada fizyczna, gdyż w przypadku zdrady emocjonalnej osoba zdradzająca przekazuje innej osobie swoje emocje, buduje więź i relację. To jak oddanie fragmentu siebie dla osoby trzeciej, podczas gdy powinno się to dziać dla osoby, z którą jesteśmy w związku. Przykład zdrady emocjonalnej: Kleofas utrzymuje związek ze swoją narzeczoną od 6 lat, gdy do jego pracy dołącza nowa koleżanka Marlena. Marlena doskonale rozumie poczucie humoru Kleofasa, a także podziela jego pasję, o której mogą rozmawiać godzinami. Między Kleofasem a Marleną rozwija się więź, która sprawia, że oboje nie mogą przestać ze sobą rozmawiać, a każde z nich czeka na dzień, kiedy znów spotkają się w pracy.

Patrząc z boku, może to wydawać się niewinnym związkiem z pracy. Jednak z czasem, gdy nawiązujemy silne zrozumienie i pojawia się „chemia”, nasz partner może wydawać się nudny. O współmałżonku zaczyna się myśleć:

– mój mąż/moja żona nie dzieli mojej pasji, a koleżanka/kolega tak. Przynajmniej mam z kim porozmawiać,

– rozmawiam tylko z koleżanką/kolegą, bo moja żona/mąż mnie nie rozumie,

– dzielę się tylko swoimi troskami i problemami z koleżanką/kolegą, nic poza tym.

Relacje przyjacielskie są oczywiście ważne, jednak jeśli stają się zbyt intensywne, przeradzają się w fascynację, a później w związek oparty na emocjonalnej bliskości i zrozumieniu. Czyli na fundamentach, które powinny istnieć w ramach związku. Często mówi się, że to jedynie niewinny flirt w miejscu pracy, ale granica jest na tyle cienka, że często mylona jest z zdradą emocjonalną. Może to jednak prowadzić do romansu lub zdrady.

Istnieje kilka sygnałów, które mogą wskazywać na to, że Twój partner lub partnerka przeżywa okres fascynacji inną osobą. Do podstawowych sygnałów, które mogą (choć niekoniecznie!) sugerować obecność osoby trzeciej, należą:

– partner/partnerka coraz rzadziej rozmawia z Tobą, woląc spędzać czas samotnie,

– ukrywa przed Tobą telefon lub zabezpiecza go kodem/hasłem, którego nie chce Ci ujawnić,

– unika bliskości oraz wspólnego spędzania czasu,

– porównuje Cię do nowego znajomego/nowej znajomej, twierdząc, że lepiej go/ją rozumie,

– zostaje w pracy dłużej niż zazwyczaj,

– nie rozstaje się z telefonem.

Takie osoby często bronią się argumentem „to tylko koleżanka/kolega”. Warto wtedy zadać następujące pytania:

– czy chciałbyś/chciałabyś, aby Twoja żona/Twój mąż miała/miał również taką koleżankę lub kolegę?

– czy chciałbyś/chciałabyś, aby Twoja żona/Twój mąż dzielił/dzieliła się swoimi troskami i problemami z kimś innym niż z Tobą?

– czy chciałbyś/chciałabyś, aby Twoja żona/Twój mąż czuł/czuła się lepiej w towarzystwie nowego znajomego/nowej znajomej niż w Twoim towarzystwie?

– czy chciałbyś/chciałabyś, aby Twoja żona/Twój mąż miała taką samą relację z inną osobą, jak Ty?

Najczęściej te kilka pytań pomaga zdać sobie sprawę z rzeczywistej skali problemu. Nagle staje się jasne, że relacja z osobą trzecią nie jest jedynie niewinnym znajomością, lecz głęboką więzią, która narodziła się u podstaw koleżeństwa. Może to być romans a w konsekwencji także zdrada.

Główną definicją zdrady dla wielu osób są kontakty seksualne z osobą trzecią, które od zarania dziejów kończyły związki i małżeństwa. Najczęściej spotykane były przykłady takich sytuacji, jak:

– wyjazd integracyjny,

– jednorazowy seks, który nie miał znaczenia,

– seks, którego osoba zdradzająca nie pamiętała, ponieważ była pod wpływem alkoholu,

– seks z byłym/byłą partnerką,

– przygodny seks,

– seks wirtualny.

