Podwyższenie i zwiększenie alimentów na dziecko po kilku latach

Podwyższenie i zwiększenie alimentów na dziecko po kilku latach

Zgodnie z art. 138 KRO w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Przez pojęcie „stosunków” wskazanych w przywołanej regulacji należy rozumieć okoliczności istotne z punktu widzenia ustawowych przesłanek obowiązku alimentacyjnego i jego zakresu określonych w art. 133 i 135 k.r.i o. Stosownie do treści art. 133 § 1 k.rio rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Zatem tylko posiadanie przez dziecko własnego majątku z którego dziecko mogłoby się samodzielnie utrzymać zwalnia rodziców z ich obowiązku alimentacyjnego wobec niego. W pozostałych przypadkach na rodzicach ciąży obowiązek dostarczania małoletniemu środków utrzymania i wychowania a jego zakres zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (art. 135 § 1 k.r.i o.).

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci z reguły utrzymuje się przez dłuższy czas, co zwykle wiążę się ze zmianą okoliczności, które kształtują zakres tego obowiązku. Orzekając o alimentach wymagalnych w dacie wyrokowania są bierze za podstawę potrzeby uprawnionego oraz zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego według stanu istniejącego w dacie orzekania (art. 316 § 1 KPC). W sytuacji, gdy świadczenia te nie odpowiadają już potrzebom dziecka lub nie przystają do możliwości zarobkowych i majątkowych rodziców, a zmiany te mają charakter istotny i nastąpiły po wydaniu orzeczenia ustalającego obowiązek alimentacyjny, aktualizują się podstawy do wystąpienia z powództwem opartym o treść art. 138 k.r.i o. o zmianę tego orzeczenia.

Podwyższenie i zwiększenie alimentów na dziecko po kilku latach Poznań

Wskazać należy, że dla zasadności żądania podwyższenia alimentów konieczne jest wykazanie, że nastąpił istotny wzrost usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz, że zwiększyły się możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego do alimentacji. Współzależność między tymi dwoma czynnikami wyraża się w tym, że usprawiedliwione potrzeby uprawnionego powinny być zaspokojone w takim zakresie, w jakim zezwalają na to możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego do alimentowania. Oznacza to, że rozstrzygnięcie o żądaniu opartym o treść art. 138 k.r.i o. wymaga porównania stanu istniejącego w dacie uprawomocnienia się wyroku zasądzającego alimenty ze stanem istniejącym w dacie orzekania o ich podwyższeniu. Okoliczność, że doszło do zmiany uzasadniającej żądanie powództwa strona powodowa, stosownie do ogólnej reguły dowodowej określonej w art. 6 KC powinna wykazać.

Zakres potrzeb dziecka, które powinny być przez rodziców zaspokojone wyznacza treść art. 96 KRO, zgodnie z którym rodzice obowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotować je należycie do pracy dla dobra społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień. Dlatego też rodzice w zależności od swych możliwości są obowiązani zapewnić dziecku środki do zaspokojenia zarówno jego potrzeb fizycznych (opieki, mieszkania, wyżywienia, odzieży, higieny osobistej, leczenia), jak i duchowych (kulturalnych), także środki wychowania (w tym kształcenia) oraz dostarczenia wypoczynku. Wyjście poza wymienione potrzeby zależy już tylko od osobistych cech dziecka oraz od zamożności zobowiązanego.

Sprawa sądowa opracowana przez Kancelarię

W niniejszej sprawie ustalenia wymagało, czy od daty ostatniego orzekania w przedmiocie alimentów nastąpił wzrost usprawiedliwionych potrzeb małoletniego powoda i na ile jest on istotny. Zdaniem Sądu od czasu, kiedy zapadł wyrok Sądu Rejonowego minęły 2 lata i doszło do znacznej zmiany stosunków w zakresie – przede wszystkim usprawiedliwionych potrzeb małoletniego powoda, wpływającym na ocenę przesłanek wymienionych w art. 135 § 1 i 2 KRO W ocenie Sądu naturalnym jest, że w procesie rozwoju i dorastania potrzeby dziecka rosną, a nie maleją i każdy rodzic musi się z tym faktem liczyć.

W okresie, kiedy toczyła się poprzednio sprawa o alimenty, miesięczny koszt usprawiedliwionych potrzeb małoletniego D. Ł. który miał 6 miesięcy wynosił około 1100 zł. Obecnie Sąd ustalił, iż miesięczny koszt utrzymania mającego 2 lata i 7 miesięcy powoda wynosi około 2100 zł. Na koszty te składają się: utrzymanie mieszkania w 1/2 części przypadającej na małoletniego tj.350 zł, opłata za żłobek - 600 zł, wyżywienie 300 zł, ubrania 150 zł miesięcznie, obuwie 75 zł miesięcznie, kosmetyki i środki czystości 70 zł miesięcznie, książeczki edukacyjne i puzzle 40 zł miesięcznie, koszty leczenia i wizyty u lekarza 150 zł przez ostatnie trzy miesiące tj. 50 zł miesięcznie, pieluchy 200 zł, witaminy i suplementy diety 95 zł, dojazdy do żłobka 100 zł, kremy i chusteczki 70 zł.

