Twoja sprawa z zakresu prawa rodzinnego jest już wystarczająco stresująca. Nie powinieneś rozbijać banku tylko po to, aby upewnić się, że jesteś chroniony

Ściąganie alimentów od ojca dziecka – córki lub syna – mimo, że dziadkowie płacą

Zgodnie z art. 840 § 1 KPC dłużnik może w drodze powództwa żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub części albo ograniczenia jeżeli:

1.przeczy zdarzeniom, na których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzającego tytułem egzekucyjnym niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście;

2.po powstaniu tytułu egzekucyjnego nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane; gdy tytułem jest orzeczenie sądowe, dłużnik może powództwo oprzeć także na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także zarzucie spełnienia świadczenia, jeżeli zarzut ren nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie;

Ściąganie alimentów od ojca dziecka – córki lub syna – mimo, że dziadkowie płacą Poznań

3.małżonek, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności na podstawie art. 787 KPC, wykaże, że egzekwowane świadczenie wierzycielowi nie należy się, przy czym małżonkowi temu przysługują zarzuty nie tylko z własnego praw, lecz także zarzuty, których jego małżonek wcześniej nie mógł podnieść;

Powództwo opozycyjne jest sposobem obrony merytorycznej przed prowadzoną egzekucją, pozwalającym na pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, jeżeli prowadzenie egzekucji na podstawie tego tytułu narusza prawa podmiotowe dłużnika wynikające z prawa materialnego. W toku procesu wszczętego w oparciu o artykuły 840-843 KPC nie jest dopuszczalne ponowne merytoryczne rozpoznanie sprawy zakończonej prawomocnym wyrokiem, a podstawa powództwa jest ograniczona do wymienionych w tych przepisach. Nie dochodzi do ponownego badania istoty stosunku cywilnoprawnego, który łączył strony i badania okoliczności wskazanych jako podstawa faktyczna powództwa oraz analizy przepisów prawa materialnego decydujących o sposobie rozstrzygnięcia sądu.

Sąd rozpoznający powództwo opozycyjne jest bowiem bezwzględnie związany wyrokiem wydanym w sprawie między wierzycielem a dłużnikiem co do ustalonego w sentencji obowiązku świadczenia czy treścią ugody zatwierdzonej przez Sąd. W wypadku powództwa opozycyjnego opartego o art. 840 § 1 KPC może być przedmiotem badania, czy po powstaniu tytułu egzekucyjnego, nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane, a gdy tytułem jest orzeczenie sądowe badanie może objąć również zdarzenie, które nastąpiło po zamknięciu rozprawy, oraz zarzut spełnienia świadczenia, jeżeli nie był przedmiotem rozpoznania w sprawie. Ze względu na to, że art. 840 § 1 pkt 2 KPC odnosi się tylko do zdarzeń powstałych po powstaniu tytułu egzekucyjnego, zarzut wykonania zobowiązania może dotyczyć tylko okresu po powstaniu tego tytułu, a gdy tytuł egzekucyjny stanowi orzeczenie sądowe – okresu po zamknięciu rozprawy.

Roszczenie określone w oparciu o art. 840 § 1 pkt 2 KPC ma zapobiegać niepożądanym w obrocie prawnym sytuacją wielokrotnej zapłaty tego samego długu. Powództwo z artykułu 840 KPC zmierza jedynie do wzruszenia samego tytułu wykonawczego a nie zmiany treści. Pozbawia możliwości egzekwowania ale nie wyłącza późniejszej możliwości ponownego nadania klauzuli wykonalności w razie zmiany okoliczności, które uzasadniały pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności.