Warto jednak zaznaczyć, że również zdrada emocjonalna może w późniejszym czasie prowadzić do zdrady fizycznej. Co ciekawe, wielu ludzi jest gotowych pracować nad relacją, jeśli doszło do zdrady fizycznej, jednak w przypadku zdrady emocjonalnej często jest to długotrwały proces. Dlaczego?

Otóż zdradę fizyczną łatwiej jest sobie usprawiedliwić i uwierzyć w to usprawiedliwienie. U podstaw zdrady fizycznej pojawiają się często argumenty typu: „Żona/mąż nie miał ochoty na seks i bliskość”. W tym momencie druga strona odczuwa winę i usprawiedliwia osobę zdradzającą. To jednak duży błąd.

Jeśli w sypialni pojawiają się trudności, warto skoncentrować się na budowaniu relacji i poprawie życia seksualnego. Wdając się w romans czy dopuszczając się zdrady z pewnością nie rozwiąże tych problemów, a wręcz przeciwnie – może zaostrzyć sytuację i zaważyć na przyszłości związku.

Kiedy zdrada się nie liczy

Nawiązanie małżeństwa niesie za sobą liczne zobowiązania dla małżonków. W szczególności, oboje są zobowiązani do udzielania sobie wzajemnej pomocy, zachowania lojalności, troszczenia się o dobro rodziny oraz utrzymania wierności. Niemniej jednak, zdarza się, że jeden z partnerów nie jest w stanie dotrzymać wierności drugiemu. W takiej sytuacji, czy zawsze ta osoba będzie odpowiedzialna za rozpad związku małżeńskiego?

Warto pamiętać, że sąd rozstrzygający sprawę rozwodową musi ustalić, który z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa (chociaż istnieje możliwość złożenia wspólnego wniosku o rozwód bez orzekania o winie).

Jednym z najczęstszych powodów rozpadu małżeństwa, z którym spotykam się, reprezentując klientów, jest zdrada małżeńska.

Oczywiście istnieją sytuacje, w których zdrada stanowi bezpośrednią przyczynę rozwodu. Jednakże często dochodzi do niej po dłuższym okresie, gdy więzi między małżonkami uległy już osłabieniu.

Niewierność małżeńska, zgodnie z precedensami sądowymi, nie ogranicza się wyłącznie do utrzymywania stosunków seksualnych z osobą trzecią. Samo zachowanie małżonka, sugerujące nawiązanie takiej relacji, może być podstawą do przypisania mu winy w rozpadzie związku małżeńskiego. Ponadto, zdrada małżeńska nie zawsze wymaga fizycznego kontaktu małżonka z inną osobą, ale może przybierać formę tzw. zdrady emocjonalnej.

Przykład 1:

Jeśli żona ukrywa przed mężem organizację wyjazdu z innym mężczyzną, nawet jeśli nie dochodzi między nimi do kontaktu fizycznego, możemy mówić o zdradzie emocjonalnej.

Przykład 2:

Jeśli mąż przechowuje w telefonie zdjęcia innej kobiety, regularnie się z nią kontaktuje telefonicznie, spędza czas w jej towarzystwie, zaprasza do domu w nieobecność żony – wówczas taki małżonek może być uznany za wyłącznie winnego rozpadu związku małżeńskiego, nawet jeśli nigdy nie doszło do kontaktów seksualnych między nim a wspomnianą kobietą.

Pamiętaj!

Ocena, czy w danym przypadku faktycznie doszło do zdrady małżeńskiej, zawsze zależy od okoliczności danej sprawy. W razie wątpliwości lub potrzeby pomocy zaleca się skonsultowanie się z profesjonalistą, takim jak radca prawny lub adwokat.

Czy małżonek, który zdradza, zawsze będzie uznany za winnego rozpadu małżeństwa? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Decydujący jest moment, kiedy między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, czyli zaniku więzi uczuciowej, fizycznej i gospodarczej między nimi.

Jeśli małżonek faktycznie dopuścił się zdrady, ale wydarzyło się to już po tym, jak małżonkowie przestali wspólnie gospodarować, zaniechali relacji intymnych i utracili uczucie miłości – wówczas nie można przypisać zdradzie wyłącznej winy za rozpad małżeństwa. Jak widać, ocena sytuacji jest tu złożona i wymaga dokładnego zrozumienia okoliczności.

