Wysłuchanie i przesłuchanie nieletniego dziecka przez Sąd Rodzinny w sprawie demoralizacji lub o przestępstwo

Wysłuchanie i przesłuchanie nieletniego dziecka przez Sąd Rodzinny w sprawie demoralizacji lub o przestępstwo

Przy wysłuchaniu nieletniego należy dążyć do zapewnienia mu pełnej swobody wypowiadania się. Wysłuchanie nieletniego powinno odbywać się w warunkach zbliżonych do naturalnych, w miarę potrzeby w miejscu zamieszkania nieletniego, przy czym unikać należy wielokrotnego wysłuchiwania nieletniego co do tych samych okoliczności lub okoliczności ustalonych już innymi dowodami i niebudzących wątpliwości. Skoro wysłuchania dokonuje sąd rodzinny, to przez powinność odbywania wysłuchania w warunkach zbliżonych do naturalnych należy rozumieć powinność odbywania wysłuchania poza salą posiedzeń sądowych.

Przesłuchanie nieletniego dziecka

Przesłuchanie nieletniego przez Policję odbywa się w obecności rodziców, którym przysługuje władza rodzicielska, albo opiekuna lub obrońcy nieletniego, a jeżeli zapewnienie ich obecności byłoby w danym wypadku niemożliwe, należy wezwać wskazaną przez nieletniego osobę mu bliską, przedstawiciela szkoły, do której nieletni uczęszcza, asystenta rodziny, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej lub przedstawiciela organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy oddziaływanie wychowawcze na nieletnich lub wspomaganie procesu ich resocjalizacji.  Czyli przesłuchanie nieletniego w obecności innych osób może mieć miejsce dopiero wtedy, gdy zapewnienie obecności rodziców nieletniego, jego opiekuna albo obrońcy byłoby w danym wypadku niemożliwe. Do takiej sytuacji dojdzie zatem wyjątkowo

Przy przesłuchaniu nieletniego należy więc dążyć do zapewnienia mu pełnej swobody wypowiadania się. Przesłuchanie nieletniego powinno odbywać się w warunkach zbliżonych do naturalnych, w miarę potrzeby w miejscu zamieszkania nieletniego. Należy unikać wielokrotnego przesłuchiwania nieletniego co do tych samych okoliczności lub okoliczności ustalonych już innymi dowodami i niebudzących wątpliwości. Sąd rodzinny powinien pominąć taki materiał procesowy, w którym nieletni był przesłuchiwany przez Policję z naruszeniem przepisów określających warunki takiego przesłuchania.

Postępowanie dowodowe

W postępowaniu zbiera się dane o nieletnim, jego warunkach wychowawczych, zdrowotnych i bytowych oraz przeprowadza się inne dowody. Sąd rodzinny w szczególności:

1) wysłuchuje nieletniego, jego rodziców albo opiekuna;

2) zarządza w razie potrzeby przeprowadzenie przeszukania i oględzin oraz dokonuje innych czynności procesowych w celu wszechstronnego wyjaśnienia sprawy.

Strony, obrońcy i pełnomocnicy mogą zgłaszać wnioski dowodowe. Pokrzywdzony może składać wnioski dowodowe do czasu rozpoczęcia rozprawy lub posiedzenia.

Policja zbiera i utrwala dowody przejawów demoralizacji oraz czynów karalnych w wypadkach niecierpiących zwłoki, a w razie potrzeby dokonuje zatrzymania nieletniego. Sąd rodzinny może zlecić Policji dokonanie określonych czynności, a w wyjątkowych wypadkach może zlecić dokonanie czynności w określonym zakresie. Po dokonaniu czynności sprawę przekazuje się niezwłocznie sądowi rodzinnemu.

Jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że sprawcą czynu karalnego jest nieletni, lecz czynności nie doprowadziły do ustalenia jego tożsamości, Policja niezwłocznie przekazuje sprawę sądowi rodzinnemu, który odmawia wszczęcia postępowania i może zlecić Policji dokonanie określonych czynności lub dokonanie czynności w określonym zakresie w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 2 miesiące.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

4.9/5 - (115 votes)

Dodaj komentarz