Wprawdzie obowiązek alimentacyjny dziadków małoletnich ustalony w oparciu o art. 132 krio ma charakter subsydiarny a jego wysokość określa się indywidualnie dla każdego zobowiązanego w dalszej kolejności mając na uwadze jego możliwości zarobkowe i majątkowe, to należy mieć na uwadze roszczenie regresowe przysługujące im od powoda określone w art. 140 krio. Jak wynika z treści art. 140 krio osoba, która dostarcza drugiemu środków utrzymania lub wychowania będąc do tego zobowiązana z tego powodu, że uzyskanie na czas świadczeń alimentacyjnych od osoby zobowiązanej w bliższej kolejności byłoby dla uprawnionego niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami, może żądać zwrotu od osoby, która powinna była te świadczenia spełnić. Roszczenie to przedawnia się z upływem lat trzech.

Ściąganie alimentów od ojca dziecka – córki lub syna – mimo, że dziadkowie płacą Poznań

Zgodnie z dominującym w orzecznictwie poglądem roszczenie z art. 140 krio nie jest roszczeniem alimentacyjnym ale cywilnoprawnym roszczeniem majątkowym, jego wysokość limitowana jest zakresem świadczeń alimentacyjnych, które w czasie objętym regresem ta osoba powinna była spełnić. Oznacza to, że zwrot wysokości świadczenia regresowego nie może przewyższać wysokości świadczeń alimentacyjnych określonych dla osoby zobowiązanej do ich realizacji w pierwszej kolejności, niezależnie od tego czy subsydiarny obowiązek alimentacyjny został zrealizowany w większym zakresie. Powiązanie regresu z art. 140 krio ze zobowiązaniem do przekazywania alimentów przez osoby zobowiązane w dalszej kolejności na podstawie art. 132 krio sprawia, że nie jest możliwe równoczesne egzekwowanie alimentów od osoby zobowiązanej w bliższej kolejności przy równoczesnym spełnieniu świadczenia alimentacyjnego w pełnej wysokości (świadczeń określonych dla pierwotnie zobowiązanego) od krewnych małoletnich, których obowiązek alimentowania jest w dalszej kolejności.

Sprawa sądowa opracowana przez Kancelarię

Dnia 24 listopada powód R. R. (1) w pozwie przeciwko małoletnim pozwanym B. i L. rodzeństwu R., reprezentowanym przez matkę E. R. (1) domagał się pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego w postaci ugody zawartej przed Sądem Rejonowym – w całości. Powód wniósł ponadto o zabezpieczenie powództwa poprzez zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym. W uzasadnieniu powód wskazał, że w ugodzie zawartej przed Sądem Rejonowym w Mikołowie zobowiązał się płacić alimenty na rzecz syna B. i córki L. w łącznej kwocie po 800 zł miesięcznie, płatne do rąk matki małoletnich, począwszy od 1 grudnia Ugodzie nadano klauzulę wykonalności dnia 26 maja. Powód przyznał, że alimenty ustalone w ugodzie po utracie przez niego pracy nie były regulowane i pozwani wystąpili z pozwem alimentacyjnym od rodziców powoda. W dniu 3 marca 2017 roku rodzice powoda E. R. (2) i T. R. zawarli przed mediatorem ugodę z matką małoletnich w której zobowiązali się do płacenia alimentów na rzecz pozwanych w łącznej kwocie 900 zł miesięcznie. Pomimo realizowania ugody matka małoletnich nadal prowadzi egzekucję alimentów od powoda.

Ściąganie alimentów od ojca dziecka – córki lub syna – mimo, że dziadkowie płacą Poznań

Powód upatrywał podstawy swojego roszczenia w art. 840 KPC, wskazując, że na skutek zawartej przez E. R. (1) w imieniu małoletnich ugody z jego rodzicami i bieżącego przekazywania świadczeń alimentacyjnych na rzecz małoletnich w łącznej kwocie po 900 zł miesięcznie jego zobowiązanie stwierdzone tytułem wykonawczym w postaci ugody zawartej przed Sądem Rejonowym w Mikołowie w dniu 26 maja zaopatrzonej w klauzulę wykonalności, nie może być egzekwowane.

