Twoja sprawa z zakresu prawa rodzinnego jest już wystarczająco stresująca. Nie powinieneś rozbijać banku tylko po to, aby upewnić się, że jesteś chroniony

Alimenty na dziecko, które nie mieszka już matką, tylko z ojcem – zmiana wyroku alimentacyjnego

Zgodnie z treścią art. 133 § 1 i 3 KRO, rodzice mają obowiązek świadczeń względem dziecka, które nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub, jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Zakres obowiązku alimentacyjnego, zgodnie z treścią art. 135 § 1 i 2 KRO, zależy z jednej strony od potrzeb osoby uprawnionej, z drugiej zaś strony od możliwości zarobkowych i majątkowych osoby zobowiązanej. Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego.

Przyjmuje się, za uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 1987 r.(III CZP 91/86), że „przez usprawiedliwione potrzeby uprawnionego rozumieć należy potrzeby, których zaspokojenie zapewni mu – odpowiedni do jego wieku i uzdolnień – prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy. Możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego określają zarobki i dochody, jakie uzyskiwałby przy pełnym wykorzystaniu swych sił fizycznych i zdolności umysłowych, nie zaś rzeczywiste zarobki i dochody”.

Alimenty na dziecko, które nie mieszka już matką, tylko z ojcem – zmiana wyroku alimentacyjnego Poznań

Granicę obowiązku alimentacyjnego stanowią uzasadnione potrzeby dziecka. „Zgodnie z utrwaloną w orzecznictwie zasadą, dzieci mają prawo do równej stopy życiowej z rodzicami i to zarówno wtedy, gdy żyją z nimi wspólnie, jak i wtedy, gdy żyją oddzielnie. Oznacza to, że rodzice powinni zapewnić dziecku warunki materialne odpowiadające tym, w jakich żyją sami. Nie będzie to jednak dotyczyło potrzeb będących przejawem zbytku” (por. Z. Krzemiński, Alimenty i ojcostwo. Komentarz, Oficyna, 2008, wyd. III opubl. Lex).

Wysokość alimentów zależy nie tylko od zarobków zobowiązanego, ale również od możliwości zarobkowych osoby zobowiązanej, które nie zawsze są równe osiąganym dochodom. O. rodzice obowiązani są ponosić koszty niezbędne do zapewnienia dziecku prawidłowego rozwoju, wychowania i funkcjonowania na odpowiednim poziomie w środowisku, w którym żyją i zagwarantowania dziecku takiej stopy życiowej, na jakiej sami funkcjonują.

Zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego można żądać w razie zmiany stosunków (art. 138 KRO), przy zachowaniu reguł wynikających z art. 135 KRO. Poprzez pojęcie „stosunków” należy rozumieć okoliczności istotne z punktu widzenia ustawowych przesłanek obowiązku alimentacyjnego i jego zakresu. Zatem zmiana stosunków to zmiana okoliczności, od których zależy istnienie i zakres obowiązku alimentacyjnego – rozumie się przez to zwiększenie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub istotne zmniejszenie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego, które uzasadniają potrzebę skorygowania -zmniejszenia lub zwiększenia- wysokości świadczeń alimentacyjnych. Należy wziąć pod uwagę okoliczności mogące świadczyć o zmianie stosunków majątkowych stron takie jak: zmiana stosunków własnościowych powodująca utratę bądź zwiększenie majątku, okoliczności świadczące o zmianie możliwości zarobkowych stron, a także stan faktyczny. Zaznaczyć trzeba, że zmiana stosunków będąca podstawą do zmiany orzeczenia musi zaistnieć po uprawomocnieniu się wyroku, w którym zasądzono alimenty (wyrok SN z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie o sygn. akt I CKN 274/99).

