Odwołanie się apelacją tylko od alimentów, władzy rodzicielskiej i kontaktów w sprawie o rozwód. Czy i kiedy wyrok o rozwód jest prawomocny?

Odwołanie się apelacją tylko od alimentów, władzy rodzicielskiej i kontaktów w sprawie o rozwód. Czy i kiedy wyrok o rozwód jest prawomocny?

W myśl art. 363 § 3 KPC orzeczenie sądu staje się prawomocne, jeżeli nie przysługuje co do niego środek odwoławczy lub inny środek zaskarżenia. Zgodnie z art. 363 § 3 KPC jeżeli zaskarżono tylko część orzeczenia, staje się ono prawomocne w części pozostałej z upływem terminu do zaskarżenia, chyba że sąd drugiej instancji może z urzędu rozpoznać sprawę także w tej części. Art. 364 § 1 zd. 1 KPC stanowi, że prawomocność orzeczenia stwierdza na wniosek strony sąd pierwszej instancji na posiedzeniu niejawnym, a dopóki akta sprawy znajdują się w sądzie drugiej instancji - ten sąd.

Wyrok, którego dotyczył wniosek o stwierdzenie prawomocności, został zaskarżony apelacją przez pozwanego w zakresie punktów IV i V, tj. w zakresie rozstrzygnięcia o alimentach na rzecz małoletnich dzieci stron. W pozostałym zakresie żadna ze stron nie wniosła apelacji. Rozważenia wymagało zatem, jaka jest relacja między orzeczeniem o rozwodzie a zawartym w tym samym wyroku orzeczeniem o alimentach na rzecz małoletnich dzieci.

Odwołanie się apelacją tylko od alimentów, władzy rodzicielskiej i kontaktów w sprawie o rozwód. Czy i kiedy wyrok o rozwód jest prawomocny?

Zaskarżenie orzeczenia wyłącznie w części rozstrzygającej o alimentach skutkuje uprawomocnieniem pozostałych rozstrzygnięć, w szczególności orzeczenia rozwodu. Niewątpliwie natomiast w razie zaskarżenia przez stronę rozstrzygnięcia co do rozwodu, wyrok nie mógłby się uprawomocnić w zakresie alimentów, jednak w niniejszej sprawie sytuacja taka nie miała miejsca, a zakresem zaskarżenia objęte zostały wyłącznie punkty IV i V, dotyczące roszczeń alimentacyjnych. Sąd uznaje więc za zasadną argumentację prawną zawartą w zażaleniu, gdyż obowiązek orzeczenia o alimentach na rzecz małoletnich dzieci w wyroku rozwodowym wynikający z art. 58 § 1 KRO nie uzasadnia tezy, że rozstrzygnięcia te są nierozłączne. Wobec braku szczególnej regulacji zastosowanie w niniejszej sprawie znalazł zatem przepis art. 363 § 3 KPC, zaskarżono bowiem jedynie część wyroku, a termin na zaskarżenie już upłynął. Dla Sądu drugiej instancji nie została natomiast przewidziana możliwość rozpoznania sprawy w pozostałej części z urzędu.

Czyli, integralność wyroku rozwodowego w tej sytuacji nie ma zastosowania, albowiem pozostałe rozstrzygnięcia zawarte w wyroku rozwodowym stanowią jedynie orzeczenia następcze w stosunku do orzeczenia rozwodu, a postępowanie w tym zakresie zostało prawomocnie zakończone, z uwagi na jego niezaskarżenie w apelacji. Z punktu widzenia unormowań prawnoprocesowych brak podstaw do przyjęcia, że zaskarżenie apelacją wyroku orzekającego rozwód jedynie w części dotyczącej obowiązku ponoszenia przez jednego z małżonków kosztów utrzymania i wychowania ich małoletnich dzieci jest równoznaczne z zaskarżeniem tego wyroku w całości. Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie - I Wydział Cywilny I ACz 146/17

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (83 votes)