Twoja sprawa z zakresu prawa rodzinnego jest już wystarczająco stresująca. Nie powinieneś rozbijać banku tylko po to, aby upewnić się, że jesteś chroniony

Pozew i wniosek o podwyższenie alimentów na dziecko

Zakres alimentów na dziecko zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka – córki czy syna – oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego, najczęściej ojca. W sprawach o alimenty sąd ma obowiązek dokładnego i wnikliwego ustalenia usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do alimentowania oraz możliwości ich zaspokojenia przez zobowiązanych. Te ustalenia są również niezbędne w wypadku zawarcia ugody, jeśli oświadczenie uprawnionego zmierza do ograniczenia roszczenia w sposób niezgodny z prawem lub zasadami współżycia społecznego z naruszeniem interesu składającego takie oświadczenie, to jest ono nieważne i sąd wykonując prawidłowo kontrolę istotnych oświadczeń stron składających się na treść ugody nie powinien dopuścić do jej zawarcia.

Wniosek i pozew o podwyższenie alimentów na dziecko

Zgodnie z art. 138 KRO w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Przez pojęcie „stosunków” wskazanych w przywołanej regulacji należy rozumieć okoliczności istotne z punktu widzenia ustawowych przesłanek obowiązku alimentacyjnego i jego zakresu określonych w art. 133 i 135 k.r.i o. Stosownie do treści art. 133 § 1 k.rio rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Zatem tylko posiadanie przez dziecko własnego majątku z którego dziecko mogłoby się samodzielnie utrzymać zwalnia rodziców z ich obowiązku alimentacyjnego wobec niego. W pozostałych przypadkach na rodzicach ciąży obowiązek dostarczania małoletniemu środków utrzymania i wychowania a jego zakres zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (art. 135 § 1 k.r.i o.).

Przez zmianę stosunków rozumieć należy wszelkie modyfikacje w statusie ekonomicznym stron mające wpływ zarówno na zwiększenie, jak i na zmniejszenie, zakresu usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz zwiększenie lub zmniejszenie zakresu możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Zmiana stosunków może więc doprowadzić zarówno do zmiany wysokości (podwyższenia lub obniżenia) obowiązku alimentacyjnego, jak i do jego wygaśnięcia.

Wniosek i pozew o podwyższenie alimentów na dziecko Warszawie Poznaniu adwokat radca prawny prawnik kancelaria

Podwyższenie alimentów

Zmiana stosunków wskazuje na konieczność porównania momentu początkowego, czyli zawarcia umowy, w której została określona wysokość alimentów, lub też uprawomocnienia się orzeczenia zasądzającego alimenty, oraz momentu końcowego, czyli orzeczenia sądu zmieniającego umowę. O zwiększeniu rozmiaru świadczeń alimentacyjnych sąd nie może orzec bez dokonania stosownych ustaleń w przedmiocie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji. Podwyższenie alimentów następuje wówczas, gdy zwiększeniu uległy potrzeby uprawnionego albo zwiększyły się możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego. Obniżenie alimentów uzasadnia zmniejszenie się potrzeb uprawnionego lub pogorszenie sytuacji materialnej i majątkowej zobowiązanego.

Podkreślenia wymaga, że podwyższenia alimentów na dziecko o na podstawie art. 138 KRO jest dopuszczalna tylko w razie zmiany stosunków powstałych po wydaniu tego orzeczenia i porównania stanu istniejącego w dacie uprzedniego orzeczenia ze stanem obecnym. Przy czym dowodzenie w przedmiocie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz możliwości majątkowych zobowiązanego ma na celu wykazanie zmian w tym zakresie i nie może zmierzać do polemiki z ustaleniami poczynionymi w poprzedniej sprawie, które jak już wskazano objęte są powagą rzeczy osądzonej.

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci z reguły utrzymuje się przez dłuższy czas, co zwykle wiążę się ze zmianą okoliczności, które kształtują zakres tego obowiązku. Orzekając o alimentach wymagalnych w dacie wyrokowania są bierze za podstawę potrzeby uprawnionego oraz zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego według stanu istniejącego w dacie orzekania (art. 316 § 1 KPC). W sytuacji, gdy świadczenia te nie odpowiadają już potrzebom dziecka lub nie przystają do możliwości zarobkowych i majątkowych rodziców, a zmiany te mają charakter istotny i nastąpiły po wydaniu orzeczenia ustalającego obowiązek alimentacyjny, aktualizują się podstawy do wystąpienia z powództwem opartym o treść art. 138 k.r.i o. o zmianę tego orzeczenia.

Wniosek i pozew o podwyższenie alimentów na dziecko – wzór do pobrania

Pozew wniosek podwyższenie alimentów na dzieci – pobierz wzór

 

Jak udowodnić podwyższenie alimentów na syna lub córkę

Jak udowodnić podwyższenie alimentów na syna lub córkę

Wskazać należy, że dla zasadności żądania podwyższenia alimentów konieczne jest wykazanie, że nastąpił istotny wzrost usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz, że zwiększyły się możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego do alimentacji. Współzależność między tymi dwoma czynnikami wyraża się w tym, że usprawiedliwione potrzeby uprawnionego powinny być zaspokojone w takim zakresie, w jakim zezwalają na to możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego do alimentowania. Oznacza to, że rozstrzygnięcie o żądaniu opartym o treść art. 138 k.r.i o. wymaga porównania stanu istniejącego w dacie uprawomocnienia się wyroku zasądzającego alimenty ze stanem istniejącym w dacie orzekania o ich podwyższeniu. Okoliczność, że doszło do zmiany uzasadniającej żądanie powództwa strona powodowa, stosownie do ogólnej reguły dowodowej określonej w art. 6 KC powinna wykazać.

Wniosek i pozew o podwyższenie alimentów

Podwyższenie alimentów – usprawiedliwione potrzeby dziecka

Zakres usprawiedliwionych potrzeb dziecka powinien być ustalony w ten sposób, aby w razie ich zaspokojenia stopa życiowa dziecka była taka sama jak stopa życiowa rodziców. Konsekwencją tego zapatrywania jest to, że rodzice w żadnym razie nie mogą uchylić się od obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie może się utrzymać samodzielnie, tylko na tej podstawie, że wykonywanie obowiązku alimentacyjnego stanowiłoby dla nich nadmierny ciężar. Rodzice muszą więc podzielić się z dzieckiem nawet najmniejszymi dochodami. Zauważa się przy tym, że nie chodzi tu o mechaniczny podział osiąganych przez rodziców dochodów, ale o zbliżone z rodzicami zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb dzieci, przy uwzględnieniu ich wieku, stanu zdrowia, kierunku szkolenia oraz innych indywidualnych okoliczności.

Zakres potrzeb dziecka, które powinny być przez rodziców zaspokojone wyznacza treść art. 96 KRO, zgodnie z którym rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień. Dlatego też rodzice w zależności od swych możliwości są obowiązani zapewnić dziecku środki do zaspokojenia zarówno jego potrzeb fizycznych (opieki, mieszkania, wyżywienia, odzieży, higieny osobistej, leczenia), jak i duchowych (kulturalnych), także środki wychowania (w tym kształcenia) oraz dostarczenia wypoczynku. Wyjście poza wymienione potrzeby zależy już tylko od osobistych cech dziecka oraz od zamożności zobowiązanego.

Potrzeby usprawiedliwione to z kolei jeszcze takie, których zaspokojenie pozwala uprawnionemu żyć w warunkach odpowiadających jego wiekowi, stanowi zdrowia, wykształceniu itp. Katalog owych potrzeb jest sprawą zawsze indywidualną.

Sprawa o podwyższenie alimentów

Sprawa o podwyższenie alimentów

W sprawach o alimenty właściwy jest zarówno sąd rejonowy miejsca zamieszkania pozwanego, jak i sąd rejonowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania powoda. Sąd nie może zasądzić alimentów w kwocie przewyższającej żądanie pozwu. Wyrokowi alimentacyjnemu sąd nadaje z urzędu klauzulę wykonalności, dzięki czemu może on od razu dochodzić należnych mu środków utrzymania w drodze postępowania egzekucyjnego. Komornik po otrzymaniu wyroku zaopatrzonego w klauzulę wykonalności ma obowiązek przeprowadzić z urzędu dochodzenie w celu ustalenia zarobków i majątku dłużnika oraz jego miejsca zamieszkania. Dziecko nie ma obowiązku wskazywać ani sposobu egzekucji, ani majątku, z którego ma być ona prowadzona. Wyegzekwowane kwoty przeznaczane są na zaspokajanie roszczeń alimentacyjnych przed roszczeniami z innych tytułów, wyjąwszy jedynie koszty postępowania egzekucyjnego.

