Twoja sprawa z zakresu prawa rodzinnego jest już wystarczająco stresująca. Nie powinieneś rozbijać banku tylko po to, aby upewnić się, że jesteś chroniony

Wygaszenie i uchylenie alimentów, gdy dziecko poszło na drugi kierunek studiów – kolejne studia

Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. W pozostałych przypadkach, w myśl art. 132 § 2 KRO uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.

Zgodnie z treścią art. 138 KRO strony w razie zmiany stosunków mogą żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Przez zmianę stosunków rozumie się zaś istotne zwiększenie, zmniejszenie lub ustanie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji albo istotne zwiększenie się lub zmniejszenie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, w skutek czego ustalony zakres obowiązku alimentacyjnego wymaga skorygowania przez stosowne zmniejszenie lub zwiększenie wysokości świadczeń alimentacyjnych, a niekiedy nawet ustanie obowiązku alimentacyjnego. Zakres świadczeń wyznaczają natomiast, zgodnie z treścią art. 135 KRO, z jednej strony usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, z drugiej zaś rzeczywiste możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego.

Zgodnie przepisem art. 133 § 3 KRO rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się. Obowiązek alimentacyjny nie może istnieć w sytuacji, gdy jego realizacja może powodować niemożność zaspokojenia własnych usprawiedliwionych potrzeb.

Wygaszenie i uchylenie alimentów, gdy dziecko poszło na drugi kierunek studiów – kolejne studia Poznań

Należy wskazać, iż obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka nie jest ograniczony żadnym terminem, w szczególności dojściem alimentowanego do pełnoletności. Nie jest też związany stopniem wykształcenia, w tym sensie, że uprawniony nie traci prawa do alimentowania z chwilą uzyskania określonego podstawowego lub średniego wykształcenia. Jedyną okolicznością, od której uzależnione jest trwanie bądź ustanie tegoż obowiązku jest możliwość samodzielnego utrzymania się dziecka.

Jeśli chodzi o dzieci, które osiągnęły pełnoletność należy brać pod uwagę to, czy dokładają starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się, czy wykazują chęć dalszej nauki oraz czy osobiste zdolności i cechy charakteru pozwalają na rzeczywiste kontynuowanie nauki.

Sprawa sądowa opracowana przez Kancelarię

W rozpatrywanej sprawie powód domagał się uchylenia jego obowiązku alimentacyjnego względem córki, ustalonego ostatnio na mocy ugody zawartej przed Sądem Rejonowym na kwotę 700 zł. Przenosząc powyższe rozważania na grunt przedmiotowej sprawy należy stwierdzić, iż w ocenie Sądu nastąpiła istotna zmiana stosunków, która uzasadniała uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Należy uznać, że pozwana z dniem uzyskania tytułu magistra na kierunku studiów bezpieczeństwo wewnętrzne uzyskała możność samodzielnego utrzymania się. Faktem jest, że pozwana w toku tych studiów podjęła decyzję o podjęciu drugiego kierunku studiów. Nie konsultowała jednak tej decyzji z ojcem. Rozpoczęte przez pozwaną drugie studia nie pozostają w żadnym związku z pierwszymi ukończonymi przez nią studiami, nie powodują wzrostu kompetencji pozwanej w tym zakresie na rynku pracy. Co istotne, pozwana swoją przyszłość wiąże z pierwszym kierunkiem studiów. Pozwana co prawda wskazała, że turystyka i rekreacja polepszy jej sytuację na rynku pracy, chociażby ze względu na poznanie języków obcych. Zdaniem sądu, pozwana chcąc kształcić się w zakresie języków obcych, mogła podjąć naukę na kursie językowym i jednocześnie pracować w pełnym wymiarze czasu pracy. Równie dobrze, idąc tokiem rozumowania strony pozwanej, pozwana w trakcie tych studiów może podjąć kolejne, trzecie studia, i także domagać się aby ojciec ją alimentował. Pozwana przyznała jednocześnie, że od matki żadnej pomocy nie uzyskuje w zakresie środków na utrzymanie się na studiach. Mieszka jedynie z matką w czasie kiedy nie przebywa w akademiku. Tymczasem oczekuje od ojca alimentów, mimo osiągnięcia wieku 25 lat i ukończenia jednego kierunku studiów.

Zdaniem Sądu zasadne jest uchylenie obowiązku alimentacyjnego powoda na podstawie art. 133 § 3 KRO od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym pozwana ukończyła pierwszy kierunek studiów. Wyrok Sądu Rejonowego – III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 5 sierpnia 2020 r. III RC 7/20

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Adwokat Mateusz Ziębaczewski

Mateusz Ziębaczewski to doświadczony adwokat i specjalista od prawa rodzinnego. Swoją wiedzą i umiejętnościami służy klientom, pomagając im w najbardziej skomplikowanych sprawach rodzinnych. Gdy nie pisze artykułów na blogu, reprezentuje swoich klientów w sądzie, dążąc do osiągnięcia najlepszych dla nich rozwiązań.

email telefon LinkedIn

Zobacz pozostałe wpisy autora

Kancelaria Prawa Rodzinnego w Poznaniu