Realizowanie ugody zawartej ze zobowiązanymi w dalszej kolejności do alimentacji na rzecz małoletnich L. i B. R. (na podstawie tytułu wykonawczego jakim jest ugoda z dnia 3 marca z klauzulą wykonalności) jest zdarzeniem, wskutek którego nie mogą być egzekwowane alimenty od ojca małoletnich za okres od dnia zawarcia i realizacji ugody z dziadkami ojczystymi małoletnich. Wysokość alimentów ustalonych w ugodzie z dnia 3 marca przekracza wysokość świadczeń alimentacyjnych do regulowania których zobowiązał się powód w treści ugody z dnia 26 maja. Tym samym co do wysokości całość alimentów do regulowania których był zobowiązany powód jest realizowana. Nadal nie zostały spełnione przez powoda jego świadczenia alimentacyjne na rzecz małoletnich B. i L. rodzeństwa R. za okres sprzed zawarcia przez matkę małoletnich z dziadkami ojczystymi ugody z dnia 3 marca, zatem w tym zakresie tytuł wykonawczy nie może być pozbawiony wykonalności.

Mając na uwadze powyższe na mocy art. 840 § 1 pkt 2 KPC Sąd uwzględnił powództwo częściowo i pozbawił wykonalności tytuł wykonawczy, jakim jest ugoda zawarta przed Sądem Rejonowym w Mikołowie w dniu 26 maja 2014 roku w sprawie o sygn. akt III RC 450/13 z klauzulą wykonalności z dniem 1 marca 2017 roku oraz oddalił powództwo w pozostałej części jasko dalej idące, nie uzasadnione. W pozostałym zakresie (do 28 lutego 2017 roku) tytuł wykonawczy nadal uprawnia do egzekucji. Wyrok Sądu Rejonowego – III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 19 czerwca 2018 r. III RC 318/17

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji. Prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Adwokat Mateusz Ziębaczewski

Mateusz Ziębaczewski to doświadczony adwokat i specjalista od prawa rodzinnego. Swoją wiedzą i umiejętnościami służy klientom, pomagając im w najbardziej skomplikowanych sprawach rodzinnych. Gdy nie pisze artykułów na blogu, reprezentuje swoich klientów w sądzie, dążąc do osiągnięcia najlepszych dla nich rozwiązań.

email telefon LinkedIn

Zobacz pozostałe wpisy autora

Jarocin Gostyń Szamotuły Pleszew Czarnków Trzcianka Oborniki Chodzież Piła Gorzów Wielkopolski Konin Turek Nowy Tomyśl Leszno Wolsztyn Grodzisk Wielkopolski Gniezno Słupca Skoki Kalisz Śrem Buk Kostrzyn Duszniki Kościan Września Środa Wielkopolska Murowana Goślina Ostrów Wielkopolski Kórnik Luboń Swarzędz Opalenica Wągrowiec Krotoszyn Pobiedziska Pniewy Rogoźno Wronki Powidz S uchy Las Biedrusko Tarnowo Podgórne Komorniki Dopiewo Przykona Kleczew Czerwonak Stęszew Kleszczewo Rokietnica Międzychód, Łódź Wrocław Warszawa Katowice Kraków Rzeszów Lublin Gdańsk Szczecin Zielona Góra Opole Śląsk Kielce Olsztyn Bydgoszcz, Mińsk Mazowiecki Wołomin Pruszków Radom Otwock Legionowo Garwolin Grójec Ciechanów Grodzisk Mazowiecki Płońsk Ostrołęka, Dwór Mazowiecki Żyrardów Wyszków Mińsk Mazowiecki Łomianki Marki Ząbki Józefów Konstancin Sochaczew Nadarzyn Wólka, Kosowska Tarczyn Góra Kalwaria Wiskitki Teresin Zaborów Węgrów Warka Sokołów Przasnysz Pułtusk Raszyn Siedlce Białystok

Kancelaria Prawa Rodzinnego w Poznaniu