Podwyższenie i zwiększenie alimentów na dziecko po kilku latach Poznań

Sąd uznał, że koszty ubrań, obuwia, zabawek edukacyjnych powinny wynosić odpowiednio 150 zł, 75 zł i 40 zł. Pozostałe koszty utrzymania małoletniego - wydatki na środki czystości i higieny i witaminy Sąd uznał za usprawiedliwione w takiej wysokości jaka była wskazywana przez przedstawicielkę ustawową małoletniego powoda. Ponadto do kosztów utrzymania powoda Sąd wliczył kwotę 350 zł z tytułu kosztów ponoszonych przez matkę powoda na utrzymanie mieszkania w części przypadającej na małoletniego. Małoletni powód mieszka wraz z matką w należącym do jej ciotki mieszkaniu. Matka powoda płaci ciotce 600 zł czynszu i ponosi opłatę za prąd w wysokości 100 zł.

Sąd ustalił, że oboje rodzice mają możliwość zaspokojenia potrzeb małoletniego syna. Obecnie pozwany uzyskuje wyższe dochody. Z tytułu pracy zarobkowej osiąga wynagrodzenie w kwocie 3500 zł a poprzednio było to 1600 zł plus 9522 zł z tytułu diet i delegacji -średnio około 2400 zł netto miesięcznie. Aktualnie miesięczne wydatki pozwanego z tytułu utrzymania wynoszą około 2430 zł na co składają się koszty utrzymania mieszkania w 1/3 części przypadającej na pozwanego tj. 330 zł, wyżywienie -250 zł, kosmetyki i środki czystości - 40 zł, telefon - 60 zł, obciążenia finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 1300 zł miesięcznie, koszty prowadzenia działalności gospodarczej – 450 zł. Ponadto pozwany płaci alimenty na powoda w kwocie - 600 zł miesięcznie. Łącznie pozwany na pokrycie kosztów swojego utrzymania, alimentów na syna a także kosztów prowadzenia działalności gospodarczej i zobowiązań finansowych wydaje około 2430 zł miesięcznie, a zatem do dyspozycji zostaje mu kwota około 1070 zł miesięcznie.

Wskazać należy, że również zarobki matki małoletniego powoda kształtują się na nieco wyższym poziomie niż w czasie ostatniego orzekania w przedmiocie alimentów, bowiem poprzednio z uwagi na wiek małoletniego pozostawała na urlopie macierzyńskim i pobierała zasiłek w wysokości 1643 zł a obecnie znowu pracuje w swoim zawodzie w przedszkolu i zarabia 2700 zł miesięcznie. Jako koszty swojego utrzymania wskazała czynsz za mieszkanie i prąd w części przypadającej na nią oraz telefon. Poza tym przedstawicielka ustawowa małoletniego podała, że nie jest w stanie określić ile wydaje na siebie bo wszystko co jej zostaje z wynagrodzenia za pracę, wydaje na utrzymanie syna. Nie ma żądnych zadłużeń ani zobowiązań finansowych. Jednakże z uwagi na to, że pozwany nie utrzymuje z synem żadnych kontaktów i oprócz alimentów nie kupuje dziecku prezentów okolicznościowych to matka małoletniego czyni osobiste starania o wychowanie małoletniego i na co dzień sprawuje nad nim osobistą pieczę i już w ten sposób realizuje swój obowiązek alimentacyjny wobec syna.

W związku z powyższymi okolicznościami, w niniejszej sprawie oczywistym jest, że małoletni powód, wymaga większych nakładów finansowych, aniżeli miało to miejsce jeszcze 2 lata temu, kiedy miała zaledwie 6 miesięcy.  Małoletni powód jest jedynym dzieckiem pozwanego, a sytuacji finansowa pozwanego znacznie się poprawiła od czasu ostatniego orzekania w przedmiocie alimentów. W ocenie Sądu pozwany posiada możliwości zarobkowe i majątkowe aby partycypować w kosztach utrzymania syna w kwocie po 1050 zł miesięcznie, tj. o 450 zł wyższych niż dotychczas. Kwota zasądzonych alimentów stanowi tylko połowę miesięcznych usprawiedliwionych kosztów utrzymania małoletniego.

Mając powyższe na uwadze Sąd uznał, iż od daty ostatniego wyrokowania w przedmiocie alimentów nastąpił znaczny wzrost usprawiedliwionych potrzeb małoletniego powoda, który uzasadnia podwyższenie na jego rzecz alimentów od pozwanego o kwotę 450 zł miesięcznie. Tym samym Sąd podwyższył zasądzone na rzecz małoletniego alimenty z kwoty po 600 zł miesięcznie do kwoty po 1050 zł miesięcznie. Wyrok Sądu Rejonowego - III Wydział Rodzinny i Nieletnich III RC 127/20

 W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

5/5 - (118 votes)