Twoja sprawa z zakresu prawa rodzinnego jest już wystarczająco stresująca. Nie powinieneś rozbijać banku tylko po to, aby upewnić się, że jesteś chroniony

Zgoda Sądu na zmianę, zapisanie dziecka do szkoły, przedszkola czy żłobka bez zgody ojca

Zgodnie z art. 97 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest uprawnione i obowiązane do jej wykonywania. Jednakże o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy. Wskazuje się, że w kategorii istotnych spraw dziecka mieszczą się m.in. decyzje dotyczące imienia dziecka, miejsca jego pobytu, wyboru szkoły i przyszłego zawodu, wyjazdu za granicę, obywatelstwa. Wśród tych spraw wyróżniono również wybór sposobu spędzenia wakacji, decyzję, który z rodziców wykorzysta urlop wychowawczy, określenie kierunku wychowania dziecka. Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak wymaga tego dobro dziecka i interes społeczny. Poprzez dobro dziecka należy rozumieć zapewnienie dziecku wszystkich tych wartości, które są konieczne do jego prawidłowego rozwoju fizycznego i duchowego, normalnych warunków do prawidłowego rozwoju. Dobro dziecka wymaga. aby dziecko rozwijało się i kształciło w sposób odpowiedni do wieku i możliwości dziecka. Nie w każdej sprawie jest  konieczne dla normalnego rozwoju dziecka, aby kształciło się w szkole prywatnej. Dużo zależy od sytuacji dziecka i rodziców.

Zgoda Sądu na zmianę zapisanie dziecka do szkoły, przedszkola czy żłobka bez zgody ojca taty Poznań Warszawa

Jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do jej wykonywania. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. Każde z rodziców posiadających pełnię władzy rodzicielskiej może samodzielnie podejmować czynności dotyczące osoby i majątku dziecka. W przypadku sporu między rodzicami pracownicy szkoły nie mogą być stroną konfliktu. O istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie – w przypadku braku porozumienia między nimi rozstrzyga sąd opiekuńczy.

O kwestiach takich jak ustalenia kontaktów z dzieckiem czy zakresie udzielanej informacji np. o edukacji dziecka, w przypadku braku porozumienia między rodzicami, decyduje sąd. Tym samym, rodzic z ograniczoną władzą rodzicielską może podejmować decyzje dotyczące swojego dziecka tylko w zakresie wskazanym przez sąd. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw.

Jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawia rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców.

Nie ulega też wątpliwości, że ani Ministerstwo Edukacji Narodowej, ani Kurator Oświaty, ani dyrektor szkoły, ani inni pracownicy szkoły nie posiadają kompetencji do rozstrzygania kwestii spornych pomiędzy rodzicami dziecka uczęszczającego do szkoły w związku z takimi kwestiami, jak np. wybór szkoły, do której dziecko ma uczęszczać, czy sposób realizowania kontaktów z dzieckiem.

Zgoda Sądu na zmianę zapisanie dziecka do szkoły, przedszkola czy żłobka bez zgody ojca taty

Odnosząc się do kwestii z zakresu prawa oświatowego należy z całą mocą podkreślić, że sprawą priorytetową w tej kwestii jest prawo dziecka do edukacji i obowiązek rodziców/opiekunów prawnych nałożony ustawą w zakresie zapewnienia dziecku możliwości realizacji obowiązku szkolnego/nauki pod groźbą sankcji w przypadku niewywiązywania się z niego. Przyjmowanie dzieci do szkół za zgodą jednego rodzica nie jest niezgodne z prawem w tym zakresie, wręcz przeciwnie – to odmowa przyjęcia dziecka z obwodu w wyniku brakującego podpisu drugiego rodzica byłaby naruszeniem prawa przez dyrektor szkoły obwodowej. W zakresie realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki ustawodawca nakłada obowiązki na rodziców dziecka, jednostki samorządu terytorialnego i na dyrektorów szkół. Zobowiązuje ich tym samym do podejmowania działań umożliwiających każdemu dziecku realizację prawa do nauki.

Zgoda Sądu na zmianę, zapisanie dziecka do szkoły, przedszkola czy żłobka bez zgody ojca

Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo oświatowe obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia szkoły podstawowej nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Wychowanie przedszkolne jest realizowane w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz w innych formach wychowania przedszkolnego. Obowiązek szkolny spełnia się poprzez uczęszczanie do szkoły podstawowej publicznej lub niepublicznej. Po ukończeniu szkoły podstawowej obowiązek nauki spełnia się przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej lub poprzez realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy. Obowiązek, o którym mowa może być również spełniany przez uczęszczanie odpowiednio do przedszkola lub szkoły za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym obcego państwa w Polsce.

Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodach tych szkół, a gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie gminy. Dyrektorzy szkół podstawowych, w obwodzie której dziecko mieszka kontrolują również spełnianie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego. Rodzice dziecka obowiązani są m.in. do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły (przedszkola) i zapewnieniem mu regularnego uczęszczania na zajęcia szkolne. Niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły określonych w przepisach prawa oświatowego. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta (burmistrz, prezydenta miasta), na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie. Do szkoły obwodowej, wyznaczanej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia, dziecko przyjmowane jest z urzędu. Dyrektor szkoły może przyjąć ucznia zamieszkałego poza obwodem szkoły, tylko gdy dysponuje wolnym miejscem w szkole. W przypadku, gdy uczeń realizuje obowiązek szkolny w szkole nieobwodowej dyrektor takiej szkoły przekazuje tę informację dyrektorowi szkoły obwodowej odpowiedzialnemu za kontrolowanie realizacji obowiązku szkolnego (i przedszkolnego) w stosunku do dzieci, które mieszkają w obwodzie szkoły.

Zgoda Sądu na zmianę zapisanie dziecka do szkoły, przedszkola czy żłobka bez zgody ojca taty Poznań Warszawa

Dyrektor szkoły może przyjąć ucznia przechodzącego z innej szkoły publicznej, jeśli zostaną spełnione warunki określone przepisami ustawy Prawo oświatowe i wydanego na jej podstawie rozporządzenia oraz wynikające z przepisów wewnątrzszkolnych (art. 164 ust. 1 i 5 ustawy). Szkoła ma prawo żądać złożenia na odpowiednich dokumentach podpisów obojga rodziców sprawujących władzę rodzicielską nad dzieckiem, jeśli jest to jednym z warunków przyjęcia dziecka do szkoły. Brak podpisów może być powodem odmowy przyjęcia ucznia (art. 164 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe). W art. 163 ust 1 ustawodawca daje uprawnienie dyrektorowi poszczególnych typów szkół publicznych o decydowaniu co do przyjęcia ucznia przechodzącego z innej szkoły, zarówno publicznej, jak też niepublicznej. Ustawodawca zwraca jednocześnie uwagę, że jeżeli przyjęcie ucznia wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

Przepisy prawa oświatowego nie regulują kwestii dotyczących podpisu obojga rodziców pod wnioskiem o przyjęcie do szkoły. O przyjęciu dzieci, młodzieży oraz osób pełnoletnich do publicznych szkół wszystkich typów w trakcie roku szkolnego, decyduje dyrektor, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci i młodzieży zamieszkałych w obwodzie publicznej szkoły podstawowej, które są przyjmowane z urzędu. W ustawie Prawo oświatowe brak jest instrumentów prawnych pozwalających odmówić przyjęcia ucznia do szkoły, w obwodzie której dziecko zamieszkuje. Tym samym, brak podpisu jednego rodzica na zgłoszeniu do szkoły nie może być powodem nieprzyjęcia dziecka do szkoły.

Zasadniczo, prawo do zapisania dziecka do wybranej szkoły ma każdy z rodziców posiadający władzę rodzicielską, chyba że sąd opiekuńczy dla dobra dziecka ograniczy te prawa jednemu z rodziców. Uniemożliwienia dziecku realizacji obowiązku szkolnego/nauki w wyniku braku zgody/podpisu (np. w sytuacji nieobecności drugiego rodzica czy konfliktu między rodzicami) jednego z rodziców byłoby naruszeniem konstytucyjnego prawa dziecka do nauki.

Zgoda Sądu na zmianę zapisanie dziecka do szkoły, przedszkola czy żłobka bez zgody ojca Poznań Warszawa

Zgoda i podpis ba zapisanie dziecka do szkoły publicznej czy prywatnej

Szkoła to drugi dom dzieci, tak jak praca dla osób dorosłych – to tam spędzamy 1/3 dnia w dni robocze. Każde dziecko wymaga odpowiedniej uwagi, szansy na rozwój oraz indywidualnego podejścia ze strony nauczycieli. Jak wybrać odpowiednią placówkę, by nasze dziecko było szczęśliwe i żeby chętnie uczęszczało na zajęcia?

Dziś, coraz większa liczba rodziców zapisuje swoje dzieci do prywatnych placówek. Szkoły prywatne – zarówno podstawówki, jak i licea, znacznie różnią się działaniem od szkół publicznych. Podstawową zaletą takiej szkoły jest ogromny wybór zajęć dodatkowych dla dzieci. W prywatnej podstawówce oraz w prywatnym liceum, dzieci mają możliwość stałego kształcenia się i rozwijania swoich pasji czy nowo nabytych umiejętności. Dzieci w szkole prywatnej mogą liczyć na większe zainteresowanie ze strony nauczycieli. Warto dodać, że liczebność klas w szkołach prywatnych jest o wiele mniejsza. Dzięki temu, dzieci mogą na bieżąco rozwiązywać swoje problemy. Nauczyciele mają bowiem większe możliwości na przykład przy wprowadzaniu nowego materiału. Atmosfera w takiej szkole jest bardziej kameralna i dzieci – zwłaszcza te młodsze – mają szansę o wiele szybciej się odnaleźć w zupełnie nowym dla nich środowisku

Standardem powszechnym w naszym kraju jest że dzieci uczą się w szkołach państwowych i jest to zgodne z ich dobrem i dla ich normalnego rozwoju wystarczające. Obecnie szkoły publiczne mają coraz lepsze warunki, wykształconą kadrę i bogatą ofertę zajęć dodatkowych, tak nie odpłatnych jak i odpłatnych. Dzieci od klas pierwszych uczą się już języka angielskiego, są objęte opieką logopedyczną i psychologiczno – pedagogiczną. W ramach zajęć dodatkowych proponowane są różne sporty, gry (piłka nożna, szachy), zajęcia artystyczne. Tak więc rodzic, który chce dziecku uczącemu się w państwowej szkole podstawowej zapewnić zajęcia dodatkowe nie ma z tym żadnych problemów, często nawet jest to bardziej atrakcyjne dla dziecka bowiem na takie zajęcia może chodzić z tymi samymi kolegami z klasy.