Jeżeli chodzi o świadczenia pieniężne, to sąd, orzekając o zakresie obowiązku alimentacyjnego, określa konkretną ich kwotę. Może jednak również określić wysokość alimentów poprzez wskazanie ułamka kwoty miesięcznych dochodów osiąganych przez zobowiązanego. Dopuszczalne jest orzekanie wysokości alimentów poprzez wskazywanie ułamka zarobków z jednoczesnym określeniem minimalnej kwoty świadczeń.

Wykonanie obowiązku alimentacyjnego względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie albo wobec osoby niepełnosprawnej może polegać w całości lub w części na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie uprawnionego; w takim wypadku świadczenie alimentacyjne pozostałych zobowiązanych polega na pokrywaniu w całości lub w części kosztów utrzymania lub wychowania uprawnionego.

Podwyżka alimentów na dziecko

Podwyżka alimentów na dziecko

Kiedy dostaniemy podwyżkę alimentów na córkę czy syna:

1) istnienie pomiędzy uprawnionym a zobowiązanym – aktualnie lub w przeszłości – więzi rodzinnoprawnej lub innej relacji, z którą przepisy wiążą istnienie tych obowiązków,

2) niemożność samodzielnego zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb przez osobę uprawnioną do świadczeń alimentacyjnych,

3) posiadanie przez osobę zobowiązaną dostatecznych możliwości majątkowych i/lub zarobkowych pozwalających zaspokoić potrzeby uprawnionego,

4) zgodność żądania alimentów z zasadami współżycia społecznego, jeżeli chodzi o żądanie ich przez osobę dorosłą lub (bez względu na wiek) spowinowaconą.

Pismo o podwyższenie alimentów na dziecko

Pismo o podwyższenie alimentów na dziecko – kto musi płacić alimenty na dziecko

Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Zobowiązanymi do alimentacji są krewni w linii prostej, czyli osoby, z których jedna pochodzi od drugiej (np. rodzice – dzieci, dziadkowie – wnuki). Obowiązek alimentacyjny dotyczyć może osób spokrewnionych w linii prostej we wszelkich możliwych relacjach, tj. rodzice – dzieci, dzieci – rodzice, dziadkowie – wnuki, wnuki – dziadkowie itd. Krewnymi w linii bocznej są osoby, które mają wspólnego przodka, a nie są krewnymi w linii prostej. Powinowactwo jest więzią łączącą małżonka z krewnymi współmałżonka. Powinowatymi są m.in. teściowie, pasierbowie, szwagier, ojczym, macocha. Spośród tego grona obowiązek alimentacyjny dotyczyć może jedynie relacji pomiędzy ojczymem/macochą a pasierbem/pasierbicą. Więź powinowactwa trwa mimo ustania małżeństwa, którego jest konsekwencją.

Do środków utrzymania należy zaliczyć wszystko, co zaspokaja wszelkie usprawiedliwione potrzeby osoby uprawnionej do alimentacji. Mówiąc o usprawiedliwionych potrzebach, należy przyjąć, że z samego charakteru świadczeń alimentacyjnych wynika, iż ich celem jest zaspokojenie potrzeb bieżących i to tych podstawowych, czyli takich, jak wyżywienie, ubranie, zapewnienie opieki medycznej, domowej, a gdy chodzi o dziecko (niekiedy też osobę dorosłą), to również zapewnienie mu mieszkania.

Pozew i wniosek o podwyższenie alimentów na dziecko – zakres alimentów

Zakres podwyżki alimentów zależy od możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Możliwości te są wyznaczane przez takie zarobki i dochody, jakie zobowiązany uzyskiwałby przy pełnym wykorzystaniu sił fizycznych, kwalifikacji i zdolności umysłowych, a zatem niekoniecznie przez zarobki i dochody w danym czasie uzyskiwane alimenty. Dla stwierdzenia, czy nastąpiła zmiana stosunków należy brać pod uwagę, czy istniejące warunki i okoliczności – na tle sytuacji ogólnej – mają charakter trwały, dotyczą okoliczności zasadniczych, ilościowo znacznych i wyczerpują te przesłanki, które w istotny sposób wpływają na istnienie czy zakres obowiązku alimentacyjnego.

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dziecka stanowi uszczegółowienie ogólnego obowiązku “troszczenia się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka” i należytego przygotowania go, odpowiednio do jego uzdolnień, do pracy zawodowej. Obowiązek ten nie jest ograniczony przez żaden sztywny termin, a w szczególności – przez termin dojścia przez alimentowanego do pełnoletności. Nie jest także związany ze stopniem wykształcenia w tym sensie, że nie ustaje z chwilą osiągnięcia przez alimentowanego określonego stopnia podstawowego lub średniego wykształcenia. Jedyną miarodajną okolicznością, od której zależy trwanie bądź ustanie tego obowiązku, jest to, czy dziecko może utrzymać się samodzielnie, przy czym przyjmuje się, że nie można tego oczekiwać od dziecka małoletniego.

W odniesieniu do dzieci, które osiągnęły pełnoletność, należy brać pod rozwagę to, czy wykazują chęć dalszej nauki oraz czy ich zdolności oraz cechy charakteru pozwalają na kontynuowanie nauki. Rodzice nie mogą zatem uchylić się od obowiązku alimentowania studiującego dziecka przez powoływanie się na to, że mogłoby ono już “utrzymać się samodzielnie”, gdyby podjęło pracę z chwilą osiągnięcia średniego wykształcenia. Jedynie brak pozytywnych wyników w nauce uzasadniałby ustanie obowiązku alimentacyjnego rodziców.

Jeżeli obowiązek alimentacyjny dziecka wygasł wskutek osiągnięcia przez nie zdolności do samodzielnego utrzymania się, później zaś znalazło się ono w niedostatku, to rodzice obowiązani są nadal do jego alimentacji, jednak już na zasadach ogólnych.

Sama hipotetyczna możliwość samodzielnego utrzymania się przez dziecko nie prowadzi automatycznie do wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego. W szczególności rodzice mają obowiązek zapewnienia dziecku wykształcenia stosownie do jego możliwości i uzdolnień.

Adwokat radca prawny prawnik Alimenty Poznań

Utrzymywanie się samodzielne przez dziecko ma miejsce wówczas, gdy podjęło ono stałą pracę. Uzyskiwanie sporadycznych dochodów nie prowadzi co do zasady do usamodzielnienia się dziecka pod względem materialnym. Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się. Nie ma również przeszkód do uchylenia się od obowiązku alimentacyjnego z powodu sprzeczności jego wykonywania z zasadami współżycia społecznego. W obowiązującym stanie prawnym rodzice dysponują zatem instrumentami, które pozwalają w sposób skuteczny na uchylenie się od obowiązku alimentacyjnego względem pełnoletnich dzieci

Przy nadmiernym uszczerbku dla rodziców należy porównać wysokość alimentów do wysokości dochodów osiąganych przez rodziców oraz ustalić, czy spełnienie obowiązku zakłóci zaspokojenie podstawowych potrzeb rodziców. Obciążenie danej osoby obowiązkiem dostarczania środków utrzymania zależy od tego, czy ma ona możliwości zarobkowe i majątkowe, aby obowiązkowi takiemu sprostać. Jeżeli takowych możliwości nie ma, wówczas obowiązek alimentacyjny nie powstanie, a powstały wcześniej, może wygasnąć.

Alimenty na dzieci córkę syna Poznań

Zwiększenie alimentów na dziecko – jaki pułap?