Co w sytuacji, gdy drugi małżonek jest świadomy zdrady i wyraża na nią zgodę? Obydwaj małżonkowie są zobowiązani do zachowania wierności, przyzwolenie jednego z partnerów na naruszenie tego obowiązku nie ma tu znaczenia. W przypadku, gdy małżonek udzielający zgody na zdradę nie może być uznany za wyłącznie winnego rozpadu związku małżeńskiego. W takiej sytuacji odpowiedzialność za rozpad małżeństwa ponoszą zarówno małżonek dopuszczający się zdrady, jak i ten, który wyraził na nią zgodę.

Alimenty a zdrada małżeńska. W sytuacji, gdy zdrada małżeńska przypisuje wyłączną winę zdradzającemu małżonkowi za rozpad małżeństwa, drugiemu małżonkowi łatwiej będzie uzyskać alimenty. Oczywiście osoba ubiegająca się o alimenty musi udowodnić, że jej sytuacja materialna znacząco ucierpiała w wyniku rozwodu.

Jak się bronić przed oskarżeniem o zdradę

Zdrada bez wątpienia stanowi naruszenie zobowiązań małżeńskich. Co gorsza, często przyczynia się do przypisania winy za rozkład pożycia. Czy martwisz się, że w wyniku zdrady, której się dopuściłeś, będziesz zobowiązany do długotrwałego płacenia wysokich alimentów? Tak, to realne ryzyko, z którym powinieneś się liczyć. Na szczęście trafiłeś na moją stronę, co oznacza, że znalazłeś się w doskonałym miejscu do podjęcia walki.

Zdrada często nie stanowi bezpośredniej przyczyny rozkładu pożycia, lecz jest efektem wcześniejszych trudności w Waszym związku. Z tego powodu, przed sądem musisz udowodnić, że postępowanie Twojej żony/męża było na tyle karygodne, że skłoniło Cię to do znalezienia nowego partnera.

Przykład: zakładając, że zdrada męża wynikała z wcześniejszych problemów z żoną lub jej rodziną, takich jak:

– odmawianie współżycia,

– agresja,

– alkoholizm,

– izolowanie od rodziny i znajomych.

Katalog takich sytuacji jest bardzo rozległy, a wszystko zależy od konkretnych okoliczności danego przypadku.

Czy zdrada małżeńska może ulec przedawnieniu? W przypadku zdrady nie ma mowy o formalnym przedawnieniu, lecz raczej o ewentualnym przebaczeniu. Jeśli dopuściłeś się zdrady przed rozwodem, a żona dowiedziała się o tym i Ci wybaczyła, istnieje znaczna szansa na „uniewinnienie”, również w trakcie procesu rozwodowego.

Decydujące jest, czy zdrada nadal miała wpływ na rozpad związku małżeńskiego. Jeżeli po zdradzie doszło do wybaczenia i małżeństwo kontynuowano, a mimo to po pewnym czasie zakończono je, przyczyna rozpadu prawdopodobnie wynikała z innych okoliczności niż zdrada.

Jak długo powinien więc upłynąć czas od wybaczenia zdrady przed rozwodem? To zależy od konkretnych okoliczności danej sprawy. Bez bezpośredniej rozmowy trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie.

Czym jest niewierność małżeńska? Najczęściej niewierność jest kojarzona z aktami seksualnymi z innym partnerem, co zazwyczaj jest słuszne, ponieważ w większości przypadków właśnie tak to wygląda. Jednakże, do niewierności może dochodzić również w związku z innymi sytuacjami. Zgodnie z nadal obowiązującą linią orzecznictwa Sądu Najwyższego, naruszeniem wierności małżeńskiej są nie tylko czyny cudzołóstwa, ale także wszelkie zachowanie małżonka wobec osoby trzeciej, które może budzić podejrzenia o niewierność lub w inny sposób przekracza granice akceptowanej normalnie moralności i przyzwoitości.

