Intercyza i rozdzielność majątkowa z powodu braku rozmów i kontaktu z mężem albo żoną

Intercyza i rozdzielność majątkowa z powodu braku rozmów i kontaktu z mężem albo żoną

Podstawą prawną ustanowienia przez sąd między małżonkami rozdzielności majątkowej jest art. 52 § 1 KRO Przepis ten jako powód ustanowienia rozdzielności majątkowej wymienia ważne powody. Ustawodawca nie zdefiniował tego pojęcia. Jego rozumienie kształtują judykatura i doktryna. Punktem wyjścia jest uznanie, że ustrój małżeńskiej ustawowej wspólności majątkowej ma na celu wzmocnienie rodziny oraz zapewnienie jej ustabilizowanej bazy materialnej i najpełniej realizuje zasadę równych praw obojga małżonków w dziedzinie stosunków majątkowych stanowiących materialną podstawę funkcjonowania rodziny.

Przez ważne powody dające podstawę do zniesienia wspólności majątkowej zwykło się rozumieć sytuacje powstałe na skutek zachowania się jednego z małżonków, polegające m.in. na zatrzymaniu majątku wyłącznie dla siebie i niedopuszczanie współmałżonka do korzystania z niego, trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego czy też separację faktyczną małżonków uniemożliwiającą im współdziałanie w zarządzie majątkiem wspólnym i najczęściej zarazem stwarzającą zagrożenie interesów majątkowych jednego lub nawet obojga małżonków (por. Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem, red. Kazimierz Piasecki, Warszawa 2002, s. 277 i nast.; J. Winiarz, Małżeńskie stosunki majątkowe, s. 84).

Zgodnie z szeregiem orzeczeń Sądu Najwyższego, które tutejszy Sąd podziela, okoliczność faktycznej separacji małżonków stanowi ważny powód zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej (tak na przykład wyroki SN z: 13 maja 1997 r., III CK 51/97, OSNCP 1997 r. Nr 12, poz. 194; z 10 lutego 1997 r., I CKN 69/96, 12 lutego 1997 r., III CKN 96/96, 13 stycznia 2000 r., II CKN 1070/98, z 16 stycznia 2000 r., III CKN 585/98).

Intercyza i rozdzielność majątkowa z powodu braku rozmów i kontaktu z mężem albo żoną Poznań

Nie ma większych wątpliwości jurydycznych (choć takie pojawiały się w piśmiennictwie), że klauzula generalna zasad współżycia społecznego może znaleźć zastosowanie także w sprawach o ustanowienie rozdzielności majątkowej (zob. wyrok SN z dnia 4 kwietnia 2014 r., II CSK 387/13, Biul. SN 2014 nr 9, Legalis nr 1048604). Ustrój małżeńskiej wspólności majątkowej ma na celu wzmocnienie rodziny oraz zapewnienie jej ustabilizowanej bazy materialnej i najpełniej realizuje zasadę równych praw obojga małżonków w dziedzinie stosunków majątkowych, stanowiących materialną podstawę funkcjonowania rodziny. Przez ważne powody, dające podstawę do zniesienia tej wspólności, przyjęło się rozumieć wytworzenie się takiej sytuacji, która w konkretnych okolicznościach faktycznych wywołuje stan pociągający za sobą naruszenie lub poważne zagrożenie interesu majątkowego jednego z małżonków i z reguły także dobra rodziny. W niniejszej sprawie roszczenie powoda istotnie zmierzało do ochrony jego zagrożonych interesów majątkowych. Pozwana odmawiając współpracy z mężem, zwłaszcza w aspekcie zaciągania zobowiązań kredytowych, znacząco utrudnia prawidłowe funkcjonowanie gospodarstwa rolnego. Jak się powszechnie wskazuje przepis art. 5 KC może znaleźć zastosowanie jedynie w wyjątkowych wypadkach. Pozwana nie wykazała, a nawet nie wskazała, do naruszenia jakich zasad współżycia społecznego mogłoby dojść w wyniku uwzględnienia powództwa w niniejszej sprawie.