Zmianę zapisanie dziecka do przedszkola szkoły publicznej czy prywatnej Warszawa Poznań

Zmiana i zapisanie dziecka do szkoły prywatnej lub  publicznej

Przy wyborze szkoły dla dziecka należy brać także pod uwagę aspekty istotne dla rodziców, czyli :

– czy stać ich na szkołę prywatną,

– lokalizację szkoły i związane z tym dochodzenie lub dowożenie dziecka do szkoły.

Co do kosztów kształcenia decydują o tym oboje rodzice, czy są w stanie je ponosić i na jakich zasadach, jeśli tu brak zgody, szkoła prywatna nie powinna być wybrana. Jeden rodzic nie może bowiem wybierać szkoły, za którą musiałby płacić drugi rodzic, zwłaszcza nie mający ku temu środków i nie zgadzający się na to.

Co do lokalizacji, również istotne jest to dla rodzica jak i dla dziecka. Dziecko od około trzeciej klasy szkoły podstawowej samo zaczyna do niej chodzić i jest to normalne, bowiem usamodzielnia się i wraca ze szkoły z kolegami. Jest to możliwe o ile szkoła ta jest blisko. Jeśli jest za daleko dziecko jest stale zdane na dowożenie przez rodziców i jest to tak dla dziecka jak i dla rodziców sytuacja wymagająca zwiększonych wysiłków, aby jej podołać.

Zapisanie dziecka do przedszkola szkoły publicznej czy prywatnej Warszawa Poznań

Nadto o wyborze szkoły winien w praktyce decydować ten rodzic, który będzie dziecko do tej szkoły dowoził i odbierał, – czyli ten u którego dziecko mieszka, gdyż to jego czeka wielodniowy trud szykowania, dowożenia, odbierania ze szkoły gdzie zwykle przy wykonywaniu własnej pracy zawodowej jest to duże obciążenie. Zdanie rodzica – opiekuna, u którego dziecko nie mieszka, winno mieć tu tylko posiłkowy charakter, bowiem on tylko teoretycznie decyduje o szkole, zaś praktycznie nie musi dźwigać codziennego balastu opieki, dowożenia do szkoły czy zostawania w domu z chorym dzieckiem, nie jest więc zasadne, aby jego oczekiwania miał potem spełniać drugi z rodziców.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Adwokat Mateusz Ziębaczewski

Mateusz Ziębaczewski to doświadczony adwokat i specjalista od prawa rodzinnego. Swoją wiedzą i umiejętnościami służy klientom, pomagając im w najbardziej skomplikowanych sprawach rodzinnych. Gdy nie pisze artykułów na blogu, reprezentuje swoich klientów w sądzie, dążąc do osiągnięcia najlepszych dla nich rozwiązań.

email telefon LinkedIn

Zobacz pozostałe wpisy autora

Jarocin Gostyń Szamotuły Pleszew Czarnków Trzcianka Oborniki Chodzież Piła Gorzów Wielkopolski Konin Turek Nowy Tomyśl Leszno Wolsztyn Grodzisk Wielkopolski Gniezno Słupca Skoki Kalisz Śrem Buk Kostrzyn Duszniki Kościan Września Środa Wielkopolska Murowana Goślina Ostrów Wielkopolski Kórnik Luboń Swarzędz Opalenica Wągrowiec Krotoszyn Pobiedziska Pniewy Rogoźno Wronki Powidz S uchy Las Biedrusko Tarnowo Podgórne Komorniki Dopiewo Przykona Kleczew Czerwonak Stęszew Kleszczewo Rokietnica Międzychód, Łódź Wrocław Warszawa Katowice Kraków Rzeszów Lublin Gdańsk Szczecin Zielona Góra Opole Śląsk Kielce Olsztyn Bydgoszcz, Mińsk Mazowiecki Wołomin Pruszków Radom Otwock Legionowo Garwolin Grójec Ciechanów Grodzisk Mazowiecki Płońsk Ostrołęka, Dwór Mazowiecki Żyrardów Wyszków Mińsk Mazowiecki Łomianki Marki Ząbki Józefów Konstancin Sochaczew Nadarzyn Wólka, Kosowska Tarczyn Góra Kalwaria Wiskitki Teresin Zaborów Węgrów Warka Sokołów Przasnysz Pułtusk Raszyn Siedlce Białystok

Kancelaria Prawa Rodzinnego w Poznaniu