Pułap, na jakim powinny być zaspokajane przez rodziców potrzeby ich dziecka, wyznacza zasada równej stopy życiowej. Usprawiedliwione potrzeby ich dziecka nie mogą być określane na poziomie elementarnym, lecz takim, jaki odpowiada stopie życiowej rodziców. Nie oznacza to „mechanicznego podziału osiąganych przez rodziców dochodów, jej istota bowiem sprowadza się do zbliżonego z rodzicami zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb dzieci, przy uwzględnieniu ich wieku, stanu zdrowia, kierunku szkolenia i indywidualnych okoliczności. Uwzględnianie równej stopy życiowej ma szczególnie istotne znaczenie w przypadku obowiązku alimentacyjnego tych rodziców, których możliwości zarobkowe i majątkowe są znaczne. Z drugiej strony, jeżeli rodzice osiągają dochody na bardzo niskim poziomie, to ich obowiązkiem jest podzielić się z dzieckiem nawet skromnymi możliwościami. A

Argumenty za podwyższeniem alimentów

Zastanówmy się nad argumentami za podwyższeniem alimentów. Podwyższenie alimentów na rzecz dziecka może być uzasadnione w przypadku zmieniających się okoliczności i wzrostu potrzeb finansowych związanych z opieką i utrzymaniem dziecka. Oto kilka argumentów, które mogą być użyteczne przy ubieganiu się o podwyższenie alimentów:

1. Wzrost kosztów życia: Możesz argumentować, że koszty utrzymania dziecka, takie jak żywność, odzież, mieszkanie, opłaty za szkołę, zajęcia dodatkowe, opieka zdrowotna, transport itp., znacznie wzrosły od ostatniej ustalanej kwoty alimentów. Przedstawienie konkretnych kosztów i ich wzrostu może być pomocne w uzasadnieniu potrzeby podwyższenia alimentów.

2. Wydatki związane z edukacją: Jeśli dziecko kontynuuje naukę na uczelni, możesz argumentować, że związane z tym koszty, takie jak czesne, podręczniki, materiały naukowe, opłaty za kursy czy wyjazdy edukacyjne, są znaczące i wymagają większego wsparcia finansowego.

Argumenty za podwyższeniem alimentów

Inne argumenty za podwyższeniem alimentów

3. Dodatkowe potrzeby medyczne: Jeżeli dziecko ma specjalne potrzeby medyczne lub wymaga regularnej opieki zdrowotnej, możesz argumentować, że wydatki związane z leczeniem, lekami, wizytami u specjalistów czy terapiami są wyższe i wymagają większego wsparcia finansowego.

4. Zmiana dochodów: Jeśli twój dochód lub dochód drugiego rodzica uległ zmianie od ostatniego ustalania alimentów, możesz przedstawić argument, że zmienione okoliczności finansowe uzasadniają podwyższenie płatności, aby nadal zapewnić dziecku odpowiednie wsparcie finansowe.

5. Zgodność z możliwościami drugiego rodzica: Jeżeli drugi rodzic posiada większe zasoby finansowe, możesz argumentować, że podwyższenie alimentów jest uzasadnione w celu dostosowania płatności do możliwości tego rodzica i zapewnienia równowagi między oboma stronami.

6. Zmienione potrzeby dziecka: Jeżeli dziecko ma nowe lub zwiększone potrzeby, takie jak koszty związane z rozwijającymi się zainteresowaniami, sportem, sztuką, hobby czy dodatkowymi zajęciami edukacyjnymi, możesz przedstawić te argumenty jako uzasadnienie podwyższenia alimentów.

W przypadku podwyższenia alimentów ważne jest, aby przedstawić konkretne dowody, dokumenty i argumenty, które potwierdzą zmienione okoliczności i potrzeby dziecka. Skonsultuj się z prawnikiem specjalizującym się w prawie rodzinnym i alimentów, który będzie w stanie pomóc w przygotowaniu silnych argumentów do sprawy o podwyższenie alimentów i reprezentowaniu twoich interesów.

Argumenty przeciwko podwyższaniu alimentów

Zastanówmy się nad argumentami przeciwko podwyższeniu alimentów. Podwyższanie alimentów może budzić kontrowersje i wzbudzać różne opinie. Oto kilka argumentów przeciwko podwyższaniu alimentów:

1. Brak równowagi finansowej: Podwyższenie alimentów może spowodować nierównowagę finansową dla płacącego, szczególnie jeśli nie jest w stanie sobie na to pozwolić. Może to prowadzić do trudności finansowych, zadłużenia lub konieczności ograniczenia innych wydatków, co może mieć negatywny wpływ na całą rodzinę.

2. Brak motywacji do samodzielności: Zbyt wysokie alimenty mogą zniechęcać osobę uprawnioną do podjęcia własnej pracy lub zwiększenia zarobków, ponieważ mogłoby to prowadzić do utraty wsparcia finansowego. Mogą powstać sytuacje, w których osoba uprawniona jest niechętna do podjęcia pracy lub rozwoju zawodowego, co niekorzystnie wpływa na jej samodzielność i zdolność do utrzymania się.

3. Problemy emocjonalne i relacyjne: Podwyższenie alimentów może prowadzić do napięć i konfliktów między rodzicami, szczególnie jeśli są one związane z innymi kwestiami, takimi jak prawo do opieki nad dziećmi. Mogą również występować negatywne emocje i poczucie niesprawiedliwości ze strony płacącego, co może wpływać na relacje rodzinne i samopoczucie wszystkich zainteresowanych stron.

Argumenty przeciwko podwyższaniu alimentów

4. Ryzyko nadużyć: Istnieje ryzyko nadużywania systemu alimentacyjnego przez osobę uprawnioną, jeśli kwota alimentów jest zbyt wysoka. Może to prowadzić do sytuacji, w których środki przeznaczone na wsparcie dziecka nie są faktycznie wykorzystywane na jego potrzeby, co jest niekorzystne dla dobra dziecka.

5. Nieuwzględnienie zmian sytuacji finansowej: Podwyższenie alimentów może nie uwzględniać zmian w sytuacji finansowej płacącego, takich jak utrata pracy, zmniejszenie dochodów lub wzrost innych zobowiązań finansowych. Jeśli płacący nie jest w stanie dostosować się do nowych warunków, może to prowadzić do trudności finansowych i obciążeń.

Ważne jest uwzględnienie różnych perspektyw i indywidualnych sytuacji, zanim podejmie się decyzję o podwyższeniu alimentów. Warto rozważyć wszystkie aspekty i znaleźć rozwiązanie, które będzie sprawiedliwe i korzystne dla wszystkich zainteresowanych stron, w szczególności dla dobra dziecka.

Dobrowolne podwyższenie alimentów na dziecko

Dobrowolne podwyższenie alimentów na dziecko jest możliwe, jeśli rodzic, który płaci alimenty, zdecyduje się dobrowolnie zwiększyć swoje regularne płatności na rzecz dziecka. Jest to zwykle podejmowane w celu lepszego zaspokojenia potrzeb dziecka lub w odpowiedzi na zmieniające się okoliczności, takie jak wzrost kosztów życia, rozwój dziecka, zmiana sytuacji finansowej płacącego rodzica itp. Jeśli rodzic, który otrzymuje alimenty, uważa, że dobrowolne podwyższenie płatności byłoby w interesie dziecka, może skonsultować się z drugim rodzicem w tej sprawie. Mogą omówić nowe warunki i ustalić zgodną kwotę podwyższenia alimentów. W przypadku porozumienia w sprawie dobrowolnego podwyższenia, zaleca się stworzenie pisemnego dokumentu potwierdzającego nowe porozumienie dotyczące płatności alimentacyjnych. W ten sposób obie strony będą miały udokumentowane uzgodnienie w razie ewentualnych sporów w przyszłości. Będzie to porozumienie czy ugoda w sprawie o alimenty.

Warto jednak zauważyć, że dobrowolne podwyższenie alimentów nie zawsze jest gwarantowane. Jeśli drugi rodzic nie zgadza się na podwyższenie, nie ma obowiązku wyrażenia na to zgody. W takim przypadku, jeśli rodzic, który otrzymuje alimenty, uważa, że konieczna jest zmiana płatności, może skonsultować się z adwokatem i złożyć wniosek do sądu o zmianę wyroku alimentacyjnego na dziecko.  Dlatego zawsze zaleca się skonsultowanie się z prawnikiem specjalizującym się w prawie rodzinnym, aby uzyskać indywidualną poradę prawną i informacje dostosowane do Twojej sytuacji.

