Twoja sprawa z zakresu prawa rodzinnego jest już wystarczająco stresująca. Nie powinieneś rozbijać banku tylko po to, aby upewnić się, że jesteś chroniony

Zwrot kosztów porodu, wyprawki i utrzymania matki dziecka przez ojca

Ojciec niebędący mężem matki obowiązany jest przyczynić się w rozmiarze odpowiadającym okolicznościom do pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu. Z ważnych powodów matka może żądać udziału ojca w kosztach swego utrzymania przez czas dłuższy niż trzy miesiące. Jeżeli wskutek ciąży lub porodu matka poniosła inne konieczne wydatki albo szczególne straty majątkowe, może ona żądać, ażeby ojciec pokrył odpowiednią część tych wydatków lub strat. Roszczenia powyższe przysługują matce także w wypadku, gdy dziecko urodziło się nieżywe. Ważnym powodem przedłużenia obowiązku ojca przyczyniania się do pokrycia kosztów utrzymania matki ponad 3 miesiące może być w szczególności jej zły stan zdrowia, a także zły stan zdrowia dziecka, wymagający stałej pieczy ze strony matki.

Powyższe oznacza, że owe wydatki oraz koszty obciążają nie tylko ojca, ale również matkę dziecka. Przez rozmiar odpowiadający okolicznościom należy rozumieć to, że przyczynianie się ojca dziecka do pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu zależy od rzeczywistych i koniecznych w danym wypadku owych wydatków oraz kosztów i od zarobkowych i majątkowych możliwości rodziców dziecka.

Zwrot kosztów porodu, wyprawki i utrzymania matki dziecka córki syna przez ojca Poznań

Przez wydatki związane z ciążą i porodem należy rozumieć bezpośrednie i konieczne wydatki, których matka dziecka nie miałaby, gdyby nie była w ciąży i gdyby nie rodziła. Chodzi tu o wydatki, które w sposób bezpośredni wiążą się z ciążą i porodem, jako normalne następstwa tych zdarzeń. Pojęcie wydatków koniecznych zależy tu w szczególności od tego, jaki był przebieg ciąży i porodu oraz do zarobkowych i majątkowych możliwości rodziców dziecka.

Za wydatki związane z ciążą i porodem należy uważać wszystkie wydatki, które stały się potrzebne wskutek ciąży lub porodu, których by matka dziecka nie miała, gdyby nie była w ciąży albo gdyby nie rodziła. Natomiast koszty związane z utrzymaniem matki w okresie porodu obejmują koszty jej wyżywienia, odzieży, mieszkania, środków pielęgnacji i higieny, lekarstw, itp.

Wyprawka stanowi wydatek związany z ciążą i porodem tylko w takim zakresie, w jakim chodzi o wyposażenie dziecka w szczególności w bieliznę, pieluchy i środki higieniczne w ilości i na czas bezpośrednio po urodzeniu. W skład wyprawki nie wchodzą więc np. śpiochy, których rozmiar wskazuje na to, że mogą być przydatne dopiero dziecku kilkunastomiesięcznemu.

Żądania matki dziecka pozamałżeńskiego przedawniają się w okresie analogicznym do roszczeń alimentacyjnych z upływem 3 lat, licząc od daty porodu

Sprawa sądowa opracowana przez Kancelarię nr 1

W oparciu o treść powyższego przepisu powódka wniosła o zasądzenie od pozwanego kwoty łącznie 6 700 zł, w tym 4 800 zł – tytułem 50 % kosztów okołoporodowych i 1 900 zł – tytułem 50 % kosztów wyprawki . W toku procesu pozwany przyznał, że nie wspomagał jej finansowo podczas ciąży, porodu i połogu, a także nie uczestniczył w kosztach zakupu wyprawki dla dziecka. Pozwany jednocześnie zakwestionował wydatki powódki i wniósł o oddalenie żądania w tym zakresie , podnosząc iż nie były one z nim ustalane , a okoliczność iż jest ojcem biologicznym małoletniego zostały potwierdzone przez niego dopiero badaniami DNA.

Powódka wykazała, że tytułem wyprawki małoletniego poniosła wydatek w wysokości 3 172,23zł. Odnośnie kosztów związanych z ciążą i porodem wykazała wydatek w kwocie 1 862,66 zł . Łącznie wykazane wydatki powódki wyniosły 5 034,89 zł. Mając na uwadze koszty wykazane jako rzeczywiście poniesione przez stronę powodową w związku z wyprawką i kosztami okołoporodowymi pozwanego należało obciążyć zgodnie z wnioskiem strony powodowej 50 % tych kosztów tj. łącznie kwotą 2.517,44 zł. Pozwany mając świadomość iż powódka jest w ciąży , powinien liczyć się z konsekwencjami swojego ojcostwa wobec małoletniego i tym samym z koniecznością poniesienia niezbędnych wydatków związanych z narodzinami dziecka, a kwota zasądzona odpowiada okolicznościom w związku z którymi zostały poniesione i możliwościom finansowym stron.

