Twoja sprawa z zakresu prawa rodzinnego jest już wystarczająco stresująca. Nie powinieneś rozbijać banku tylko po to, aby upewnić się, że jesteś chroniony

Rozdzielność majątkowa i intercyza przed rozwodem w trakcie małżeństwa

Małżonkowie, którzy chcą podzielić majątek jeszcze przed rozwodem, powinni zatem w pierwszej kolejności wprowadzić rozdzielność majątkową. Można to zrobić u notariusza za zgodą obojga małżonków. Jeżeli jeden z małżonków sprzeciwia się temu, należy złożyć do Sądu Rejonowego pozew o rozdzielność majątkową, a wtedy Sąd będzie decydował o niej. Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie podziału majątku u notariusza albo w Sądzie jak znowu małżonek nie zgadza się.

Zgodnie z art. 52 § 1 KRO, z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej, a § 2 ww. przepisu stanowi, że rozdzielność majątkowa powstaje z dniem oznaczonym w wyroku, który ją ustanawia. W wyjątkowych wypadkach sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z dniem wcześniejszym niż dzień wytoczenia powództwa, w szczególności, jeżeli małżonkowie żyli w rozłączeniu.

Rozdzielność majątkowa i intercyza przed rozwodem w trakcie małżeństwa Poznań Warszawa

W orzecznictwie SN podkreśla się, że uzależnienie żądania ustanowienia rozdzielności majątkowej od wystąpienia „ważnych powodów” ma służyć dobru rodziny (ochronie rodziny), dla której na ogół optymalnym ustrojem, realizującym zasadę równych praw obojga małżonków w zakresie stosunków majątkowych, jest ustawowa wspólność majątkowa (wyr. SN z 20.5.1976 r., III CRN 373/75, OSNCP 1977, Nr 2, poz. 31). Wskazuje się przy tym, że może tu chodzić o takie okoliczności jak to, że małżonkowie żyją w rozłączeniu (separacja faktyczna), trwonienie majątku, alkoholizm, narkomania, hazard, uporczywy brak przyczyniania się do zaspokojenia potrzeb rodziny, uporczywe dokonywanie szczególnie ryzykownych operacji finansowych zagrażających materialnym podstawom bytu rodziny. Przy rozważaniu zasadności ustanowienia rozdzielności majątkowej, Sąd musi rozważyć interes obojga małżonków i całej rodziny, widziane w perspektywie przyszłości.

Za ważny powód uzasadniający zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami uważa się również wytworzenie przez jednego z nich takiej sytuacji, w której dalsze trwanie wspólności zagraża interesom drugiego małżonka i dobru rodziny, co ma miejsce zwłaszcza wówczas, gdy jeden z małżonków trwoni wspólny dorobek lub wykazuje zupełną niegospodarność (wyrok SN z 10 lutego 1997 r., I CKN 70/96).

Ważnym powodem do zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej jest separacja małżonków uniemożliwiająca im współdziałanie w zarządzie majątkiem wspólnym. Zniesienie wspólności majątkowej z datą wsteczną jest możliwe o tyle tylko, o ile w tej dacie istniały już ważne powody zniesienia wspólności (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 czerwca 2004 roku, sygn. akt III CK 126/03 , M. Prawn. 2004, nr 13, s. 582.). Długotrwała separacja mająca swe źródło w nieporozumieniach pomiędzy małżonkami sprawia, że tracą oni zdolność wykonywania aktów zarządu majątkiem wspólnym.

Rozdzielność majątkowa i intercyza przed rozwodem w trakcie małżeństwa Poznań Warszawa