Aby uzyskać dobrowolne podwyższenie alimentów od drugiego rodzica, możesz podjąć następujące kroki:

1. Porozmawiaj z drugim rodzicem: Rozpocznij rozmowę z drugim rodzicem i wyraź swoje potrzeby oraz powody, dla których uważasz, że dobrowolne podwyższenie alimentów jest ważne dla dobra dziecka. Wyjaśnij, jakie koszty i potrzeby dziecka muszą być pokryte, i zaproponuj konkretne rozwiązanie dotyczące wysokości płatności i sposobu ich regulowania.

2. Przygotuj dokumenty: Przygotuj dokumenty potwierdzające aktualną sytuację finansową i koszty związane z utrzymaniem dziecka. Może to obejmować rachunki za opiekę medyczną, szkołę, zajęcia dodatkowe, żywność, ubrania itp. Posiadanie dokumentacji może pomóc w udokumentowaniu potrzeb dziecka i uzasadnieniu prośby o dobrowolne podwyższanie alimenty.

3. Negocjuj warunki: W trakcie negocjacji z drugim rodzicem omówcie warunki dotyczące płatności alimentacyjnych. Ustalcie wysokość kwoty, harmonogram płatności i wszelkie dodatkowe ustalenia dotyczące wsparcia finansowego dla dziecka.

4. Sporządź pisemne porozumienie: Kiedy osiągniecie porozumienie, ważne jest, aby sporządzić pisemną umowę alimentacyjną. W umowie powinny znaleźć się wszystkie ustalenia dotyczące płatności alimentacyjnych, w tym kwota, harmonogram płatności i wszelkie dodatkowe warunki. Podpisanie dokumentu przez obie strony uczyni je prawnie wiążącymi.

5. Uzyskaj pomoc prawną: Jeśli negocjacje nie przynoszą rezultatu lub potrzebujesz pomocy w procesie uzyskania dobrowolnych alimentów, warto skonsultować się z adwokatem specjalizującym się w prawie rodzinnym. Adwokat może doradzić Ci w kwestiach prawnych, pomóc w negocjacjach lub przedstawić opcje, jeśli konieczne będzie skierowanie sprawy do sądu.

Ważne jest, aby pamiętać, że dobrowolne podwyższone alimenty zależą od zgody i współpracy drugiego rodzica. Jeśli drugi rodzic nie zgadza się na dobrowolne płatności, nie można wymusić ich przyznania. W takim przypadku możesz skonsultować się z prawnikiem w celu zbadania możliwości podjęcia dalszych kroków prawnych w celu ustalenia obowiązku alimentacyjnego przez sąd. Poniżej analizujemy jak dobrowolne podwyższenie alimentów zrealizować w ugodzie u mediatora czy notariusza w umowie

Ugoda alimentacyjna a podwyższenie alimentów

Do sądów w Polsce corocznie trafia kilkanaście milionów spraw, a średni czas postępowania wynosi ponad 12 miesięcy. Oprócz wyroku sądowego, jednym z narzędzi rozwiązujących spór jest ugoda mediacyjna. Wynikające z mediacji ustalenia mogą być zatwierdzane przez sąd, co zamyka sprawę, a w sytuacji  może być podstawą do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Narzędzie to jest od wielu lat z pozytywnym rezultatem stosowane nie tylko w sprawach o alimenty, ale i w innych, gdzie strony chcą się porozumieć. Istotą mediacji jest jej dobrowolność, poufność i nieformalność, zaś porozumienie wypracowywane jest z udziałem bezstronnego mediatora. Efektem zakończonej porozumieniem mediacji jest ugoda, która w swojej treści musi być zgodna z obowiązującym porządkiem prawnym.

Wszyscy doskonale wiemy, jak długie, zawiłe i kosztowne potrafią być postępowania sądowe. Zanim sprawa zostanie wprowadzona na wokandę, to niejednokrotnie trwa to kilka lub nawet kilkanaście miesięcy. W sprawach o alimenty jest to szczególnie ważne, bowiem chodzi o zabezpieczenie środków do życia dla dzieci skonfliktowanych rodziców, bądź opiekunów.

Mediatora obowiązują zasady: dobrowolności, bezstronności i neutralności, poufności, akceptowalności, bezinteresowności, profesjonalizmu oraz szacunku dla stron.

Wszyscy doskonale wiemy, jak długie, zawiłe i kosztowne potrafią być postępowania sądowe. Zanim sprawa zostanie wprowadzona na wokandę, to niejednokrotnie trwa to kilka lub nawet kilkanaście miesięcy. W sprawach o alimenty jest to szczególnie ważne, bowiem chodzi o zabezpieczenie środków do życia dla dzieci skonfliktowanych rodziców, bądź opiekunów.

W przypadku sprawy o alimenty mediacja może zostać zrealizowana w trybie przedsądowym za darmo: przy udziale mediatora w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, bądź też odpłatnie: na podstawie umowy o mediację zawartej z wybranym mediatorem z listy mediatorów dostępnej na stronie internetowej sądu okręgowego. W ten sposób zostanie zawarta ugoda alimentacyjna podnosząca alimenty.

Podwyżkę alimentów na dziecko zamiast w Sądzie można od ręki uzyskać na podstawie aktu notarialnego zawartego u notariusza, który ma moc wyroku Sądu i upoważnia do egzekucji komorniczej. Oprócz alimentów można uregulować notarialnie inne istotne sprawy dziecka. Alimenty dla dziecka można również uzyskać na podstawie aktu notarialnego, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w tym akcie określonej. W sytuacji, gdy umowa alimentacyjna dotyczy dziecka oprócz określenia wysokość alimentów oraz daty i formy ich płatności, warto uregulować też inne istotne kwestie np. dotyczące kontaktów z dzieckiem, czy wpływu rodzica na edukację dziecka. Warto pamiętać, że w przypadku alimentów na dziecko, stroną umowy alimentacyjnej jest dziecko, a nie rodzic, który jako przedstawiciel ustawowy jedynie reprezentuje dziecko. W przeciwieństwie do postępowania sądowego, w akcie notarialnym nie trzeba przeprowadzać żadnych dowodów z dokumentów lub zeznań świadków na okoliczność uzyskiwanych dochodów stron, kosztów utrzymania dziecka. W umowie alimentacyjnej dotyczącej dzieci należy zwrócić uwagę na istotne kwestie.

Wysokość alimentów powinno się ustalać osobno na każde dziecko. Każde dziecko może mieć inne potrzeby wynikające np. z wieku, stanu zdrowia i innych uzasadnionych potrzeb. Warto też pomyśleć na przyszłość i uregulować wiele innych istotnych kwestii np. sposób waloryzacji, możliwości podwyższenia alimentów, czas trwania umowy alimentacyjnej, przesłanki ewentualnego wypowiedzenia zawartej umowy. W przypadku pominięcia pewnych uzgodnień lub nieprecyzyjnego określenia w umowie ważnych kwestii oraz pogorszenia wzajemnych relacji lub zaistnienia innych okoliczności – pozostanie ustalenie ich na drodze sądowej. W dodatku jeśli zajdzie konieczność podwyższenia alimentów postępowanie sądowe nie będzie ograniczało się do kwestii podwyższenia alimentów, ale ich ustalenia i Sąd od podstaw będzie badał potrzeby alimentacyjne. W ten sposób zostanie zawarta umowa alimentacyjna podnosząca alimenty.

Wniosek i pozew o podwyższenie alimentów z zabezpieczeniem

Zabezpieczenie alimentów to działanie mające na celu zapewnienie, że środki finansowe na utrzymanie dziecka będą dostępne bardzo szybko, nawet w przypadku trudności czy opóźnień związanych z ustaleniem lub egzekwowaniem alimentów.  Postępowanie o zabezpieczenie alimentów na dzieci ma charakter pomocniczy w stosunku do sprawy o alimenty. Postępowanie to cechuje się pewną samodzielnością wyrażającą się w udzielaniu tymczasowej, prowizorycznej ochrony prawnej osobom potrzebującym oraz strukturalnym (znajdującą odzwierciedlenie w tym, że postępowanie zabezpieczające zawsze nawiązuje do określonego postępowania rozpoznawczego, które ma zostać wszczęte w przyszłości albo już się toczy).

