Ile czeka się na rozprawę oraz rozwód i czas trwania rozwodu w Poznaniu

Ile czeka się na rozprawę oraz rozwód i czas trwania rozwodu w Poznaniu

Kiedy małżonkowie decydują się na rozwód, zwykle nie wiedzą, czego się spodziewać. W końcu rozwód jest skomplikowanym procesem prawnym i może być pełen nieprzyjemnych niespodzianek i frustrujących opóźnień. Zawsze pomocne jest zapoznanie się z harmonogramem rozwodu, aby uzyskać ogólne zrozumienie tego, co może się zdarzyć, abyś poczuła/poczuł się bardziej komfortowo w niekomfortowym czasie. Poniższa chronologia przedstawia ogólny sposób postępowania w przypadku klasycznego rozwodu.

Zaczynamy od pozwu o rozwód, drugi małżonek po jego otrzymaniu z sądu sporządza odpowiedź na pozew. Pierwsza rozprawa jest po około 2-3 miesiącach od złożenia pozwu o rozwód. Na rozprawie adwokaci i radcowie prawni przedstawiają dowody i argumenty dla każdej ze stron, a sędzia decyduje o nierozwiązanych kwestiach, w tym o opiece nad dziećmi i wizytach, alimentach, władzy rodzicielskiej, miejscu zamieszkania dzieci. Po tym, jak sędzia podjął decyzję, przyznaje rozwód.

Zasada trwałości małżeństwa nie oznacza jego nierozerwalności, dlatego art. 56 § 1 KRO przewiduje możliwość rozwiązania małżeństwa przez rozwód, jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Separacja różni się od instytucji rozwodu tym, że do orzeczenia separacji wystarczy zupełny (a nie również trwały, jak przy rozwodzie) rozkład pożycia. Ponadto małżonkowie pozostający w separacji są nadal w trwającym związku małżeńskim, co sprawia, że nie mogą oni zawierać nowego małżeństwa (art. 56 § 1 i art. 611 § 1 KRO). Różnica dotyczy również nazwiska po rozwodzie i separacji. Podczas kiedy małżonek rozwiedziony może w ciągu 3 miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia rozwodu powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa, małżonek pozostający w separacji takiego uprawnienia nie ma.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy stosuje przesłanki rozwodu, wprowadzając jedną pozytywną oraz trzy negatywne przesłanki rozwodu. Przesłankę pozytywną stanowi zupełny i trwały rozkład pożycia małżonków (art. 56 § 1 KRO). Do przesłanek negatywnych należą:

1)  dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków (art. 56 § 2 KRO);

2)  sprzeczność żądania rozwodu z zasadami współżycia społecznego (art. 56 § 2 KRO);

3)  wyłączna wina małżonka żądającego rozwodu (art. 56 § 3 KRO).

Sąd jest obowiązany do wszechstronnego wyjaśnienia, jakie były przyczyny rozkładu pożycia, tj. jakie okoliczności doprowadziły do jego powstania. Ustalenie tych okoliczności jest przede wszystkim niezbędne dla oceny charakteru i stopnia rozkładu pożycia, zwłaszcza z punktu widzenia jego trwałości, stanowiąc w myśl art. 56 § 1 KRO konieczny warunek jego dopuszczalności (uchw. SN z 18.3.1968 r., III CZP 70/66, OSNCP 1968, Nr 5, poz. 77).

Ustalenie przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego może też mieć istotne znaczenie dla oceny, czy żądanie rozwodu nie jest w okolicznościach danej sprawy sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub też czy z żądaniem rozwodu nie występuje małżonek wyłącznie winny rozkładowi pożycia. Ponadto ustalenie przyczyn rozkładu ma znaczenie dla ustalenia, czy odmowa drugiego małżonka wyrażenia zgody na rozwód nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Ustalenie przyczyn rozwodu pożycia małżeńskiego ma też istotne znaczenie przy ocenie, czy wskutek rozwodu nie ucierpi dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków, a także któremu z rodziców powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Jest oczywiste, iż ustalenie przyczyn rozkładu pożycia ma też istotne znaczenie dla ustalenia winy w doprowadzeniu do rozkładu pożycia małżeńskiego. Należyte wyjaśnienie przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego jest również konieczne do rozstrzygnięcia, czy w konkretnym wypadku występują – i w jakim stopniu – negatywne przesłanki rozwodowe.

Główny Urząd Statystyczny w Rocznikach Demograficznych wymienia następujące przyczyny rozwodów:

1) niedochowanie wierności małżeńskiej;

2) nadużywanie alkoholu;

3) naganny stosunek do członków rodziny;

4) trudności mieszkaniowe;

5) nieporozumienia na tle finansowym;

6) niezgodność charakterów;

7) niedobór seksualny;

8) dłuższa nieobecność;

9) różnice światopoglądowe;

10) inne.

Czasami małżonkowie mogą dobrowolnie rozwiązać wszystkie swoje problemy za pośrednictwem mediacji lub ugody. Sędzia zada kilka podstawowych pytań faktycznych oraz to, czy każda ze stron rozumie i decyduje się na zawarcie ugody. Gdy wyrok jest nie po waszej myśli, obaj małżonkowie mogą odwołać się od decyzji sędziego do sądu wyższej instancji. Pamiętaj również, że do ugód zwykle nie można się odwołać, jeśli oboje małżonkowie wyrażą zgodę na ich warunki.

Trudno powiedzieć, ile czasu te wszystkie kroki zajmą. Cały proces może trwać od kilku miesięcy do kilku lat. Ogólnie rzecz biorąc, im częściej małżonkowie będą współpracować i zgadzać się na rozsądne kompromisy, tym płynniejszy i szybszy będzie rozwód.

Pomyślnie nawiguj na osi czasu rozwodu z doświadczonym adwokatem. Doświadczony adwokat rozwodowy może bezpiecznie poprowadzić Cię przez harmonogram wydarzeń związanych z rozwodem i chronić twoje bezpieczeństwo finansowe, często wykrywając problemy, zanim staną się prawdziwymi problemami. Od wstępnego przejrzenia na temat dokumentów, które należy przedstawić podczas pierwszej konsultacji, aż po wskazówki na rozprawach i orzeczeniach sądowych, adwokat rozwodowy będzie walczył o Twój najlepszy interes.

Poniżej przedstawimy statystyki związane z rozwodem w Poznaniu i nie tylko

Źródło - Rocznik Demograficzny GUS 2018