Zdrada emocjonalna a rozwód: naruszenie wierności małżeńskiej nie ogranicza się jedynie do fizycznych relacji z inną osobą. Zdrada może wystąpić także w formie wyznań miłości lub zachowań świadczących o relacji uczuciowej. Warto zdawać sobie sprawę, że zdrada emocjonalna może stanowić podstawę do wniesienia pozwu o rozwód z winy zdradzającego małżonka, jeśli przyczyni się do rozkładu małżeństwa. Z prawnego punktu widzenia nie ma różnicy między zdradą fizyczną a emocjonalną!

Przykład zdrady emocjonalnej:

– podkreślanie, że relacja z drugą stroną jest jedynie przyjacielska,

– nadmierna troska o inną osobę,

– utrzymywanie zbyt wielu kontaktów z „przyjaciółką”/”przyjacielem”,

– romantyczne gesty, takie jak kupowanie prezentów,

– utrzymywanie w tajemnicy przed partnerem szczegółów tej „przyjacielskiej” relacji.

Jednorazowa zdrada a rozwód: jeśli Twoje działania mogą być obiektywnie interpretowane jako prowadzące do zerwania więzi uczuciowych, stanowi to pierwszy krok w kierunku rozkładu pożycia małżeńskiego. Nie ma znaczenia, czy zdrada była jednorazowa, czy stała się stałym elementem relacji. Nawet jednorazowy incydent może oznaczać dla zdradzanego współmałżonka zerwanie więzi małżeńskich. Oznacza to, że sąd będzie miał podstawy do orzeczenia rozwodu, ponieważ między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.

Zdrada a rozwód z orzeczeniem o winie: niewątpliwie zdrada stanowi naruszenie zobowiązań małżeńskich. Co gorsza, w przekonaniu większości sądów, zdrada jednego z małżonków jest uważana za przejaw winy, co często skutkuje orzeczeniem, że zdradzający małżonek jest wyłącznie winny rozkładu pożycia, jak to określa sąd w wyroku rozwodowym. Konsekwencje takiego orzeczenia mogą znacząco wpłynąć na Twoją sytuację finansową.

Podsumowanie: stara prawda mówi, że umowy tworzy się na czas ,,wojny”. Niestety, to samo dotyczy umowy małżeńskiej. Rozwód to czas konfliktu. Teraz zależy od Ciebie, aby przekonać sąd, że to nie Ty wywołałeś ten konflikt poprzez zdradę. Sytuację, w jakiej znalazł się małżonek popełniający zdradę, niektórzy porównują do meczu piłki nożnej, w którym właśnie straciłeś bramkę, a wygrana staje się niemożliwa. Mimo to nadal możesz się bronić przed oskarżeniem o zdradę i masz szansę na remis. Ta metafora dobrze oddaje sytuację, w której się znalazłeś, jednakże nie jest idealna. Ważne jest, abyś wiedział, że dzięki pomocy radcy prawnego lub adwokata, nadal masz szanse na zwycięstwo w tym życiowym „meczu”.

Rozwód bez orzekania winy konsekwencje

Ten fragment porusza temat rozwodu bez orzekania o winie konsekwencje, prezentując jego zalety i wady. Aby taka forma rozwodu została ogłoszona, wymaga ona zgody obu małżonków. Jeżeli więc Ty wnosisz o rozwód bez orzekania o winie, a Twój małżonek nie wyrazi na to zgody, niestety sąd nie wyda takiego wyroku rozwodowego.

Rozwód bez orzekania winy konsekwencje: 1. szybsze uzyskanie rozwodu

Istotnym atutem rozwodu bez orzekania o winie jest możliwość szybszego uzyskania orzeczenia w porównaniu do rozwodu z orzekaniem o winie. W sprawie rozwodu bez winy odbywa się zazwyczaj jedna lub maksymalnie dwie rozprawy sądowe. Dzięki temu, orzeczenie takiego rozwodu może być wydane nawet przed upływem pół roku od złożenia pozwu.

W przeciwieństwie do tego, sprawa rozwodu z orzeczeniem o winie może trwać nawet kilka lat. Często małżonek, który jest uznany za wyłącznie winnego zgodnie z treścią pozwu, próbuje przerzucić odpowiedzialność za rozpad małżeństwa na drugą stronę. W tym celu może on powoływać wielu świadków, co skutkuje wydłużeniem postępowania sądowego.