Podkreślenia wymaga, że zmiana orzeczenia alimentacyjnego na podstawie art. 138 KRO jest dopuszczalna tylko w razie zmiany stosunków powstałych po wydaniu tego orzeczenia i porównania stanu istniejącego w dacie uprzedniego orzeczenia ze stanem obecnym. Przy czym dowodzenie w przedmiocie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości majątkowych zobowiązanego ma na celu wykazanie zmian w tym zakresie i nie może zmierzać do polemiki z ustaleniami poczynionymi w poprzedniej sprawie, które jak już wskazano objęte są powagą rzeczy osądzonej.

Sprawa sądowa opracowana przez Kancelarię

Odnosząc się żądania pozwu w zakresie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego P. K. na rzecz małoletniej córki M. K. w ocenie Sądu w niniejszej sprawie nastąpiła tego rodzaju zmiana w rozumieniu art. 138 KRO, która uzasadnia zmianę w zakresie obowiązku alimentacyjnego poprzez jego uchylenie. W świetle zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego stwierdzić należy bezspornie, że utrzymywanie obowiązku alimentacyjnego ojca P. K. na córkę ustalonego wyrokiem Sądu Okręgowego z dnia 25 kwietnia byłoby niezasadne wobec zmiany okoliczności faktycznych istotnych w niniejszej sprawie jaką jest zmiana miejsca zamieszkania i ustalenie miejsca zamieszkania przy ojcu. Małoletnia od 31 sierpnia zamieszkuje u ojca, który ją od tego czasu utrzymuje, matka natomiast partycypuje w kosztach utrzymania dziecka od wydania w toku niniejszego postępowania postanowienia o zabezpieczeniu z dnia 25 października.

Alimenty na dziecko, które nie mieszka już matką, tylko z ojcem – zmiana wyroku alimentacyjnego Poznań

W zakresie powództwa o zasądzenie alimentów na rzecz małoletniej M. K. do rąk ojca, Sąd również uznał, iż powództwo zasługiwało na całkowite jego uwzględnienie od dnia 1 września tj. od daty kiedy małoletnia zamieszkuje z ojcem. Nie ulega wątpliwości, iż obowiązkiem rodzica jest łożenie na utrzymanie małoletniego dziecka. W niniejszej sytuacji pierwotnie po orzeczeniu rozwodu, kiedy to małoletnia zamieszkała z matką, obowiązek alimentacyjny ciążył na ojcu, jako rodzicu, który nie sprawuje bezpośredniej opieki nad małoletnimi. Wysokość alimentów, jakie ojciec łożył do rąk matki, wynosiła 4.000 zł. Role się odwróciły, kiedy to małoletnia M. zamieszkała z ojcem. Wówczas obowiązek alimentacyjny został przerzucony na matkę. W toku postępowania możliwości zarobkowe matki uległy zmianie, dotychczas matka małoletniej wykazywała dochody na poziomie kwoty ok. 6 445, 83 zł brutto, zaś obecnie jej zarobki uległy zwiększeniu i wynoszą ok. 15.000 zł netto. Wobec powyższych okoliczności w ocenie Sądu żądana kwota alimentów w wysokości 2.000 zł jest całkowicie zasadna.

Koszty utrzymania małoletniej Sąd ustalił na kwotę ok. 4.800 zł miesięcznie. Kwota ta w ocenie Sądu nie jest wygórowana i przystaje do możliwości zarobkowych obu rodziców. Na kwotę tą składają się: tym wyżywienie – 400 zł, ubranie – 300 zł, kosmetyki – 100 zł, czesne za szkołę – 1700 zł, przybory szkolne – 200 zł, wyżywienie w szkole – 200 zł, rozrywka – 100 zł, wakacje i ferie – 250 zł, spotkania z pedagogiem – 480 zł, telefon – 100 zł, wizyty u stomatologa – 40 zł, udział w kosztach mieszkania – 450 zł, psycholog – 300 zł, ortodonta – 230 zł.

