Twoja sprawa z zakresu prawa rodzinnego jest już wystarczająco stresująca. Nie powinieneś rozbijać banku tylko po to, aby upewnić się, że jesteś chroniony

Jak nie ograniczyć władzy rodzicielskiej ojca nad dziećmi w Sądzie

Zgodnie z treścią art. 92 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dziecko do pełnoletniości pozostaje pod władzą rodzicielską. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw (art. 95 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Zgodnie z art. 95 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny. Poprzez dobro dziecka należy rozumieć zapewnienie dziecku wszystkich tych wartości, które są konieczne do jego prawidłowego rozwoju fizycznego i duchowego, o czym stanowi art. 96 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

W tym miejscu podkreślić należy, że z wyżej powołanych przepisów wynika prawo matki i ojca do wychowania swoich dzieci, sprawowania nad nimi osobistej pieczy (opieki faktycznej). Władzy rodzicielskiej może natomiast pozbawić rodzica tylko sąd rodzinny w przypadku określonym w art. 111 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, natomiast ograniczenie tej władzy może nastąpić na podstawie art. 109 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który stanowi, że jeżeli dobro dziecka jest zagrożone sąd opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenia. Celem wydania takich zarządzeń jest zawsze ochrona dobra dziecka w sytuacji jego zagrożenia. Tak więc do ograniczenia władzy rodzicielskiej konieczne jest ustalenie przez sąd, iż dobro dziecka jest zagrożone. Tak poważny środek winien być stosowany dopiero po wyczerpaniu innych środków pomocy rodzinie w przypadku przeżywanych przez rodzinę trudności.

Jak nie ograniczyć władzy rodzicielskiej ojca nad dziećmi w Sądzie Poznań

Ponadto zgodnie z przepisem art. 107 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ale sformułowanie „może” nie oznacza dowolności, lecz zgodnie z ogólną regułą, ingerencja sądu opiekuńczego jest uzasadniona dobrem dziecka. Orzeczenie sądu musi być poprzedzone szczegółowym ustaleniem wszystkich okoliczności dotyczących aktualnej sytuacji życiowej dziecka stron oraz związanego z tym wzajemnego stosunku rodziców. Treść obowiązków i uprawnień rodzica, któremu nie powierzono wykonywania władzy rodzicielskiej, może, np. obejmować prawo decydowania w kwestiach dotyczących zmiany miejsca pobytu dzieci, organizacji wypoczynku, wczasów, leczenia, wyboru szkoły, nauki pozaszkolnej, zasad wychowania, kierunku i zakresu wykształcenia, wyboru zawodu itd. W zależności od konkretnej sytuacji możliwe jest określenie czasu i miejsca widywania się z dziećmi. Można też zastrzec, że zgoda drugiego z rodziców jest konieczna, tak jak w wypadku opieki (art. 156 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego), we wszystkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby małoletnich dzieci (zob. uchwała pełnego składu Izby Cywilnej SN z dnia 18 marca 1968 r., III CZP 70/66, OSNCP 1968, nr 5, poz. 77). Powołana uchwała, może być pomocna przy orzekaniu o władzy rodzicielskiej na podstawie art. 107 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z uwagi na podobne sformułowanie art. 58 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Powyższe unormowania mają zastosowanie w szczególności w sytuacji braku porozumienia i umiejętności współpracy pomiędzy rodzicami.

Sprawa sądowa opracowana przez Kancelarię

W niniejszej sprawie bezspornym było, że małoletnia Z. M. mieszka ze swoją matką w mieszkaniu swoich dziadków macierzystych, gdzie zajmuje jeden z czterech pokoi i od daty rozstania rodziców małoletniej, które miało miejsce pod koniec października matka dziecka jest pierwszoplanowym rodzicem małoletniej. Po rozstaniu rodziców Z. M. ma regularne kontakty z ojcem. Powyższe kontakty zostały uregulowane w ugodzie zawartej w dniu 28 czerwca w trakcie prowadzonego przed tut. Sądem postępowania z wniosku M. M. (1) z udziałem M. L. (1) o ustalenie kontaktów z małoletnią Z. M. oraz w toku niniejszego postępowania w dniu 8 sierpnia w trakcie prowadzonego postępowania mediacyjnego. W ocenie Sądu nie bez znaczenia jest prawidłowa postawa uczestnika, który wykazuje chęć spotkań z małoletnią córką i zainteresowanie jej życiem oraz zdrowiem dziecka. Jednocześnie twierdzenia matki oraz babki macierzystej małoletniej jakoby uczestnik nieprawidłowo realizował swoją władzę rodzicielską nad małoletnią córką i jego postawa uniemożliwiała współdziałanie rodziców w wykonywaniu władzy rodzicielskiej nad ich małoletnią córką należy uznać za nieuzasadnione.

