Kontakty i widzenia ojca z dzieckiem w obecności kuratora sądowego

Kontakty i widzenia ojca z dzieckiem w obecności kuratora sądowego

Problematyka kontaktów osobistych rodziców z dziećmi została uwzględniona w europejskich standardach prawnych. Zasada 6 rekomendacji nr R (84) w sprawie władzy rodzicielskiej z 28 lutego 1984 roku zapewnia rodzicowi niewychowującemu dziecka prawo do utrzymywania z nim kontaktów osobistych. Z kolei konwencja o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526) ujmuje prawo do utrzymywania kontaktów osobistych z rodzicami jako prawo samego dziecka. Zgodnie z art. 9 ust. 3 dziecko ma prawo do utrzymywania regularnych stosunków osobistych i bezpośrednich kontaktów z obojgiem rodziców, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to sprzeczne z najlepiej pojętym interesem dziecka.

Przyjęta w dniu 3 maja 2002 r. w W. przez Komitet Ministrów Rady Europy konwencja dotycząca kontaktów z dziećmi, podpisana przez Polskę dnia 24 września 2003 r., określa pojęcie kontaktów w szerokim ujęciu. Obejmuje ono nie tylko osobistą styczność – w tym poza miejscem zamieszkania dziecka – ale także kontakt telefoniczny oraz przez pocztę elektroniczną, co nie zastępuje, lecz uzupełnia kontakty bezpośrednie, a może je zastąpić jedynie w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach. W pojęciu tym mieści się również obowiązek informowania osoby uprawnionej o dziecku i dziecka o tej osobie (M. S. (red.), Standardy prawne Rady Europy. Teksty i komentarze, W. 1995; W. S., Komentarz do Rekomendacji Nr R(84)4 (w:) M. S. (red.), Standardy prawne..., s. 213 i n., J. I., Władza rodzicielska…, s. 193 i n.).

Kontakty i widzenia ojca z dzieckiem w obecności kuratora sądowego Poznań

W Polsce prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów między rodzicami a dziećmi określone zostało m.in. w art. 113 KRO. Paragraf 2 przytoczonego przepisu określa podstawowe zasady sposobu utrzymywania kontaktów. Zawiera przykładowy katalog elementów składających się na kontakty z dzieckiem, które obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej. Z realizacją prawa do porozumiewania się na odległość wiązać się będzie zobowiązanie tego z rodziców, u którego dziecko na stałe przebywa, do przekazywania dziecku korespondencji, udostępnienia komputera, telefonu, a także podania właściwego adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu (J. Ignaczewski, Kodeks rodzinny..., s. 650). Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, katalog elementów kontaktów z dzieckiem ma charakter otwarty, ale zawiera najważniejsze składniki kontaktów z dzieckiem i powinien ułatwić formułowanie rozstrzygnięcia sądowego, dotyczącego tej materii (Uzasadnienie projektu..., s. 39). W uzupełnieniu można wskazać na prawo osoby uprawnionej do informacji o drugiej osobie. Należy zauważyć, że nowe brzmienie przepisu dostosowane zostało do postanowień konwencji dotyczącej kontaktów z dziećmi z dnia 15 maja 2003 r., posługujących się pojęciem kontaktów w szerokim ujęciu (por. uchwałę SN z dnia 8 marca 2006 r., III CZP 98/05, OSN 2006, Nr 10, poz. 158).

Zgodnie z art. 1135 KRO Sąd opiekuńczy może zmienić rozstrzygnięcie w sprawie kontaktów, jeżeli wymaga tego dobro dziecka. Wydane przez sąd orzeczenia dotyczące kontaktów z dzieckiem (a więc zarówno na podstawie art. 1132, jaki i art. 1133 a także art. 58 § 1 czy art. 107 § 2) mogą zostać przez sąd zmienione. Rozstrzygające znaczenie w tej sprawie ma wzgląd na dobro dziecka. Zmiana ta może polegać na zaostrzeniu środków ingerencji, jak i na ich złagodzeniu. Jeżeli więc np. sąd stwierdzi, że ograniczenie kontaktów z dzieckiem nie wywołuje pożądanych, z punktu widzenia dobra dziecka, efektów, wówczas zakaże ich utrzymywania, jeżeli są spełnione przesłanki takiego zakazu. Może również zaistnieć sytuacja odmienna. Na przykład sąd stwierdzi, że brak jest podstaw do dalszego utrzymywania zakazu kontaktów. W takim wypadku sąd może uchylić ten zakaz, jednocześnie wskazując - jeżeli jest taka potrzeba z uwagi na dobro dziecka - na czym polegać ma ograniczenie kontaktów. Ograniczenie to może zostać następnie zniesione.

