Krewny w linii prostej i bocznej oraz powinowaty jako rodzina

Krewny w linii prostej i bocznej oraz powinowaty jako rodzina

Krewnymi w linii prostej są osoby, z których jedna pochodzi od drugiej. Krewnymi w linii bocznej są osoby, które pochodzą od wspólnego przodka, a nie są krewnymi w linii prostej. Stopień pokrewieństwa określa się według liczby urodzeń, wskutek których powstało pokrewieństwo. By uznać osoby za spokrewnione konieczne jest posiadanie jednego wspólnego przodka, nie jest natomiast wymagane, by osoby spokrewnione pochodziły od tych samych rodziców. Wystarczy, by miały jednego wspólnego rodzica. Konsekwencją tego jest przyjęcie, że "rodzeństwo" obejmuje nie tylko rodzeństwo naturalne, ale również przyrodnie.

Z małżeństwa wynika powinowactwo między małżonkiem a krewnymi drugiego małżonka. Trwa ono mimo ustania małżeństwa. Źródłem powinowactwa w znaczeniu prawnym jest stosunek rodzinny powstały w następstwie zawarcia małżeństwa. Należy odróżnić pokrewieństwo od powinowactwa. Jeżeli ustawodawca posługuje się terminem „krewni" czy też „osoby spokrewnione", poza jego zakresem pozostają osoby spowinowacone. Linię i stopień powinowactwa określa się według linii i stopnia pokrewieństwa.

Nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa krewni w linii prostej, rodzeństwo ani powinowaci w linii prostej. Przeszkoda pokrewieństwa ma charakter bezwzględny, co oznacza, że sąd nie może wyrazić zgody na zawarcie takiego małżeństwa. Charakter względny ma natomiast przeszkoda powinowactwa, ponieważ z ważnych powodów sąd może zezwolić na zawarcie małżeństwa między powinowatymi.

Pokrewieństwo i powinowactwo stanowi podstawę wyłączenia sędziego z mocy prawa. Sędzia jest wyłączony z mocy samej ustawy w sprawach swego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych bocznych do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do drugiego stopnia. Wyłączenie sędziego wzmacnia zasadę bezstronności i stanowi jeden z istotnych elementów niezawisłości, z jednej bowiem strony zapewnia obiektywizm orzekania oraz utwierdza zaufanie do sądu, z drugiej natomiast zwalnia sędziego od rozwiązywania trudnych i często nieuniknionych konfliktów sumienia. Branie udziału w rozpoznaniu sprawy przez sędziego, który jest wyłączony z mocy ustawy, prowadzi do nieważności postępowania. Można żądać wznowienia postępowania z powodu nieważności, jeżeli orzekał sędzia wyłączony z mocy ustawy, a strona przed uprawomocnieniem się wyroku nie mogła domagać się wyłączenia.

Z pokrewieństwem i powinowactwem wiąże się także prawo do odmowy zeznań w charakterze świadka, które nie przysługuje jednak w postępowaniach o prawa stanu, z wyjątkiem spraw o rozwód. Osoby te mogą również skorzystać z prawa odmowy odpowiedzi na zadane pytanie, jeżeli zeznanie mogłoby narazić je lub ich bliskich na odpowiedzialność karną, hańbę lub dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową albo jeżeli zeznanie miałoby być połączone z pogwałceniem istotnej tajemnicy zawodowej.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Dodaj komentarz