Poniżej pokazujemy jak wygląda decyzja sądu o zabezpieczeniu alimentów

Mając powyższe na uwadze Sąd uznał, iż wniosek o udzielenie zabezpieczenia złożony przez stronę powodową w zakresie zasądzenia świadczeń alimentacyjnych od pozwanego na rzecz powoda jest zasadny w części i na podstawie art. 753 § 1 KPC w zw. z art. 730 § 2 KPC w zw. z art. 7301 § 1 KPC postanowił o udzieleniu zabezpieczenia poprzez zasądzenie na rzecz małoletniego powoda M. M. (1) od pozwanego P. M. alimentów w kwotach po 2100 zł miesięcznie, poczynając od dnia 16 maja, płatnych do dnia 30 każdego miesiąca do rąk matki małoletniego powoda A. J. (1).

Alimenty na dziecko należą do roszczeń uprzywilejowanych, których szczególna ochrona wypływa z ważnych racji społecznych i ma na celu zabezpieczenia wykonania orzeczenia, które ma zostać wydane w przyszłości. Celem zabezpieczenia nie jest zapewnienie egzekucyjnego wykonania przyszłego wyroku, lecz natychmiastowe dostarczanie uprawnionemu środków utrzymania. Jak zauważa się w orzecznictwie, ze względu na czas trwania postępowania rozpoznawczego w sprawach o alimenty uzasadnione jest obejmowanie kwotą zabezpieczenia pełnych środków utrzymania osoby uprawnionej, gdyż niweluje się wówczas zjawisko narastania zaległości egzekucyjnych, a pozwany ma przewidywalną sytuację procesową (por. wyr. Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 14 grudnia 1995 r. I ACr 850/95, OSA 1996, Nr 3, poz. 14).

Może to być również zabezpieczenie nowacyjne uregulowane w art. 753 K.p.c., który stanowi, że w sprawach o podwyżkę  alimentów zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo określonej sumy pieniężnej od daty złożenia pozwu. Zabezpieczenie nowacyjne ma na celu stworzenie na czas trwania procesu nowej, prowizorycznej sytuacji, w której osoba, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, zostaje zobowiązana do zapłaty (jednorazowo albo okresowo) pewnej sumy pieniężnej. Celem zabezpieczenia w tym przypadku nie jest zapewnienie egzekucyjnego wykonania przyszłego wyroku, lecz natychmiastowe dostarczanie uprawnionemu środków utrzymania. Jak zauważa się w orzecznictwie, ze względu na czas trwania postępowania rozpoznawczego w sprawach o alimenty uzasadnione jest obejmowanie kwotą zabezpieczenia pełnych środków utrzymania osoby uprawnionej, gdyż niweluje się wówczas zjawisko narastania zaległości egzekucyjnych, a pozwany ma przewidywalną sytuację procesową (por. wyr. Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 14 grudnia 1995 r. I ACr 850/95, OSA 1996, Nr 3, poz. 14).

Zabezpieczenie i podwyższenie alimentów

Sposób zabezpieczenia roszczeń w sprawach o alimenty określa art. 753 KPC, który stanowi, że w tego rodzaju sprawach zabezpieczenie może polegać na zobowiązaniu obowiązanego do zapłaty uprawnionemu jednorazowo lub okresowo określonej sumy pieniężnej. W przypadku zabezpieczenia roszczeń alimentacyjnych wymagane jest wyłącznie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia, bez jednoczesnej konieczności wykazania interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia. Zabezpieczenie alimentów polega na wykazaniu możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego i uzasadnionych potrzeb uprawnionego. Wniosek o zabezpieczenie alimentów powinien zostać rozpoznany przez sąd niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu tygodnia od dnia jego wpływu do sądu na posiedzeniu niejawnym. Termin ten jest jedynie terminem instrukcyjnym, wobec czego może ulec wydłużeniu. Sąd wydając postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia nadaje mu jednak klauzulę wykonalności z urzędu, wobec czego takie postanowienie, wraz z wnioskiem o wszczęcie postępowania zabezpieczającego, może zostać złożone od razu do komornika celem egzekucji alimentów.

Z charakteru roszczenia alimentacyjnego, przeznaczonego na zaspokojenie bieżących potrzeb uprawnionego wynika, że również periodyczne kwoty płacone z tytułu zabezpieczenia  alimentów zaspokajają wprost bieżące potrzeby uprawnionego. W długotrwałym procesie alimentacyjnym uzasadnione jest obejmowanie kwotą zabezpieczenia pełnych środków utrzymania osoby uprawnionej, gdyż niweluje się wówczas zjawisko narastania zaległości egzekucyjnych, a dostosowujący się do zarządzeń tymczasowych pozwany ma przewidywalną sytuację procesową”

Jeżeli bowiem wniosek i pozew o podwyższenie alimentów z zabezpieczeniem nie zostanie uwzględniony, to z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu (odrzucającego pozew, oddalającego żądanie, umarzającego postępowanie) następuje upadek zabezpieczenia na podstawie art. 744 § 1 K.p.c. Upadek zabezpieczenia oznacza zniweczenie z mocy prawa bezpośrednich skutków postanowienia o zabezpieczeniu. Postępowanie prowadzone w trybie egzekucji świadczeń pieniężnych na podstawie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia podlega umorzeniu po przedłożeniu orzeczenia pozbawiającego postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia wykonalności (zob. art. 825 pkt 2 K.p.c.) lub postanowienia sądu stwierdzającego upadek zabezpieczenia (mającego charakter deklaratywny), którego wydanie jest przewidziane w art. 744 § 3 w zw. z 7541 § 3 K.p.c. oraz w art. 7541 § 3 K.p.c.

Podwyższenie alimentów na pełnoletnie dziecko

Wśród wielu problemów praktycznych związanych ze stosowaniem przepisów dotyczących realizacji obowiązku alimentacyjnego istotne miejsce zajmuje kwestia podwyższenia alimentów na pełnoletnie dziecko. Obowiązek ten rządzi się bowiem nieco innymi prawami niż obowiązek wobec dziecka małoletniego. Nie jest tak, że ociągnięcie pełnoletniości przez dziecko powoduje to, że nie można podwyższyć alimentów.

Obowiązek alimentacyjny rodziców względem ich dzieci nie jest ograniczony terminem, a osiągnięcie przez dziecko określonego wieku nie stanowi przesłanki jego uchylenia. Nie ustaje z chwilą osiągnięcia przez alimentowanego określonego wykształcenia. Zależy on jedynie od tego, czy dziecko jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Jeżeli chodzi o dzieci, które osiągnęły pełnoletniość, brać należy pod uwagę to, czy dokładają starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się, czy wykazują chęć dalszej nauki oraz czy osobiste zdolności i cechy charakteru pozwalają na rzeczywiste kontynuowanie nauki (uzasadnienie Wyroku Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12 maja 2014 r., II Ca 224/14)

Osiągnięcie pełnoletności przez dziecko samo przez się nie wyłącza obowiązku alimentacyjnego i można podwyższyć alimenty.  Obowiązek rodziców dostarczania środków utrzymania i wychowania trwa dopóty, dopóki dziecko nie zdobędzie, stosownie do swoich uzdolnień i predyspozycji, kwalifikacji zawodowych, czyli do chwili usamodzielnienia się, i to niezależnie od osiągniętego wieku. Uzyskanie pełnoletności nie zmienia sytuacji prawnej dziecka w zakresie zwiększenia alimentów, jeżeli dziecko pobiera naukę w szkole lub na uczelni i czas na nią przeznaczony wykorzystuje rzeczywiście na zdobywanie kwalifikacji zawodowych. Rodzice nie są obowiązani dostarczać środków utrzymania dziecku, które będąc już przygotowane należycie do wykonywania przez nie odpowiedniego dla niego zawodu, podejmuje dla podniesienia swych kwalifikacji dalsze kształcenie się, ale w studiach się zaniedbuje, nie robi należytych postępów, nie otrzymuje obowiązujących zaliczeń, nie zdaje w terminie przepisanych egzaminów, a zwłaszcza jeżeli z własnej winy powtarza lata studiów i wskutek tego nie kończy studiów w przewidzianym programem okresie.

