Twoja sprawa z zakresu prawa rodzinnego jest już wystarczająco stresująca. Nie powinieneś rozbijać banku tylko po to, aby upewnić się, że jesteś chroniony

Zgoda Sądu na sprzedaż mieszkania, domu czy nieruchomości odziedziczonej przez małoletnie dziecko

Zarząd majątkiem dziecka ma być sprawowany przez rodziców z należytą starannością. Można jednak przyjąć, iż obejmuje ona takie postępowanie, które prowadzi do zachowania majątku dziecka w stanie niepogorszonym. To jednocześnie staranność ogólnie wymagana w stosunkach danego rodzaju. Powinna ona zatem być realizowana w dobrej wierze dla dobra małoletniego. Przesada w dokładaniu należytej staranności może doprowadzić nadmiernego rygoryzmu rodziców, skutkującego pokrzywdzeniem dziecka – jego alienacją lub buntem. Natomiast niedołożenie należytej staranności może prowadzić do zawinionego niedbalstwa rodziców, skutkującego również pokrzywdzeniem dziecka – jego samowolą lub uzależnieniem od wartości aspołecznych, patologicznych. Należy więc postępować rozsądnie, tzn. kierując się doświadczeniem życiowym i ochroną interesu dziecka, stosować w praktyce zasady logicznego rozumowania, dobrego wychowania i edukacji – tak własnych, jak i dziecka, oraz uczciwości.

Zgodnie z treścią art. 101 § 3 KRO rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonanie takich czynności przez dziecko. Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 17 października 2010 roku w sprawie sygn. akt I CKN 319/00 wskazał, że „obiektywnym i sprawdzalnym miernikiem czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu jest ciężar gatunkowy dokonywanej czynności, jej skutków w sferze majątku małoletniego, wartość przedmiotu objętego wyrażoną w postępowaniu sądowym czynnością dyspozytywną oraz szeroko pojęte dobro dziecka i ochrona jego interesów życiowych”. Oceny tej sąd dokonuje według stanu z daty orzekania (orz. SN z 03.03.1949 r., C 159/49, PN 1949, Nr 2, s. 521).

Nadzór sądu opiekuńczego ma w tym zakresie charakter prewencyjny, obejmując badanie legalności (zgodności z prawem) i celowości (szeroko rozumianego interesu, nie ograniczonego do bieżącej korzyści) przed dokonaniem zamierzonej czynności. W uzasadnieniu uchwały pełnego składu Izby Cywilnej z dnia 30 kwietnia 1977 r., III CZP 73/76 (OSNC 1978, nr 2, poz. 19) potwierdzono, że mimo zmiany stanu prawnego zachowała aktualność uchwała pełnego składu Izby Cywilnej z dnia 24 czerwca 1961 r., III CZP 16/61 (OSNC 1963, nr 9, poz. 187), w myśl której czynność prawna dotycząca majątku małoletniego, dokonana przez przedstawiciela ustawowego bez uprzedniego zezwolenia władzy opiekuńczej, jest nieważna i nie może być konwalidowana.

Ze względu na szczególną doniosłość zezwolenia na dokonanie w imieniu małoletniego czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu, sąd musi wysłuchać oboje rodziców, a odnośne orzeczenie staje się skuteczne dopiero z chwilą uprawomocnienia się.

Postanowienie sądu zawierające zezwolenie przewidziane w art. 101 § 3 KRO może być zmienione na podstawie art. 577 KPC. Jednakże nie jest to dopuszczalne, jeżeli na podstawie tego zezwolenia powstały skutki prawne względem osób trzecich co ma miejsce przede wszystkim wtedy, gdy rodzice zawarli już umowę, na jaką sąd opiekuńczy zezwolił, albo gdy złożyli taką ofertę; w tym ostatnim wypadku zmiana nie może nastąpić przez czas, w ciągu którego rodzice są związani ofertą.

