Poniedziałek - Sobota9.00 - 20.00
ul. Głogowska 47a lok. 1a 60-736 Poznań
Tel.+48696293998
ZapraszamyJeżeli chcesz mieć przewagę problemy powierz najlepszym specjalistom
Twoja sprawa z zakresu prawa rodzinnego jest już wystarczająco stresująca. Nie powinieneś rozbijać banku tylko po to, aby upewnić się, że jesteś chroniony

Uchylenie i wygaszenie alimentów na dziecko, które nie studiuje i nie uczy się

Stosownie do art. 133 § 1 KRO, rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. W myśl zaś art. 135 § 1 i 2 KRO, zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Zgodnie z § 2 wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie (…) może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego. Nadto zgodnie z § 3, na zakres świadczeń alimentacyjnych nie wpływają: świadczenia z pomocy społecznej lub funduszu alimentacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 808 i 875), podlegające zwrotowi przez zobowiązanego do alimentacji (pkt 1); świadczenia, wydatki i inne środki finansowe związane z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (pkt 2); świadczenie wychowawcze, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407) (pkt 3); świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111) (pkt 4); rodzicielskie świadczenie uzupełniające, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz.U. poz. 303) (pkt 5).

Uchylenie i wygaszenie alimentów na dziecko, które nie studiuje i nie uczy się Poznań

Z treści ww. przepisu wynika jednoznacznie, że przy ustaleniu wysokości świadczenia alimentacyjnego na rzecz małoletniego dziecka należy wziąć pod uwagę z jednej strony usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, z drugiej strony możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego. Współzależność między tymi czynnikami wyraża się w tym, że usprawiedliwione potrzeby uprawnionego powinny być zaspakajane w takim zakresie, w jakim pozwalają na to możliwości majątkowe i zarobkowe zobowiązanego. Należy przez to rozumieć dochody rzeczywiście uzyskiwane, jak również zarobki i dochody, które każdy z małżonków może i powinien uzyskiwać przy dołożeniu należytej staranności i przestrzeganiu zasad prawidłowej gospodarki oraz stosownie do swoich sił umysłowych i fizycznych. Możliwości finansowych nie należy utożsamiać z faktycznie osiąganymi dochodami. Obejmują one także wysokość dochodów, które zobowiązany do alimentacji jest w stanie uzyskać przy uwzględnieniu wyuczonego zawodu, ilości i rodzaju posiadanego majątku.

W myśl art. 138 KRO w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Przez pojęcie „stosunków” w tym wypadku należy rozumieć okoliczności istotne z punktu widzenia ustawowych przesłanek obowiązku alimentacyjnego i jego zakresu (art. 133 KRO i 135 KRO). Zmiana zatem „stosunków” tak pojmowanych jest zmianą okoliczności, od których zależy istnienie i zakres obowiązku alimentacyjnego (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 lipca 1974 roku, sygn. akt II CO 9/74). Nie każda zmiana skutkuje zmianą orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Zmiana musi być istotna i trwała. Sąd Najwyższy wyjaśnił, że dla stwierdzenia czy nastąpiła zmiana stosunków w rozumieniu art. 138 KRO należy brać pod uwagę, czy istniejące warunki i okoliczności – na tle sytuacji ogólnej – mają charakter trwały, dotyczą okoliczności zasadniczych i wyczerpują te przesłanki, które w sposób istotny wpływają na zakres obowiązku alimentacyjnego.

Sprawa sądowa opracowana przez Kancelarię

W realiach sytuacji życiowej stron, treść powołanych przepisów wskazuje, iż za uchyleniem się od świadczeń alimentacyjnych B. T. względem jego pełnoletniej córki A. T., przemawia fakt, że pozwana jest pełnoletnia i zakończyła naukę na poziomie szkoły średniej. Sama dokonała wyboru, ze będzie żyć poza swoją grupą rodzinną w związku nieformalnych z A. K. (2) z którym ma syna S.. Pozwana nie przejawia wystarczającej determinacji w skutecznym kontynuowaniu dalszej nauki. Okres 2 lat był wystarczający, by przy wykorzystaniu przedmiotowego świadczenia alimentacyjnego i dochodów z własnej pracy, zdobyć policealne wykształcenie zawodowe. Należy oczekiwać od 22 letniej A. T. – inwencji, determinacji i zaangażowania w skuteczne zdobycie zawodu.

Kolejne trzecie podejście przez pozwaną do zdobycia zawodu i fakt kontynuowania nauki w policealnej szkole w systemie zaocznym, gdzie zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach od 9 do 16 nie stoi na przeszkodzie zatrudnienia pozwanej i zdobycia środków finansowych na swoje utrzymanie, gdyby nie konieczność sprawowania opieki nad synem.

Uchylenie i wygaszenie alimentów na dziecko, które nie studiuje i nie uczy się Poznań

Zdaniem Sądu fakt sprawowania obecnie przez A. T. bezpośredniej opieki nad synem S., a tym samym brak możliwości podjęcia przez nią zatrudnienia nie może skutkować dalszym obowiązkiem alimentacyjnym powoda, względem córki.

Okoliczność urodzenia przez A. T. syna S. K. rodzi obowiązek ojca małoletniego partycypowania w kosztach utrzymania dziecka w odpowiednim zakresie, który winien zabezpieczyć podstawowe potrzeby zarówno małoletniego jak i jego matki, która spełnia swój obowiązek w formie niepieniężnej poprzez sprawowanie opieki i wychowanie S. K., zwłaszcza, że A. K. (2) ma stałą pracę i poza małoletnim synem nie ma innych obowiązków alimentacyjnych.

W tym miejscu wskazać należy, że skoro A. T. i ojciec jej małoletniego syna podjęli decyzję o wynajęciu mieszkania pomimo, że matka pozwanej ma duży dom, a A. K. (2) dwupoziomowe mieszkanie to winni liczyć się z dodatkowymi kosztami związanymi z utrzymaniem tego wynajmowanego mieszkania.

Wobec powyższego w ocenie Sądu od czasu zasądzenia alimentów nastąpiła po stronie pozwanej taka trwała zmiana stosunków, która uzasadnia uchylenie obowiązku alimentacyjnego powoda ustalonego dla A. T. z dniem wniesienia pozwu. Wyrok Sądu Rejonowego – III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 29 stycznia 2019 r.III RC 146/18

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (92 votes)

Mateusz Ziębaczewski

Mateusz Ziębaczewski to doświadczony adwokat i specjalista od prawa rodzinnego. Swoją wiedzą i umiejętnościami służy klientom, pomagając im w najbardziej skomplikowanych sprawach rodzinnych. Gdy nie pisze artykułów na blogu, reprezentuje swoich klientów w sądzie, dążąc do osiągnięcia najlepszych dla nich rozwiązań.

Email: ziebaczewski@gmail.com Telefon: +48696293998

Zobacz pozostałe wpisy autora