Sprawa sądowa opracowana przez Kancelarię nr 2

Pozwany zanegował wysokość roszczeń powódki opartych na art. 141 KRO podnosząc, że są wygórowane. Wskazał również, że partycypował w zakupie wyprawki dla dziecka – w zakresie określonym przez powódkę. Zakupił również m.in. ubranka dla noworodka i kosmetyki, dołożył się do kosztów zakupu wózka. Ponadto opłacił wizyty u ginekologa z badaniem USG.

Nadmienić również należy, że powódka w żadnym stopniu nie poparła żądanych z tego tytułu kwot dokumentami w postaci paragonów czy rachunków.

Ojciec nie będący mężem matki nie jest zobowiązany do pokrycia całości wskazanych w przepisie kosztów utrzymania, wydatków związanych z ciążą i porodem, ale jedynie ich odpowiedniej części. Matka dziecka pozamałżeńskiego również powinna ponosić koszty związane z urodzeniem dziecka.

W zakresie zatem żądania powódki o zwrot wydatków związanych z wyprawką dziecka, Sąd uznał, że pozwany partycypując w jej zakupie przed wytoczeniem powództwa spełnił swój obowiązek wynikający z art. 141 § 1 KRO i w tym zakresie żądanie jest bezzasadne.

Zwrot kosztów porodu, wyprawki i utrzymania matki dziecka córki syna przez ojca Poznań

Odnosząc się natomiast do żądania zwrotu kosztów trzymiesięcznego utrzymania powódki, Sąd stwierdził, że mimo braku udokumentowania ich wysokości, wystarczające będzie oparcie się na zeznaniach matki powódki – M. L. i przesłuchaniu stron. Pozwany przyznał, że powódka informowała go o cukrzycy ciążowej, jednakże nie prosiła go o pieniądze na lekarstwa. Niewątpliwie powódka cierpiąc w tym okresie na cukrzycę musiała brać lekarstwa, badać cukier, przyjmować insulinę, stosować odpowiednią dietę oraz kontrolować swoje zdrowie w poradni diabetologicznej. W związku z chorobą tarczycy w okresie ciąży pojawiła się również potrzeba zwiększenia dawki leku, który powódka przyjmuje, co również generowało większe koszty. Bezsporne jest również, że wszelkie koszty związane z leczeniem powódki w okresie ciąży ponosiła w całości świadek M. L., albowiem w tym okresie powódka nie miała własnego źródła utrzymania i pozostawała na całkowitym utrzymaniu swoich rodziców. Pozwany przez ten czas nie partycypował w żadnym stopniu w utrzymaniu powódki.

W ocenie Sądu poniesione przez powódkę koszty związane w utrzymaniem prawidłowego stanu jej zdrowia nie są wygórowane. W tej sytuacji Sąd uznał, że pozwany winien przyczyniać się do pokrycia kwoty 1500 zł za trzy miesiące utrzymania powódki w okresie porodu. Określając jaka część tych kosztów jest odpowiednia, Sąd wziął pod uwagę sytuację życiową stron, usprawiedliwione wówczas potrzeby powódki W. L., jej ówczesne majątkowe i zarobkowe możliwości oraz obecne możliwości majątkowe i zarobkowe pozwanego. Wyrok Sądu Rejonowego – III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 13 marca 2020 r. III RC 355/19