Dodatkowo, długość trwania postępowania wpływa fakt, że sądy zazwyczaj wyznaczają kolejne rozprawy rozwodowe średnio co 3-4 miesiące. Dodatkowym czynnikiem jest czasem nieobecność świadków na rozprawach, co wymusza odroczenie terminu rozprawy przez sąd.

Rozwód bez orzekania winy konsekwencje: 2. oszczędność stresu

Kolejnym powodem, dla którego moi klienci decydują się na rozwód bez orzekania o winie, jest pragnienie przejścia przez proces rozwodowy w sposób bardziej kulturalny. Rozwód bez orzekania o winie jest mniej stresujący. Jeśli Ty i Twój małżonek jednomyślnie ubiegacie się o rozwód i nie macie wspólnych nieletnich dzieci, istnieje duże prawdopodobieństwo, że postępowanie sądowe zakończy się bez konieczności wysłuchania świadków. Sąd wówczas ograniczy się do przesłuchania zainteresowanych małżonków. Natomiast rozwód z orzekaniem o winie wymaga przesłuchania świadków, takich jak członkowie rodziny, przyjaciele i znajomi. To często stawia te osoby, a także same małżonki, w niekomfortowej sytuacji, gdyż w sądzie składają zeznania dotyczące intymnych szczegółów życia małżeńskiego.

Rozwód bez orzekania winy konsekwencje: 3. nie narazisz samego siebie

Kolejnym atutem rozwodu bez orzekania o winie jest eliminacja ryzyka, że sąd uzna Cię za winnego rozkładu pożycia. Jeśli bowiem starasz się o rozwód z powodu winy współmałżonka, sąd nie jest związany tym żądaniem. Po wysłuchaniu świadków i stron, a także przeanalizowaniu innych dowodów, sąd może dojść do wniosku, że obie strony ponoszą winę za rozpad małżeństwa, albo że jedynym winowajcą jesteś Ty. Takie sytuacje nie są rzadkie.

Dlatego warto zastanowić się, czy sam nie miałeś w jakimś stopniu negatywnego wpływu na Wasz związek małżeński i czy ewentualnie Twój małżonek posiada na to dowody.

Rozwód bez orzekania winy konsekwencje: 4. alimenty między byłymi małżonkami

Typ rozwodu wpływa na zobowiązania alimentacyjne między byłymi małżonkami. Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku obowiązek alimentacyjny między byłymi małżonkami istnieje. Jednak zakres tego zobowiązania jest inny, w zależności od formy rozwodu.

W przypadku rozwodu bez orzekania o winie możesz domagać się alimentów od byłego małżonka jedynie w sytuacji, gdy znajdujesz się w bardzo trudnej sytuacji materialnej (tzw. niedostatek). Oznacza to, że przy tego rodzaju rozwodzie sąd przyznaje alimenty od byłego małżonka stosunkowo rzadko.

Natomiast przy rozwodzie z orzekaniem o winie możesz żądać alimentów od byłego małżonka, jeżeli został uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa oraz jeżeli po rozwodzie Twoja sytuacja materialna uległa istotnemu pogorszeniu. Warunkiem koniecznym jest, abyś był niewinny, a Twój małżonek był uznany za wyłącznie winnego rozpadu Waszego związku. Ponadto, aby otrzymać alimenty od byłego małżonka, nie jest konieczne być w sytuacji niedostatku. Wystarczy, że po rozwodzie standard życia uległ znacznemu pogorszeniu. Oznacza to, że przy rozwodzie z orzekaniem o winie masz większe szanse na uzyskanie alimentów niż przy rozwodzie bez orzekania o winie.

Okres alimentacyjny po rozwodzie: dodatkowo, w przypadku rozwodu z orzekaniem o winie, zobowiązanie alimentacyjne między byłymi małżonkami jest nieograniczone w czasie. Oznacza to, że możesz żądać alimentów od byłego małżonka nawet do końca życia.

W przeciwieństwie do tego, w przypadku rozwodu bez orzekania o winie, prawo do alimentów istnieje jedynie przez okres do 5 lat po zakończeniu małżeństwa.

