Skutki rozwiązania adopcji dziecka

Skutki rozwiązania adopcji dziecka

Z chwilą rozwiązania stosunku adopcji ustają jego skutki, ustaje więc więź rodzinna nie tylko między adoptującym a adoptowanym, lecz także między adoptującym a dziećmi adoptowanego. Jeżeli więc adoptowany ma małoletnie dzieci, okoliczność, że również one byłyby dotknięte skutkami rozwiązania adopcji, przemawia za bardziej surową oceną - w świetle zasad współżycia społecznego - zasadności żądania przez przysposabiających rozwiązania stosunku adopcji, niż to ma miejsce wtedy, gdy dorosły addoptowany jest bezdzietny. Jeżeli rozwiązanie nastąpiło po śmierci adoptującego, uważa się, że skutki adopcji ustały z chwilą jego śmierci.

Przysposobiony zachowuje nazwisko nabyte przez przysposobienie oraz otrzymane w związku z przysposobieniem imię lub imiona. Jednakże z ważnych powodów sąd na wniosek przysposobionego lub przysposabiającego może w orzeczeniu o rozwiązaniu stosunku przysposobienia postanowić, że przysposobiony powraca do swego pierwotnego nazwiska, które nosił przed orzeczeniem przysposobienia. Na wniosek przysposobionego sąd orzeka o jego powrocie do poprzednio noszonego imienia lub imion.

Sąd w razie rozwiązania stosunku przysposobienia w wypadku, gdy ustali, że:

a) rodzice dziecka którego przysposobienie rozwiązano mają zarobkowe i majątkowe możliwości pełnego zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb dziecka - nie może utrzymać w mocy obowiązków alimentacyjnych przyspasabiających względem przysposobionego;

b) rodzice tego dziecka nie mają w ogóle możliwości zaspokajania jego usprawiedliwionych potrzeb - określi wysokość alimentów należnych dziecku od przysposabiających;

c) rodzice dziecka mogą jedynie częściowo zaspokoić usprawiedliwione potrzeby dziecka, a przysposabiający mają także takie możliwości - orzeknie ogólnie, iż utrzymuje w mocy obowiązki alimentacyjne przysposabiających.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (118 votes)

Dodaj komentarz