Ustalając kwotę zasądzania alimentów w wysokości 2.000 zł na rzecz małoletniej od matki zasługiwała okoliczność, iż sytuacja majątkowa pozwanej jest obecnie stabilna i dobra. W szczególności obecnie pozwana uzyskuje dochody na poziomie ok. 15000 zł miesięcznie, ponadto nie sprawuje bezpośredniej opieki nad małoletnią, nie ma innych osób na utrzymaniu. Ważąc wskazane okoliczności w ocenie Sądu zasadnym jest, aby pozwana partycypowała w kosztach utrzymania dziecka w wysokości 2.000 zł miesięczne co jest adekwatne do jej możliwości finansowych. Ustalona przez Sąd w trybie zabezpieczenia kwota 1.200 zł, którą dotychczas na mocy postanowienia z dnia 25 października uiszczała na rzecz małoletniej matka, została orzeczona z uwagi na duże dysproporcje zarobkowe rodziców małoletniej wynikające z dużo niższych niż aktualnie dochodów matki.

Odnosząc się do sytuacji finansowo majątkowej przedstawiciela ustawowego Sąd miał na uwadze ponadprzeciętnie wysokie dochody uzyskiwane przez niego z tytułu pracy oraz posiadany majątek w formie środków pieniężnych, nieruchomości i ruchomości. W ocenie Sądu możliwości zarobkowe P. K. nadal są wyższe od matki małoletniej i pozwalają na partycypowanie w kosztach utrzymania dziecka w pozostałym zakresie tj. co do kwoty 2800 zł miesięcznie.

Sąd rozstrzygnął poniższą sprawę następująco:

1. uchyla obowiązek alimentacyjny P. K. na rzecz małoletniej M. K. ustalony w punkcie 3 wyroku Sądu Okręgowego;

2. zasądza alimenty od pozwanej E. S. na rzecz małoletniej córki M. K. urodzonej (…) w B. w wysokości po 2000, – (dwa tysiące) złotych miesięcznie płatne do rąk ojca małoletniej P. K. z góry do 10-go dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia 01 września. Wyrok Sądu Rejonowego – V Wydział Rodzinny i Nieletnich V RC 758/17

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Adwokat Mateusz Ziębaczewski

Mateusz Ziębaczewski to doświadczony adwokat i specjalista od prawa rodzinnego. Swoją wiedzą i umiejętnościami służy klientom, pomagając im w najbardziej skomplikowanych sprawach rodzinnych. Gdy nie pisze artykułów na blogu, reprezentuje swoich klientów w sądzie, dążąc do osiągnięcia najlepszych dla nich rozwiązań.

email telefon LinkedIn

Zobacz pozostałe wpisy autora

Jarocin Gostyń Szamotuły Pleszew Czarnków Trzcianka Oborniki Chodzież Piła Gorzów Wielkopolski Konin Turek Nowy Tomyśl Leszno Wolsztyn Grodzisk Wielkopolski Gniezno Słupca Skoki Kalisz Śrem Buk Kostrzyn Duszniki Kościan Września Środa Wielkopolska Murowana Goślina Ostrów Wielkopolski Kórnik Luboń Swarzędz Opalenica Wągrowiec Krotoszyn Pobiedziska Pniewy Rogoźno Wronki Powidz S uchy Las Biedrusko Tarnowo Podgórne Komorniki Dopiewo Przykona Kleczew Czerwonak Stęszew Kleszczewo Rokietnica Międzychód, Łódź Wrocław Warszawa Katowice Kraków Rzeszów Lublin Gdańsk Szczecin Zielona Góra Opole Śląsk Kielce Olsztyn Bydgoszcz, Mińsk Mazowiecki Wołomin Pruszków Radom Otwock Legionowo Garwolin Grójec Ciechanów Grodzisk Mazowiecki Płońsk Ostrołęka, Dwór Mazowiecki Żyrardów Wyszków Mińsk Mazowiecki Łomianki Marki Ząbki Józefów Konstancin Sochaczew Nadarzyn Wólka, Kosowska Tarczyn Góra Kalwaria Wiskitki Teresin Zaborów Węgrów Warka Sokołów Przasnysz Pułtusk Raszyn Siedlce Białystok

Kancelaria Prawa Rodzinnego w Poznaniu