Rozwód bez orzekania winy konsekwencje: 5. poprawa relacji z byłym małżonkiem

Rozwód bez orzekania o winie zwiększa możliwość utrzymania pozytywnych relacji między byłymi małżonkami. Jest to istotne zwłaszcza w kontekście współpracy przy sprawowaniu opieki nad nieletnimi dziećmi oraz utrzymywaniu kontaktów z nimi.

Rozwód bez orzekania winy konsekwencje: 6. oszczędności finansowe

Rozwód bez orzekania o winie oznacza niższe koszty adwokata lub radcy prawnego w porównaniu z rozwodem z orzekaniem o winie. Dodatkowo, rozwód bez orzekania o winie wiąże się z mniejszą opłatą od pozwu. W przypadku wniesienia pozwu o rozwód, na początku musisz uiścić opłatę sądową od pozwu w wysokości 600 zł. Natomiast wybierając rozwód bez orzekania o winie, ponosisz ostatecznie jedynie koszt 150 zł z tytułu opłaty od pozwu.

Rozwód bez orzekania winy konsekwencje: 7. podział majątku

Zgodnie z zasadą prawa rodzinnego, oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Ogólnie rzecz biorąc, rozwód z orzeczeniem o winie nie ma wpływu na sposób podziału majątku między małżonkami. Jednak, zgodnie z orzecznictwem, podział majątku po rozwodzie nie powinien działać na niekorzyść małżonka niewinnego.

Rozwód z orzekaniem o winie konsekwencje

W procesie rozwodowym jednym z kluczowych elementów jest ustalenie przez Sąd osoby odpowiedzialnej za rozpad małżeństwa. Poniżej omówimy, czym charakteryzuje się rozwód bez orzekania o winie oraz jakie są jego skutki prawne dla obydwu małżonków.

W wyroku rozwodowym Sąd może:

– nie orzekać o winie na zgodne żądanie małżonków,

– ustalić, że jeden z małżonków ponosi wyłączną winę za rozpad małżeństwa,

– orzec, że oboje małżonkowie ponoszą winę za rozpad małżeństwa.

Rozkład pożycia małżeńskiego z winy obu stron

Jednym z możliwych wyroków sądowych jest ustalenie winy obu małżonków za rozpad małżeństwa. Podstawą do przypisania winy małżonkowi jest jego działanie lub zaniechanie, bez względu na to, w jakim stopniu każdy z małżonków przyczynił się do rozkładu pożycia małżeńskiego.

W orzecznictwie wskazuje się, że „niedozwolona reakcja” jednego z małżonków na naganną postawę drugiego może stanowić podstawę do przypisania winy za rozkład pożycia małżeńskiego (np. pobicie współmałżonka dopuszczającego się zdrady). Ocenie Sądu podlega, czy w danym kontekście reakcja drugiego małżonka była uzasadniona. Niemniej jednak nawet niewłaściwe postępowanie skrzywdzonego małżonka może zostać uznane za usprawiedliwione, jeśli nastąpiło bezpośrednio po wyrządzeniu krzywdy (np. gwałtowna reakcja na informację o zdradzie).

Rozwód z orzeczeniem o winie jednego z małżonków

Rozkład pożycia małżeńskiego wyłącznie z winy jednego z małżonków oznacza, że tylko po jego stronie występują zawinione przyczyny rozpadu związku małżeńskiego. Jeżeli w ocenie Sądu wyłącznie jeden z małżonków jest winny rozkładu pożycia (np. zdrada), rozwód zostanie orzeczony ze wskazaniem winy tego małżonka, o ile nie zachodzą okoliczności uniemożliwiające wydanie wyroku rozwodowego w sprawie.

Rozwód z orzekaniem o winie konsekwencje

Jednym z rezultatów orzeczenia rozwodu z orzeczeniem winy jest nabycie uprawnień alimentacyjnych. Są one odmienne w zależności od tego, czy obydwoje małżonkowie zostali uznani za winnych rozkładu pożycia, czy też tylko jeden z nich. W pierwszym przypadku każdy z małżonków będzie uprawniony do świadczeń alimentacyjnych od drugiego małżonka. Musi on jednak udowodnić występowanie niedostatku. Natomiast w drugim przypadku, wystarczy, iż małżonek, który nie jest winny za rozkład pożycia małżeńskiego, wykaże, iż wskutek orzeczenia rozwodu nastąpiło istotne pogorszenie jego sytuacji materialnej.