Jak nie ograniczyć władzy rodzicielskiej ojca nad dziećmi w Sądzie Poznań

W zakresie braku współdziałania dotyczącego leczenia małoletniej wskazać należy, iż w dniu 9 marca uczestnik postępowania uzyskał od matki dziecka informacje, że musi stawić się na badania u antropologa i w dniu 22 marca odbył powyższe badanie. Ponadto w toku niniejszego postępowania ustalono, że matka małoletniej nie zawsze informuje ojca dziecka o sytuacji zdrowotnej ich wspólnego dziecka, zaś w trakcie przesłuchania na rozprawie sądowej w dniu 27 lutego 2018 roku matka małoletniej potwierdziła, że uczestnik pyta się o stan zdrowia dziecka, kiedy otrzymuje informacje, że małoletnia była na wizycie u lekarza. Zaś za problemy organizacyjne związane z przekazywaniem informacji między rodzicami, czy też koniecznością zdobywania podpisów na dokumentach niezbędnych do wykonywania władzy rodzicielskiej w sposób prawidłowy, odpowiedzialnością należy obciążyć oboje rodziców. W kwestii związanej z brakiem podpisu ojca małoletniej dotyczącej zapisania dziecka do przedszkola wskazać należy, iż uczestnik postępowania złożył swój podpis na podaniu przyjęcia dziecka do przedszkola i wrzucił powyższe podanie do skrzynki pocztowej wnioskodawczyni. Ponadto z zaświadczenia uzyskanego od nauczycielki małoletniej w przedszkolu wynika, że uczestnik wielokrotnie odbierał córkę z przedszkola. Zaś z wiarygodnych twierdzeń uczestnika wynika, że podczas odbierania dziecka z przedszkola rozmawia z wychowawcami dziecka na temat małoletniej i nie chce uczestniczyć w zebraniach w przedszkolu, z uwagi na to, że będzie na nich matka małoletniej. Zważyć również należało, iż uczestnik nie wyrażał zgody na zapisanie dziecka na zajęcia dodatkowe, gdyż nie stać go było na ponoszenie powyższych wydatków.

Sąd zwrócił uwagę, że uczestnik nie chciał się zgodzić na wyrobienie paszportu dla małoletniej córki. Jednakże jego decyzja w tym zakresie wynikała z tego, że obawiał się, że matka małoletniej wywiezie dziecko na stałe za granicę. Mając na uwadze doświadczenie życiowe tut. Sądu zważyć należy również, że rodzicom ze względu na swoje obowiązki zawodowe czasem trudno jest wziąć urlop w pracy w związku z chorobą dziecka, zważywszy również na okoliczność, że objawy choroby dziecka często pojawiają się nagle, w związku z czym często nie można z góry z kilkudniowym wyprzedzeniem zaplanować wzięcia takiego urlopu. Sąd miał również na uwadze okoliczność, że pozwany pracuje w systemie zmianowym, co dodatkowo utrudnia wzięcie urlopu zdrowotnego w związku z chorobą dziecka.

Pozostałe argumenty przedstawione przez stronę wnioskującą dotyczące wyczuwalnego zapachu alkohol od ojca dziecka, w sytuacji, gdy ojciec małoletniej nie został przebadany na zawartość alkoholu w organizmie oraz dotyczące nieporozumienia w sprawie operacji migdałków dziecka, nie uzasadniały w żaden sposób wniosku M. L. (1) o ograniczeniu ojcu władzy rodzicielskiej.

Jak nie ograniczyć władzy rodzicielskiej ojca nad dziećmi w Sądzie Poznań

Zważyć należy również, że rodzice żyjący w rozłączeniu zawsze mają trudniejszą sytuację w wychowaniu dzieci, niż rodzice mieszkający razem. Jednakże jak wynika z przedstawionej do akt sprawy dokumentacji w postaci wiadomości sms oraz jak wynika z zeznań uczestników postępowania oraz matki wnioskodawczyni rodzice małoletniej omawiają kwestie związane z opieką i wychowaniem ich małoletniej córki za pomocą wiadomości sms oraz w trakcie prowadzonych rozmów telefonicznych. W ocenie Sądu oboje rodzice małoletniej winni zawsze współdziałać dla dobra dziecka. Wystąpienie na przestrzeni kilku lat zaledwie kilku incydentów związanych przede wszystkim z brakiem porozumienia pomiędzy rodzicami małoletniej nie jest wystarczające w ocenie Sądu do ograniczenia uczestnikowi postępowania M. M. (1) władzy rodzicielskiej nad małoletnią córką Z. M.. Sąd zwrócił również uwagę na pozytywne zachowanie ojca małoletniej, który w toku niniejszego postępowania w celu nabycia umiejętności wychowawczych wziął udział w warsztatach umiejętności wychowawczych, przeczytał książkę M. R. pod tytułem „Porozumienie bez przemocy” oraz wziął udział wraz z matką małoletniej w spotkaniu z psychologiem.

Reasumując, Sąd uznał, że nie ma podstaw, aby ojcu ograniczyć władzę rodzicielską do prawa współdecydowania w sprawach dziecka dotyczących kwestii światopoglądowych oraz w sprawie wyjazdu dziecka za granicę na pobyt stały. W ocenie Sądu postawa uczestnika pozwala przypuszczać, iż będzie się on nadal starał być dobrym ojcem dla swojej córki, zdaniem Sądu Rejonowego może z powodzeniem tę rolę wypełniać przy prawidłowej postawie i wsparciu ze strony matki dziecka. Celowe byłoby raczej wspólne udanie się przez strony na konsultacje psychologiczne celem poprawy komunikacji między nimi niż ograniczanie praw rodzicielskich ojca. Postanowienie Sądu Rejonowego – VI Wydział Rodzinny i Nieletnich VI Nsm 1858/16

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Adwokat Mateusz Ziębaczewski

Mateusz Ziębaczewski to doświadczony adwokat i specjalista od prawa rodzinnego. Swoją wiedzą i umiejętnościami służy klientom, pomagając im w najbardziej skomplikowanych sprawach rodzinnych. Gdy nie pisze artykułów na blogu, reprezentuje swoich klientów w sądzie, dążąc do osiągnięcia najlepszych dla nich rozwiązań.

email telefon LinkedIn

Zobacz pozostałe wpisy autora

Kancelaria Prawa Rodzinnego w Poznaniu