Sprawa sądowa opracowana przez Kancelarię nr 3

Zdaniem Sądu usprawiedliwione potrzeby małoletniej M. P. kształtują się na poziomie co najmniej 900 zł. miesięcznie (koszt wyżywienia-ok. 400 zł., udział dziecka w kosztach utrzymania domu—120 zł., zakup plastrów(64 zł) oraz środków higienicznych-ok.200zł., zakup odzieży oraz obuwia, zabawek edukacyjnych-ok.150 zł. miesięcznie).Matka małoletniej obecnie dysponuje kwota ok. 2000 zł. miesięcznie na utrzymanie siebie oraz córki. Dlatego też, zdaniem Sądu udział ojca w tych kosztach powinien wynosić nie mniej niż 450 zł. miesięcznie. Sąd uwzględnił, przy ustaleniu wysokości obowiązku alimentacyjnego pozwanego jego dotychczasowy udział w kosztach utrzymania córki poza alimentami (np. zakup produktów żywnościowych podczas spotkań z córką, udział ojca w nieprzewidzianych kosztach związanych z leczeniem córki, np. prywatna wizyta u okulisty). Zdaniem Sądu możliwości zarobkowe oraz majątkowe pozwanego (który posiada wykształcenie wyższe, jest właścicielem mieszkania własnościowego położonego w W.) pozostają na wyższym poziomie niż możliwości matki małoletniej, która nie tylko posiada mniejsze kwalifikacje ale z uwagi na opiekę nad córką ma ograniczone możliwości dodatkowego zarobkowania. Ponadto A. P. realizuje swój obowiązek alimentacyjny wobec córki także poprzez osobiste starania o utrzymanie i wychowanie małoletniej (art. 135 § 2 KRO). Powództwo w przedmiocie alimentów Sąd uznał za zasadne od dnia 1 września 2014 r., t.j. od dnia w którym pozwany przestał systematycznie łożyć stałe kwoty na utrzymanie córki. (zeznania stron, przelewy k.188-191 akt). Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy jednoznacznie potwierdził, iż w okresie ciąży A. M. strony z powodu konfliktu nie mieszkały razem. Okoliczność tę potwierdził także pozwany w swoich zeznaniach (k.223 akt). Dlatego też Sąd uznał za zasadne żądanie A. M. z art. 141 KRO zgodnie z którym ojciec nie będący mężem matki obowiązany jest przyczynić się w rozmiarze odpowiadającym okolicznościom do pokrycia wydatków związanych z ciążą i porodem oraz kosztów trzymiesięcznego utrzymania matki w okresie porodu. Żądanie kwoty 700 zł. tytułem pokrycia części wydatków związanych z trzymiesięcznym utrzymaniem matki w okresie tzw. okołoporodowym (miesięcznie ok. 230 zł.) jest niewygórowane i w świetle przytoczonych okoliczności zasługuje na uwzględnienie w całości.

Zwrot kosztów porodu, wyprawki i utrzymania matki dziecka córki syna przez ojca Poznań

Bezspornym jest , iż na skutek konfliktu stron , odrębnego zamieszkiwania, pozwany nie przyczyniał się w żaden sposób do pokrycia tych dodatkowych wydatków matki małoletniej . W sytuacji gdy same tylko dojazdy do lekarza oraz na badania stanowiły wydatek rzędu ok. 90 zł. miesięcznie, Sąd uznał, iż kwota ok. 230 zł. miesięcznie żądana od pozwanego pozostaje w pełni usprawiedliwiona w świetle zasad doświadczenia życiowego (zakup odzieży, obuwia, witamin, żywności). Pozwany nie kwestionował także samych kosztów ale celowość zakupu wyprawki dla dziecka przez jej matkę (ok. 1000 zł. opłata za przesyłkę oraz ponad 2000 zł. na zakup niezbędnego wyposażenia dla małoletniej do szpitala oraz w pierwszych tygodniach życia t.j. odzież dla dziecka, leki i suplementy diety, środki higieniczne, specjalistyczne akcesoria dla niemowląt np. sterylizator). Pozwany podnosił , iż sam dokonał zakupów wielu akcesoriów na rzecz córki (wanienka , fotelik samochodowy, łóżeczko, zabawki, ubranka). Należy jednak uznać, iż małoletnia potrzebowała wszystkich niezbędnych akcesoriów przede wszystkim w miejscu swojego stałego zamieszkania. Zakup podwójnej liczby akcesoriów został uwarunkowany konfliktem rodziców oraz ich oddzielnym zamieszkiwaniem. Ponadto zakupione przez pozwanego przedmioty będą niezbędne podczas kontaktów pozwanego z córką w jego miejscu zamieszkania. Mając na uwadze powyższe Sąd stanął na stanowisku, iż przynajmniej połowę niekwestionowanych kosztów wyprawki (która łącznie przekroczyła 3000 zł.) powinien ponieść pozwany i z tych przyczyn Sąd zasądził od P. P. (1) kwotę 1500 zł. w pkt 3 wyroku, zaś w pozostałym zakresie powództwo oddalił. Sąd stanął na stanowisku, iż w tym czasie możliwości zarobkowe stron były na porównywalnym poziomie. Wyrok Sądu Rejonowego – III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 16 października 2015 r. III RC 306/14

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości, pozostajemy do Państwa dyspozycji, prosimy przejść do zakładki kontakt.

Z wyrazami szacunku.

Adwokat Mateusz Ziębaczewski

Mateusz Ziębaczewski to doświadczony adwokat i specjalista od prawa rodzinnego. Swoją wiedzą i umiejętnościami służy klientom, pomagając im w najbardziej skomplikowanych sprawach rodzinnych. Gdy nie pisze artykułów na blogu, reprezentuje swoich klientów w sądzie, dążąc do osiągnięcia najlepszych dla nich rozwiązań.

email telefon LinkedIn

Zobacz pozostałe wpisy autora

Kancelaria Prawa Rodzinnego w Poznaniu