Kurator jest ustanawiany by uzyskać prawidłowy przebieg kontaktów, wówczas obowiązkiem kuratora jest dopilnowanie terminowości wyznaczonego kontaktu tj. godziny rozpoczęcia i zakończenia kontaktów oraz przebywanie podczas ich realizacji. W sytuacji zaistnienia zagrożenia dobra dziecka kurator ma prawo wezwać policję i przerwać kontynuację kontaktu. Udział kuratora w kontaktach uprawnionego z dzieckiem może być ustanowiony także w sytuacji gdy samodzielna realizacja spotkań z dzieckiem przez uprawnionego może być pewnym zagrożeniem dla dobra małoletniego, choćby z powodu braku więzi z dzieckiem, niedostatecznych predyspozycji wychowawczych lub niewłaściwych warunków opiekuńczych istniejących po stronie osoby uprawnionej.

Kurator rodzinny sprawujący nadzór:

1) zaznajamia się z aktami sprawy i innymi niezbędnymi źródłami informacji o podopiecznym, a w szczególności z przebiegiem dotychczasowych nadzorów,
2) nawiązuje pierwszy kontakt z podopiecznym, nie później niż w ciągu 7 dni od daty wpływu prawomocnego orzeczenia do zespołu kuratorskiej służby sądowej,
3) poucza podopiecznego o prawach i obowiązkach wynikających z orzeczenia sądu oraz omawia sposób i terminy ich realizacji,
4) planuje wobec podopiecznego oddziaływania profilaktyczno-resocjalizacyjne i opiekuńczo-wychowawcze,
5) współpracuje z rodziną podopiecznego w zakresie oddziaływań, o których mowa w poprzednim punkcie,
6) udziela podopiecznemu pomocy w organizowaniu nauki, pracy i czasu wolnego oraz w rozwiązaniu trudności życiowych,
7) kontroluje zachowanie podopiecznego w miejscu zamieszkania, pobytu, nauki i pracy,
8) współdziała z organizacjami, instytucjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których celem działania jest pomoc podopiecznym.

Kurator przedstawia sądowi sprawozdania z objęcia nadzoru oraz z jego wykonywania. W sprawozdaniu z objęcia nadzoru kurator rodzinny przedstawia diagnozę środowiskową, zamierzenia resocjalizacyjne, metody prowadzenia nadzoru, warunki osobiste i bytowe podopiecznego, zadania do realizacji, prognozę resocjalizacyjną oraz podaje źródła informacji o podopiecznym.

Sprawa sądowa opracowana przez Kancelarię

Sąd uznał, że w realiach niniejszej sprawy zasadna jest zmiana ustalonych w sprawie o rozwód wyrokiem Sądu Okręgowego kontaktów D. B. z jego małoletnim P. B. z kontaktów odbywanych w każdą pierwszą niedzielę miesiąca na kontakty mające się odbywać w każdą ostatnią niedzielę miesiąca bez dokonywania zmian w rozmiarze czasu ich trwania oraz sposobu odbywania, a zatem w godzinach od 15.00 do 17.00 pod nadzorem kuratora sądowego w miejscu zamieszkania matki dziecka – zgodnie z żądaniem wniosku.

