Umieszczenie dziecka nieletniego w zakładzie poprawczym, czyli tzw. poprawczaku

Umieszczenie dziecka nieletniego w zakładzie poprawczym, czyli tzw. poprawczaku

Sąd rodzinny może orzec umieszczenie w zakładzie poprawczym nieletniego, który dopuścił się czynu karalnego, jeżeli przemawiają za tym wysoki stopień demoralizacji nieletniego oraz okoliczności i charakter czynu, zwłaszcza gdy inne środki wychowawcze okazały się nieskuteczne lub nie rokują resocjalizacji nieletniego. Demoralizacją nazywany jest proces odchodzenia od obowiązujących wartości moralnych. Okoliczności czynu odnosi się w pierwszym rzędzie do tych okoliczności, które stanowią znamię czynu. Określenie to odnosi się również do okoliczności związanych ze sposobem działania (np. z premedytacją, w grupie, wiodąca rola sprawcy, agresywne bądź brutalne zachowanie się, lekceważenie i pogarda dla zasad współżycia społecznego i porządku prawnego).

Stwierdzenie wykazywania przez nieletniego przejawów demoralizacji, które nie wiąże się z przypisaniem mu popełnienia przestępstwa czy przestępstwa skarbowego, nie może być materialnoprawną przesłanką stosowania środka poprawczego. Orzeczenie o umieszczeniu nieletniego w zakładzie poprawczym wyłącznie w oparciu o wykazywane przez niego przejawy demoralizacji stanowi rażącą obrazę przepisów prawa.

Warunkowe zawieszenie

Umieszczenie nieletniego w zakładzie poprawczym można warunkowo zawiesić, jeżeli właściwości i warunki osobiste oraz środowiskowe sprawcy, jak również okoliczności i charakter jego czynu uzasadniają przypuszczenie, że pomimo niewykonania środka poprawczego cele wychowawcze zostaną osiągnięte. Warunkowe zawieszenie następuje na okres próby, który wynosi od roku do lat 3; w okresie próby sąd stosuje do nieletniego środki wychowawcze. Jeżeli w okresie próby zachowanie nieletniego wskazuje na dalszą demoralizację albo jeżeli nieletni uchyla się od wykonywania nałożonych na niego obowiązków lub od nadzoru, sąd rodzinny może odwołać warunkowe zawieszenie i zarządzić umieszczenie nieletniego w zakładzie poprawczym.  Jeżeli w okresie próby i w ciągu dalszych 3 miesięcy odwołanie warunkowego zawieszenia nie nastąpiło, orzeczenie o umieszczeniu w zakładzie poprawczym z mocy prawa uważa się za niebyłe.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (106 votes)

Dodaj komentarz