Jak nie pozbawić ojca władzy rodzicielskiej nad dzieckiem

Jak nie pozbawić ojca władzy rodzicielskiej nad dzieckiem

Artykuł 92 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowi, iż dziecko do pełnoletniości pozostaje pod władzą rodzicielską, która to władza z mocy art. 93 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przysługuje obojgu rodzicom. Każde z rodziców jest uprawnione i zobowiązane do wykonywania władzy rodzicielskiej, jeżeli nie została mu ona odebrana lub ograniczona. Zgodnie z art. 95 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego władza rodzicielska powinna być wykonywana tak jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny. Poprzez dobro dziecka należy rozumieć zapewnienie dziecku wszystkich tych wartości, które są konieczne do jego prawidłowego rozwoju fizycznego i duchowego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy w artykule 109 przewiduje, że jeżeli dobro dziecka jest zagrożone sąd opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenia, a w szczególności może zobowiązać rodziców do określonego zachowania z jednoczesnym wskazaniem sposobu kontroli wydanych zarządzeń. Może również poddać wykonywanie władzy rodzicielskiej stałemu nadzorowi kuratora sądowego.

Jak nie pozbawić ojca władzy rodzicielskiej nad dzieckiem Poznań

Natomiast przesłanki do pozbawienia rodziców władzy rodzicielskiej określa art. 111 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który stanowi, że sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej jeżeli :

-władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu z powodu trwałej przeszkody lub ,

-rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub,

-w sposób rażący zaniedbują swoje obowiązki względem dziecka.

Z orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika, że jako rażące Sąd ocenić może zaniedbania wieloletnie, długotrwałe, krzywdzenie dziecka, bicie, spowodowanie urazów dziecka, długoletnie nadużywanie alkoholu, patologie rodzinne, na przykład przestępczość, w którą dany rodzic popada, pozbawienie wolności, opuszczenie dziecka. Takie drastyczne sytuacje, Sąd ocenia, jako rażące.

Sprawa sądowa opracowana przez Kancelarię

Do Sądu wpłynął wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej K. K. nad małoletnią A. H. (1) złożony przez M. A. H. (2), matkę małoletniej. W uzasadnieniu wnioskodawczyni podniosła , iż ojciec nie interesuje się dzieckiem, nie pamięta o jego urodzinach, imieninach, dniu dziecka. Ojciec kontaktuje się z dzieckiem sporadycznie. Małoletnia A. H. (1) słowami „tato” zwraca się do partnera matki.

W ocenie Sądu Rejonowego ojciec K. K. zaniedbywał swoje obowiązki rodzicielskie wobec córki, ale nie było to jeszcze zaniedbania, które można ocenić jako długotrwałe i rażące. K. K. przez długie okresy dziecka nie widywał, miał zaległości w alimentach, nie zajmował się wychowaniem dziecka. Wykazywał się dużą lekkomyślnością w swojej relacji do dziecka, zaniedbując to dziecko. Jednakże skutek w postaci pozbawienia władzy rodzicielskiej, Sąd może zastosować jedynie w przypadku, kiedy oceni, że te zaniedbania rodzicielskie, które tutaj występowały, są rażące. Sąd nie może zbyt pochopnie pozbawiać władzy rodzicielskiej.

Jak nie pozbawić ojca władzy rodzicielskiej nad dzieckiem Poznań

Uczestnik w tej sprawie zbyt mało się interesował dzieckiem, ale jednak jakieś starania wykazywał. Ze strony matki dziecka też na żadną współpracę liczyć nie mógł, bo ona była związana z innym partnerem. Nie starała się aby uczestnik zaistniał jako ojciec. K. K. wykazywał się pewną nieporadnością i biernością, ale zdaniem Sądu Rejonowego nie jest to, aż taka rażące żeby skutkowało pozbawienie władzy rodzicielskiej. Zwłaszcza, że tą władzę rodzicielską chce w jakiś sposób wykonywać, chce się kontaktować. Dla dobra dziecka jest wskazane, żeby miało oboje rodziców, nawet, jeśli matka jest w innym związku, z innym mężczyzną. To prawda jest taka, że dziecko ma konkretnych rodziców biologicznych i sytuacja, w której rodzice wchodzą w inne związki, jest szkodliwa dla dziecka, bo traci poczucie czyim jest dzieckiem i praktycznie ma dwóch tatusiów. Ale jest to też wybór matki, jak sytuacja rodzinna wygląda. Dla dziecka ta sytuacja jest skomplikowana, dla rodziców małoletniej też nie łatwa. Ale odpowiedzialność za swoje dziecko ponoszą wspólnie i dla jego dobra winni ze sobą współpracować. Sąd Rejonowy nie uznał, aby postępowanie ojca tak drastycznie ocenić i wykonywanie jego obowiązków, żeby go pozbawić praw rodzicielskich. Dlatego Sąd ten wniosek oddalił. Postanowienie Sądu Rejonowego - VI Wydział Rodzinny i Nieletnich VI Nsm 1358/14

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (98 votes)