Sąd uznał, iż zgodne z dobrem dziecka jest utrzymywanie kontaktów z biologicznym ojcem. D. B. nie ma orzeczonego zakazu styczności z synem. Zatem przysługuje mu prawo do żądania zmiany ustalonych wyrokiem rozwodowych kontaktów. Wnioskodawca wykazał, że nie może wykonywać kontaktów z małoletnim synem w pierwszą niedzielę miesiąca w godzinach od 15.00 do 17.00 z uwagi na czynności zawodowe.

Kontakty i widzenia ojca z dzieckiem w obecności kuratora sądowego Poznań

Natomiast uczestniczka postępowania A. B. (2) nie wykazała, aby zmiana ustalenia kontaktów w każdą ostatnią niedzielę miesiąca niosła ze sobą uciążliwości, czy problemy organizacyjne dla niej czy też małoletniego P. B.. Sprzeciwiła się wnioskowi, bez uzasadnienia. W ocenie sądu uczestniczce zależy na tym, aby kontakty nadal nie były realizowane, gdyż kolidują z zajęciami szkoleniowymi wnioskodawcy, na udziale w których mu zależy. Ustalenie dogodnego dla wnioskodawcy terminu spotkań z synem spowoduje ponadto, iż nie będzie on szukał możliwości spotkania z synem poza ramami ustalonymi sądownie. Nie będzie też narażał małoletniego P. B. na niepotrzebny stres. Sąd liczy, że rodzice małoletniego mając na uwadze przede wszystkim dobro wspólnego dziecka, nie zaś konflikt trwający nadal między nimi, będą współdziałać w celu odbudowania relacji ojca z synem bez zbędnych, negatywnych emocji dla małoletniego. Silny konflikt występujący pomiędzy stronami powoduje, iż nie byli oni w stanie samodzielnie, polubownie zmodyfikować ustalonych wyrokiem kontaktów dostosowując ich do zmiany sytuacji zawodowej wnioskodawcy.

Zdaniem Sądu małoletni P. potrzebuje czasu, aby nawiązać relacje i odbudować więź z ojcem. Sama uczestniczka przyznała, że małoletni nie zna ojca. Zatem jej rolą będzie przygotowanie go do pierwszego kontaktu z nim, aby nie czuł się przestraszony i nie był zniechęcony do ojca. Z kolei od D. B. zależy czy wykorzysta daną mu ponownie szansę na bycie ojcem i zaangażuje się w życie swojego syna, pozna jego potrzeby i zainteresowania oraz będzie je zabezpieczał w odpowiednim wymiarze. Od stosunków pomiędzy rodzicami małoletniego i możliwości bezkonfliktowego porozumiewania się w sprawach dziecka zależy konieczność odbywania kontaktów w obecności kuratora, co powoduje obciążenie finansowe dla stron. Sąd pragnie podkreślić, że obecność kuratora przy kontaktach nie ma charakteru nadzoru nad prawidłowością i moralnością wychowania dziecka, a tylko nad przebiegiem kontaktu ojca z synem.

Sąd nie znalazł podstaw obciążenie uczestniczki A. B. (1) kosztami udziału kuratora w kontaktach. D. B. w żaden sposób nie udowodnił zarzutów postawionych uczestniczce w zakresie kierowania wobec niego gróźb karalnych. w tym pozbawienia go życia, pomówień i insynuacji. Twierdzenia wniosku pozostały gołosłowne. Wnioskodawca ma instrumenty prawno-karne, z których może skorzystać.

Należy mieć przy tym na uwadze, że orzeczenia sądu rodzinnego mogą być zmieniane, jeżeli dojdzie do zmiany okoliczności faktycznych. Kiedy małoletni F. nabierze pewności i przekonania, że w towarzystwie ojca czuje się bezpiecznie, być może zechce częściej się z nim spotykać, a z czasem również poza miejscem swojego zamieszkania. Może sam wyrazi wolę rozszerzenia kontaktów, w ten sposób, aby mógł częściej się z nim spotykać się. Duża rola obecnie przed rodzicami, aby odkładając na bok wzajemne animozje umożliwili małoletniemu nawiązanie i utrzymanie prawidłowych relacji z ojcem. Postanowienie Sądu Rejonowego - III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 28 czerwca 2018 r. III Nsm 143/18

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (112 votes)