Podwyższenie alimentów na dorosłe dziecko

Przy orzekaniu o obowiązku alimentacyjnym rodziców wobec dzieci, które osiągnęły pełnoletność, dorosłość brać należy także pod uwagę, czy wykazują one chęć dalszej nauki oraz czy ich osobiste zdolności i cechy charakteru pozwalają na rzeczywiste kontynuowanie przez nie nauki.  Dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się” w rozumieniu art. 133 § 3 KRO w szczególności wtedy, gdy pełnoletnie dziecko nie wykazuje jakichkolwiek starań o uzyskanie możliwości samodzielnego utrzymania się (np. nie podejmuje studiów ani innej formy kształcenia, nie szuka żadnej pracy), licząc na otrzymywanie alimentów od rodziców. Niemożność samodzielnego utrzymania się przez pełnoletnie dziecko ze względu na całkowitą niezdolność do pracy spowodowaną narkomanią czy alkoholizmem nie wyłącza obowiązku alimentacyjnego rodziców.

Niedostatek nie musi wiązać się z sytuacją, w której dziecko nie ma żadnych środków utrzymania, gdyż wystarczy, aby nie był on w stanie samodzielnie zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb w zakresie utrzymania i wychowania. O osobie ubiegającej się o alimenty z powodu niedostatku można mówić wówczas, gdy nie potrafi ona zaspokoić samodzielnie swych potrzeb na poziomie zbliżonym do minimum socjalnego, przy czym. “Nie potrafi” to znaczy, że nie posiada dostatecznych środków pomimo podejmowania starań, by je pozyskać. Z kolei jej potrzeby te to potrzeby tak materialne jak i niematerialne, przy czym potrzeby każdego człowieka kształtują się inaczej. Obydwa te rodzaje potrzeb są ze sobą sprzężone i tylko ich łączne zaspokojenie zapewnia godziwą egzystencję. W takim kontekście można mówić o zaspokojeniu potrzeb usprawiedliwionych, które każdy uprawniony powinien mieć zapewnione. Są one uzależnione od indywidualnych cech uprawnionego, tj. od wieku, stanu zdrowia, zawodu, pozycji społecznej i dotychczasowej stopy życiowej.

Pamiętaj, rodzice mogą uchylić się od alimentów na pełnoletnie i dorosłe dziecko, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

 Ściąganie przez komornika podwyższonych alimentów na dziecko

Jeżeli egzekucja dotyczy zwiększonych alimentów lub renty mającej charakter alimentów, dziecko czy była żona, kierując wniosek o wszczęcie egzekucji, nie ma obowiązku wskazywać sposobu egzekucji, ani majątku dłużnika, z którego ma być prowadzona. W takim wypadku uważa się, że wniosek dotyczy wszystkich dopuszczalnych sposobów egzekucji, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. Wniosek o wszczęcie egzekucji można zgłosić również do komornika sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela.

Jeżeli dłużnik odbywa karę pozbawienia wolności, wierzyciel może złożyć tytuł wykonawczy bezpośrednio dyrektorowi zakładu karnego, który obowiązany jest wypłacać wierzycielowi należności za pracę dłużnika lub jego pieniądze znajdujące się w depozycie zakładu karnego. Przewidziana wyżej wypłata nie może być dokonywana, jeżeli wnioski złożyło kilku wierzycieli, a należności za pracę dłużnika lub jego pieniądze znajdujące się w depozycie zakładu karnego nie wystarczają na zaspokojenie wszystkich należności tych wierzycieli lub jeżeli są zajęte przez organ egzekucyjny. W takim wypadku dyrektor zakładu karnego przekazuje wnioski do właściwego komornika.

Jeżeli w wyroku została wymieniona osoba uprawniona do odbioru alimentów zasądzonych na rzecz małoletniego, wypłata świadczeń alimentacyjnych następuje do rąk tej osoby. Zmianę osoby uprawnionej do odbioru alimentów w imieniu małoletniego ustala się na podstawie odpowiedniego orzeczenia sądu opiekuńczego.

Tytułowi egzekucyjnemu, zasądzającemu alimenty, sąd nadaje klauzulę wykonalności z urzędu. Tytuł wykonawczy doręcza się wówczas wierzycielowi z urzędu.

Wierzytelności z rachunku bankowego podlegają egzekucji na zaspokojenie alimentów w pełnej wysokości.

W sprawach, w których zasądzono alimenty, egzekucja może być wszczęta z urzędu na żądanie sądu pierwszej instancji, który sprawę rozpoznawał. Żądanie takie kieruje się do właściwego organu egzekucyjnego. Komornik obowiązany jest z urzędu przeprowadzić dochodzenie w celu ustalenia zarobków i stanu majątkowego dłużnika oraz jego miejsca zamieszkania. Jeżeli środki te okażą się bezskuteczne, organy Policji przeprowadzą na wniosek komornika czynności w celu ustalenia miejsca zamieszkania i miejsca pracy dłużnika. Dochodzenie, powinno być przeprowadzone okresowo w odstępach nie dłuższych niż 6 miesięcy. Jeżeli w wyniku dochodzenia, nie zostaną ustalone dochody dłużnika ani jego majątek, komornik składa wniosek do sądu o nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku.

W razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy komornik z urzędu składa wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o wpis dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych. Wniosek komornika nie podlega opłacie sądowej. Bezskuteczność egzekucji nie stanowi podstawy umorzenia postępowania.

Jeżeli dłużnik zatrudniony jest u osoby bliskiej, osoba ta w razie zajęcia wynagrodzenia za pracę w poszukiwaniu świadczeń alimentacyjnych nie może zasłaniać się zarzutem, że wypłaciła dłużnikowi wynagrodzenie z góry, ani zarzutami, że dłużnik pracuje bez wynagrodzenia lub za wynagrodzeniem niższym od przeciętnego, albo że przysługuje jej wierzytelność do dłużnika nadająca się do potrącenia z jego roszczenia o wynagrodzenie.

Alimenty Poznań

Przestępstwo nie płacenia podwyższonych alimentów na dziecko

Dla pociągnięcia do odpowiedzialności karnej za przestępstwo niealimentacji konieczne jest stwierdzenie, że sprawca był zobowiązany do wykonania obowiązku alimentacyjnego określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem albo innym organem albo inną umową. Obecnie wprowadzono dwa typy przestępstwa niealimentacji w postaci uchylania się od obowiązku alimentacyjnego (art. 209 § 1 KK) oraz spowodowania niemożności zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych (art. 209 § 1a KK). W przypadku typu podstawowego chodzi o uchylanie się od obowiązku z jednoczesnym spowodowaniem zaległości alimentacyjnych na określoną kwotę, bądź też uchylanie się od spełnienia świadczenia innego niż okresowe przez określony czas. Typ kwalifikowany wiąże się dodatkowo z narażeniem osoby uprawnionej na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

Przestępstwa podwyższonej niealimentacji dopuszcza się wobec tego tylko taka osoba, która może wykonać ciążący na niej obowiązek alimentacyjny, ale tego nie czyni mimo realnych możliwości. Uchylenie się od obowiązku łożenia na utrzymanie osoby uprawnionej do alimentacji zachodzi wtedy, gdy zobowiązany mając obiektywną możliwość wykonania tego obowiązku nie dopełni go ze złej woli.

Alimenty córkę syna dziecko Poznaniu

Poza uchylaniem się od obowiązku alimentacyjnego dla bytu przestępstwa niealimentacji w typie podstawowym konieczne jest, aby łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowiła równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych albo jeżeli opóźnienie zaległego świadczenia innego niż okresowe wynosiło co najmniej 3 miesiące. Chodzi o kwotę równą lub przewyższającą tą wartość. Przez świadczenia inne niż okresowe rozumie się m.in. świadczenia alimentacyjne wypłacane jednorazowo, na przyszłość i ustalone na mocy orzeczenia sądowego, umowy lub ugody między uprawnionym i zobowiązanym lub świadczenia alimentacyjne skapitalizowane i zasądzane jednorazowo. Obiektywnym rezultatem uchylania się od obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby jest zatem powstanie zaległości alimentacyjnych. Dla bytu przestępstwa niealimentacji w typie podstawowym nie jest już wymagana uporczywość w działaniu sprawcy, ani narażenie osoby uprawnionej na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

Jeżeli istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa niealimentacji, należy zbadać przede wszystkim przyczyny niewywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego przez domniemanego sprawcę, które może niekiedy zdarzać się z powodów obiektywnych. Nie zweryfikowanie przez sąd orzekający prawdziwości wyjaśnień oskarżonego w tym zakresie stanowi naruszenie jego prawa do obrony i skutkuje uchyleniem wyroku i przekazaniem sprawy do ponownego rozpoznania.