Rozwód z orzeczeniem o winie będzie miał również wpływ na zasady dziedziczenia. Polski ustawodawca wprowadził bowiem ograniczenie polegające na tym, że jeśli spadkodawca wniósł pozew o orzeczenie rozwodu z winy drugiego małżonka, a żądanie to było uzasadnione, małżonek ten będzie wyłączony od dziedziczenia.

Okoliczności winy któregokolwiek z małżonków w rozpadzie pożycia małżeńskiego nie powinny wpływać na ustalenie stosunków między nimi a małoletnimi dziećmi. Niemniej jednak, mając na uwadze, iż Sąd będzie brał pod uwagę dobro dziecka, przesłanki dotyczące winy w rozpadzie związku małżeńskiego mogą stanowić istotny element decyzyjny Sądu. Nie oznacza to jednak, iż małżonek uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia zawsze będzie uznawany za osobę, której władza rodzicielska nie może zostać przyznana. Sąd może bowiem uznać, iż małżonek uznany za winnego daje lepszą rękojmię do sprawowania opieki nad dziećmi stron (np. ze względu na dotychczasowe więzi powstałe w rodzinie).

Podsumowanie: w wyroku rozwodowym zazwyczaj znajduje się orzeczenie dotyczące winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Jednakże tylko w wyjątkowych sytuacjach to orzeczenie może być pominięte w sentencji wyroku. Ustalenie winnego rozpadu związku małżeńskiego ma kluczowe znaczenie dla ewentualnych roszczeń małżonków, które mogą być zgłaszane po orzeczeniu rozwodu.

Ponieważ błędy popełnione na etapie sporządzania pozwu mogą być trudne do wyeliminowania w toku procesu, warto skorzystać z usług profesjonalnego pełnomocnika (adwokata lub radcy prawnego) od samego początku. Dzięki swojemu doświadczeniu zdobytemu na salach sądowych, jestem w stanie skutecznie reprezentować Państwa interesy w trakcie postępowania.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Adwokat Mateusz Ziębaczewski

Mateusz Ziębaczewski to doświadczony adwokat i specjalista od prawa rodzinnego. Swoją wiedzą i umiejętnościami służy klientom, pomagając im w najbardziej skomplikowanych sprawach rodzinnych. Gdy nie pisze artykułów na blogu, reprezentuje swoich klientów w sądzie, dążąc do osiągnięcia najlepszych dla nich rozwiązań.

email telefon LinkedIn

Zobacz pozostałe wpisy autora

Jarocin Gostyń Szamotuły Pleszew Czarnków Trzcianka Oborniki Chodzież Piła Gorzów Wielkopolski Konin Turek Nowy Tomyśl Leszno Wolsztyn Grodzisk Wielkopolski Gniezno Słupca Skoki Kalisz Śrem Buk Kostrzyn Duszniki Kościan Września Środa Wielkopolska Murowana Goślina Ostrów Wielkopolski Kórnik Luboń Swarzędz Opalenica Wągrowiec Krotoszyn Pobiedziska Pniewy Rogoźno Wronki Powidz S uchy Las Biedrusko Tarnowo Podgórne Komorniki Dopiewo Przykona Kleczew Czerwonak Stęszew Kleszczewo Rokietnica Międzychód, Łódź Wrocław Warszawa Katowice Kraków Rzeszów Lublin Gdańsk Szczecin Zielona Góra Opole Śląsk Kielce Olsztyn Bydgoszcz, Mińsk Mazowiecki Wołomin Pruszków Radom Otwock Legionowo Garwolin Grójec Ciechanów Grodzisk Mazowiecki Płońsk Ostrołęka, Dwór Mazowiecki Żyrardów Wyszków Mińsk Mazowiecki Łomianki Marki Ząbki Józefów Konstancin Sochaczew Nadarzyn Wólka, Kosowska Tarczyn Góra Kalwaria Wiskitki Teresin Zaborów Węgrów Warka Sokołów Przasnysz Pułtusk Raszyn Siedlce Białystok

Kancelaria Prawa Rodzinnego w Poznaniu