Przykład sprawy Sądowej

W realiach niniejszej sprawy, należy uznać, że brak jest współdziałania ekonomicznego między małżonkami od sierpnia/września X r., które stanowi ważny powód w rozumieniu art. 52 KRO Od tego czasu bowiem każde z małżonków prowadzi własne gospodarstwo domowe. W lipcu X r. M. S. (1) po raz ostatni oddał żonie zarobione pieniądze. We wrześniu ubiegłego roku powód wyprowadził się do salonu i nie śpi z żoną w sypialni. Każda ze stron przyczynia się do utrzymania domu, w którym nadal zamieszkują. Niemniej jednak każde z nich robi zakupy za własne środki i dla siebie. Powód kupuje żywność sam dla siebie lub jada u swojej matki. Czasem kupuje słodycze dla dzieci. Pozwana prowadzi gospodarstwo domowe wraz z dziećmi. Robi zakupy dla siebie i dla dzieci. Małżonkowie nie korzystają z dochodów drugiej strony. Od sierpnia/września X r. strony nie podejmują już wspólnie żadnych decyzji finansowych, nie zarządzają zgodnie majątkiem wspólnym. Powód sam ustalił sobie kwotę 1000 zł którą przekazuje pozwanej na utrzymanie dzieci. Pozwana nie ma udziału w podejmowaniu decyzji związanych z prowadzeniem gospodarstwa.

Małżonkowie zgodnie z art. 37 KRO mają obowiązek informowania siebie o podejmowanych działaniach ekonomicznych. Tymczasem pozwana bez wiedzy i zgody męża dokonała zakupu samochodu za kwotę 14 000 zł w sierpniu X r. Powód z kolei rozporządzał pieniędzmi zgromadzonymi na własnym rachunku bankowym bez wiedzy i zgody żony. Ponadto powód zabrał z domu stron część ruchomości stanowiących ich wspólność małżeńską w postaci telewizora, maszynki do mielenia mięsa i zaniósł do domu swojej matki. Uniemożliwił żonie korzystanie z roweru, samochodu.

Obecnie brak porozumienia pomiędzy małżonkami co do zarządu majątkiem wspólnym w ocenie Sądu poważnie utrudnia zarząd majątkiem wspólnym. Powód nie widzi możliwości współdziałania z żoną, twierdząc, że nie chce mieć z nią nic wspólnego. Małżonkowie nie podejmują wspólnie decyzji w kwestiach finansowych, nie łączy ich więź gospodarcza. Nie ma porozumienia pomiędzy małżonkami od sierpnia (września X r. Z materiału dowodowego wynika, iż strony nie poruszają w ogóle kwestii finansów. Mieszkają razem, niemniej jednak ich kontakty są czysto formalne. Pomiędzy stronami ustała więź gospodarcza, fizyczna a nawet psychiczna. Obecnie strony są w trakcie rozwodu. Jednocześnie z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika, iż strony nie są w stanie podejmować wspólnych, zgodnych decyzji gospodarczych.

Rozdzielność majątkowa i intercyza przed rozwodem w trakcie małżeństwa

Mając na względzie powyższe ustalenia i rozważania, Sąd na podstawie art. 52 § 1 KRO uwzględnił powództwo o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy stronami i orzekł jak w wyroku. Sąd wziął pod uwagę, iż strony prowadzą oddzielne gospodarstwo domowe od sierpnia/września X r., a powód wystąpił o ustanowienie rozdzielności z dniem 31 października X r. to jest z dniem złożenia pozwu w niniejszej sprawie.

Powyższe okoliczności świadczą o tym, że w związku małżeńskim stron wspólność ustawowa nie spełnia już swych funkcji, a jej dalsze trwanie stwarza zagrożenie interesów majątkowych stron. Mając na względzie powyższe ustalenia i rozważania, Sąd uznał za zasadne ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy M. S. (1), a M. S. (2) z dniem 31 października X r., znoszącej wspólność majątkową małżeńską powstałą między nimi na skutek zawarcia związku małżeńskiego w dniu 5 marca X r. o oznaczeniu aktu małżeństwa numerem 1005102/00/AM) (…).

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Adwokat Mateusz Ziębaczewski

Mateusz Ziębaczewski to doświadczony adwokat i specjalista od prawa rodzinnego. Swoją wiedzą i umiejętnościami służy klientom, pomagając im w najbardziej skomplikowanych sprawach rodzinnych. Gdy nie pisze artykułów na blogu, reprezentuje swoich klientów w sądzie, dążąc do osiągnięcia najlepszych dla nich rozwiązań.

email telefon LinkedIn

Zobacz pozostałe wpisy autora

Kancelaria Prawa Rodzinnego w Poznaniu