Przesyłanie przez oskarżonego kwot niższych od zasądzonych, z uwagi na konieczność równoczesnego zapewnienia utrzymania siebie i dziecka pochodzącego z innego związku nie może być uznane za uchylanie się od spełnienia obowiązku alimentacyjnego.

W orzecznictwie zwraca się uwagę, że zakres podstawowych potrzeb życiowych nie jest pojęciem stałym i niezmiennym, lecz zależy od konkretnych warunków społeczno-ekonomicznych i stanu świadomości społecznej na danym etapie rozwoju społeczeństwa. Im wyższy jest stopień tego rozwoju oraz przeciętny poziom życia obywateli, tym większe i bardziej różnorodne są potrzeby uznawane powszechnie za podstawowe. W szczególności staje się niezbędne nie tylko zabezpieczenie każdemu człowiekowi minimum egzystencji w postaci środków przeznaczonych na jego utrzymanie.

Adwokat alimenty Poznań – kancelaria, adwokat, radca prawny czy prawnik od spraw alimentacyjnych

O istnieniu po stronie sprawcy zamiaru uchylania się od obowiązku łożenia może świadczyć np. porzucenie pracy po to, aby nie płacić podwyższonych alimentów, niepodejmowanie pracy zarobkowej pomimo istniejących ku temu warunków, zmiana miejsca pobytu w celu udaremnienia egzekucji alimentów, ukrywanie dochodów w celu niepłacenia należności alimentacyjnych.

Zarówno klauzulę niekaralności (art. 209 § 4 KK), jak i odstąpienie od wymierzenia kary (art. 209 § 5 KK) uzależniono od warunku, iż sprawca nie później niż przed upływem 30 dni od daty pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego uiści w całości zaległe alimenty. Zmiana postawy sprawcy i zrealizowanie obowiązku cywilnoprawnego wprost przekłada się zatem na kwestię odpowiedzialności karnej. Nie mają w tym przypadku znaczenia motywy, którymi kieruje się sprawca. Pomimo kategorycznego brzmienia art. 209 § 5 KK odstąpienie od wymierzenia kary nie ma charakteru koniecznego, można co najwyżej mówić o względnej konieczności.

Podwyższenie alimentów po 5 latach i 10 latach

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy uda się podwyższyć alimenty po 5 latach albo 10 latach.  ponieważ czas podwyższenia alimentów może zależeć od indywidualnych okoliczności. Przy ustalaniu konieczności podwyższenia alimentów należy również uwzględnić obowiązujące przepisy prawne. Oto kilka czynników, które mogą wpływać na decyzję o podwyższeniu alimentów:

1. Zmienione okoliczności: Jeśli od momentu ustalenia wysokości alimentów zmieniły się istotne okoliczności finansowe lub życiowe, które mają wpływ na potrzeby dziecka, można rozważyć podwyższenie alimentów. Na przykład, jeśli dochody jednego z rodziców znacznie wzrosły lub zmniejszyły się, albo jeśli dziecko ma nowe potrzeby związane z nauką, zdrowiem lub innymi obszarami.

2. Osiągnięcie pełnoletniości: Gdy dziecko osiągnie pełnoletniość, może się wiązać z nowymi kosztami i potrzebami, takimi jak studia, mieszkanie, koszty utrzymania, a także inne wydatki związane z rozpoczęciem dorosłego życia. W takim przypadku podwyższenie alimentów może być rozważane, jeśli jest to uzasadnione przez okoliczności i potrzeby dziecka.

3. Procedury prawne: Procedury dotyczące podwyższenia alimentów mogą różnić się w zależności od jurysdykcji. W niektórych miejscach istnieje możliwość regularnego przeglądu alimentów po określonym czasie (np. co kilka lat), aby uwzględnić zmieniające się okoliczności. W innych przypadkach konieczne jest złożenie wniosku do sądu w celu zmiany ustalonej kwoty alimentów.

Szczerze, nie spotkałem się ze sprawą żeby sąd nie podwyższył alimentów na dziecko po 5 latach albo 10 latach. Jest to wystarczający okres do zwiększenia się potrzeb dziecka i możliwości zarobkowych ojca.

Dobry adwokat, radca prawny, prawnik czy kancelaria do sprawy o podwyższenie alimentów

Jest kilka sposobów znalezienia dobrego adwokata, radcy prawnego lub kancelarii, które mogą pomóc w sprawie o podwyższenia alimentów. Oto kilka sugestii:

1. Zapytaj znajomych lub rodzinę: Możesz skonsultować się ze swoimi bliskimi i zapytać, czy mają doświadczenie lub zalecają jakiegoś adwokata lub kancelarię specjalizującą się w sprawach prawa rodzinnego .

2. Zasoby online: Możesz skorzystać z internetu i wyszukać adwokatów, radców prawnych lub kancelarie specjalizujące się w sprawach rodzinnych i alimentacyjnych w twojej okolicy. Wyszukiwarki, takie jak Google, często dostarczają recenzje i opinie od klientów, które mogą pomóc w dokonaniu wyboru.

3. Izby adwokackie lub radcowskie: Skontaktuj się z lokalną izbą adwokacką lub radcowską w twoim regionie. Te organizacje często utrzymują listy adwokatów i radców prawnych specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa, w tym w prawie rodzinnym i podwyższenia alimentów.

Dobry adwokat, radca prawny, prawnik czy kancelaria do sprawy o podwyższenie alimentów

4. Porady prawne: Możesz skorzystać z bezpłatnych porad prawnych oferowanych przez organizacje pozarządowe lub instytucje publiczne. Tam również możesz otrzymać informacje na temat adwokatów lub kancelarii specjalizujących się w sprawach rodzinnych.

5. Konsultacje i ocena: Warto rozważyć skonsultowanie się z kilkoma adwokatami lub radcami prawnymi przed podjęciem decyzji. W trakcie takich konsultacji możesz omówić swoją sytuację, zadać pytania i ocenić, czy dana osoba lub kancelaria ma odpowiednie doświadczenie i umiejętności, aby reprezentować twoje interesy.

Ważne jest, aby wybrać adwokata, radcę prawnego lub kancelarię, które mają doświadczenie w sprawach rodzinnych i podwyższenia alimentów, a także posiadają pozytywne opinie i dobre referencje. Dobry prawnik powinien być kompetentny, empatyczny i skupiony na osiągnięciu najlepszych wyników dla swojego klienta.

Podwyższenie alimentów 2023 r. i 2024 r. – Sprawa sądowa opracowana przez Kancelarię

W niniejszej sprawie ustalenia wymagało, czy od daty ostatniego orzekania w przedmiocie alimentów nastąpił wzrost usprawiedliwionych potrzeb małoletniego powoda i na ile jest on istotny. W okresie, kiedy toczyła się poprzednio sprawa o alimenty, miesięczny koszt usprawiedliwionych potrzeb małoletniego wynosił około 2800 zł, przy czym pozwany miał ponosić te koszty w wysokości 70 %, to jest w kwocie 1800 zł.

Obecnie Sąd ustalił, iż miesięczny koszt utrzymania powoda na kwotę około 3804 zł, w tym szkoła 135 zł miesięcznie, korepetycje język niemiecki 166 zł miesięcznie , język angielski 166 zł, basen 83 zł (1000 zł rocznie) , wyżywienie 1200 zł, odzież 200 zł, środki czystości i kosmetyki oraz fryzjer 150 zł, leki 100 zł, okulary 105 zł, soczewki kontaktowe 90 zł, stomatolog 59 zł, telefon 50 zł, hobby, gry i książki 100 zł, koszty wypoczynku 500 zł (6000 zł rocznie), koszty paliwa na dojazdy na zajęcia 100 zł oraz koszty utrzymania domu 600 zł miesięcznie w części przypadającej na małoletniego.