Czynność prawna przekraczająca zwykły zarząd majątkiem dziecka (art. 101 § 3 KRO), dokonana przez jego przedstawiciela ustawowego na podstawie nieprawomocnego postanowienia zezwalającego na jej dokonanie (art. 583 zd. 1 KPC) jest nieważna na podstawie art. 58 § 1 KC, jako dokonana bez uprzedniego zezwolenia sądu opiekuńczego i nie może być konwalidowania wskutek późniejszego uprawomocnienia się takiego postanowienia (art. 583 zd. 2 KPC)

Zgoda Sądu na sprzedaż mieszkania, domu czy nieruchomości odziedziczonej przez małoletnie dziecko Poznań

Sprawa sądowa opracowana przez Kancelarię

Wskazać należy, że wnioskodawczyni wniosła o wyrażenie przez Sąd zgody na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zwykły zarząd majątkiem jej małoletniego dziecka C. L. polegającej na sprzedaży odziedziczonego: udziału wynoszącego 1/2 we własności lokalu mieszkalnego położonego w S. przy ul. (…). (…) J. P. (…)o łącznej powierzchni 47,15 m2 (z piwnicą) wraz z udziałem (…) we wspólnej części budynku i prawie wieczystego użytkowania za kwotę 75.000,00 zł i udziału wynoszącego 1/2 we własności przynależnego do tego mieszkania budynku garażowego w udziale do 1/10 części posadowionego w S. na działce gruntu nr (…) stanowiącej przedmiot wieczystego użytkowania w udziale do 1/10 części, położonej w obrębie (…) o powierzchni 190 m2 za kwotę 3.500,00 zł. Wskazać należy, iż zezwolenie na sprzedaż w imieniu małoletniego jego udziałów w przedmiotowych nieruchomościach należy do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem małoletniego. W ocenie Sądu powyższa czynność niewątpliwie pozostaje w zgodzie z dobrem małoletniego, który wraz z matką od urodzenia zamieszkuje poza granicami Polski, nigdy nie był w Polsce ani nie zamierza się do Polski przeprowadzić. W wyniku czego małoletni C. L. ani jego matka nie są zainteresowani składnikami majątku po zmarłym ojcu małoletniego znajdującym się w Polsce i chcieliby zbyć ww. składniki majątkowe babci małoletniego E. Ł., która zarządza obecnie spadkiem w Polsce oraz dba o jego zachowanie (opłaty, utrzymanie itd.).W wyniku tego małoletni uzyska środki na swoje odpłatne kształcenie lub inne potrzeby, co niewątpliwie jest zgodne z jego dobrem.

Jednocześnie Sąd zobowiązał wnioskodawczynię S. P. do wpłacenia kwot, o których mowa w sentencji postanowienia na konto bankowe małoletniego C. L. i zobowiązał wnioskodawczynię S. P. do nadesłania Sądowi sprawozdania z dokonanych czynności wraz z kopią aktu notarialnego sprzedaży przedmiotowych nieruchomości (opisanych w pkt 1 a i b sentencji postanowienia) w terminie miesiąca od jej dokonania wraz z rachunkami i potwierdzeniami przelewu oraz zaświadczeniem o ulokowaniu środków na rachunku małoletniego, bądź złożenia oświadczenia, iż transakcja nie została dokonana. W ocenie Sądu takie rozwiązanie pozwoli zabezpieczyć majątek małoletniego przed jego spożytkowaniem przed ukończeniem przez niego 18 roku życia i jednocześnie zachować sądową kontrolę czy jego ewentualny sposób wydatkowania będzie zgodny z dobrem małoletniego. Postanowienie Sądu Rejonowego – VI Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 16 listopada 2020 r. VI Nsm 700/20

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku

Adwokat Mateusz Ziębaczewski

Mateusz Ziębaczewski to doświadczony adwokat i specjalista od prawa rodzinnego. Swoją wiedzą i umiejętnościami służy klientom, pomagając im w najbardziej skomplikowanych sprawach rodzinnych. Gdy nie pisze artykułów na blogu, reprezentuje swoich klientów w sądzie, dążąc do osiągnięcia najlepszych dla nich rozwiązań.

email telefon LinkedIn

Zobacz pozostałe wpisy autora

Kancelaria Prawa Rodzinnego w Poznaniu