Sprawa sądowa opracowana przez Kancelarię

Pozwem z dnia 17 stycznia wniósł o ustanowienie rozdzielności majątkowej z małżonką I. P. (1) z dniem wniesienia pozwu, a tym samym zniesienie ustroju majątkowego przymusowego, wynikającego z zawartego przez strony związku małżeńskiego dnia 22 sierpnia 1992 roku w J. oraz obciążenie powoda kosztami postępowania. W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że od stycznia 2019 roku pozostaje z żoną w faktycznej separacji. Strony mimo wspólnego zamieszkiwania prowadzą osobne gospodarstwa domowe. Każde z nich utrzymuje się we własnym zakresie. Powód prowadzi gospodarstwo rolne, w ramach którego uprawia warzywa, z czego część w szklarni. Aby kontynuować produkcję, powód potrzebuje kredytu, m.in. na zakup sadzonek, nawozów, ogrzanie szklarni. Pozwana nie wyraża zgody ani na zaciągnięcie kredytu, ani na zawarcie umowy majątkowej małżeńskiej przed notariuszem. Między stronami toczy się sprawa o rozwód.

Intercyza i rozdzielność majątkowa z powodu braku rozmów i kontaktu z mężem albo żoną Poznań

W niniejszej sprawie zasadniczo bezsporna pozostaje okoliczność, że strony od miesiąca września nie porozumiewają się ze sobą w jakichkolwiek kwestiach. Co prawda mieszkają w jednym budynku, jednak zajmują oddzielne pomieszczenia, robią oddzielnie zakupy, nie gotują wspólnie, nawet w lodówce mają wydzielone półki. Wspólność gospodarcza między małżonkami ustała. Powód próbuje kontynuować prowadzenie rodzinnego gospodarstwa rolnego, jednak bez udziału pozwanej. Wcześniej małżonkowie wspólnie uprawiali warzywa, które to zajęcie było podstawą utrzymania rodziny. Obecnie istnieją trudności w utrzymaniu płynności produkcji. Pozwana nie wyraża zgody (co wprost przyznała w toku przesłuchania na rozprawie) na zaciągnięcie zobowiązań kredytowych przez powoda. Jak twierdzi, obawia się, że środki z kredytu nie zostaną przeznaczone na rozpoczęcie nowego sezonu w gospodarstwie (zakup opału do ogrzania szklarni, środków ochrony roślin, sadzonek itp.), lecz zostaną spożytkowane dla kochanki męża. Małżonkowie nie są w stanie wspólnie podjąć jakichkolwiek decyzji gospodarczych, w zasadzie od września przestali ze sobą rozmawiać. Każde z nich utrzymuje się samodzielnie.

W rozpoznawanej sprawie do rozpadu wszelkich więzi łączących małżonków, zdaniem Sądu Rejonowego, dochodziło w znacznym okresie czasu. Bez wątpienia w dniu złożenia pozwu przez M. P. wszelkie więzi łączące strony już wygasły, w tym zwłaszcza więź gospodarcza.

W przedmiotowej sprawie separacja faktyczna małżonków pociąga za sobą trudności w zarządzaniu majątkiem wspólnym. W czasie kiedy między stronami panowała zgoda, małżonkowie wspólnie prowadzili gospodarstwo warzywnicze, zaciągali kredyty, zarówno na cele inwestycji trwałych (rozbudowa gospodarstwa), jak i obrotowe (na bieżące potrzeby, np. rozpoczęcie nowego sezonu). Odmowa wyrażenia zgody przez pozwaną na zaciągnięcie przez powoda kredytu, znacząco utrudni mu normalne funkcjonowanie gospodarstwa, w tym utrzymywanie płynności finansowej. W związku z tym zagrożony może być interes majątkowy powoda, a w konsekwencji także samej pozwanej.

Pozwana zarzuciła powodowi, że jego żądanie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Wydaje się, że źródło stanowiska pozwanej tkwi w zarzucanej mężowi nielojalności małżeńskiej, niemniej okoliczność ta – jakkolwiek rzutująca na więzi małżeńskie i istotna w procesie o rozwód – z punktu widzenia orzekania w przedmiocie ustanowienia rozdzielności majątkowej miała drugorzędne znaczenie. Istotne było to, czy ustrój wspólności ustawowej zapewni stronom niniejszego postępowania ustabilizowaną bazę materialną. Tymczasem zakładając dalszy brak woli pozwanej we współpracy z powodem przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego należało dojść do przeciwnych wniosków. Utrzymanie stron w ustroju wspólności ustawowej nie polepszyłoby ani sytuacji powoda, ani sytuacji materialnej pozwanej, skoro źródłem jej utrzymania dotychczas były dochody uzyskane z działalności rolniczej. Wszystkie powyższe okoliczności doprowadziły Sąd Rejonowy do wniosku, że istnieją podstawy do orzeczenia rozdzielności majątkowej pomiędzy stronami. Wyrok Sądu Rejonowego - III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 10 lutego 2021 r. III RC 25/20

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.