Sąd uznał za zawyżone deklarowane przez matkę powódki koszty wyżywienia w kwocie 2000 zł miesięcznie. W ocenie Sądu, opartej o zasady doświadczenia życiowego oraz wiadomości z innych, podobnych rodzajowo spraw (doświadczenie zawodowe), nawet jeśli, małoletni z uwagi na swój wiek i fazę rozwoju w jakiej obecnie się znajduje, oraz to, że często jada poza domem, to miesięczny koszt wyżywienia nie powinien przekraczać 1200 zł. Poza tym przedstawicielka ustawowa powódki nie wykazała w sposób nie budzący wątpliwości, iż ponosi takie wydatki na wyżywienie małoletniego jakie wskazuje w pozwie. Należy zauważyć, że mimo iż rodzice małoletniego są majętni i mogą pozwolić sobie na wyższy standard życia, który przekłada się także na koszty utrzymania małoletniego to kwota 2000 zł na wyżywienie dla jednej osoby jest znacznie zawyżona. Sąd uznał również za zawyżone koszty związane ze wydatkami na szkołę w wysokości 250 zł miesięcznie. Kierując się zasadami doświadczenia życiowego i zawodowego Sąd doszedł do wniosku, że koszty te powinny zamykać się w kwocie 135 zł miesięcznie biorąc pod uwagę konieczność zakupu podręczników do szkoły oraz przyborów szkolnych. Strona powodowa nie wykazała w sposób nie budzący wątpliwości aby koszty te musiały być wyższe. Co do pozostałych kosztów utrzymania małoletniego Sąd zgodził się w określeniu ich wysokości z żądaniami strony powodowej albowiem potwierdzają je dołączone do pozwu dokumenty bądź też stanowią one naturalne wydatki ponoszone na dziecko w takim wieku.

Podwyższenie alimentów 2023 r. i 2024 r.

Do kosztów utrzymania powoda zaliczona została kwota 600 zł z tytułu kosztów mieszkania przypadające proporcjonalnie do liczy osób w nim zamieszkujących. Niektóre z tych kosztów należało podzielić na 4 a pozostałe na 2. Małoletni mieszka z matką w jednej z części nieruchomości, której drugą część stanowi własność jego dziadków i opłaty takie jak woda 56 zł (jeden wspólny licznik) oraz wywóz odpadów komunalnych 37 zł dotyczą całej posesji i dlatego koszt utrzymania nieruchomości w tym zakresie należało ustalić w wysokości 1/4. Pozostałe koszty utrzymania mieszkania Sąd ustalił w wysokości 1/2 a składają się na to: prąd 250 zł na 2 osoby tj. 125 zł, gaz 330 zł na 2 osoby tj. 165 zł, drewno opałowe 2.200 zł rocznie na 2 osoby tj. 91 zł, internet 70 zł na 2 osoby tj.35 zł, internet tablet 40 zł, opłata za tv Cyfra 95 zł na 2 osoby tj. 47 zł.

Sąd nie uwzględnił w kosztach utrzymania nieruchomości przypadających na małoletniego wskazywanych przez matkę małoletniego kosztów remontu domu w postaci wymiany stolarki okiennej i drzwiowej dokonanych oraz modernizacji systemu alarmowego jakiego dokonała. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, że koszty te zostały poniesione w latach ubiegłych a orzekając o wysokości alimentów należy ustalać aktualnie ponoszone koszty w chwili orzekania. Ponadto podnoszenie standardu mieszkania poprzez wymianę okien czy drzwi albo modernizacje systemu alarmowego, nie mogą stanowić usprawiedliwionych kosztów utrzymania mieszkania i obciążać powoda, który musi partycypować w kosztach utrzymania i wychowania małoletniego a nie w remoncie jego miejsca zamieszkania. Odnosząc się natomiast do bieżących kosztów ochrony posesji wskazać należy, że strona powodowa wykazała jedynie koszt modernizacji systemu alarmowego dokonanego, a nie wykazała kosztów samej ochrony dlatego też Sąd nie uwzględnił tego wydatku. Z dołączonego przez pozwanego dokumentu wynika natomiast , że koszty ochrony nieruchomości obciążały wówczas R. T.. Sąd nie uwzględnił także kosztów raty leasingowej za samochód oraz ubezpieczenia samochodu. Niewątpliwie małoletni jest wożony przez jego matkę tym samochodem i korzysta z niego w takim zakresie jednak trzeba zauważyć, że ponoszone przez J. T. (3) koszty z tym związane stanowią koszt prowadzonej przez nią działalności gospodarczej i poza kosztami paliwa na dojazdy na zajęcia małoletniego nie mogą obciążać pozwanego.

W związku z powyższymi okolicznościami, w niniejszej sprawie oczywistym jest również, że małoletni powód, wymaga większych nakładów finansowych, aniżeli miało to miejsce jeszcze 3 lata temu, gdzie ustalono je na kwotę co najmniej 2.800 zł. Obecnie Sąd ustalił, że usprawiedliwione koszty utrzymania małoletniego wynoszą około 3.800 zł miesięcznie. Nastąpił zatem znaczący wzrost usprawiedliwionych kosztów utrzymania małoletniego powoda.

Sąd ustalił, że oboje rodzice mają możliwości finansowe pozwalające na zaspokojenie usprawiedliwionych potrzeb małoletniego syna. Obecnie pozwany uzyskuje wyższe dochody, gdzie wynosiły one około 13.000 zł i aktualnie jest to kwota około 20.000 zł. Zarobki matki małoletniego powoda są również wyższe niż podczas ostatniego orzekania gdzie ustalono je na poziomie około 7.000 zł (łącznie z dodatkowo płatnymi dyżurami około 11.000 zł) i wynoszą obecnie około 13.000 zł. Matka małoletniego powoda pobiera ponadto świadczenie 500+ i 300 zł na wyprawkę szkolną.

Pozwany obecnie jest w nowym związku konkubenckim. Konkubina pracuje jako lekarz. Sąd ustalił , iż pozwany ponosi koszty , w tym alimenty na dzieci z poprzedniego związku 3400zł, alimenty powoda 2300zł, kredyt 1300zł, paliwo 800zł, wyżywienie 1200-1500zł, odzież 800zł, środki czystości 100zł, opłaty domu 775zł (gaz 250zł, prąd 175zł, inne media 350zł), wypoczynek 3000-4000zł. Po uiszczeniu wszystkich wydatków około 10.000zł pozwanemu pozostaje jeszcze kwota wolna do dyspozycji około 10.000zł.

Podwyższenie alimentów 2023 r. i 2024 r.

Wyrok Sadu o podwyższenie alimentów 2023 r. i 2024 r.

Biorąc pod uwagę możliwości zarobkowe pozwanego oraz fakt, że matka małoletniego powoda czyni osobiste starania o utrzymanie i wychowanie małoletniego Sąd uznał, że pozwany powinien pokrywać te koszty w kwocie 60 % ustalonej kwoty. Wobec tego w ocenie Sądu pozwany posiada możliwości zarobkowe i majątkowe aby partycypować w kosztach utrzymania syna w kwocie po 2.300 zł.

Biorąc powyższe pod uwagę Sąd w pkt I wyroku podwyższył alimenty na rzecz małoletniego powoda z kwoty 1800 złotych miesięcznie do kwoty 2300 złotych miesięcznie, płatne z góry do dnia 15 – go każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w płatności którejkolwiek z rat. Wyrok Sądu Rejonowego – III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 20 lipca III RC 8/21

 W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Adwokat Mateusz Ziębaczewski

Mateusz Ziębaczewski to doświadczony adwokat i specjalista od prawa rodzinnego. Swoją wiedzą i umiejętnościami służy klientom, pomagając im w najbardziej skomplikowanych sprawach rodzinnych. Gdy nie pisze artykułów na blogu, reprezentuje swoich klientów w sądzie, dążąc do osiągnięcia najlepszych dla nich rozwiązań.

email telefon LinkedIn

Zobacz pozostałe wpisy autora

Kancelaria Prawa Rodzinnego w Poznaniu