Unieważnienie małżeństwa, ślubu z powodu choroby psychicznej małżonka

Unieważnienie małżeństwa, ślubu z powodu choroby psychicznej małżonka

Nie może zawrzeć małżeństwa osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym. Jeżeli jednak stan zdrowia lub umysłu takiej osoby nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa i jeżeli osoba ta nie została ubezwłasnowolniona całkowicie, sąd może jej zezwolić na zawarcie małżeństwa. Sam fakt istnienia choroby psychicznej nie pozbawia osoby na nią cierpiącej zdolności do zawarcia małżeństwa, o ile nie zachodzi sytuacja, w której osoba ta nie jest w stanie kierować swoim postępowaniem lub też wymaga pomocy do prowadzenia swych spraw. Podobnie podstawy ubezwłasnowolnienia nie stanowią przemijające zaburzenia psychiczne.

Unieważnienie małżeństwa z powodu choroby psychicznej jednego z małżonków może nastąpić tylko wówczas, gdy przeszkoda ta istniała w dacie zawierania związku małżeńskiego. W sprawie o unieważnienie małżeństwa z powodu choroby psychicznej jednego z małżonków pojawia się konieczność uzyskania przez sąd wiadomości specjalnych z zakresu psychiatrii. Tylko wyraźne stwierdzenie istnienia choroby psychicznej w chwili zawierania związku małżeńskiego może uzasadniać żądanie jego unieważnienia. Jeżeli sąd poweźmie wątpliwości co do opinii biegłego, powinien powołać kolejnego biegłego albo zażądać opinii odpowiedniego instytutu naukowego lub naukowo-badawczego.

Nie można wykluczyć, że podstawę unieważnienia małżeństwa mogą stanowić niepsychotyczne zaburzenia psychiczne, jeżeli w zakresie zagrożenie małżeństwa lub zdrowia przyszłego potomstwa wywołują taki sam skutek, jak choroba psychiczna (psychoza). W każdym wypadku ustalenie istnienia zaburzenia psychicznego w postaci konkretnej jednostki chorobowej, jej skutków i rokowań na przyszłość oraz wpływu na zagrożenie małżeństwa i potomstwo musi być dokonane konkretnie.

Wyjątkowo gdy zachodzą szczególne okoliczności (np. długotrwałe i prawidłowe funkcjonowanie małżeństwa oraz pochodzenie z małżeństwa zdrowych, dorosłych dzieci) zasady współżycia społecznego mogą przemawiać za oddaleniem powództwa o unieważnienie małżeństwa z powodu choroby psychicznej na podstawie zasad współżycia społecznego.

Unieważnienia małżeństwa z powodu choroby psychicznej albo niedorozwoju umysłowego jednego z małżonków może żądać każdy z małżonków. Nie można unieważnić małżeństwa z powodu choroby psychicznej jednego z małżonków po ustaniu tej choroby.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (102 votes)

Dodaj komentarz